Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/104/2012 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Uchwała Nr IX/104/2012

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 16 lutego 2012 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r., Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr 177 poz.1725, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102 poz.1055, Nr 181 poz. 1337;z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr106, poz. 675)2011-01-01

oraz art.20 ust.1, art. 24 ust.1,5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858. z 2007r. Nr 147 poz. 1033; z 2009 Nr 18 poz. 97; z 2010r. Nr 47, poz.278) Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy za pobór 1m3 wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w wysokości:

- 4,26 zł. brutto/m3 pobranej wody

2. Zatwierdza się stałą opłatę abonamentową za rozliczanie w wysokości:

- 7,48 zł. brutto miesięcznie za jeden punkt rozliczeniowy dla wodomierza

głównego,

- 3,42zł. brutto miesięcznie za jeden punkt rozliczeniowy dla wodomierza

dodatkowego,

3. Zatwierdza się opłatę za 1 m3 ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

w wysokości:

- 6,46zł. brutto /m3 odprowadzonych ścieków.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/24/2011 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2012 r. i podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Zgodnie z zapisem art.20 ust.1 taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązuje przez rok. Obecne ceny za dostawę wody i odprowadzenie ścieków obowiązują do końca marca br.
Na podstawie art.24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie przedłożyły wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.
Przy ustalaniu taryf na rok 2012/2013 podstawę ich ustalania stanowiły dane ewidencji księgowej przedsiębiorstwa.

Zaproponowane taryfy pozwolą Spółce z o.o. Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie na zapewnienie zdolności produkcyjnej posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych , dostawę wody w sposób ciągły, wymaganej ilości i jakości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 16-04-2012 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 16-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2012 11:04