Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr V/23/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie: przyjęcia Programu Gminnego Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy w Rodzinie na 2007 r. oraz Preliminarza kosztów realizacji tego Programu na 2007r.


UCHWAŁA Nr V/23/07

RADY GMINY W KOZIELICACH

z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie: przyjęcia Programu Gminnego Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy w Rodzinie na 2007 r. oraz Preliminarza kosztów realizacji tego Programu na 2007r.

Na podstawie art. 41, ust 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy w Rodzinie na 2007 r. (stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały) oraz Preliminarz kosztów jego realizacji na 2007 r. ( stanowiący załącznik Nr 2)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozielicach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

ZAŁĄCZNIK Nr 1

DO UCHWAŁY Nr V/23/07

RADY GMINY

KOZIELICE

Z DNIA 22 luty 2007roku

GMINA

KOZIELICE

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE NA 2007 r.

PLAN GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE NA 2007 r.

 1. WPROWADZENIE

 1. Podstawy prawne Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy w Rodzinie na 2007 r.

 2. Diagnoza problemów uzależnienia w Gminie Kozielice.

 3. Zasady realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy w Rodzinie na 2007 r. na terenie gminy.

 1. CEL GŁÓWNY I CELE POŚREDNIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE NA 2007 r.

 1. CELE OPERACYJNE I DZIAŁANIA W OBRĘBIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE NA 2007 r.

 1. Zmniejszenie spożywania alkoholu przez młodzież i dorosłych mieszkańców gminy.

 2. Wspieranie rozwoju, modernizacja i zwiększenie dostępności do usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

 3. Edukacja społeczeństwa w zakresie konsekwencji nadużywania alkoholu i używania narkotyków, metod ich zapobiegania oraz ograniczania negatywnych skutków takich zachowań.

 4. Zmniejszenie udziału osób nietrzeźwych w naruszaniu prawa i porządku publicznego.

 5. Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 6. Współpraca i wspieranie działań administracji; samorządowej, publicznej, państwowej; organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli różnych środowisk lokalnych w obszarach środowisk lokalnych w obszarach profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.

 1. ZAKRES ZADAŃ ZAPLANOWANYCH NA 2007 r. NA TERENIE GMINY.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

I. WPROWADZENIE

…,, Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w środowisku zabezpieczonym przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu i powinny być chronione przed promowaniem napojów alkoholowych.”

Działając w zgodzie z intencją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zdając sobie sprawę z powagi sytuacji wynikającej z nadmiernego i szkodliwego nadużywania alkoholu dla społeczeństwa, rodziny strat ekonomicznych przy współudziale zadań sektorowych, w celu urzeczywistnienia zasad etycznych, aby zmniejszyć szkody wynikające z nadużywania alkoholu, po zaopiniowaniu przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadza się Gminny Program na 2007 r.

 1. PODSTAWY PRAWNE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE NA 2007 r.

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591).

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143).

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r., Nr 122, poz. 1143).

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 874 z poźn. zm.).

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493).

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r., Nr 91, poz. 408 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzaju zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu ( Dz. U. z 2000 r., Nr 3, poz. 44).

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani ( Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1485).

 1. DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIENIA NA TERENIE GMINY KOZIELICE.

Konsumpcja alkoholu znacznie wpływa na zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne jednostek, rodzin i całego społeczeństwa. Skutki picia alkoholu nie ograniczają się do łatwo identyfikowalnej mniejszości osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację. We wszystkich krajach, w których alkohol jest łatwo dostępny rozwijana jest polityka zmniejszająca problemy alkoholowe i szkody, jakie ponoszą tak poszczególni obywatele jak i społeczeństwa. Alkohol może niekorzystnie wpływać na liczne aspekty życia osób pijących. Najważniejszymi obszarami życia, na które szkodliwie wpływa alkohol są: - zdrowie, - szczęście, - życie rodzinne, - przyjaźń, - praca, - nauka, - możliwość zatrudnienia i finanse.

Alkohol jest środkiem psychoaktywnym i jego nadmierne spożywanie może doprowadzić do wielu niebezpieczeństw w tym uzależnień, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem umieralności i zachorowalności. Konsumpcja alkoholu wiąże się też ze zwiększonym ryzykiem wypadków, w tym drogowych i szeroko pojętej przemocy i przestępstw. Szkody, jakie mogą zostać spowodowane przez alkohol są znaczącymi obciążeniami ekonomicznymi dla jednostek, rodzin i społeczności, począwszy od kosztów medycznych, poprzez zmniejszenie produktywności oraz kosztów spowodowanych stratami materialnymi.

Zgodnie z terminologią międzynarodową, szkody związane z nadużywaniem alkoholu są określone mianem problemów alkoholowych.

