Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozielice za 2013 rok.


SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KOZIELICE

ZA 2013 rok

Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującą ustawa o finansach publicznych, o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy uchwalono dnia 28 grudnia 2012r Uchwała Rady Gminy Nr XVI/182/12.

 1.  Dochody budżetu ogółem - 10 180 410,00 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 9 169 668,00 zł,

 2. dochody majątkowe - 1 010 742,00 zł.

 2. Wydatki budżetu ogółem - 10 249 955,60 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 8 960 741,06zł,

 2. wydatki majątkowe - 1 289 214,54zł.

 3.  Ustalono deficyt budżetu w kwocie - 69 545,60 zł,

 4. Ustalono przychody i rozchody budżetu

 1. przychody - 879 550,89 zł,

 2. rozchody - 810 005,29 zł.

 5. Ustalono rezerwy: - 50 000,00 zł

 1. ogólną w kwocie - 20 000,00 zł,

 2. celowe w kwocie - 30 000,00 zł,

Po zmianach planu budżetu w ciągu 2013r,

  Dochody budżetu ogółem 11 958 609,10zł,
z tego:

1) dochody bieżące 10 616 549,46 zł,

2) dochody majątkowe 1 342 059,64 zł.

 2. Wydatki budżetu ogółem 14 681 108,96 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 10 547 491,46 zł,

2) wydatki majątkowe 4 133 617,50.

 3.  Ustalono deficyt budżetu w kwocie 2 722 499,86 zł,

 4. Ustalono przychody i rozchody budżetu

1) przychody 4 532 505,15 zł,

2) rozchody 1 810 005,29 zł,

 5. Ustalono rezerwy: 50 000,00 zł

1) ogólną w kwocie 20 000,00 zł,

2) celowe w kwocie 30 000,00 zł,

Na dzień 31 12 2013r budżet Gminy Kozielice przedstawia się następująco:

Dochody

Plan 11 958 609,10 zł

Wykonanie 10 881 979,57 zł co stanowi 91,00 %

Wydatki

Plan 14 681 108,96 zł

Wykonanie 11 127 526,10 zł co stanowi 75,79 %

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu Gminy Kozielice za 2013r po dokonanych zmianach 11 958 609,10 zł z czego zrealizowano 91,00% - 10 881 979,57 zł tj. w tym

 • Dochody majątkowe 796 398,60 zł.

 • Dochody bieżące 10 085 580,97 zł. w tym:

 • Dochody na zadania zlecone 1 536 049,33 zł.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan po zmianach 463 895,28 zł - realizacja 100% - 463 895,28 zł dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan po zmianach 750 725,30 zł - realizacja 26,98% - 202 562,43 zł, dochody z tytułu czynszów i dzierżaw , użytkowania wieczystego, odsetek, sprzedaży nieruchomości, w tym:

plan z tytułu czynszów i dzierżaw 105 000,00 realizacja 37,38% - 39 243,75 zł, z tytułu sprzedaży plan 637 725,30 realizacja 24,98% - 159 313,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan po zmianach 10 000,00 zł - realizacja 63,02%

- 6 302,00 zł wpływ za opłaty cmentarne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA - plan po zmianach 66 600,00 zł - realizacja 90,65% - 60 373,20 zł dotacja Wojewody na zadanie zlecone gminie Urzędy wojewódzkie, darowizny dla sołectw, darowizny na gminne dożynki, wpływy z tytułu terminowo przekazywanego podatku dochodowego pracowników.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan po zmianach 444,00 zł - realizacja 100% - 444,00 zł dotacja Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan po zmianach 3 864 853,00 zł - realizacja 93,91% - 3 629 463,86 zł dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych osób prawnych, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z Urzędów Skarbowych, opłaty adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan po zmianach 3 226 439,54 zł - realizacja 100% - 3 226 439,54 zł subwencja ogólna część oświatowa , wyrównawcza, równoważąca.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan po zmianach 90 062,73,00 zł - realizacja 103,13% - 92 881,97 zł dochody z najmu, wpłaty za przedszkole, środki z Centrum Edukacji Obywatelskiej na program „ praca z klasą” dotacje na oddział przedszkolny i inne formy wychowania przedszkolnego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan po zmianach 2 128 650,00 zł - realizacja 92,45%

- 1 968 020,24 zł dotacja od Wojewody na zadania zlecone: świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenie zdrowotne , wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dotacja od Wojewody na zadania własne:, dożywianie uczniów, zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, wsparcie rodziny, utrzymanie Ośrodka pomocy Społecznej Kozielice, wpływy z usług opiekuńczych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan po zmianach 159 890,40 zł - realizacja 82,76% - 132 324,59 zł dotacja ze Starostwa powiatowego w Pyrzycach w ramach porozumienia na realizację Programu Operacyjnego Kapitał ludzki na zadanie „ Nowa szansa”, dotacje z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na zadanie „Bawimy się i rozwijamy”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan po zmianach 123 485,00 zł - realizacja 99,11% - 122 385,00 zł dotacja od Wojewody na pomoc materialną, stypendia dla uczniów

