Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny.


Informacja o pracy Wójta Gminy

w okresie międzysesyjnym 07.06.2016 r. - 08.09.2016 r.

W okresie międzysesyjnym zostały opracowane projekty uchwał oraz materiały przedkładane na dzisiejszej sesji, w tym o wydanie opinii.

Wójt Gminy wydał 30 zarządzeń, a mianowicie:

 1. Nr 26.2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Czarnowie, na którym będzie dokonany wybór sołtysa (sołtysem został Pan Marek Krakowski).

 2. Nr 27.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2016 r. (1.608,00 zł. - dotacja od wojewody na opiekę społeczną).

 3. Nr 28.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektuj i wybuduj odcinek sieci wodociągowej z miejscowości Czarnowo do miejscowości Zadeklino, Gmina Kozielice, Powiat Pyrzyce". Przetarg unieważniono z powodu przekroczenia wartości szacunkowej.

 4. Nr 29.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (26.608,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w opiece społecznej).

 5. Nr 30.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (14.760,00 zł. - zmiana układu wykonawczego urzędu gminy).

 6. Nr 31.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (10.550,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w opiece społecznej).

 7. Nr 32.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (98.330,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w oświacie).

 8. Nr 33.2016 z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 9. Nr 34.2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2016 r. (33,00 zł. - dotacja od wojewody na opiekę społeczną).

 10. Nr 35.2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2016 r. (27.208,60 zł. - dotacja od wojewody na oświatę).

 11. Nr 36.2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2016 r. (835,00 zł. - zmiana układu wykonawczego na zadania zlecone).

 12. Nr 37.2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2016 r. (6.450,00 zł. - zmiana układu wykonawczego na zadania własne).

 13. Nr 38.2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2016 r. (21.000,00 zł. - zmiana układu wykonawczego na zadania własne).

 14. Nr 39.2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Załężu, na którym będzie dokonany wybór sołtysa (sołtysem została Pani Marlena Stasiak-Gołąb).

 15. Nr 40.2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".

 16. Nr 41.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Wytworzenie, dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach oraz dzieciom Punktu Przedszkolnego Koziołek w Kozielicach posiłku".

 17. Nr 42.2016 z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Kozielice wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

 18. Nr 43.2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2016 r. (154.895,00 zł. - dotacja od wojewody na opiekę społeczną).

 19. Nr 44.2016 z dnia 08 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w Gminie Kozielice.

 20. Nr 45.2016 z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektuj i wybuduj odcinek sieci wodociągowej z miejscowości Czarnowo do miejscowości Zadeklino, Gmina Kozielice, Powiat Pyrzyce".

 21. Nr 46.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2016 r. (842,00 zł. - dotacja od wojewody na zadania zlecone).

 22. Nr 47.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2016 r. (4.248,00 zł. - dotacja od wojewody na opiekę społeczną).

 23. Nr 48.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (10.000,00 zł. - zmiana układu wykonawczego na zadania zlecone)

 24. Nr 49.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (11.500,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w oświacie).

 25. Nr 50.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Kozielicach, na którym będzie dokonany wybór sołtysa (sołtysem została Pani Barbara Kochanowska).

 26. Nr 51.2016 z dnia 07 września 2016 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Siemczynie, na którym będzie dokonany wybór sołtysa (zebranie w dniu 15 września 2016 r.).

 27. Nr 52.2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2016 r. (19.678,00 zł. - dotacja od wojewody na zadania własne).

 28. Nr 53.2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2016 r. (472,00 zł. - dotacja od wojewody na zadania własne).

 29. Nr 54.2016 z dnia 09 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (4.813,00 zł. - zmiana układu wykonawczego na zadania własne).

 30. Nr 55.2016 z dnia 09 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (10.000,00 zł. - zmiana układu wykonawczego na zadania własne).

Ponadto:

 1. Urząd Skarbowy wyegzekwował od dłużników zaległości podatkowe (w łącznym zobowiązaniu pieniężnym) wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 23.256,13 zł.

 2. Wpływy podatków od dnia 04 czerwca 2016r. do dnia 07 września 2016r. wynoszą:

- osoby fizyczne: 123.439,01 zł.

- osoby prawne wynoszą:

- podatek od nieruchomości: 450.233,06 zł.

- podatek rolny: 1.908,00 zł.

- podatek leśny: 8.584,00 zł.

3. Wpływy z czynszu najmu i dzierżawy wynoszą:11.142,49 zł.

4. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą: 619.096,79 zł.

5. Wpływy z opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury (teletechnicznej, technicznej, elektroenergetycznej) w pasie drogowym drogi gminnej wynoszą: 20.015,58 zł.