Do najważniejszych problemów alkoholowych można zaliczyć:

 • Samoniszczenie osób uzależnionych od alkoholu;

 • Uszkodzenia zdrowia u młodzieży i osób dorosłych nadmiernie pijących;

 • Uszkodzenia rozwoju psychofizycznego pijącej młodzieży;

 • Szkody występujące u członków rodzin z problemem alkoholowym;

 • Alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy i bezrobotnych;

 • Naruszania prawa i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe;

 • Naruszenia prawa związanego z handlem napojami alkoholowymi;

Na podstawie informacji z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach przedstawimy jak wygląda diagnoza problemów alkoholowych na terenie Gminy Kozielice.

Przestępstwa:

W 2006 r. na terenie Gminy Kozielice popełniono 35 przestępstw natomiast w 2005 r. odnotowano 17 przestępstw. Wzrost przestępczości wynika z tego, iż wzrosła liczba przestępstw popełnianych przez nietrzeźwych kierujących. Ujawnianie tych czynów zabronionych było skuteczniejsze, gdyż zwiększono liczby patroli Ruchu Drogowego na terenie gminy Kozielice. W 2006 roku odnotowano aż 28 kierujących znajdujących się w stanie nietrzeźwym.

Rodzaj przestępstw:

2005

2006

Wzrost / spadek

Kradzieże z włamaniami;

4

5

+ 1

Kradzieże;

W tym samochodu

6

1

7

2

+ 1

+ 1

Znęcanie się nad członkami rodziny;

2

1

- 1

Jazda w stanie nietrzeźwym;

4

18

+ 14

Rozbój

0

1

+ 1

Groźby karalne

0

1

+ 1

Razem

17

35

+ 18

Najwięcej przestępstw odnotowano w miejscowościach: Kozielice - 13, Tetyń - 7, Łozice - 5, Trzebórz - 3, Przydarłów - 3, Siemczyn - 2, Załęże - 1, Mielno - 1.

Wykroczenia:

W 2006 r. odnotowano 29 wykroczeń, co w porównaniu do roku 2005 dało wzrost o 10 wykroczeń.. Wśród popełnionych wykroczeń przeważały wykroczenia w ruchu drogowym (10), przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (9).

Kategorie wykroczeń

2005

2006

Wzrost / spadek

Porządek i spokój publiczny;

7

9

+ 2

Bezpieczeństwo w komunikacji;

2

10

+ 8

Przeciwko mieniu;

9

5

- 4

Przeciwko instytucjom państwowym;

0

1

+ 1

Inne

1

4

+ 3

Razem:

19

29

+ 10

Najwięcej wykroczeń na terenie gminy zaistniało w Kozielice - 8, Łozice - 7, Rokity - 6, Tetyń - 3, Trzebórz - 3, Zadeklino - 2. Ujawniono 23 sprawców wykroczeń, nie ujawniono sprawców wykroczeń w 6 przypadkach i zazwyczaj były to wykroczenia przeciwko mieniu.

Interwencje na terenie Gminy Kozielice.

Rodzaj interwencji

2005

2006

Wzrost / spadek

domowe

29

42

+ 13

publiczne

10

22

+ 12

inne

2

5

+ 3

Razem

41

69

+ 28

W 2006 r. odnotowano wzrost interwencji w porównaniu do roku 2005. najczęściej pojawiają się interwencje domowe i zazwyczaj są one u tych samych rodzin. Najwięcej interwencji zgłoszonych było w miejscowościach Łozice - 18, Tetyń - 17, Kozielice - 13, Przydarłów - 7.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:

Rodzaj zdarzenia

2005

2006

Wzrost / spadek

wypadki

3

2

- 1

kolizje

10

5

- 5

zabici

1

0

- 1

ranni

3

2

- 1

W 2006 r. na terenie Gminy Kozielice odnotowano 2 wypadki drogowe, w którym były dwie osoby ranne. Odnotowano znaczny spadek zaistniałych kolizji drogowych, na co miało wpływ zwiększenie liczby patroli Ruchu Drogowego. Do wypadków doszło w miejscowościach Mielno i Przydarłów. Na terenie Gminy Kozielice zatrzymano 28 kierujących pojazdy w stanie nietrzeźwym, w tym dziesięciu kierujących samochodami osobowymi.

W Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymywanych w Komendzie powiatowej Policji w Pyrzycach zatrzymano 9 osób:

 1. Do wytrzeźwienia 5 osób ( 2005 - 4 osoby);

 2. Po popełnieniu przestępstwa 3 osoby (2005 - 1 osoba);

 3. Do przekonwojowania do zakładu karnego 4 osoby ( 2005 - 4 osoby).

Z przedstawionych zestawień wynika, że na terenie gminy Kozielice w 2006 r. odnotowano wzrost przestępstw oraz wykroczeń. Należy jednak zaznaczyć, że na ogólną liczbę przestępstw wpływ miały przestępstwa w ruchu drogowym - nietrzeźwi kierujący. Zwiększono także liczbę kontroli radarowych w czasie, których ujawniono dużą liczbę kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Do zaistniałych kolizji w głównej mierze przyczyniła się nadmierna prędkość na drodze i niezachowanie należytej ostrożności w stosunku do warunków na drodze.

Na uwagę zasługuje fakt, że przestępstwa i wykroczenia popełniane były przez osoby dorosłe. Nie ujawniono nieletnich popełniających czyny karalne. W 2006 roku Komenda Policji w Pyrzycach nie występowała do sądów rodzinnych o pozbawienie praw rodzicielskich.

Na podstawie otrzymanych wniosków zmierzających do podjęcia czynności w celu zastosowania leczenia odwykowego przeprowadzono rozmowę motywującą z 18 osobami w 2006 r. Z tego 4 osoby na podstawie zgromadzonych informacji skierowano do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Stargardzie Szczecińskim, w celu przebadania przez lekarzy biegłych i wydania postanowienia o podjęciu leczenia odwykowego - zamkniętego.

 • ZASADY REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENOI ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE NA 2007 r.

 • Środki finansowe na realizację niniejszego Programu pochodzą przede wszystkim z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 • Na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485) przeznacza się część środków finansowych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, jest to wspólny program, środki zostają ujęte w preliminarzu kosztów jego realizacji na 2007 r.

 • Zadania programu muszą być bezpośrednio związane z profilaktyką uzależnień. Profilaktyka jest chronieniem człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na zagrożenia. Obejmować mogą jedynie nielicznych działaniach szeroko rozumianą profilaktykę używania innych niż alkohol środków psychoaktywnych.

 • W celu realizacji programu, nieodzowne jest uznanie konieczności zintegrowania działań różnych służb, Np.: Policji, Urzędu Marszałkowskiego, samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych i niepublicznych w zakresie kształtowania polityki wobec uzależnień i przemocy w rodzinie.

 • Gminny Program Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy w Rodzinie na 2007 r. jest dokumentem otwartym i może być na podstawie Uchwały Rady Gminy Kozielice wzbogacony o nowe treści.

  1. CEL GŁÓWNY I CELE POŚREDNIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE NA 2007 r.

Celem głównym Programu jest ograniczenie skutków społecznych; nadmiernego spożywania, zażywania środków uzależniających i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Cele pośrednie:

 1. Zmniejszenie spożycia alkoholu.

 2. Zmniejszenie rozmiarów zażywania środków uzależniających.

 3. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

  1. CELE OPERACYJNE I DZIAŁANIA W OBRĘBIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEZNIENIOM ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE NA 2007 r.

 1. ZMNIEJSZENIE SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH..

DZIAŁANIA:

 • Ograniczenie możliwości zakupu i spożywania alkoholu przez niepełnoletnich.

 • Wdrożenie, nowoczesnych profesjonalnych psychospołecznych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, uczących postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia.

 • Ograniczenie działań promujących picie alkoholu - reklam.

 • Wspieranie tworzenia zintegrowanego systemu działań profilaktycznych promujących postawy będące alternatywą wobec uzależnień.

 • Prowadzenie psychokorekcyjnych projektów wobec grup podwyższonego ryzyka - dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych.

 • Kształtowanie świadomości dotyczącej szkodliwości alkoholu wśród osób sprzedających alkohol.

 • Profesjonalne przygotowanie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki uzależnień.

 • Podniesienie poziomu wiedzy społecznej na temat problemów i zagrożeń związanych z uzależnieniami.

 • Promocja i wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych poprzez pomoc stowarzyszeniom zajmującym się opracowywaniem i realizacją takich programów.

 • Wdrażanie nowoczesnych i efektywnych kampanii profilaktycznych w celu ograniczenia używania środków psychoaktywnych.

 1. WSPIERANIE ROZWOJU, MODERNIZACJA I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG TERAPEŁYUCZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN.

DZIAŁANIA:

  • Zwiększenie dostępu i poprawa jakości w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych, współuzależnionych i Dzieci Dorosłych Alkoholików poprzez udzielanie dotacji w/w placówkom lecznictwa odwykowego.

  • Wspieranie tworzenia i działania grup samopomocowych w zakresie pomocy wychodzącym z uzależnienia.

  • Zwiększenie udziału środków finansowych na leczenie chorób uzależnienia i szkód w rodzinie, powodowanych uzależnieniem.