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan po zmianach 1 007 647,87 zł - realizacja 91,03% - 917 274,03 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W tym: mieszczą się środki pomocowe z inwestycji-kanalizacja Trzebórz z przesyłem do Siemczyna w kwocie 542 354,26 zł, dotacja z NFOS i GW Warszawa na przyłącza kanalizacji w Trzeborzu 76 139,00 zł, środki z WFOS i GW na azbest 25 610,87 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan po zmianach 55 915,98 zł - realizacja 90,31% - 50 499,51 zł wpływy za wynajem świetlic, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( dożynki 2012r), środki dla biblioteki Kozielice

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan po zmianach 10 000,00 zł realizacja 91,14% - 9 113,92 zł wpływ za wynajem hali sportowej .

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki po dokonanych zmianach w planie 14 681 108,96 zrealizowano - 75,79% - 11 127 526,10 zł

 • Wydatki majątkowe 1 213 232,48 zł.

 • Wydatki bieżące 9 914 293,62 zł, w tym

 • na zadania zlecone 1 536 049,33 zł

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan po zmianach 498 495,28 zł realizacja 99,83% - 497 658,02 zł, wpłaty 2% z podatku rolnego na Izby Rolnicze, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - plan po zmianach 72 000,00 zł - realizacja 95,38% - 68 676,70 zł wydatki na odśnieżanie dróg gminnych, podatek od nieruchomości, zajęcie pasa drogowego,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan po zmianach - 123 000,00 zł realizacja - 95,45% - 117 406,85 zł wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży mienia komunalnego, wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów, uzupełnienie map, wyceny, sporządzenie projektów decyzji o zabudowie, akty notarialne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan po zmianach 48 132,30 zł - realizacja 75,32% - 36 254,35 zł prowizyjne dla osób pobierających opłaty cmentarne, opłaty za administrowanie cmentarzy przez PPK Pyrzyce, wykonanie częściowe ogrodzenia na cmentarzu w Kozielicach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan po zmianach - 1 901 046,69 zł realizacja 91,36% - 1 736 844,14 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi, diety radnych gminy i sołtysów, ryczałt przewodniczącego rady gminy, opłata za badania profilaktyczne pracowników ,zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, zakup materiałów i druków biurowych, zakup czasopism i wydawnictw fachowych, raty za program lex, oraz opłaty za aktualizacje programów, zakup energii elektrycznej i wody, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, usługi informatyczne, monitorowanie obiektów, opłaty za ścieki i śmieci, , przeglądy i naprawy sprzętu, utrzymanie witryn internetowych, opłaty za korzystanie z programów SIGID, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, materiały i usługi promocyjne gminy, wydatki sołectw na zakup paliwa i naprawy kosiarek, składki na Stowarzyszenie DIROW, Związek Gmin Dolna Odra, wydatki sądowe i komornicze.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan po zmianach 444,00 zł - realizacja 100,00 %

DZIAŁ 754 BEZPECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- plan po zmianach 116 350,00 - realizacja 82,91% - 96 462,35zł wydatki związane z Ochotniczą Strażą Pożarną w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, diety za udział w zdarzeniach i udział w zawodach strażackich, ubezpieczenia kierowców i samochodów strażackich, zakup paliwa, ubrań strażackich, akumulatorów i innych materiałów , zakup energii i wody, przeglądy techniczne, oraz wydatki obrony cywilnej

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan po zmianach 275 000,00 zł - realizacja 91,87% - 252 641,07 zł odsetki od pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan po zmianach 3 440 291,73 - realizacja 96,16 % - 3 308 211,17 zł dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkoły podstawowej , gimnazjum , oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi szkoły, zakup opału i paliwa, materiałów biurowych , chemicznych , budowlanych , zakup pomocy naukowych, zakup energii i wody , wydatki na wyżywienie w przedszkolu, wywóz nieczystości, monitoring dozór i dzierżawa, usługi transportowe, opłaty bankowe. Zakup usług dostępu do sieci Internetu, ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, Delegacje służbowe nauczycieli oraz dyrektora i pracowników administracji, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników administracji szkoły, odpis na ZFSS, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki na dowóz uczniów do szkół.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - plan po zmianach 40 000,00 - realizacja 87,98 % -

35 190,92 zł zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan po zmianach 2 709 476,55 - realizacja 92,74 %

- 2 512 712,92 zł wydatki na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne.

