Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr II/17/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia "Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Kozielice na lata 2011-2032".


Uchwała Nr II/17/2010

Rady Gminy Kozielice

z dnia 30 grudnia 2010 roku.

w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Kozielice na lata 2011 - 2032”.

Na podstawie art. 18 ust.1,i ust.2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218;z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230), Nr 106, poz. 675) oraz na podstawie art. 36 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078) Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Kozielice na lata 2011 - 2032”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

Uzasadnienie.

Przyjęty przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” nałożył szereg obowiązków na organy administracji publicznej w tym także na gminy. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest i jego utylizacja jest ważnym elementem całego systemu gospodarki i odpadami, a także integralną częścią planów gmin, powiatów i województw.

Dla realizacji tego celu opracowany został „Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Kozielice na lata 2011 - 2032”. Dokument ten ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminy obowiązków. Wskazuje między innymi cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie oraz ujmuje tezy wynikające z programu krajowego w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie gminy Kozielice. Wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na jego utylizację. Ponadto przyjęcie wyżej wymienionego dokumentu ma na celu przyspieszenie procesu usuwania materiałów zawierających azbest i ich odpowiedniego zagospodarowania. Dlatego też biorąc powyższe pod uwagę oraz konieczność wdrożenia programu do realizacji zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 17-02-2011 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 17-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2011 11:17