  • Inicjowanie i tworzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

  • Promowanie usług terapeutycznych oferowanych przez placówki lecznictwa odwykowego zwłaszcza w grupach podwyższonego ryzyka wystąpienia uzależnienia i wśród osób już uzależnionych.

 1. EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE KONSEKWENCJI UZALEŻNIEŃ, METOD ZAPOBIEGANIA ORAZ OGRANICZANIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW TAKICH ZACHOWAŃ.

DZIAŁANIA:

 • Dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat zdrowotnych i społecznych skutków działania alkoholu i narkotyków.

 • Uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów świadczących o uzależnieniu oraz umiejętności kontrolowania rozmiarów uzależnień.

 • Organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów podejmujących tematykę uzależnień i przemocy w rodzinie.

 • Edukacja kobiet planujących macierzyństwo z zakresu szkodliwego działania na płód alkoholu oraz narkotyków.

 • Realizacja projektów szkoleniowych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom dla pracowników mających służbowy kontakt z osobami nietrzeźwymi, uzależnionymi ( Policja, Straż Pożarna, pogotowie Ratunkowe, PKS, PKP, Kadry Pomocy Społecznej, nauczyciele, pielęgniarka szkolna).

 • Współpraca z Komisjami - w gminach sąsiadujących w zakresie walki z uzależnieniami.

 1. ZMNIEJSZENIE UDZIAŁU OSÓB NIETRZEXWYCH, UZALEŻNIONYCH W NARUSZANIU PRAWA I PORZADKU PUBLICZNEGO.

DZIAŁANIA:

 • Inicjowanie nasilenia kontroli trzeźwości kierowców.

 • Zwiększenie dostępności do terapii i programów psychokorekcyjnych prowadzonych w zakładach karnych, skierowanych do osób osadzonych jako sprawców przemocy, uzależnionych, którzy popełnili swój występek pod wpływem alkoholu czy zażywania narkotyków.

 • Systematyczne wspieranie procedury „ Niebieskiej karty” świadczonej przez przedstawicieli policji i służb społecznych.

 • Kontrola przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących sprzedawców alkoholu; inicjowanie przy współpracy z samorządem gminy szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie profilaktyki uzależnień i przepisów prawnych dotyczących rynku alkoholowego.

 1. PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE.

DZIAŁANIA:

  • Działania zmierzające do zwiększenia dostępności i skuteczności zorganizowanych form profesjonalnej pomocy dla osób uwikłanych w przemoc.

  • Edukacja osób na rzecz rodziny dotkniętej przemocą.

  • Promowania programów terapeutycznych dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc.

  • Wspieranie działań organizacji pozarządowych skierowanych na przeciwdziałanie przemocy, ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, ochrony mniejszości przed przemocą.

  • Inspirowanie środowisk lokalnych do tworzenia ośrodków interwencji kryzysowej i punktów konsultacyjnych ( współpraca z gminami w powiecie).

 1. WSPÓLPRACA I WSPIERANIE DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ; SAMORZĄDOWEJ I PAŃSTWOWEJ; ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PRZEDSTAWICIELI RÓŻNYCH ŚRODOWISK LOKALNYCH W OBSZARZE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE.

DZIAŁANIA:

 • Wspieranie inicjatyw środowisk lokalnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

 • Organizowanie konferencji i szkoleń dla przedstawicieli samorządów będących forum wymiany doświadczeń, informacji i sposobów na temat nowoczesnej profilaktyki uzależnień.

 • Udzielanie wsparcia i szeroko rozumianej pomocy Policji w realizacji treści zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom.

 1. ZAKRES ZADAŃ ZAPLANOWANYCH NA 2007 r. NA TERENIE GMINY.

ZADANIE I

Zmniejszenie spożywania alkoholu przez młodzież i dorosłych mieszkańców gminy poprzez podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów: alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

 • Wspieranie i dofinansowywanie organizowanych imprez sportowych o charakterze profilaktycznym, promującym działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową.

 • Czuwanie nad przebiegiem imprez szkolnych, sportowych, masowych - przez wychowawców nauczycieli, działaczy sportu, opiekuna hali sportowej. Podczas imprez masowych - zabezpieczenie przez Policję i organizatorów imprez. Należy domagać się przygotowanego zabezpieczenia imiennego organizowanej imprezy, organizatorzy i Policja będą odpowiadać za przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 • Dofinansowanie i wspieranie imprez sportowo - profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy, propagujących aktywność sportową bez alkoholu i narkotyków.

 • Dofinansowanie i wspieranie lokalnych imprez masowych propagujących trzeźwy sport i zdrowy odpoczynek bez alkoholu i narkotyków (konkursy, festyny rodzinne, szkolne, imprezy okolicznościowe).

