Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/70/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na mienie gminy.


Uchwała Nr VI/70/2011

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 1 września 2011 roku

w sprawie : nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na mienie gminy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych na mienie gminy stanowiących drogi, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

1. Działka nr 152/3 o pow. 0,0424 ha obręb ewidencyjnym Kozielice

2. Działka nr 331/6 o pow. 0,1978 ha obręb ewidencyjnym Tetyń

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

U z a s a d n i e n i e:

Gmina nabyła nieodpłatnie w trybie art.39 ust.3 ustawy z dnia 08 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie koleje Państwowe” prawo użytkowania wieczystego gruntu : działki nr 152/3 w obrębie Kozielice i nr 331/6 w obrębie Tetyń stanowiące drogi.

Zgodnie z art. 18 ust.1 w związku z art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z póź.zm.) gmina może wystąpić z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o nieodpłatne przekazanie na własność w/w nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 05-10-2011 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 05-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2011 11:26