Wydatki na zadania własne - pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej w domu

pomocy społecznej znajduje się 5 osób z terenu naszej gminy, pobyt podopiecznych w

placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka

pomocy społecznej, wynagrodzenia oraz pochodne pracowników wykonujących usługi

opiekuńcze, aktualizacja programu , artykuły biurowe, opłaty pocztowe, podróże służbowe

krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, dodatki mieszkaniowe, zasiłki i pomoc w

naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, dożywianie uczniów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan po zmianach 170 160,85 - realizacja 83,80 % - 142 598,84 zł wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł Unii Europejskiej. Wydatki programu z Kapitału ludzkiego „Bawimy się i rozwijamy” realizowany przez szkołę podstawowa w Kozielicach, oraz „Nowa Szansa”.

Zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków Unii europejskiej oraz stopień zaawansowania realizacji :

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

Uchwała budżetowa

Plan po zmianach

Wykonanie

%

1

Nowa szansa OPS Kozielice

120 000,00

130 270,45

102 708,44

78,84

2

Bawimy się i rozwijamy Szkoła podstawowa Kozielice

0,00

39 890,40

39 890,40

100,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan po zmianach 158 485,00 zł - realizacja 98,32 % - 155 820,08 zł pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym., wyprawki szkolne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHONA ŚRODOWISKA - plan po

zmianach 3 758 722,87 zł - realizacja 34,64 % - 1 302 181,65 zł wydatki związane z wywozem

śmieci z terenu gminy, oświetlenie ulic, konserwacja oświetlenia ulicznego, modernizacja

oświetlenia w zakresie poprawy jakości, dopłaty do wywozu ścieków cen wody oraz

oczyszczalni ścieków, wydatki inwestycyjne ;

 • budowa kanalizacji w m. Tetyń z przesyłem Trzeborza,

 • sieć wodociągowa Trzebórz Podborze,

 • sieć wodociągowa Siemczyn,

 • przyłącza kanalizacyjne w Trzeborzu,

 • wydatki związane z rozbudową oczyszczalni w Kozielicach.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan po

zmianach 1 196 740,09 - realizacja 62,03 % - 742 326,96 zł wynagrodzenia osobowe,

bezosobowe i pochodne pracowników Wiejskiego domu kultury w Kozielicach, w Tetyniu,

bibliotek w Kozielicach, Tetyniu, oraz świetlic, zakupy i usługi zgodne z kalendarzem imprez

WDK Kozielice, oraz WDK Tetyń, zakup materiałów biurowych i druków, zakup oleju

opałowego WDK Kozielice, zakup węgla i drewna dla WDK Tetyń i Załęże, zakup energii

elektrycznej i wody, przeglądy, legalizacja gaśnic, linia podkładowa pod wioskę internetową,

podróże służbowe krajowe,  zakup usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, odpis na ZFSS, wydatki inwestycyjne na;

 • dokumentacje projektową świetlicy w Trzeborzu,

 • dokumentacje projektową świetlicy w Maruszewie,

 • budowę świetlicy w Rokitach,

 • zakup kontenera do Przydarłowa,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan po zmianach 172 763,60 - realizacja 70,67 % - 122 096,08 zł wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego, zakup środków chemicznych , artykułów i nagród na rozgrywki sportowe, zakup energii i wody, przeglądy i naprawy, usługi transportowe, koszty przesyłek, wywóz nieczystości usługi gastronomiczne zakup usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe , ubezpieczenie majątku, odpis na ZFSS.

Wykonanie budżetu gminy Kozielice za 2013 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia:

Wykonanie budżetu wg działów załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów Gminy Kozielice załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków gminy Kozielice załącznik Nr 3.

Wykonanie wydatków związanych z realizacja zadań zleconych załącznik Nr 4.

Wykonanie wydatków sołeckich załącznik Nr 5

Przychody i rozchody Gminy Kozielice załącznik Nr 6

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zadań inwestycyjnych

lp

Nazwa przedsięwzięcia -zadania inwestycyjnego

Uchwała

budżetowa

Plan po zmianach

Wykonanie w 2013r

% wykonania

1

Budowa dróg gminnych

70 000,00

2 600,00

0,00

0,00

2

Budowa sieci wodociągowej Trzebórz -Podborze

209 175,00

80 000,00

78 39,00

97,55

3

Budowa przyłączy kanalizacyjnych Trzebórz

212 957,00

212 957,00

175 904,42

82,60

4

Budowa sieci wodociągowej Siemczyn

0,00

18 500,00

18 500,00

100,00

5

Budowa świetlic Siemczyn, Łozice

395 907,54

422 131,80

63 522,00

15,05

6

Budowa świetlic Maruszewo, Trzebórz

24 970,00

14 970,00

13 161,00

87,92

7

Budowa świetlicy Rokity

205 205,00

170 205,00

161 721,76

95,02

8

Budowa świetlicy Czarnowo

10 000,00

0,00

0,00

0,00

9

Budowa boiska w Załężu

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

10

Budowa teatru letniego w Kozielicach

31 000,00

31 000,00

0,00

0,00

11

Kanalizacja dalszego odcinka w Gminie (Tetyń)