 • Za organizację i przygotowanie w/w imprez, odpowiedzialni będą: Zespół Szkół, nauczyciele, Rady Sołeckie, organizacje społeczne i sportowe z terenu gminy.

 • Dofinansowanie Powiatowego Festiwalu Młodzieży, organizowanego na terenie Powiatu Pyrzyckiego w ramach współpracy miedzy gminnymi komisjami - zadania te będą realizować nauczyciele, pedagog szkolny w ramach oddziaływań profilaktycznych.

ZADANIE II

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz dla ich rodzin.

 • Zmniejszenie nowych przypadków uzależnienia (od alkoholu i narkotyków) uszkodzeń zdrowia spowodowanych przez alkohol i narkotyki.

Najważniejsze działania to:

 • Motywacja do dobrowolnego leczenia odwykowego polegająca na przeprowadzaniu rozmów motywacyjnych zmierzających do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.

 • Kierowanie wniosków do sądu rejonowego o wydanie orzeczenia o zastosowaniu leczenia odwykowego.

 • Kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych na programy terapeutyczne we wskazanych placówkach wytypowanych do leczenia i prowadzenia terapii uzależnienia.

 • Zwiększenie dostępności do leczenia odwykowego oraz metod terapeutycznych dla osób nadużywających alkoholu, używających narkotyków oraz dla członków ich rodzin. Współpraca ze Służbą Zdrowia, psychologiem z terapeutami w Ośrodkach Terapii Uzależnienia, wskazanych przez Sąd Rejonowy, z Komendą Policji - z przedstawicielem na teren gminy. Zadania te będą realizowane w ciągu całego roku przez Gminną Komisję przy współpracy z wymienionymi jednostkami.

 • Interwencje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży czy dorosłych mieszkańców gminy, dotkniętych problemem uzależnienia - będą to dyżury Przewodniczącego Komisji, praca ciągła przez cały rok będzie polegała na udzielaniu informacji, porad psychologicznych, udzielania wsparcia moralnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, udzielanie informacji na temat działających poradni psychologicznych, ośrodków terapii, ośrodków gdzie można uzyskać pomoc prawną i materialna oraz gdzie należy się zwrócić w sprawie przemocy w rodzinie.

 • Kierowanie osób, które postanowieniem Sądu Rejonowego w Stargardzie zostały zmuszone do podjęcia wyznaczonej terapii i leczenia odwykowego niezamkniętego. Współpraca i udział w finansowaniu powstającego Ośrodka Wsparcia Rodziny Interwencji Kryzysowej i Terapii Uzależnień w Pyrzycach. Kierowanie osób uzależnionych jak również członków ich rodzin na programy terapeutyczne - do psychologa psychiatry oraz innych osób związanych z leczeniem uzależnień. Zadanie to będzie realizowane w ciągu całego roku przez Gminną Komisję, przy współpracy pedagoga szkolnego, Sadu Rejonowego, Policji, nauczycieli. Przewidywany koszt udziału w finansowaniu wyniesie ok. 2 złote na mieszkańca gminy.

ZADANIE III

Edukacja społeczeństwa w zakresie konsekwencji nadużywania alkoholu, używania narkotyków; przemocy w rodzinie i metod ich zapobiegania oraz ograniczania skutków takich zachowań.

Najważniejsze działania to:

 • Dostarczanie rzetelnej wiedzy, na temat zdrowotnych i społecznych skutków działania alkoholu i narkotyków.

 • Uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów świadczących o uzależnieniach oraz umiejętności kontrolowania rozmiarów nadużywania.

 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Najważniejsze zadania to:

 • Realizacja profilaktycznej działalności skierowanej bezpośrednio do dzieci i młodzieży na terenie gminy; to prowadzenie na terenie szkół (podstawowej i gimnazjum) programu ogólnodostępnego profilaktyki i spójnego z programem wychowawczym szkół.

 • Opracowanie i realizacja szkolnego programu profilaktyki wymaga systematycznego i planowego wykorzystania różnorodnych form oddziaływań ( np: zajęcia profilaktyczne realizowane w klasach, gazetki szkolne, imprezy okolicznościowe - profilaktyczne) przy zaangażowaniu kadry pedagogicznej oraz wykorzystaniu aktywności i pomysłów młodzieży. W praktyce najbardziej dostępnym środowiskiem jest szkoła, klasa a najbardziej skuteczne są programy profilaktyczne, które obejmują całą szkołę, gdzie zaangażowani są wszyscy nauczyciele, pielęgniarka szkolna, psycholog i pedagog szkolny. Realizacja profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej, skierowanej bezpośrednio do dzieci, młodzieży a także dorosłych mieszkańców to:

  • Prowadzenie na terenie szkół, bibliotek czy Ośrodka kultury, działalności informacyjno - edukacyjnej - odpowiedzialni organizatorzy. Finansowanie prowadzonej działalności profilaktycznej - Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  • Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych, organizowanych dla: nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, policjanta, członków Komisji podejmujących się pracy profilaktyczno - informacyjno - edukacyjnej.

