Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12.04.2007 roku w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.


Zarządzenie Nr 24/2007

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 12.04.2007 roku

w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1055; Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 37 ust.1, art.38 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603: Nr 281, poz. 2782) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Ogłosić I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

- działkę nr 1/9 położona w obrębie ewidencyjnym Maruszewo.

- działkę nr 118 położona w obrębie ewidencyjnym Kozielice.

Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż powyższych nieruchomości. Regulamin

stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin przetargu podać do publicznej wiadomości w

sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i dla referatu Gospodarki

Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Nr24/2007

z dnia 12.04.2007r/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Kozielice ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

Lp.

Nr

działki

Pow.

ha

Obręb

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Nr

KW

Cena

Wywoławcza

zł.

Wadium

zł.

1.

118

0,62

Kozielice

nie zabudowana

Lokalizacja

siłowni

wiatrowych wraz

z terenami rolnymi

brak

12.700

1.600

2.

1/9

0,1624

Maruszewo

zabudowana budynkiem hydroforni i dwoma studniami wierconymi

brak planu

5160

41.200

5.000

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy pok. Nr 13

w dniu 16 maja 2007 roku

1. Nieruchomość opisana w poz. 1 o godz. 10.30

2. Nieruchomość opisana w poz. 2 o godz. 11.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozielice Nr 07 1020 4867 0000 1502 0007 9996 z dopiskiem wadium- oraz wpisać numer działki i miejscowość w terminie do dnia 14 maja 2007 roku

Za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej.

Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia , odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym , przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika ,który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości (umniejszoną o wcześniej wpłacone wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w pokoju nr 12 lub telefonicznie pod numerem telefonu 091 561 11 41.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 24/2007 z dnia 12.04.2007r.

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

§ 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne.

§ 2. Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego.

§ 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Gminy Kozielice

nr 07 1020 4867 0000 1502 0007 9996 wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu w

terminie do dnia 14 maja 2007 r.

Za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

§ 4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji

Przetargowej.

§ 5. Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak

nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub

zakończenia przetargu wynikiem negatywnym , przelewem na konto wskazane przez

uczestnika przetargu.

§ 6.Wadium wniesione przez uczestnika , który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet

ceny nabycia własności nieruchomości.

§ 7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia uczestnika który wygrał przetarg od

zawarcia umowy.

§ 8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w

górę do pełnych dziesiątek złotych.

§ 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeśli przynajmniej jeden

uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

§ 10.Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

§ 11.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy

notarialnej.

§ 12.Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości (umniejszoną o

o wcześniej wpłacone wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej

własność.

§ 13. Opłaty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.

§ 14.Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia

umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia

przetargu.

§ 15. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej

oraz osoby bliskie tym osobom.

§ 16. Granice nabywanej nieruchomości , wygrywający przetarg ustali na koszt własny

§ 17. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 13-04-2007 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2007 13:05