15 000,00

2 825 405,00

498 534,83

17,64

12

Modernizacja oświetlenia

90 000,00

77 500

63 709,55

82,21

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu gminy Kozielice na dzień 30 06 2013r

A. DOCHODY WYKONANE 10 881 979,57 zł

B. WYDATKI WYKONANE 11 127 526,10 zł

C. NADWYŻKA /A - B / - 245 546,53

D. PRZYCHODY 2 151 060,51 zł

E. ROZCHODY 1 810 005,29 zł

F. WYNIK /C+D-E/ 95 508,69 zł

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31 GRUDNIA 2013 r wynosi ogółem 3 225 107,05

 • Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie / kredyt na finansowanie inwestycji - kanalizacja Trzebórz / 738 270,51 zł

 • Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie / pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji - budowa świetlic Siemczyn i Łozice / 309 259,68 zł

 • Bank Spółdzielczy w Pyrzycach /kredyt na finansowanie inwestycji - budowa świetlic Siemczyn i Łozice / 221 902,50 zł

 • Pożyczka z WFOS i GW w Szczecinie /pożyczka na inwestycje sieć wodociągowa Załęże/

110 000,00 zł,

 • Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie / pożyczka na wyprzedzające finansowanie

Inwestycji Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity / 101 984,89 zł

 • Bank Spółdzielczy /kredyt na finansowanie inwestycji Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity/ 72 426,55 zł.

 • Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie / pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji - budowa kanalizacji w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza/ 303 984,65 zł

 • PKO BP Spółka Akcyjna / kredyt na finansowanie inwestycji - budowa kanalizacji w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza / 194 550,18 zł

 • Bank Spółdzielczy /kredyt na sfinansowanie inwestycji - sieć wodociągowa w Siemczynie / 18 500,00 zł

 • NFOS i GW /pożyczka na sfinansowanie przyłączy kanalizacyjnych w Trzeborzu/

76 139,00 zł.

 • Bank Spółdzielczy /kredyt na sfinansowanie inwestycji budowa sieci wodociągowej Trzebórz -Podborze/ 78 089,09 zł.

 • PKO BP Spółka Akcyjna / kredyt na spłatę pożyczki / 1 000 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2013r - 0

Informacja o zaległościach i nadpłatach oraz udzielonych ulgach w podatkach

ZALEGŁOŚCI

z tytułu podatków i opłat stanowi kwota 107 304,75 zł

Osoby prawne 8 131,00

 • Podatek od nieruchomości 8 131,00 zł

Osoby fizyczne 99 173,75

 • Podatek od nieruchomości 33 630,40 zł

 • Podatek rolny 56 172,48 zł

 • Podatek leśny 0,52 zł

 • Podatek od środków transportowych 82,00 zł

 • Czynsze i dzierżawy 9 108,35 zł

 • Urzędy skarbowe 180,00 zł

Do 31 grudnia 2013r wystawiono i wysłano do podatników 620 upomnień, oraz 330 tytułów wykonawczych przekazano do Urzędu Skarbowego.

NADPŁATY

z tytułu podatków i opłat na koniec 2013r wynoszą 335 869,09 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31 grudnia 2013r

Ogółem wynoszą 815 351,95 zł

W tym:

 • Podatek od nieruchomości od osób prawnych 583 247,09 zł

 • Podatek rolny od osób prawnych 22 209,66 zł

 • Podatek od środków transportowych osób prawnych 298,65 zł

 • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 194 109,21 zł

 • Podatek rolny od osób fizycznych 15 397,98 zł

 • Podatek od środków transportowych osób fizycznych 89,36 zł

Skutki udzielonych umorzeń na 31 grudnia 2013r

Ogółem wynoszą 53 630,00 zł

W tym:

 • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 8 122,00 zł

 • Podatek rolny od osób fizycznych 45 508,00 zł

Skutki rozłożenia na raty na 31 grudnia 2013r

Ogółem wynoszą 215,00zł

 • Podatek od nieruchomości osób fizycznych 215,00 zł

Ulgi z tytułu nabycia gruntów za rok 2013 - wydano 10 decyzji jest to kwota 3 763,94 zł o powierzchni 37,2130 ha fizycznych co stanowi 48,7299 ha przeliczeniowych.

Zgodnie z art. 266 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami/ przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozielice za rok 2013r

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 16-05-2014 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 16-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 16-05-2014 11:13