Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie


BiZP.7321-2/CZ+S+M/06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa nazwa zamówienia: 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Czarnowo, gmina Kozielice2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Siemczyn, gmina Kozielice

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Maruszewo, gmina Kozielice 1. Nazwa i adres zamawiającego:Gmina Kozielice 74-204 Kozielicewww.kozielice.pl sekretariat@kozielice.pl Godziny urzędowania 7,00 - 15,00 2. Określenie trybu zamówienia:

tryb przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EURO.Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:3.1. Opracowanie miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Czarnowo, gmina Kozielice, obszarowo (ok. 60 ha) zgodnego z załącznikiem do podjętej uchwały Nr XXX/263/06 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 maja 2006 roku:wraz z:a) wykonaniem ekofizjografi,b) wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko,c) wykonaniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,d) wykonaniem analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zasadności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,e) wskazaniem sposobu realizacjizapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i zasadach ich finansowania,f)wykonaniem podkładów geodezyjnych.

3.2. Opracowanie miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Siemczyn, gmina Kozielice, obszarowo (ok. 16 ha) zgodnego z załącznikiem nr 1 do podjętej uchwały Nr XIV/116/04 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 czerwca 2004 roku

wraz z:a) wykonaniem ekofizjografi,b) wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko,c) wykonaniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,d) wykonaniem analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zasadności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,e) wskazaniem sposobu realizacjizapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i zasadach ich finansowania,f)wykonaniem podkładów geodezyjnych.

3.3. Opracowanie miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Maruszewo, gmina Kozielice, obszarowo (ok. 0,5 ha) zgodnego z załącznikiem do podjętej uchwały Nr XXXI/272/06 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 sierpnia 2006 roku:wraz z:a) wykonaniem ekofizjografi,b) wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko,c) wykonaniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,d) wykonaniem analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zasadności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,e) wskazaniem sposobu realizacjizapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i zasadach ich finansowania,f)wykonaniem podkładów geodezyjnych.

Każdy plan należy opracować:1) w wersji tradycyjnej - w trzech egzemplarzach2) w wersji cyfrowej bazy danych - w jednym egzemplarzu3) dokumentacja prac planistycznych w dwóch egzemplarzach

Wspólny Słownik Zamówień: Usługi planowania przestrzennego - 74251000-3 4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 5. Termin wykonania zamówienia: Pożądany termin wykonania zamówienia: 12 -miesięcy od dnia podpisania umowy 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:6.1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:- Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczneZ ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4, - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, - nie wnieśli wadium,

6.3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, - nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

7. Informacja na temat wadium:Wykonawca wnosi wadiumw wysokości: 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

90

Termin wykonania

10

9. Miejsce i termin składania wniosków:GminaKozielice74-204 KozielicePokój nr 2do dnia 2006-09-18 do godz. 12:00 10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Kozielice

74-204 KozielicePokój nr 13

w dniu 2006-09-18 o godz. 12:3011. Termin związania ofertą 30 dni Wójt Gminy Kozielice

mgr Edward Kiciński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 28-08-2006 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-08-2006 15:21