Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad XXVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 r.


PROTOKÓŁ Nr 26

Z Obrad XXVI Sesji Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2021 roku. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach. Obrady odbywały się z zachowanie reżimu sanitarnego.

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI

lp

nazwisko

imie

status

podpis

1

Baran

Waldemar

obecny

 

2

Benka

Jacek

obecny

 

3

Domagała-Janowska

Monika

obecna

 

4

Gawrysiak

Magdalena

nieobecna

 

5

Karpiński

Lech

obecny

 

6

Karpiński

Leszek

obecny

 

7

Kuchta

Marcin

obecny

 

8

Matułowicz

Wacław

obecny

 

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

 

10

Mikołajczyk

Paulina

obecna

 

11

Pocuraj

Wioletta

obecna

 

12

Posyniak

Łukasz

obecny

 

13

Sójka

Robert

obecny

 

14

Wnuk

Jolanta

obecna

 

15

Zybała

Dariusz

obecny

 

obecni

13

wszyscy

15

procent

80,00 %

Kworum zostało osiągnięte

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad

3. Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy

4.1. dyskusja, 4.2. przyjęcie protokołu

5. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym

5.1. dyskusja, 5.2. przyjęcie informacji

6. Informacja z zakresu z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok

6.1. stanowiska komisji, 6.2. dyskusja, 6.3. przyjęcie informacji

7. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok

7.1. stanowiska komisji,7.2. dyskusja, 7.3. przyjęcie informacji

8. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2021 r.

8.1. stanowiska komisji,8.2. dyskusja, 8.3. podjęcie uchwały

9. Projekt uchwały w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat

9.1. stanowiska komisji, 9.2. dyskusja,,,9.3. podjęcie uchwały

10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021

10.1. stanowiska komisji

10.2. dyskusja

10.3. podjęcie uchwały

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na 2021-2031

11.1. stanowiska komisji

11.2. dyskusja

11.3. podjęcie uchwały

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

12.1. stanowiska komisji

12.2. dyskusja

12.3. podjęcie uchwały

13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy

13.1. stanowisko komisji Skarg i Wniosków

13.2. dyskusja

13.3. podjęcie uchwały

14. Wnioski i zapytania radnych.

15. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

Ad.1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

Obrady XXVI Sesji rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Karpiński. Stwierdził, że rada może obradować i podejmować uchwały, gdyż w obradach uczestniczy 13 radnych na stan ustawowego składu rady 15.

Nieobecni: Magdalena Gawrysiak, Ewelina Michalczyk

Ad.2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad

Wójt Gminy poinformował , że została zmieniony projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2021, ponieważ uległa zmianie wysokość dotacji .

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XXVI Sesji rady Gminy poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 12. Za przyjęciem porządku obrad XXVI sesji rady Gminy głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

głosowanie

Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

25 lutego 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

3

20 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

Nie głosował

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

nieobecna

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

Ad 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy

Protokół z obrad XXV Sesji był do wglądu i umieszony na BIP Kozielice.

Przewodniczący otworzył dyskusję 4.1. dyskusja Głosów w dyskusji nie było.

4.2. przyjęcie protokołu

Przewodniczący Rady Gminy protokół z obrad XXVI Sesji rady Gminy poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 12. Za przyjęciem głosowało 10 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych, głosów przeciw nie było. Protokół został przyjęty większością głosów „za”

głosowanie

przyjęcie protokołu

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

25 lutego 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

10

83.33 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

2

16.67 %

nieoddanych głosów

3

20 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

Nie głosował

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

nieobecna

5

Karpiński

Lech

WSTRZYMAŁ SIĘ

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

WSTRZYMAŁ SIĘ

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

Ad.5. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym

Radni otrzymali informację wraz z zawiadomieniem na sesję. 5.1. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było 5.2. przyjęcie informacji

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie informacje Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na sali obrad 13. Za przyjęciem informacji głosowało 12 radnych, wstrzymało się od głosu 1 rany, głosów przeciw nie było

głosowanie

przyjęcie informacji

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

25 lutego 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

92.31 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

7.69 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

nieobecna

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

WSTRZYMAŁ SIĘ

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

Ad.6. Informacja z zakresu z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.

Radni otrzymali informację i pracowali na komisjach

6.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały informacje. 6.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było. 6.3. przyjęcie informacji

Przewodniczący Rady Gminy informacje poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13.Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.

głosowanie

przyjęcie informacji

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

25 lutego 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

nieobecna

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

Ad.7. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok

Radni otrzymali informację i pracowali na komisjach. 7.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały informację. 7.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było. 7.3. przyjęcie informacji

Przewodniczący Rady Gminy informacje poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13. Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.

głosowanie

przyjęcie informacji

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

25 lutego 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

nieobecna

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2021 r.

Radni otrzymali projekt uchwały i pracowały na komisjach.

8.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 8.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było

8.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na sali obrad 13. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

25 lutego 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

nieobecna

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat

Radni otrzymali projekt uchwały i pracowały na komisjach.

9.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 9.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było 9.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na sali obrad 13. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

25 lutego 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

nieobecna

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021.

Radni otrzymali projekt uchwały i pracowały na komisjach.

10.1. stanowiska komisji Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały

10.2. dyskusja

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy poinformował radnych o piśmie KPSP w Pyrzycach o dofinansowanie w kwocie:20 tyś. zł, radni na komisjach pozytywnie zaopiniowali prośbę, straż w zamian pomoże przy wycince drzew przy kościołach i innych obiektach

- pismo Ł. Posyniak - o utworzeniu funduszu stypendialnego - została przeznaczona kwota 10 ty. - komisje pozytywnie zaopiniowały wniosek radnego

- pismo KPP w Pyrzycach o dofinansowanie w kwocie 25 tys. na chwile obecna pozostawiono bez rozpatrzenia

10.3. podjęcie uchwały

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na sali obrad 13. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

25 lutego 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

nieobecna

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na 2021-2031

Radni otrzymali projekt uchwały i pracowały na komisjach.

11.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały z wyjątkiem Komisji Oświaty która nie pracowała nad projektem uchwały

11.2. dyskusja Głosów w dyskusji nie było. Wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik Gminy 11.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na sali obrad 13. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

25 lutego 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

nieobecna

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego na 2022 rok Komisje otrzymały projekt uchwały i pracowały na komisjach. 12.1. stanowiska komisji

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 12.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było.

12.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na sali obrad 13. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

25 lutego 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

nieobecna

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy

Komisje otrzymały projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 13.1. stanowisko komisji Skarg i Wniosków

Komisja rozpatrywała skargę na posiedzeniu komisji, wysłuchała dwóch stron i po przeanalizowaniu wystąpiła do Rady Gminy o podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi jako bezzasadna 13.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było

13.3. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na sali obrad 13. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

25 lutego 2021 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

nieobecna

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

Ad.14. Wnioski i zapytania radnych.

Jacek Benka - koszenie trawy w sołectwach jak to będzie rozwiązane.

Wójt Gminy - na chwilę obecną nie wiem jeszcze.

Lech Karpiński - wycinka krzaków po łebkach

15. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy

Po zakończonej dyskusji i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w obradach XXVI Sesji Rady Gminy, stwierdził, że podjęte uchwały są prawomocne. O terminie obrad następnej sesji radni zostaną zawiadomieni.

Protokołowała Przewodniczący Rady

M.Strankowska Lech Karpiński

Uwaga!

Całość przebiegu sesji na stronie internetowej urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 10-03-2021 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 25-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 10-03-2021 11:40