Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr II/23/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2011.

Uchwała Nr II/23/2010

Rady Gminy KOZIELICE

z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy KOZIELICE na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 8 598 262,00zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 8 498 262,00 zł,

 2. dochody majątkowe - 100 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 9 678 460,00 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 7 813 092,00 zł,

 2. wydatki majątkowe - 1 865 368,00zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 080 198,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych pożyczek - 1 219 268,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 1 219 268,00 zł,

 2. rozchody - 139 070,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 18 000,00 zł,

 2. celowe w kwocie - 4 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 4 000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)
w kwocie - 179 943,00 zł,
z tego:

 1. w ramach funduszu sołeckiego - 179 943,00 zł,

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie - 40 000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 20 000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 20 000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 200 000,00zł,

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1080 198,00 zł,

 3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 792 038,00zł.

 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 427 230,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy

 2. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 3. udzielenia zaliczek pracownikom Urzędu Gminy na wydatki bieżące.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

 

                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                                      Robert Sójka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 17-02-2011 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 17-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 17-02-2011 11:02