  • Wprowadzanie i finansowanie spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Pozwolą one lepiej uczestniczyć w programie profilaktycznym, spektakle takie maja być integralnym elementem prowadzonego programu profilaktycznego w Szkołach. Zadanie to będą realizować: dyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny.

ZADANIE IV

Zmniejszenie udziału osób nietrzeźwych, uzależnionych w naruszaniu prawa i porządku publicznego.

 1. Kontrola przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie Gminy Kozielice, to w szczególności:

 • Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy.

 • Kontrola wspólnie z Policją imprez masowych, dyskotek, której zadaniem jest interwencja w przypadku stwierdzenia uchybień w przestrzeganiu przepisów Ustawy.

 • Kontrola przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących sprzedawców alkoholu. Inicjowanie przy współpracy z samorządem gminy, szkoleń dla sprzedawców alkoholu w zakresie profilaktyki uzależnień i przepisów prawnych dotyczących rynku alkoholowego.

 • Nawiązanie współpracy z Policją na rzecz częstszego podejmowania interwencji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych, ze szczególnym naciskiem w okresie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • Opiniowanie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanych w formie postanowień.

 • Występowanie o cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadkach wykrycia nieprzestrzegania przepisów Ustawy, przedsiębiorcom łamiącym prawo.

 • Współpraca z Sądem Rejonowym i Komendą Policji w zakresie łamania prawa i porządku publicznego, prowadzenia pojazdów w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w sprawie przemocy w rodzinie, awantur i nieprzestrzegania Ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

 • Opiniowanie projektów uchwał niezbędnych do przestrzegania wyżej cytowanej Ustawy. Zadania te będą realizowane w ciągu całego roku 2006, przez członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i instytucje współpracujące.

ZADANIE V

Udzielanie pomocy dla rodzin dotkniętych uzależnieniami i przemocą oraz przeciwdziałanie i ochrona przed przemocą w rodzinie ( pomoc: psychologiczna, prawna i socjalno - bytowa)

Najważniejsze zadania to:

 • Wspieranie organizacji pozarządowych skierowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrony mniejszości przed przemocą.

 • Wspieranie i dofinansowanie programów profilaktycznych dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc.

 • Edukacja osób działających na rzecz rodziny dotkniętej przemocą.

 • Wprowadzenie w Szkołach programu profilaktycznego korygującego agresję i przemoc rówieśniczą.

 • Udzielanie rodzinom pomocy, w których występują problemy uzależnienia: alkohol, narkotyki, przemoc w rodzinie - typu: psychologicznej, prawnej oraz socjalno - bytowej.

 • Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie uzyskania informacji o rodzinach gdzie występują problemy uzależnienia.

 • W szczególności pomoc socjalno - bytowa dla dzieci i młodzieży z rodzin gdzie występują osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, gdzie występuje przemoc w rodzinie. Planuje się udzielanie pomocy w formie rzeczowej tj. nie w pieniądzu, np. dofinansowanie do biletów miesięcznych uczniom szkół średnich, dofinansowanie do zakupu podręczników i ćwiczeń przedmiotowych, pomoc dla dzieci i młodzieży w dofinansowaniu wypoczynku letniego ( dopłata do kolonii), dopłata do obozów sportowych, rehabilitacyjnych, obozów harcerskich, biwaków itp. Przy tych zadaniach będą pracować: wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, dyrektorzy i cała Komisja.

 • Prowadzenie zajęć profilaktyczno - edukacyjnych dla młodzieży szkolnej i poza szkolnej w świetlicy środowiskowej (Biblioteka w Tetyniu) Świetlica o charakterze środowiskowym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniami oraz z rodzin dotkniętych przemocą.

 • Inicjowanie i wspieranie powstania świetlicy środowiskowej w miejscowości Tetyń, zajęcia prowadzone tam będą przez nauczycieli Zespołu Szkół zamieszkałych w Tetyniu. Przewidywane w tym zakresie jest dofinansowanie zakupu niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć oraz osób prowadzących zajęcia .

ZADANIE IV

Współpraca i wspieranie działań administracji samorządowej, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli środowisk lokalnych w obszarach profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Najważniejsze zadania to:

 • Poprawa współdziałania służb w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.

