Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kozielice za I półrocze 2015 r.


INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KOZIELICE

ZA I PÓŁROCZE 2015

Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującą ustawa o finansach publicznych, o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy uchwalono dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Rady Gminy Nr III/16/14.

 1.  Dochody budżetu ogółem -10 807 107,20,
z tego:

 1. dochody bieżące - 8 635 804,00 zł

 2. dochody majątkowe - 2 171 303,20 zł.

 2. Wydatki budżetu ogółem - 12 080 852,00 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 8 564 226,00 zł,

 2. wydatki majątkowe - 3 516 626,00 zł,

 3.  Ustalono deficyt budżetu w kwocie - 1 273 744,80 zł,

 4. Ustalono przychody i rozchody budżetu

 1. przychody - 3 306 626,00 zł,

 2. rozchody - 2 032 881,20 zł.

 5. Ustalono rezerwy: - 37 500,00 zł

 1. ogólną w kwocie - 15 000,00 zł,

 2. celowe w kwocie - 22 500,00 zł,

Po zmianach planu budżetu w ciągu I półrocza 2015 r.

  1. Dochody budżetu ogółem - 11 310 529,42 zł
z tego:

1) dochody bieżące - 9 118 151, 02 zł,

2) dochody majątkowe - 2 192 378,40 zł

 2. Wydatki budżetu ogółem - 12 584 274,22 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące - 9 042 648,22 zł,

2) wydatki majątkowe - 3 541 626,00 zł

 3.  Ustalono deficyt budżetu w kwocie - 1 273 744,22 zł,

 4. Ustalono przychody i rozchody budżetu

1) przychody - 3 306 626,00 zł,

2) rozchody - 2 032 881,20zł,

 5. Ustalono rezerwy: 37 500,00 zł

1) ogólną w kwocie 15 000,00 zł,

2) celowe w kwocie 22 500,00 zł,

Na dzień 30 czerwca 2015 r. budżet Gminy Kozielice przedstawia się następująco:

Dochody

Plan 11 310 529,42 zł

Wykonanie 5 403 519,55 co stanowi 47,77 %

Wydatki

Plan 12 584 274,22 zł

Wykonanie 7 626 461,41 zł co stanowi 60,60 %

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu Gminy Kozielice za 2015 r. po dokonanych zmianach 11 310 529,42 zł z czego zrealizowano 47,77 % -5 403 519,55 zł w tym

 • Dochody majątkowe 221 754,06 zł

 • Dochody bieżące 5 181 765,49 zł w tym:

 • Dochody na zadania zlecone 744 840,38 zł.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan po zmianach 221 077,25 - realizacja 100 % 221 077,25- zł dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan po zmianach 384 000,00 zł - realizacja

8,32 % - 31 962,35 zł, dochody z tytułu czynszów i dzierżaw , użytkowania wieczystego, sprzedaży majątku, odsetek.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan po zmianach 3 500,00 zł - realizacja 135,34 %

- 4 737,00 zł wpływ za opłaty cmentarne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA - plan po zmianach 234 196,20 zł - realizacja 100,53 % - 235 436,49 zł dotacja Wojewody na zadanie zlecone gminie - Urzędy wojewódzkie, darowizny, wpływy z tytułu terminowo przekazywanego podatku dochodowego pracowników.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan po zmianach 9 820,00zł - realizacja 97,68 % - 9 592,00 zł dotacja Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców, dotacja na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan po zmianach 3 296 238,00 zł - realizacja 53,34 % - 1 758 108,83 zł w szczególności: dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych osób prawnych, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z Urzędów Skarbowych , zajęcie pasa drogowego,

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan po zmianach 3 012 551,00 zł - realizacja 59,40 % - 1 789 482,00 zł subwencja ogólna część oświatowa , część wyrównawcza, część równoważąca.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan po zmianach 122 348,00 zł - realizacja 57,93% - 70 874,13 zł, w tym: wpłaty za przedszkole, dotacje na oddział przedszkolny i inne formy wychowania przedszkolnego, darowizny, wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan po zmianach 1 656 010,13 zł - realizacja 58,87 %

974 934,99 zł dotacja od Wojewody na zadania zlecone: świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenie zdrowotne , dodatki mieszkaniowe. karte dużej rodziny.