6. UMORZENIA PODATKÓW - OSOBY FIZYCZNE

Nazwa podatku

Ilość podatników

Kwota w zł.

- od nieruchomości

1

128,00

 1. Zostały nadany jeden numer porządkowy dla nieruchomości zabudowanej nr działki 57/2 w obrębie Kozielice.

 2. Sprządzono umowę dzierżawy na okres do 3 lat, dla części działki nr 440 o pow. 500 m2 w miejscowości Kozielice z przeznaczeniem, jako ogródek działkowy.

 3. Sporządzono trzy aneksy do umów dzierżaw ogródków działkowych na okres dłuższy niż trzy lata, w miejscowości Siemczyn szt.1 i w Kozielicach 2 szt.

 4. Wydano dwie decyzje zatwierdzającą podział działek: nr 192/3 w miejscowości Trzebórz i nr 508 w miejscowości Tetyń.

 5. Została podpisana umowa notarialna dla sprzedanej nieruchomości w drodze bezprzetargowej, działki nr 430/1 o pow. 0,1343 ha w miejscowości Kozielice (zaorana droga) w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych działek nr 429 i 473/1, dla Pani Joanny Misiewicz za cenę 4.470 zł.

 6. Została podpisana umowa notarialna na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 66,64 m2 zlokalizowanego na działce nr 370/2 o pow. 0,25 ha w drodze bezprzetargowej z udzieloną 90% bonifikatą, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej służącej celom mieszkaniowym, (była kotłownia lokalna w budynku nr 106) w Kozielicach, za cenę 2.054 zł.

 7. Wydano 2 decyzje na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej.

 8. Wydano 1 decyzje na lokalizacje urządzenia infrastruktury.

 9. Wydano 3 zgody na przejście procesji w święto Bożego Ciała po drogach gminnych.

 10. Podpisano umowę z Wodociągami Zachodniopomorskimi na wykonanie przepompowni ścieków w m. Trzebórz do P. Cieślaka.

 11. Udzielono informacji w sprawie odbioru przyłączy kanalizacyjnych P. Sołtys m. Tetyń.

 12. Rozpisano odbiór przyłączy kanalizacyjnych.

 13. Dokonano odbioru przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń.

 14. Zakończono budowę 18 wież elektrowni wiatrowych, jako II etap Farmy Wiatrowej w miejscowościach Mielno, Trzebórz, Tetyń.

 15. Uzgodniono w terenie z wykonawcą zakres robót brukarskich w Kozielicach, Mielnie Pyrzyckim i Tetyniu.

 16. Wykonano chodnik (łącznik) przed budynkiem szkoły łączący plac apelowy z placem postojowym autobusów.

 17. Wykonano alejkę parkową wraz z parkingiem w miejscowości Mielno Pyrzyckie, obrzeża wraz z częściowym zasypaniem koryta.

 18. Trwają prace w miejscowości Tetyń na cmentarzu - alejka z kostki betonowej.

 19. Trwa budowa drogi z kostki betonowej w miejscowości Łozice.

 20. Przygotowanie pisma wraz z załącznikami do konserwatora w sprawie zbiornika p.poż w Kozielicach

 21. Na prośbę Wójta wykonano zestawienie wykonanych dróg dla Gminy przez Inwestora budującego Farmę Wiatrową Kozielice.

 22. W terenie odbyły się konsultacje na temat przebiegu dróg gminnych budowanych w II etapie Farmy Wiatrowej dla gminy Kozielice.

 23. Wysłano zapytanie do ZDP w Pyrzycach w sprawie plany inwestycyjnego.

 24. Uzgodniono z Projektantem oraz Dyrektorem ZDP w terenie przebiegu chodników na terenie gminy Kozielice przy drogach powiatowych oraz gminnych.

 25. Stała kontrola dróg gminnych Czarnowo - Nowe Chrapowo oraz Zadeklino - Mielno ze względu na wzmożony ruch pojazdów ponadgabarytowych przekraczających nośność tych dróg.

 26. Zlecono wykonanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z dokumentacją do pozwolenia na budowę przepustu w Kozielicach na drodze przy P. Karwowskiej.

 27. 23 sierpnia 2016 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie sieci wodociągowej z Czarnowa do Zadeklina. Wpłynęły 4 oferty. Najniższą cenę zaoferowała firma "EKOWODROL" Sp. z o.o. z Koszalina z kwotą 419.971,20 zł. Umowa została podpisana. Termin zakończenia prac - 05.05.2017 r.

