Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

"Wytworzenie, dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego - zupy"


Dyrektor Zespołu Szkół w Kozielicach ogłasza

 

przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EURO zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z póżn. zmianami na:

 

„Wytworzenie, dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego - zupy”

 

1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOZIELICACH

2. Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w Zespole Szkół w Kozielicach (ok. 410 posiłków) pięć razy w tygodniu w dni nauki szkolnej.

3. SIWZ do odebrania w sekretariacie Zespołu Szkół w Kozielicach, w godz. od 8:00 do 14:30.

4. Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie - od dnia 1 stycznia 2007r.

zakończenie - do dnia 31 grudnia 2008r.

5. W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

- spełniający wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7.Oferty należy składać w siedzibie Zespole Szkół w Kozielicach, pokój nr 19, w terminie do 18. 12. 2006r. do godz. 9:30.

8. Oferta musi zawierać:

a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

b) Oświadczenie oferenta że (załącznik nr 2):

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

- posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawo zamówień publicznych.

- inne dokumenty: aktualny odpis właściwego rejestru, ewentualnie pełnomocnictwo do zamówienia.

- zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 26 Prawo zamówień publicznych.

9. Termin związania zgodnie z art. 85 ust.1 ustawy wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert,

tj. do 16.01.2007r.

10. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12. 2006r. o godzinie 10:00.

2. Osobą ze strony zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest: Beata Rejmer - tel. (091) 563-03-27 w godz. 8.00 - 14.00.

 

Z upoważnienia Wójta Gminy Kozielice

Dyrektor Zespołu Szkół Beata Rejmer

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-12-2006 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2006
Ostatnia aktualizacja: 04-12-2006 13:21