Dotacja od Wojewody na zadania własne: zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, ubezpieczenie zdrowotne, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Kozielice, dożywianie uczniów, oraz wpływy z usług opiekuńczych, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan po zmianach 59 668,00zł - realizacja 100,00 % - 59 668,00 zł dotacja od Wojewody na pomoc materialną, stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan po

2 012 405,00 zł - realizacja 0,23 % - 4 533,62 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan po zmianach 283 715,84 zł - realizacja 81,64 % - 231 615,39 zł wpływy za wynajem świetlic, darowizna, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan po zmianach 15 000,00 zł realizacja 76,65 % - 11 497,50 zł wpływ za wynajem hali sportowej, darowizny.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki po dokonanych zmianach w planie 12 584 274,22 zrealizowano - 60,60 % - 7 627 461,41 zł

 • Wydatki majątkowe 2 711 124,33 zł.

 • Wydatki bieżące 4 915 337,08 zł, w tym

 • na zadania zlecone 691 910,61 zł

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan po zmianach 249 597,25 zł realizacja 98,02% - 243 987,54 zł, wpłaty 2% z podatku rolnego na Izby Rolnicze, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - plan po zmianach 60 000,00 zł - realizacja 96,66 % - 57 997,61 zł wydatki na remonty dróg gminnych 18 081,00 zł, zajęcie pasa drogowego 39 112,80

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan po zmianach - 25 000,00 zł realizacja -

79,25 % 19 812,02 zł wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży mienia komunalnego, wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów, uzupełnienie map, wyceny, sporządzenie projektów decyzji o zabudowie, akty notarialne, czynsz za lokal.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan po zmianach 18 000,00 zł - realizacja 64,32 % - 11 577,00 zł prowizje dla osób pobierających opłaty cmentarne, opłaty za administrowanie cmentarzy przez PPK Pyrzyce.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan po zmianach - 1 687 302,20 zł realizacja 53,68 % - 905 728,98 zł.

W tym:

 • Urzędy wojewódzkie 33 640,56 zł,

 • Radę Gminy 29 163,91 zł,

 • Urząd Gminy 786 714,88 zł z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 591 646,54, z ważniejszych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, oraz usług można wyodrębnić:

Zakup opału 14 233,13, zakup środków czystości 2 395,42 , materiały biurowe 2 355,58 zł, akcesoria komputerowe 2 235,00 zł, tonery 2 803,53 zł, prenumeraty 2 062,78 zł, zaliczki 3 600,00 zł, aktualizacja programów 1 907,62 zł, koszty informatyka 13 400,00 zł, opłaty pocztowe 9 427,05 zł, opłaty bankowe 2 502,00 zł, wywóz nieczystości 1 843,71 zł,

Wydatkowano również na zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług telekomunikacyjnych, przejazdy służbowe pracowników, ubezpieczenie majątku oraz ZFŚS.

 • Promocję 1 928,70 zł,

 • Pozostałą działalność 54 280,93 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników społecznie użytecznych, publicznych 18 877,28 zł, składki na Stowarzyszenie DIROW, Związek Gmin Dolnej Odry 11 613,67 zł, opłaty komornicze 2 886,70 zł, wydatki sołectw 8 418,28 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan po zmianach 9 820,00 zł - realizacja 94,81 % -

9 310,00 zł, na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, uaktualnienie spisu wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- plan po zmianach 87 560,00 zł - realizacja 64,36 % - 56 354,94 zł wydatki związane z Ochotniczą Strażą Pożarną w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, diety za udział w zdarzeniach i udział w zawodach strażackich, ubezpieczenia kierowców i samochodów strażackich, zakup paliwa, materiałów , zakup energii i wody, przeglądy techniczne.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan po zmianach 250 000,00 zł - realizacja 38,90 % - 97 247,97 zł odsetki od pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan po zmianach 37 500,00 zł realizacja 0

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan po zmianach 3 378 991,00 zł - realizacja 54,23 %

1 833 230,22 zł, w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkoły podstawowej , gimnazjum , oddziałów przedszkolnych, zadań wymagających specjalnej organizacji nauki, oraz innych form wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi 1 405 164,33 zł, ZFŚS - 102 003,00 zł.