 28. Zlecono do PODGiK w Pyrzycach o wydanie mapy niezbędnej do wystąpienia o warunki przyłączeniowe wody do budynku świetlicy wiejskiej w m. Mielno Pyrzyckie.

 29. Uzyskano pisemną odmowę w sprawie wykonania podlicznika na potrzeby wykonania przepompowni ścieków do P. Karwowskiej. Istnieje możliwość wykonania przydomowej oczyszczalni rozsączającej.

 30. Prowadzona jest procedura wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obory na bydło opasowego 39 DPI oraz wiaty rolniczej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mielno Pyrzyckie.

 31. Wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty na cel rolniczy w miejscowości Trzebórz.

 32. Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającą na przebudowie i rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej, zlokalizowanej na działce nr 189/2 w miejscowości Mielno Pyrzyckie.

 33. Wydano 38 wypisów i zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

 34. Uchwały dotyczące procedury planistycznej:

 • Uchwała nr XVIII/137/08 z dn. 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część obszaru obrębu Załęże (tereny zabudowy letniskowej).

 • Uchwała nr XXXIII/222/2010 z dn. 21 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Uchwała nr XXXIII/223/2010 z dn. 21 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice terenu położonego w obrębie geodezyjnym Załęże.

(dotyczy rekultywacji terenu po eksploatacji kruszywa naturalnego).

 • Uchwała nr X/135/2012 z dn. 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały nr XXIV/193/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 sierpnia 2005 w sprawie uchwalenia MPZP dla obszaru Załęże.

/dotyczy zmiany przeznaczenia terenów zabudowy zagrodowej w indywidualnych gospodarstwach rolnych na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej; wprowadzenia możliwości realizacji usług wbudowanych, dobudowanych i wolnostojących na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i na terenach zabudowy zagrodowej w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

<Przygotowano projekt uchwały zgodnie, z którym powyższa traci moc.>

 • Uchwała nr XIV/155/2012 z dn. 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Uchwała nr XIV/156/2012 z dn. 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice w zakresie lokalizacji przemysłu i usług w obrębie geodezyjnym Czarnowo.

  1. Rozliczono zadanie usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Kozielice, otrzymując dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na kwotę 26.266,03 zł. Uzyskany efekt ekologiczny: 61,70 Mg co jest dużo wyższym wskaźnikiem w stosunku do roku poprzedniego, który wynosił 39 Mg.

  2. Zebrano uzgodnienia niezbędne przy realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt dokumentu został wyłożony do konsultacji społecznych, zgodnie, z którym zainteresowani mogli składać wnioski i uwagi w ustawowym terminie 21 dni, tj. od 17.08.2016 do 07.09.2016r.

  3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.

  Wykonano 16 czynności: wpisy 3szt., zmiany 3 szt., zawieszenia 3 szt., wznowienia 3 szt., porady w sprawach działalności 4.

  1. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU.

  Wydano 2 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Trzebórz, Łozice. Do 30.09.2016r. należy wpłacić III ratę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Do wszystkich sklepów zostaną wykonane telefony przypominające o w/w terminie.

  1. CMENTARZE.

  W lipcu wykonano II koszenie cmentarzy. Kolejne III koszenie planowane jest na przełomie wrzesień/październik.

  1. Prace społecznie użyteczne potrwają do 31.10.2016r. W październiku w miejscowościach, w których są cmentarze, będą porządkowane całkowicie opuszczone groby.

  2. Od 01.09.2016r. obowiązuje nowa umowa zawarta na 12 miesięcy, na sprzedaż energii elektrycznej na obiekty gminne z firmą TAURON POLSKA ENERGIA, cena - 215,50 za 1 MWh. Dotychczasowe umowy z firmą BARTO ENERIA były zawarte do 31.08.2016r.(cena 225,00).

  3. Dokonano 10 zgłoszeń dotyczących awarii oświetlenia ulicznego (spalone lampy, wadliwe zapalanie się oświetlenia).

  4. W dniu 30 sierpnia z pracownikiem ENEA Oświetlenie, dokonano w terenie przeglądu miejsc, w których planowane są nowe linie oraz dodatkowe lampy. W chwili obecnej przygotowywany jest kosztorys prac.

  5. 4 osoby odpracowują wyroki: Siemczyn 1, Przydarłów 1, Trzebórz 1, Mielno Pyrzyckie 1.

  6. W okresie od 01.07.2016r. do 31.08.2016r. na plażach w Czarnowie i Załężu ustawione były TOI TOI.- całkowity koszt 1.369,80 zł.

  7. We wrześniu zostanie wykonany, przez uprawnioną firmę coroczny przegląd kotłowni olejowej na sezon grzewczy 2016/2017.

