Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/26/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych.


UCHWAŁA NR III/26/2011

Rady Gminy Kozielice

z dnia 24 lutego 2011 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych.

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 130, poz. 871) Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych.

2. Granice terenów objętych planem miejscowym oznaczono na załączniku graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 2. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest wyznaczenie dodatkowych lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz wskazanie terenów z zakazem zabudowy utrzymując jednocześnie funkcję rolniczą.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr III/26/11 Rady Gminy Kozielice z dnia24 luty 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych.

 

            Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice będzie możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych . Wnioskodawcą jest firma ENERTRAG, która zgłosiła akces do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Kozielice w okolicy miejscowości Kozielice, Łozice, Rokity, Zadeklino, Siemczyn, Podborze, Przydarłów wskazując na  korzyści, jakie może przysporzyć Gminie zrealizowanie takiej farmy. Planowanie w/w inwestycji elektrowni wiatrowych na terenie gminy niesie wielorakie korzyści, a w szczególności:

-  Nowe źródło dochodów dla gminy np. z tytułu podatku od nieruchomości

-  Wzrostu rozwoju gminy,

- Nowe drogi dojazdowe do pól uprawnych

-  Dwufunkcyjne wykorzystanie terenów rolnych bez znaczącego uszczerbku ziemi uprawnej

-  Dodatkowe miejsca pracy i utrzymania dla mieszkańców gminy

-  Promocja proekologicznego wizerunku gminy, jednocześnie otwartej na współpracę

z inwestorami

-  Wkład gminy do wypełnienia przez Polskę Dyrektywy Unijnej w sprawie promowania energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii - aby wypełnić konieczne do osiągnięcia minimalne poziomy procentowego udziału energii z zasobów naturalnych niezbędne są nowe inwestycje w m.in. w energetykę wiatrową.”

Z uwagi na wymóg zgodności planu miejscowego z zapisami w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice Władze gminy podjęły też kroki do zmiany zapisów studium w zakresie poszerzenia terenów predestynowanych dla lokalizacji tego typu inwestycji tak by zakres opracowania planu miejscowego odpowiadał zakresowi w studium.

Przedmiotem opracowania planu miejscowego jest wyznaczenie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz wskazanie terenów z zakazem zabudowy utrzymując jednocześnie dotychczasową funkcję rolniczą.

Lokalizacja elektrowni wiatrowych winna uwzględnić potencjał rozwoju gminy Kozielice określony w Strategii rozwoju Gminy oraz w Studium, jak również uwzględnić interes osób trzecich określony w przepisach odrębnych oraz zasady ochrony środowiska.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 13-04-2011 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 13-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2011 11:53