W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia i zakupu usług wydatkowano na;

Zakup opału 35 582,77 zł, artykuły biurowe 2 939,90 zł, środki czystości 4 759,14 zł, materiały do remontu 1 260,95 zł, wideoprojektor 1 515,00 zł, prenumeratę czasopism 749,70 zł, artykuły na gimnazjadę 1 976,28 zł, wywóz nieczystości 5 095,03 zł, usługi transportowe 3 186,05 zł, usługi bankowe 533,00 zł, usługi serwisowe, położenie instalacji 1 969,25 zł, domenę internetową monitoring 922,46 zł, przeglądy ( przewodów kominowych, hydrantów, budynku) 2 744,54 zł.

Ponadto wydatkowano na, zakup energii elektrycznej i wody 13 745,37 zł, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników , szkolenia i dokształcanie i pracowników, ubezpieczenie majątku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - plan po zmianach 40 000,00 zł - realizacja 35,74 % -

14 295,11 zł zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan po zmianach 2 247 932,13 zł - realizacja 49,41 %

- 1 110 701,00 zł wydatki na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, oraz pozostałą działalność.

Wydatki na zadania własne - pobyt podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

w domu pomocy społecznej, ( w domu pomocy społecznej znajduje się 6 osób z terenu naszej

gminy), wydatki na wsparcie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w

naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie

ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Z ważniejszych wydatków poza świadczeniami można wyodrębnić;

wynagrodzenia oraz pochodne - 166 632,90 zł, artykuły biurowe 2 490,55 zł, licencje na oprogramowanie 1 082,40 zł, przesyłki pocztowe 2 740,10 zł, nadzór i modyfikacja, aktualizacja programów 4 307,00 zł, usługi serwisowe 708,53 zł, opłaty bankowe 1 059,00 zł, Wydatki ponoszono również na przejazdy służbowe pracowników, oraz szkolenia.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan po zmianach 89 668,00 zł - realizacja 82,91 % - 74 341,40 zł pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHONA ŚRODOWISKA - plan po

zmianach 3 861 626,00 zł - realizacja 75,04 % - 2 897 620,85 zł wydatki związane z wywozem

śmieci z terenu gminy, oświetlenie ulic, konserwacja oświetlenia ulicznego, modernizacja

oświetlenia w zakresie poprawy jakości, dopłaty do wywozu ścieków cen wody oraz

oczyszczalni ścieków, głównym wydatkiem inwestycyjnym jest ;

 • Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kozielicach 2 686 131,81 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan po

zmianach 419 097,64 - realizacja 55,49 % - 232 546,31 zł wynagrodzenia osobowe,

bezosobowe i pochodne pracowników Wiejskiego domu kultury w Kozielicach, w Tetyniu,

bibliotek w Kozielicach, Tetyniu, oraz świetlic - 153 764,01 zł.

Zakupy artykułów , nagród i usług zgodne z kalendarzem imprez WDK Kozielice, oraz WDK

Tetyń. Wśród wydatków najistotniejszym wydatkiem, jest zakup oleju opałowego WDK

Kozielice -1 606,43 zł, zakup opału dla WDK Tetyń i Załęże, Siemczyn, Łozice - 9 444,00 zł,

zakup zmywarki do WDK Kozielice 1 449,00 zł , Zakup kuchenki do WDK Tetyń 1018,95 zł,

ponadto wystąpiły wydatki na zakup materiałów biurowych i druków, zakup energii

elektrycznej i wody, zakup środków czystości, przeglądy, legalizacje gaśnic, linię podkładową

pod wioskę internetową, podróże służbowe krajowe,   usługi telekomunikacyjne, oraz

odpis na ZFSS.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan po zmianach 122 180,00 - realizacja 50,51 % - 61 710,46 zł w tym; wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń -24 963,49 zł, zakup oleju opałowego 17 791,38 zł, zakup środków chemicznych , nagród na rozgrywki sportowe, zakup energii i wody, usługi transportowe, koszty przesyłek, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFSS, wydatki grupy zapaśniczej - 4 452,50 zł.

Wykonanie budżetu gminy Kozielice za I półrocze 2015 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia:

Wykonanie budżetu wg działów załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów Gminy Kozielice załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków gminy Kozielice załącznik Nr 3.

