Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY KOZIELICE OGŁASZA

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

 

Lp.

 

Obręb

 

Nr działki

 

Nr KW

 

pow. ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

zagospodarz. przestrzennego

Cena

wywoławcza

 

Wadium

 

1.

 

Maruszewo

 

19

 

SZ2T

00030716/1

 

0,93

 

niezabudowana

 

Brak planu , w studium znajduje się w strefie produkcji rolnej

 

20.500

 

4.000

 

2.

 

 

Maruszewo

 

29

 

SZ2T

00030719/2

 

0,19

 

niezabudowana

Brak planu, w studium znajduje się w strefie produkcji rolnej

 

5.000

 

1.000

 

3.

 

Maruszewo

 

34/1

SZ2T

00030720/2

 

0,71

 

niezabudowana

Brak planu w studium znajduje się w strefie produkcji rolnej

 

15.700

 

3.000

 

Nieruchomości wolne od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź.zm)

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy nr 61 9387 0003 0000 1078 2000 0030 w terminie do dnia 28.08. 2014r.. z określeniem numeru geodezyjnego działki.

Za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu na wskazane konto.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 02 września 2014r. o godzinie 11 00 w Urzędzie Gminy w Kozielicach pok. Nr 13.

 

W przetargu ograniczonym mogą wziąć udział właściciele nieruchomości , oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 7,8,28,9/4,9/2,30,35/2,32/1 - bezpośrednio graniczących ze zbywanymi nieruchomościami.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu ( o których mowa wyżej) muszą złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kozielice w zaklejonej kopercie opisanej „Przetarg ograniczony” w terminie do dnia 29 sierpnia 2014r. do godz. 15 00 pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię , nazwisko i adres właściciela

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie ,że zgłaszający zapoznał się w terenie ze stanem nieruchomości oraz z warunkami przetargu i je

akceptuje,

- aktualny odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności do nieruchomości

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozielice dnia 01.09.2014r.

Warunkiem udziału w przetargu , oprócz złożenia w/w dokumentów jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia , natomiast w przypadku pozostałych osób zostanie zwrócona nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i winna być wpłacona przed zawarciem aktu notarialnego.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem w ciągu 21 dni od daty przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozielice www.bip.kozielice.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kozielicach pokój nr 12 , lub tel. 91 5611141.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01 09 2014 11 46 03LISTA osA b przetarg Maruszewo (DOC, 26.50Kb) 2014-09-01 11:46:03 74
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
24 lip 2014

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
24 lip 2014, godz. 08:28

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
01 wrz 2014, godz. 11:46