Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 6.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozielicach

Zarządzenie Nr 6.2022

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 24 stycznia 2022 roku

 

 w sprawie: zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozielicach

 

 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 861 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

 

 

Wójt Gminy Kozielice zarządza, co następuje:

 

 

§ 1.

W celu przeciwdziałania COVID-19 oraz ze względu na czasową potrzebę dostosowania formy organizacji pracy, wprowadzam od dnia 24 stycznia 2022 r. do odwołania w Urzędzie Gminy
w Kozielicach oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozielicach zasady wykonywania pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

 

§ 2.

 1. Pracownik wykonuje pracę w formie pracy zdalnej:
 1. na polecenie pracodawcy złożone w formie pisemnej lub elektronicznej (wzór polecenia stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia),
 2. po uzyskaniu od pracodawcy zgody na wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej (wzór wniosku dla pracownika o umożliwienie wykonywania pracy zdalnej stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia).
 1. Pracę zdalną może wykonywać pracownik, który posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy oraz gdy pozwala na to rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
 2. Pracownik wykonuje pracę zdalną przez czas oznaczony wskazany przez pracodawcę wg ustalonego Harmonogramu Pracy Zdalnej i Pracy w siedzibie Urzędu Gminy
  w Kozielicach.
 3. Praca zdalna wykonywana jest w systemie rotacyjnym (naprzemiennym), polegającym na częściowym świadczeniu pracy w systemie zdalnym, a częściowo poprzez świadczenie pracy w miejscu wyznaczonym jako stałe miejsce pracy w umowie o pracę.
 4. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie lub zgodę na wykonywanie pracy zdalnej.

 

§ 3.

 1. Praca zdalna może być realizowania z wykorzystaniem służbowego lub prywatnego sprzętu.
 2. Pracodawca zapewnia sprzęt do pracy zdalnej w miarę posiadanych możliwości.
 3. W przypadku korzystania przez pracownika z prywatnego sprzętu podczas pracy zdalnej, pracodawca nie ponosi kosztów wykorzystania tego sprzętu, ani kosztów używanych przez pracownika materiałów.
 4. W przypadku korzystania przez pracownika ze sprzętu służbowego za jego prawidłowe przekazanie i zwrot (udokumentowanie) odpowiada Informatyk lub Sekretarz Gminy.
 5. Za pobrany sprzęt służbowy pracownik ponosi pełną odpowiedzialność.

 

§ 4.

 1. Bezpośredni przełożony pracownika lub inna wyznaczona przez pracodawcę osoba jest zobowiązany do organizowania pracy w taki sposób, aby umożliwić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, w szczególności do przekazywania pracownikowi zadań do wykonania, udzielania pracownikowi informacji merytorycznych w sposób umożliwiający pracownikowi wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej, w szczególności przy  wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 2. Bezpośredni przełożony lub inna wyznaczona przez pracodawcę osoba kontrolują wykonywanie przez pracownika pracy w formie zdalnej oraz mogą żądać od pracownika informacji o jej wynikach (wzór informacji stanowi Załącznik Nr 5 do Zarządzenia).

 

§ 5.

 1. Pracownik wykonuje pracę zdalną w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z pracodawcą. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy zgodnie z treścią umowy łączącej go z pracodawcą oraz zakresem obowiązków.
 2.  Pracownik wykonujący pracę zdalną jest zobowiązany do:
 1. pozostawania dyspozycyjnym dla pracodawcy w obowiązujących pracownika godzinach pracy, przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych pracownikowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności                                        z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
 2. bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy bezpośredniemu przełożonemu,
 3. potwierdzania obecności w pracy poprzez przedłożenie listy obecności  pracownikowi ds. kadr w pierwszym dniu po zakończeniu pracy zdalnej, nie rzadziej niż po upływie każdego kolejnego miesiąca wykonywania pracy zdalnej (wzór listy obecności stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia),
 4. dbałości o przekazany sprzęt udostępniony przez pracodawcę do świadczenia pracy zdalnej oraz rozliczenia się z jego pobrania niezwłocznie po powrocie do pracy
  w siedzibie pracodawcy.
 1. Pracownik ma prawo do wsparcia technicznego ze strony pracodawcy. Pracownik niezwłocznie zgłasza pracodawcy wszelkie uzasadnione potrzeby w tym zakresie.
 2. Pracownik zobowiązuje się zorganizować stanowisko do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 

§ 6.

 1. Pracownik zobowiązuje się do zabezpieczania dostępu do sprzętu służbowego lub prywatnego wykorzystywanego do wykonywania pracy zdalnej oraz posiadanych danych i informacji (w tym także znajdujących się na nośnikach papierowych) przed osobami postronnymi, w tym wspólnie z nim zamieszkującymi, a także przed ich zniszczeniem lub zgubieniem.
 2. Wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień polityki bezpieczeństwa informacji przyjętej w Urzędzie Gminy w Kozielicach wraz z dokumentami powiązanymi.

 

§ 7.

 1. Praca zdalna jest wykonywana przez czas określony w poleceniu pracodawcy. Pracodawca może dowolnie kształtować okres wykonywania pracy zdalnej, uwzględniając stopień zagrożenia rozprzestrzenianiem się COVID-19 na danym obszarze.
 2. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik zapoznaje z treścią niniejszego zarządzenia, co potwierdza pisemnym lub elektronicznym oświadczeniem
  i zobowiązaniem do jego przestrzegania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Zarządzenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie znajdują wewnętrzne procedury obowiązujące u pracodawcy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Praca zdalna nie stanowi telepracy, o której mowa w art. 675-6717 Kodeksu pracy
  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

 

§ 8.

Zarządzenie obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

 

§ 9.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Woźniak 25-01-2022 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Woźniak 25-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Damian Woźniak 25-01-2022 15:16