Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXXI/272/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Maruszewo, gmina Kozielice


Uchwała nr XXXI/272/06

Rady Gminy Kozielice

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Maruszewo, gmina Kozielice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113.poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; nr162 poz. 1568; z 2004 r. nr 102 poz. 1055; nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r . Nr 80 poz. 717; z 2004 r. nr 6 poz. 41; nr 141 poz. 1492; z 2005 r. nr 113 poz. 954; nr 130 poz. 1087; z 2006 r. nr 45 poz. 319) Rada Gminy Kozielice uchwala co następuje:

§ 1

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Maruszewo.

2. Przedmiotem planu miejscowego jest przeznaczenie terenu w obrębie geodezyjnym Maruszewo, na teren o funkcji rekreacyjno-sportowej.

§ 2

Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Maruszewo, gmina Kozielice.

1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dotychczasową funkcją przedmiotowego terenu była rola, określał ją plan miejscowy [przyjęty Uchwałą Nr X / 69 / 86 z dnia 4 kwietnia 1986r. Gminnej Rady Narodowej w Kozielicach ( Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988r. Nr 3, poz. 48, z późniejszymi zmianami]. Zgodnie z art. 87, ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] plan z dniem 1 stycznia 2003 r. utracił moc.

Obecnie obszar będący przedmiotem projektu uchwały Rady Gminy, jest terenem rolnym.

Grunty będące przedmiotem opracowania planu stanowią własność Skarbu Państwa, sklasyfikowane jako rolne R klasy IIIa, IIIb.

Plan miejscowy określi między innymi szczegółowe warunki zagospodarowania i kształtowania zabudowy, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, obszaru objętego planem.

Projektowaną funkcją wiodącą będzie gminne boisko sportowe.

Przedmiotowy teren jest związany z podstawową siecią dróg publicznych oraz istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną.

2. Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

1. Rozwiązanie planistyczne nie będzie zgodne z ustaleniami przyjętego Uchwałą Nr XXV/261/2001 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2001r. Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kozielice, zmienionym uchwałą Nr XVI/134/2004 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 października 2004 r. i uchwałą Nr XXIII/186/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 lipca 2005 r. w którym obszar objęty planem położony jest w strefie upraw polowych.

2. Teren nie wymaga spełnienia warunku zapisanego w art.14, ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Dla przedmiotowego terenu Wójt Gminy Kozielice wydał decyzję nr BiZP-12/04 z dnia 09.12.2004 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gminnego boiska sportowego na działce nr 3/8 o powierzchni 0,46 ha.

3. Ustalenia niezbędnego zakresu prac planistycznych

Zakres planu musi zawierać elementy określone w art.15, ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach sporządzenia projektu planu przewiduje się wykonanie koncepcji programowo przestrzennej i przedstawienie jej Wójtowi do akceptacji. Obszar nie będzie wymagał dokonania podziału nieruchomości. Ponadto ustala się:

  1. rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany w skali 1:1000,

  2. dopuszcza się rysunki poglądowe, studialne, koncepcje itp. w innej skali niż projekt planu, stosowanej do przedmiotu opracowania,

  3. wykonawca nie ma obowiązku dostarczania nowej wersji projektu planu lub prognozy jeżeli poprzednio przekazana nie wymaga zmiany,

  4. czynności związane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje się tylko w przypadkach wystąpienia takiej konieczności

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 19-12-2006 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2006 13:13