Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana. Nazwa zamówienia: Rozbudowa oraz przebudowa strażnicy pożarnej OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską, na terenie działki 553 w miejscowości Załęże, gm. Kozielice


BOŚ.341-2/05/06 Kozielice, 2006-07-18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana Nazwa zamówienia:Rozbudowa oraz przebudowa strażnicy pożarnej OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską, na terenie działki 553 w miejscowości Załęże, gm. Kozielice1) Nazwa i adres zamawiającego:Gmina KozieliceKozielice 73 74-204 Kozielicewww.kozielice.pl sekretariat@kozielice.pl 7.00 - 15.00 2) Określenie trybu zamówienia:Nieograniczony powyżej 60 000,00 euro

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 1 - 6 dostępna na stronie internetowej www.kozielice.pl

a całość specyfikacji dostępna w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

Cena: 100 zł + 22% podatek VAT

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oraz przebudowa strażnicy OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską:Zakres zamówienia:1. Roboty ziemne i ławy fundamentowe2. Ściany konstrukcyjne i działowe parteru i poddasza3. Dach konstrukcja i pokrycie4. Tynki wewnętrzne, malowanie i podłoża pod posadzki, posadzki5. Stolarka okienna i drzwiowa ( wewnętrzna i zewnętrzna)6. Tynki zewnętrzne, elementy zewnętrzne7. Zbiornik bezodpływowy8. Instalacja elektryczna wewnętrzna9. Instalacja wod.-kan. wewnętrzna Wspólny Słownik Zamówień: 45262800-9Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

Termin rozpoczęcia: wrzesień 2006 r.Termin zakończenia: 29 grudzień 2006 r.7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:- Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczneZ ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4, - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, - nie wnieśli wadium,

7.3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, - nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

8) Informacja na temat wadium: wadium wynosi : 5000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych)

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:najniższa cena

10) miejsce i termin składania ofert:Urząd Gminy KozieliceKozielice 7374-204 Kozielicepokój nr 2 do dnia 2006-08-30 do godz. 12:00 11) miejsce i termin otwarcia ofert:Urząd Gminy KozieliceKozielice 7374-204 KozielicePokój nr 13

30-08-2006 r. o godz. 12:30 12) termin związania ofertą 30 dni Wójt Gminy Kozielice

mgr Edward Kiciński

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 25-07-2006 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2006 11:03