Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/73/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 1 września 2011 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiących własność gminy.


Uchwała Nr VI/73/2011

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 1 września 2011 roku

w sprawie: ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność gminy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111;Nr 223, poz. 1458; z 2009r.Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz.230 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości gminnej położonej w obrębie Załęże,

oznaczonej jako działka nr 553 zapisanej w KW - SZ2T/00028559/5 prowadzonej przez

Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

w Pyrzycach, poprzez ustanowienie hipoteki do kwoty 330.375,20 zł ( słownie: trzysta

trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 20/100) na rzecz Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie, jako

zabezpieczenie pożyczki na realizację zadania „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej

na trasie Kozielice-Łozice, Kozielice-Rokity oraz zwodociągowanie miejscowości

Załęże”.

§ 2. Koszty ustanowienia hipoteki ponosi Gmina Kozielice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

Uzasadnienie:

Dnia 10 sierpnia 2011r. została podpisana umowa pożyczki na dofinansowanie zadania; „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na trasie Kozielice-Łozice, Kozielice-Rokity oraz zwodociągowanie miejscowości Załęże” zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na kwotę 330.375,20 zł

Jednym z warunków otrzymania pożyczki jest dostarczenie aktu notarialnego o ustanowienie hipoteki na rzecz WFOSiGW z siedzibą w Szczecinie celem zabezpieczenia pożyczki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 05-10-2011 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 05-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2011 11:21