 • Udzielanie pomocy merytorycznej i finansowej, placówkom przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu, prowadzącym reintegrację zawodową i społeczną wśród osób uzależnionych.

 • Organizowanie pracy Komisji Gminnej, realizującej zadania Gminnego Programu na 2007 r. - praca ciągła Komisji, uczestnictwo w posiedzeniach Komisji.

 • Praca ciągła i prowadzenie dyżurów przez Przewodniczącego Komisji.

 • Udział w szkoleniach, wyjazdach służbowych organizowanych przez Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

 • Zakup niezbędnych materiałów do pracy Komisji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 r., Nr 147, poz. 1231 ze zmianami), opracowanie, aktualizacja, realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy w Rodzinie na 2007 r., należy do zadań Samorządu Gminnego. Program przedstawia działania w gminie, wyznacza kierunki i priorytety przyszłych działań, a także wskazuje na zadania niezbędne do realizacji.

  2. Źródła finansowania Programu Gminnego Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy w Rodzinie na 2007 r. - środki zaplanowane w budżecie gminy na 2007 r. pochodzące z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

  3. Zasady finansowania Programu - wydatki na realizację Programu Gminnego, ujmuje się corocznie w planach budżetowych Gminy Kozielice.

  4. Realizatorem Programu oraz dysponentem przydzielonych na 2007 r. środków finansowych jest na podstawie Preliminarza - kosztów jego realizacji Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozielicach, współpracując bezpośrednio ze Skarbnikiem Gminy i wykonawcami poszczególnych zadań w Programie.

Przewodnicząca Komisji:

Stanisława Gabryś


ZAŁĄCZNIK Nr 2

DO UCHWAŁY RADY GMINY

W KOZIELICACH

NR V/23/07

Z DNIA22 lutego 2007 roku

PRELIMINARZ

KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE NA 2007 r.

Lp.

ZADANIA PROGRAMU GMINEGO

FORMY REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU

REALIZATORZY

KWOTA

I

Zmniejszenie spożywania alkoholu przez młodzież i dorosłych mieszkańców gminy poprzez podejmowanie działania zapobiegania powstawaniu problemów; alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

 1. Wspieranie i dofinansowywanie lokalnych imprez sportowych o charakterze profilaktycznym, promujących działania łączące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową.

 2. Wspieranie i dofinansowywanie lokalnych imprez masowych propagujących trzeźwy sport i zdrowy wypoczynek bez alkoholu i narkotyków ( imprezy okolicznościowe, festyny, konkursy szkolne itp. pod hasłem przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

 1. Dofinansowanie uczestnictwa (uczniów naszych szkół) w Powiatowym Festiwalu Młodzieży, organizowanym na terenie powiatu pyrzyckiego, w ramach współpracy międzyszkolnej i współpracy między Gminnymi Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie powiatu.

Dyrektor ZS w Kozielicach, nauczyciele, wychowawcy, Rady Sołeckie, Biblioteki, działacze sportowi.

4.000,00

Ogółem zadanie

_______

4.000,00

II

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz dla ich rodzin.

 1. Zmniejszenie nowych przypadków uzależnienia, są to działania podejmowane na rzecz osób z problemem uzależnienia i członków ich rodzin:

  • Motywacja do dobrowolnego leczenia odwykowego - prowadzenie rozmów motywujących do leczenia dobrowolnego.

  • Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich o wydanie orzeczenia o stopniu uzależnienia oraz o formie zastosowania leczenia odwykowego (zamknięte czy stacjonarne).

  • Kierowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin na programy terapeutyczne we wskazanych przez Sąd placówkach leczenia odwykowego.

  • Dofinansowywanie działalności w/w świetlicy tj. zakupu niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć oraz dofinansowanie osób prowadzących zajęcia.

  • Praca Przewodniczącej Komisji (dyżury, udzielanie informacji, porad, udzielanie wsparcia moralnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin).

  • Kierowanie osób, które postanowieniem Sądu Rejonowego zostały zmuszone do podjęcia terapii - leczenia odwykowego (leczenie nie zamknięte). Udział w finansowaniu powstającego Ośrodka Wsparcia Rodziny Interwencji Kryzysowej i Terapii Uzależnień w Pyrzycach. Przewidywany koszt udziału w finansowaniu będzie wyliczony na podstawie liczby mieszkańców ( ok. 2 złote na mieszkańca)

Gminna Komisja ds. RPA oraz instytucje i placówki wspierające realizację Programu.

Ogółem zadanie II

________

10.000,00

III

Edukacja społeczeństwa w zakresie konsekwencji nadużywania alkoholu, używania narkotyków oraz przemocy w rodzinie i metod ich zapobiegania, ograniczenia skutków takich zachowań.