Wykonanie wydatków związanych z realizacja zadań zleconych załącznik Nr 4.

Przychody i rozchody Gminy Kozielice załącznik Nr 5

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zadań inwestycyjnych

lp

Nazwa przedsięwzięcia -zadania inwestycyjnego

Uchwała

Budżetowa

Na 2015 r.

Plan po zmianach

2015 r.

Wykonanie w I półroczu 2015 r.

% wykonania

Rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Kozielicach

3 131 626,00

3 131 626,00

2 686 131,81

85,77

12

Modernizacja oświetlenia

35 000,00

35 000,00

17 035,25

48,67

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu gminy Kozielice na dzień 30 czerwca 2015 r.

(na podstawie korekty sprawozdania o nadwyżce / deficycie

A. DOCHODY WYKONANE 5 403 519,55 zł

B. WYDATKI WYKONANE 7 626 461,41 zł

C. NADWYŻKA /A - B / -2 222 941,86

D. PRZYCHODY 2 696 183,96 zł

E. ROZCHODY 473 236,20 zł

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 30 06 2015 r wynosi ogółem 7 366 026,89

 • Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie / kredyt na finansowanie inwestycji - kanalizacja Trzebórz / 492 270,51 zł

 • Bank Spółdzielczy w Pyrzycach /kredyt na finansowanie inwestycji - budowa świetlic Siemczyn i Łozice / 334 222,66 zł

 • Bank Spółdzielczy /kredyt na finansowanie inwestycji Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity/ 50 926,55 zł.

 • Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie / pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji - budowa kanalizacji w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza/

1 437 404,98 zł

 • PKO BP Spółka Akcyjna / kredyt na finansowanie inwestycji - budowa kanalizacji w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza / 1 290 000,00 zł

 • NFOS i GW /pożyczka na sfinansowanie przyłączy kanalizacyjnych w Trzeborzu/

35 388,00 zł.

 • Bank Spółdzielczy /kredyt na sfinansowanie inwestycji budowa sieci wodociągowej Trzebórz -Podborze/ 78 089,09 zł.

 • PKO BP Spółka Akcyjna / kredyt na spłatę pożyczki / 990 000,00 zł

 • PKO BP Spółka Akcyjna / na sfinansowanie inwestycji rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kozielicach/ 1 600 000,00 zł.

 • Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie / pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji - rozbudowa gminnej oczyszczalni w Kozielicach

1 057 725,10 zł

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2015 r. - 0

Stan należności na 30 czerwca 2015 r. 92 761,42 zł.

Informacja o zaległościach i nadpłatach oraz udzielonych ulgach w podatkach

ZALEGŁOŚCI

z tytułu podatków i opłat stanowi kwota 91 528,49 zł

Osoby prawne 4 018,00

 • Podatek od nieruchomości 4 018,00 zł

Osoby fizyczne 87 510,49

 • Podatek od nieruchomości 35 870,92 zł

 • Podatek rolny 45 567,37 zł

 • Podatek cywilnoprawny 120,00 zł

 • Czynsze i dzierżawy 5 952,20 zł

Do 30 czerwca 2015 r. wystawiono 170 upomnień, które wysłano do podatników , oraz 95 tytułów wykonawczych , które przekazano do Urzędu Skarbowego.

NADPŁATY

z tytułu podatków i opłat na 30 czerwca 2015 r. wynoszą 420 441,392zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 30 czerwca 2015 r.

Ogółem wynoszą 275 984,37 zł

W tym:

 • Podatek od nieruchomości od osób prawnych 171 922,97 zł

 • Podatek od środków transportowych osób prawnych 79,77 zł

 • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 103 293,98 zł

 • Podatek od środków transportowych osób fizycznych 687,65 zł

Skutki udzielonych umorzeń na 30 czerwca 2015 r.

Ogółem wynoszą 1 710,90 zł

W tym:

 • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 256,00 zł

 • Podatek rolny od osób fizycznych 454,90 zł

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r poz. 885 z zmianami / przedkładam informacje z wykonania budżetu Gminy Kozielice za I półrocze 2015 r.

9

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 27-10-2015 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 27-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2015 10:33