Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr X/50/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kozielice

Uchwała Nr X/50/19

Rady Gminy Kozielicach

z dnia 27 czerwca 2019 r.

 

w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kozielice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) oraz po przepracowanych konsultacjach z mieszkańcami sołectw uchwala się, co następuje:

 

§ 1.W uchwale nr IX/51/15 Rady gminy Kozielice z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kozielice (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r., poz. 5456) wprowadza się następujące zmiany:

- w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do w/w. uchwały, §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kadencja sołtysa i rady sołeckiej wybranych przez zebranie wiejskie trwa pięć lat i odpowiada kadencji rady gminy”.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uzasadnienie.

 

Konieczność dokonania zmiany uchwały nr IX/51/15 Rady gminy Kozielice z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kozielice związana jest z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Analiza brzmienia przepisów ustawy nowelizującej prowadzi do wniosku, że gruntownie zmieniła ona zakres przepisów określających materię statutów wszystkich szczebli samorządu, w tym szereg istotnych kwestii w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, ich organów w tym sołectw jako organu pomocniczego gminy. Art. 16 cyt. ustawy określa kadencję Rady Gminy na 5 lat od momentu jej wyboru, dlatego zaistniała konieczność dostosowania zapisów statutów sołectw i zrównania kadencji organu sołectwa z kadencją rady gminy.

Zmiana statutów poprzedzona została konsultacjami społecznymi, które odbyły się we wszystkich sołectwach podczas zebrań wiejskich. Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Informatyk gminy Kozielice

Data wytworzenia:
27 lis 2019

Osoba dodająca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data publikacji:
27 lis 2019, godz. 12:30

Osoba aktualizująca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data aktualizacji:
27 lis 2019, godz. 12:30