Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/107/2012 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2012.


.

UCHWAŁA Nr IX/107/12

RADY GMINY W KOZIELICACH

z dnia 16 lutego 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z póż. zmianami).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 217 000,00 zł w:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

kwota

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

217 000,00

80101

Szkoły podstawowe

217 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

217 000,00

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 217 000,00 zł w :

Dział

rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

600

TRANSPORT I DROGI

40 750,00

60016

Drogi publiczne gminne

40 750,00

4270

Zakup usług remontowych

15 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 750,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

4 000,00

71035

Cmentarze

4 000,00

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

14 400,00

75095

Pozostała działalność

14 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 600,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 800,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

24  000,00

75404

Komendy wojewódzkie policji

5 000,00

3000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

5 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

19 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4270

Zakup usług remontowych

15 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

50 000,00

80104

Przedszkola

50 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33 590,00

4110

Składki na Fundusz Pracy

11 410,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 000,00

4440

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

34 610,00

90095

Pozostała działalność

34 610,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

34 610,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

20 700,00

WDK Tetyń

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10 700,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 700,00

WDK Kozielice

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

28 540,00

92601

Obiekty sportowe

28 540,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 700,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 840,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

16 000,00

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

U z a s a d n i e n i e:

Dokonuje się przesunięć w wydatkach zmniejszając plan w dziale 801 o kwotę

217 000 zł.

Zwiększenia planu wydatków :

  • Dział 600 - transport i drogi - koszty związane z zajęciem pasa drogowego 5 000 zł, zakup przystanków Tetyń, Kozielice 20 750 zł, rozlewisko Mielno 15 000 zł.

  • Dział 750 - pozostała działalność w administracji publicznej - zadaszenie Czarnowo 3 800 zł, zakup paliwa do kosiarek wszystkie sołectwa, inne wydatki sołectw nie zrealizowane w 2011r - 10 600 zł.

  • Dział 710 - działalność usługowa - zamontowanie bramy na cmentarzu w Tetyniu 4 000 zł.

  • Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - sztandar dla OSP Mielno 4 000 zł, sprawdzenie zbiornika- szambo w Tetyniu 15 000 zł, wydatki na policję 5 000 zł.

  • Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją gminy 34 610 zł.

  • Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokumentacja na świetlice Maruszewo 10 700 zł, koszty inwestycyjne związane z pozostałymi świetlicami 10 000 zł.

  • Dział 926 - kultura fizyczna i sport -zł, zakup bramki na boisko dla Tetynia 2 700 zł, zakup maszyny czyszczącej na hale sportową 16 000 zł. , dokumentacja na boisko w Załężu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 16-04-2012 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 16-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2012 11:02