Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/145/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.


Uchwała Nr XIII/145/12

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 06 września 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111;Nr 223, poz. 1458; z 2009r.Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz.230, nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) w związku z art. 34, ust.6 oraz 68 ust.1 pkt 7, art. 70 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zmianami) , Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/149/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych wprowadza się następującą zmianę:

1) § 2 wykreśla się,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

U Z A S A D N I E N I E

W § 2 w/w uchwały wpisano ,że nabywca ponosi koszty związane z nabyciem lokalu mieszkalnego ( koszty wyceny, notarialne, sądowe).

W dniu 24 stycznia 2012r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, syg. Akt I OSK1807/11, w którym Sąd wyraził stanowisko, iż brak jest podstaw prawnych do obciążenia nabywcy danej nieruchomości kosztami jej przygotowania do zbycia.

Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami , gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, a gospodarowanie to podlega w szczególności na wykonanie czynności o których mowa w art.23 ust.1, w tym na wycenianiu zbywanych nieruchomości. Pogląd ten znajduje również potwierdzenie w art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami regulujący tryb sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z jego treścią , właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W wykazie tym określa się m.in. powierzchnię , przeznaczenie i sposób zagospodarowania oraz cenę. Zatem regulacje ustawowe nakładają na organ wykonawczy obowiązek podania ceny nieruchomości już w chwili sprzedaży i nie zawierają podstaw do przerzucenia obowiązku oszacowania nieruchomości na nabywcę, w szczególności poprzez regulowanie tej kwestii w akcie niższego rzędu jakim jest uchwała rady.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 10-10-2012 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 10-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2012 10:18