Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 21.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.


Zarządzenie Nr 21.2014

Wójta Gminy w Kozielicach

z dnia 06 czerwca 2014 roku

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128 ,Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420;Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146;Nr 40, poz.230, nr 106, poz.675, z 2011r, Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. Nr 0, poz.567; z 2013 r. poz. 153, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379 ze zm. ) w związku z art. 37 ust.1, art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póź. zm,) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Ogłosić I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

gruntowych niezabudowanych w obrębie Maruszewo .

- działka nr 17 o pow. 0,33 ha - KW nr SZ2T/00030714/7

- działka nr 15 o pow. 0,26 ha - KW nr SZ2T/00030712/3

Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż powyższych nieruchomości. Regulamin stanowi

załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin przetargu podać do publicznej wiadomości w

sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 21.2014

z dnia 06.06.2014

Wójta Gminy Kozielice

WÓJT GMINY KOZIELICE OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

Lp.

Obręb

Nr działki

Nr KW

pow. ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

zagospodarz. przestrzennego

Cena

wywoławcza

Wadium

1.

Maruszewo

17

SZ2T

00030714/7

0,33

niezabudowana

Brak planu , w studium znajduje się w strefie produkcji rolnej

8.300

1.600

2.

Maruszewo

15

SZ2T

00030712/3

0,26

niezabudowana

Brak planu, w studium znajduje się w strefie produkcji rolnej

6.600

1.300

Nieruchomości wolne od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź.zm)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy nr 61 9387 0003 0000 1078 2000 0030 w terminie do dnia 03 lipca 2014r.. z określeniem numeru geodezyjnego działki.

Za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu na wskazane konto.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 lipca 2014r. dla poz. 1 o godzinie 13 00 poz. 2. o godz. 13 30 w Urzędzie Gminy w Kozielicach pok. Nr 13.

W przetargu ograniczonym mogą wziąć udział właściciele nieruchomości , bezpośrednio graniczącymi ze zbywanymi nieruchomościami - dla poz. 1 właściciele działek nr 6/2- obręb Maruszewo , nr 364, nr 367, nr 635- obręb Tetyń, dla poz. 2 właściciele przyległych działek nr 5/1, nr 3/24 obręb Maruszewo.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu ( o których mowa wyżej) muszą złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kozielice w zaklejonej kopercie opisanej „Przetarg ograniczony” w terminie do dnia 04 lipca 2014r. pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię , nazwisko i adres właściciela

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie ,że zgłaszający zapoznał się w terenie ze stanem nieruchomości oraz z warunkami przetargu i je

akceptuje,

- aktualny odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności do nieruchomości

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozielice dnia 08.07.2014r.

Warunkiem udziału w przetargu , oprócz złożenia w/w dokumentów jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia , natomiast w przypadku pozostałych osób zostanie zwrócona nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i winna być wpłacona przed zawarciem aktu notarialnego.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem w ciągu 21 dni od daty przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozielice www.bip.kozielice.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kozielicach pokój nr 12 , lub tel. 91 5611141.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 21.2014

z dnia 06.06.2014r.

R E G U L A M I N

ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości

§ 1.W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne.

§ 2.Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli

przyległych działek nr 6/2, 5/1, 3/24 obręb Maruszewo, nr 364, 367,635 w obrębie Tetyń

§ 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- dokonanie wpłaty wadium w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Kozielice nr 61 9387

0003 0000 1078 2000 0030 , najpóźniej do dnia 03 lipca 2014r. Za termin

wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

- złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Kozielice zaklejonej kopercie opisanej „Przetarg

ograniczony zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z aktualnym odpisem z księgi

wieczystej w terminie do dnia 04 lipca 2014r.

§ 4. Komisja przetargowa w dniu 07 lipca 2014r. określi, które osoby zostały zakwalifikowane do wzięci udziału w ustnym przetargu ograniczonym. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 08 lipca 2014r.

§ 5.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji

Przetargowej.

§ 6.Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę.

§ 7.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przegrał przetarg podlega zwrotowi niezwłocznie po

odwołaniu lub zamknięciu przetargu, po dokonaniu przez Przewodniczącego Komisji

przetargowej zapisu „zwrot wadium data i podpis”.

§ 8 .Wadium wpłacone przez uczestnika ,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia

nieruchomości.

§ 9.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który wygrał przetarg od zawarcia

umowy.

§ 10.Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do

pełnych dziesiątek złotych.

§ 11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeśli przynajmniej jeden uczestnik

zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

§ 12.Uczestnik ,który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach

określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o kształtowaniu ustroju

rolnego.

§ 13.Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości(umniejszoną o

wpłacone wadium) nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

§ 14.Opłaty notarialne, sądowe pokrywa w całości nabywca.

§ 15.Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości, płatna jednorazowo przed

Podpisaniem umowy notarialnej.

§ 16.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi postawę do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 17.W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz

osoby bliskie tym osobom.

§ 18.Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 09-06-2014 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 09-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2014 08:53