Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXXII/284/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice.


UCHWAŁA NR XXXII / 284 /2006

RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 26 października 2006 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113.poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; nr162 poz. 1568; z 2004 r. nr 102 poz. 1055; nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 12) oraz art. 9 i art. 14 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r . Nr 80 poz. 717; z 2004 r. nr 6 poz. 41; nr 141 poz. 1492; z 2005 r. nr 113 poz. 954; nr 130 poz. 1087; z 2006 r. nr 45 poz. 319) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, uchwalonego uchwałą nr XXV/261/2001 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2001 r., zmienionym uchwałą Nr XVI/134/2004 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 października 2004 r. i uchwałą Nr XXIII/186/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 lipca 2005 r.

  2. Granice obszaru zmian studium przedstawione zostały na załączniku graficznym nr 1, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

  1. Przedmiotem zmiany studium jest:

  1. w części graficznej:

  • wprowadzenie nowej strefy funkcjonalnej,

  1. w części tekstowej

  • wprowadzenie niezbędnych zmian wynikających ze zmian w części graficznej,

  • w rozdz. III pkt. 3.3. Strefy turystyczne (rekreacyjne) - wprowadzić zasady lokalizacji obiektów sportowych w miejscowościach gminy Kozielice.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXI/272/06 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Maruszewo, gmina Kozielice

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 19-12-2006 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2006 13:32