herb BIP - Urząd Gminy Kozielice

www.kozielice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018. Andrzej Chodanowski 2017-10-19 09:55:04
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018. Andrzej Chodanowski 2017-10-19 09:54:54
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018. Andrzej Chodanowski 2017-10-19 09:54:43
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018. Andrzej Chodanowski 2017-10-19 09:54:32
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018. Andrzej Chodanowski 2017-10-19 09:53:26
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018. Andrzej Chodanowski 2017-10-19 09:45:48
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018. Andrzej Chodanowski 2017-10-19 09:44:26
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023" Andrzej Chodanowski 2017-10-13 12:01:03
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Kozielice na lata 2017-2026" Andrzej Chodanowski 2017-10-13 11:59:48
Andrzej Chodanowski 2017-10-13 11:50:42
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Andrzej Chodanowski 2017-10-13 11:45:44
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Andrzej Chodanowski 2017-10-13 11:45:12
Zarządzenie Nr 67.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2017-10-12 12:35:48
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Andrzej Chodanowski 2017-10-10 13:25:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci elektroenergetycznej dz. nr 331/6. Andrzej Chodanowski 2017-10-09 15:16:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci elektroenergetycznej dz. nr 343. Andrzej Chodanowski 2017-10-09 15:15:36
Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Kozielice na lata 2017 - 2026". Andrzej Chodanowski 2017-10-03 13:22:31
Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Kozielice na lata 2017 - 2026". Andrzej Chodanowski 2017-10-03 13:21:56
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Andrzej Chodanowski 2017-10-03 13:21:20
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Andrzej Chodanowski 2017-10-03 13:19:53
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Andrzej Chodanowski 2017-10-03 13:15:21
Uchwała Nr XXV/170/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2017 - 2027. Andrzej Chodanowski 2017-10-03 10:18:37
Uchwała Nr XXV/162/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017 - 2023. Andrzej Chodanowski 2017-10-03 09:04:17
Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Kozielice na lata 2017 - 2026". Andrzej Chodanowski 2017-10-03 09:02:59
Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny. Andrzej Chodanowski 2017-10-03 09:00:35
Uchwała Nr XXV/162/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017 - 2023. Andrzej Chodanowski 2017-10-03 08:59:59
Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kozielice na lata 2017 - 2026. Andrzej Chodanowski 2017-10-03 08:58:36
Uchwała Nr XXV/164/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2017-10-03 08:56:38
Uchwała Nr XXV/165/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Andrzej Chodanowski 2017-10-03 08:54:17
Uchwała Nr XXV/166/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozielice na lata 2018 - 2022. Andrzej Chodanowski 2017-10-03 08:52:29
Uchwała Nr XXV/167/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały. Andrzej Chodanowski 2017-10-03 08:51:19
Uchwała Nr XXV/168/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2017. Andrzej Chodanowski 2017-10-03 08:50:44
Uchwała Nr XXV/169/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2017. Andrzej Chodanowski 2017-10-03 08:50:04
Uchwała Nr XXV/170/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2017 - 2027. Andrzej Chodanowski 2017-10-03 08:48:37
Uchwała Nr XXV/171/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół. Andrzej Chodanowski 2017-10-03 08:45:34
Uchwała Nr XXV/172/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2017-10-03 08:44:39
Sesja Rady Nr XXV. Andrzej Chodanowski 2017-10-03 08:42:42
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, grzewczej oraz elektryczną na działce nr ewid. 117 oraz drogi dojazdowej na działce nr ewid. 332 w obrębie Trzebórz, gmina Kozielice - II etap budowy. Andrzej Chodanowski 2017-10-02 12:45:21
Wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 r. Andrzej Chodanowski 2017-10-02 11:04:26
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kozielice za I półrocze 2017 r. Andrzej Chodanowski 2017-10-02 11:03:22