Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/97/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 19 września 2016 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


UCHWAŁA NR XIV/97/16

Rady Gminy Kozielice

z dnia 19 września 2016 roku

w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej "konsultacjami".

2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej "organizacjami".

§ 2

1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;

3) inne akty prawne ważne z punktu widzenia społecznego.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, wskazanych w § 1 ust. 2, w odniesieniu do projektów aktów będących przedmiotem konsultacji.

3. Wynik konsultacji nie ma charakteru wiążącego.

§ 3

1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Kozielice w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać:

1) przedmiot i cel konsultacji;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, który nie może być krótszy niż 14 dni;

3) komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 4

Informację o konsultacjach oraz terminie ich przeprowadzania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

1) otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych;

2) zgłaszania do Wójta opinii i uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. Wyboru formy konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt Gminy Kozielice.

3. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach.

4. Z przebiegu konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz ich wynik, którą dołącza się do projektu uchwały w celu przedłożenia pod obrady Rady Gminy Kozielice.

5. Informację o wynikach konsultacji podaje się niezwłocznie po jej sporządzeniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 23-09-2016 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 23-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2016 12:08