Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2015.


UCHWAŁA NR III/16/14

RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 … ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 10 807 107,20 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 8 635 804,00 zł,

 2. dochody majątkowe - 2 171 303,20 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -12 080 852,00 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 8 564 226,00 zł,

 2. wydatki majątkowe - 3 516 626,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 273 744,80

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 1 273 744,80 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 3 306 626,00 zł,

 2. rozchody - 2 032 881,20 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: - 37 500,00 zł

 1. ogólną w kwocie - 15 000,00 zł,

 2. celowe w kwocie - 22 500,00 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 22 500,00 zł,

§ 6.  Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 40 000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 20 000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 20 000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -800 000,00 zł,

 2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1 235 553,00 zł.

 1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2 032 881,20 zł

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy/

 2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 4. Udzielania zaliczek pracownikom na wydatki bieżące.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kozielice

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 08-01-2015 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 08-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2015 09:51