Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na 2006 rok.


(PROJEKT)

Uchwała Nr ...........

z dnia ______________ grudnia 2005 r.

Rady Gminy KOZIELICE

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, …) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości 4 909 806zł,
z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 4 139 386 zł,

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, (załącznik Nr 3) 30 000 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 770 420 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik Nr 5) 4 529 806 zł,
z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 3 759 386 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik Nr 7) 30 000 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 770 420 zł,

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 380 000 zł,
zostanie przeznaczona na:

1) spłatę kredytu 250 000 zł,

2) spłatę pożyczki 130 000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

1) Ochotnicze Straże Pożarne w łącznej kwocie 30 000 zł,

.

§ 7. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2006 - 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty

200 000zł

§ 9. Upoważnia się Wójta (Zarząd) do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

2

3


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
17 lut 2006

Osoba dodająca informacje

Data publikacji:
17 lut 2006, godz. 13:25

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
17 lut 2006, godz. 13:25