Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/25/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice.


UCHWAŁA NR III/25/2011

Rady Gminy Kozielice

z dnia  24 lutego 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675)) oraz art. 9 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 130, poz. 871) Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

 § 1.Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, przyjętego uchwałą Nr XXV/261/2001 Rady Gminy Kozielice w dniu 28 grudnia 2001 r., zmienionego uchwałami: Nr XV/125/2004 z dnia 23 września 2004 r., Nr XXIII/186/2005 z dnia 07 lipca 2005 r., Nr IX/52/2007 z dnia 23 października 2007 r. Nr XXVIII/195/2010 z dnia 18 marca 2010 r. oraz Nr XXVIII/196/2010 z dnia 18 marca 2010 r..

§ 2.1. Przedmiotem zmiany Studium jest wyznaczenie terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.

2. Zamiany będą wprowadzone w odpowiednim zakresie części graficznej i tekstowej Studium.

§ 3.Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego  zmianą studium.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 § 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

UZASADNIENIE

 Do uchwały Nr III/25/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice.

 

Przedmiotem zmiany Studium będzie zbadanie możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych  na terenie gminy Kozielice. Inicjator zmian w studium to firma ENERTRAG, która zgłosiła akces do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Kozielice w okolicy miejscowości Kozielice, Łozice, Rokity, Zadeklino, Siemczyn, Podborze, Przydarłów.

Dotychczas zrealizowane na terenie Polski inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii wskazują na konkretne dochody, jakie uzyskują te samorządy.

Inwestor podjął działania zmierzające do realizacji inwestycji w tym wstępne prace badawcze i stwierdzono, że przedmiotowy teren jest w użytkowaniu rolnym, a wskazana lokalizacja elektrowni wiatrowych na terenie przedstawionym na załączniku graficznym do niniejszego projektu uchwały nie koliduje z żadnymi zaplanowanymi inwestycjami na terenie gminy. Wstępnie też ustalono, że lokalizacja elektrowni wiatrowych w tym miejscu nie będzie oddziaływała negatywnie na sąsiadującą z przedmiotowym terenem, istniejącą i planowaną zabudową mieszkaniową.

Rozpoczęcie i zakończenie inwestycji wybudowania farmy elektrowni wiatrowych przyczyni się do zwiększenia wpływów finansowych do budżetu gminy oraz  spowoduje
wzrost rozwoju gminy a tym samym wpłynie w pewnym stopniu na wzrost zamożności mieszkańców gminy Kozielice.

Inwestycja ta również w szerszym kontekście przyczyni się do pozyskania ekologicznej energii, a co za tym idzie przyczyni się znacząco do ochrony środowiska.

W wyniku przeprowadzonej analizy aktualności obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice stwierdza się, że obecne zapisy Studium na wskazanym na załączniku graficznym terenie określają wykorzystanie go jako grunty orne.

Dla lokalizacji elektrowni wiatrowych na wyznaczonym obszarze winno się przeprowadzić zmianę studium pod wybraną funkcję terenu. Przy czym należy zaznaczyć, iż uchwała inicjująca zmianę studium jest dopiero wstępnym etapem, który podlega całej obróbce proceduralno-formalnej w celu zatwierdzenia, w ostatecznym kształcie zmiany studium przez Radę Gminy Kozielice .

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice na tym obszarze , kolejnym krokiem zmierzającym do określenia warunków zabudowy dla lokalizacji elektrowni wiatrowych będzie opracowanie planu miejscowego, który musi być zgodny ze studium. Taki wymóg stawia ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 wraz ze zm.).

Z uwagi na powyższe ustalenia przystępuje się do opracowania zmiany Studium.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 13-04-2011 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 13-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2011 11:55