Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXXII/286/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.


UCHWAŁA Nr XXXII/286/06

R a d y G m i n y w K o z i e l i c a c h

z d n i a 26 października 2006r.

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,

Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128 ) i art. 5 ust.1, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,65

od 1 ha powierzchni,

c) związanych z prowadzeniem działalności w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 0,05 zł od 1 m2 powierzchni,

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,33 zł od 1 m2 powierzchni,

e) wykorzystywanych na cele rekreacyjne - 0,34 od 1 m2 powierzchni,

f) pozostałych, innych niż wymienione - 0,08 zł od 1 m2 powierzchni,

§ 2. 1. Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,50 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych -

3,75 od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 6,23

od 1 m 2 powierzchni użytkowej,f) pozostałych w tym :

- domki letniskowe i rekreacyjne - 6,23 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- garaże 3,09 od 1 m2 powierzchni użytkowej,- pozostałych budynków, innych niż wymienione - 3,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2. Od budowli :

a) związanych z prowadzeniem działalności w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 0,01 % od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7,

b) służących do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą siłowni wiatrowych - 1 %

od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,c) pozostałych budowli, innych niż wymienione - 2% od wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7. § 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych, instytucji kultury powiązanych z budżetem gminy Kozielice . § 4.Traci moc uchwała Nr XXVI/218/2005 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 r.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 ).2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 19-12-2006 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2006 13:33