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej skierowanej bezpośrednio do dzieci na terenie Zespołu Szkół to:

  • Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych obejmujących wszystkie klasy Gimnazjum oraz od IV do VI Szkoły Podstawowej.

  • Podejmowanie działań o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym np. wprowadzenie spektakli profilaktycznych, których celem będzie przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomych i odpowiedzialnych decyzji na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz używania narkotyków.

  • Dofinansowanie przeprowadzonych programów profilaktycznych w Szkołach, Bibliotekach: dofinansowanie zakupu niezbędnych materiałów do realizacji podjętego Programu, do przeprowadzenia szkoleń, spotkań o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym dla młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy.

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół, pielęgniarka szkolna, pedagog szkolny, biblioteki.

3.000,00

Ogółem zadanie III

________

3.000,00

IV

Zmniejszenie udziału osób nietrzeźwych, uzależnionych w naruszaniu prawa i porządku publicznego.

 1. Kontrola przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz przemocy w rodzinie:

  • Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy.

  • Wspólna z Policją kontrola imprez masowych, okolicznościowych, dyskotek itp.

  • Współpraca z Policją na rzecz podejmowania interwencji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych, ze szczególnym naciskiem w okresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

  • Opiniowanie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydawanych w formie postanowień.

  • Występowanie o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

  • Współpraca z Sądem Rejonowym i Komendą Policji w zakresie: łamania prawa i porządku publicznego, prowadzenia pojazdów w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i w sprawie przemocy w rodzinie oraz nie przestrzegania Ustawy o wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

  • Przygotowanie i opiniowanie niezbędnych uchwał dotyczących zadań z zakresu wyżej cytowanej Ustawy.

Praca ciągła Gminnej Komisji ds. RPA przy współpracy z Komendą Policji.

500,00

Ogółem zadanie IV

________

500,00

V

Udzielanie pomocy dla rodzin dotkniętych uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie - pomoc psychologiczna, prawna i socjalno - bytowa.

 1. Wspieranie organizacji pozarządowych skierowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 2. Wspieranie i dofinansowywanie programów profilaktycznych dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc, prowadzonych w Szkołach, Bibliotekach, w świetlicy środowiskowej.

 3. Kierowanie osób dotkniętych uzależnieniami oraz współuzależnionych na terapie do psychologa, psychiatry, terapeutów, prawnika, instytucji udzielających pomocy.

 4. Udzielanie pomocy, dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniami, typu: psychologicznej, prawnej oraz socjalno - bytowej.

  • Udzielanie pomocy socjalno - bytowej w formie rzeczowej dla dzieci i młodzieży typu: dopłaty do obozu rehabilitacyjnego, sportowego, dopłata do kolonii, biwaków ( wypoczynku letniego i zimowego), dofinansowanie do zakupu podręczników i ćwiczeń przedmiotowych. Pomoc bytowo - socjalna np. przy zakupie: odzieży, obuwia, żywności dla rodzin dotkniętych uzależnieniami oraz dla osób dotkniętych przemocą.

  • Prowadzenie zajęć profilaktyczno edukacyjnych dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej w świetlicy szkolnej ( Biblioteka w Tetyniu) świetlica dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniami oraz rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Przewidywane jest w tym zakresie dofinansowanie zakupu niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć oraz dofinansowanie prowadzących zajęcia.

Praca ciągła cała Komisja ds. RPA, pedagog szkolny, nauczyciele, wychowawcy Zespołu Szkół.

7.000,00

Ogółem zadanie V

________

7.000,00

VI

Współpraca i wspieranie działań administracji samorządowej, państwowej, organizacji pozarządowych w obszarach profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

 1. Współpraca z Samorządem Gminy i służbami współdziałającymi w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

  • Współpraca z Pełnomocnikiem Marszałka ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: udział w szkoleniach, wykładach, wyjazdy służbowe itp.

  • Organizowanie i finansowanie pracy Komisji Gminnej, realizującej zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy w Rodzinie na 2007 r.

   • Udział w pracach Komisji, posiedzeniach.

   • Praca Przewodniczącej Komisji - praca ciągła, prowadzenie dyżurów, dokumentacji.

   • Zakup niezbędnych materiałów do pracy Komisji.

Gminna Komisja - praca ciągła.

5.500,00

Ogółem

zadanie VI

________

5.500,00

Zaplanowany koszt na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy w Rodzinie zostaje ujęty w budżecie Gminy Kozielice na 2007 r.

Ogółem:

30.000,00

Kozielice, styczeń 2007

Sporządziła Przewodnicząca Komisji

Stanisława Gabryś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 21-03-2007 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-03-2007 08:32