  8. Stan ludności na dzień 09 września 2016 roku:

  Lp.

  Miejscowość

  Mieszkańcy stali

  Mieszkańcy czasowi

  Razem

  1.

  Czarnowo

  108

  5

  113

  2.

  Kozielice

  584

  11

  606

  3.

  Łozice

  289

  6

  295

  4.

  Maruszewo

  54

  6

  60

  5.

  Mielno Pyrzyckie

  278

  6

  284

  6.

  Przydarłów

  124

  1

  125

  7.

  Rokity

  86

  7

  93

  8.

  Siemczyn

  201

  7

  208

  9.

  Tetyń

  526

  8

  534

  10.

  Trzebórz

  181

  3

  184

  11.

  Trzebórz-Podborze

  9

  0

  9

  12.

  Zadeklino

  11

  1

  12

  13.

  Załęże

  163

  7

  170

  RAZEM

  2614

  68

  2682

   • urodzenia - 6 osób,

   • zgony - 10 osób,

   • zameldowania ogółem - 11 osób,

   • wymeldowania ogółem - 14 osób,

   • ilość wydanych dowodów osobistych - 79 szt.

   • W dniu 25 czerwca w Pyrzycach odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w zawodach uczestniczyło łącznie 13 drużyn młodzieżowych, w tym 3 z gminy Kozielice (MDP OSP Kozielice chłopcy, MDP OSP Kozielice dziewczęta, MDP OSP Tetyń chłopcy).

   •  Klasyfikacja końcowa zawodów (dziewczęta):

    1. miejsce - MDP Parsów,

    2. miejsce - MDP Nowe Linie,

    3. miejsce - MDP Żabów,

    4. miejsce - MDP Kozielice

    Klasyfikacja końcowa zawodów (chłopcy):

    1. miejsce - MDP Kozielice,

    2. miejsce - MDP Parsów,

    3. miejsce - MDP Lubiatowo,

    4. miejsce - MDP Tetyń,

    5. miejsce - MDP Bielice,

    6. miejsce - MDP Jesionowo,

    7. miejsce - MDP Żabów (chłopcy młodsi),

    8. miejsce - MDP Żabów (chłopcy starsi),

    9. miejsce - MDP Wierzbno.

    1. W dniu 29.06.2016r. otrzymano środki w formie dotacji kwota 158.701,76 zł,
     z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej stanowiących uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń”. Koszty całkowite realizacji zadania wyniosły 338.751,20 zł (łącznie z nadzorem inwestorskim). Przygotowano i w dniu 20.07.2016r. do WFOŚiGW w Szczecinie wysłano rozliczenie finansowe zadania.

    2. W dniu 14.06.2016r. nastąpiło rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na „Zapewnienie obsługi technicznej podczas Dożynek Gminnych w Łozicach”, zamówienie prowadzone wg wewnętrznego regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ do dnia 14.06.2016r. do godz. 12.00 nie złożono żadnej oferty.

    3. W dniu 15.06.2016r. nastąpiło rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na Wykonanie usługi ochrony podczas Dożynek Gminnych w Łozicach”, zamówienie prowadzone wg wewnętrznego regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do dnia 14.06.2016r. do godz. 12.00 złożono 4 oferty. W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę, która zawierała najniższą cenę - 1 638,36 zł, złożoną przez Wykonawcę: Biuro Ochrony Osób i Mienia ALKON Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa, Oddział Szczecin, ul. Teofila Firlika 41, 71-637 Szczecin,
     z którym w dniu 24.06.2016r. podpisano umowę.

    4. W dniu 16.06.2016r. ogłoszono treść II zamówienia publicznego na „Zapewnienie obsługi technicznej podczas Dożynek Gminnych w Łozicach”, zamówienie prowadzone wg wewnętrznego regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

    5. W dniu 23.06.2016r. ogłoszono treść zamówienia publicznego na Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kozielice”, zamówienie prowadzone wg wewnętrznego regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

    6. W dniu 11.07.2016r. nastąpiło rozstrzygnięcie II zamówienia publicznego na „Zapewnienie obsługi technicznej podczas Dożynek Gminnych w Łozicach”, zamówienie prowadzone wg wewnętrznego regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do dnia 01.07.2016r. do godz. 12.00 złożono 5 ofert. W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę, która zawierała najniższą cenę - 7.380,00 zł, złożoną przez Wykonawcę: AGENCJA ROZRYWKOWA VIVA-ART Kozłowski Przemysław, ul. Juranda 48a, 74-400 Dębno, z którym w dniu 27.07.2016r. podpisano umowę.

    7. W dniu 11.07.2016r. nastąpiło rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kozielice” zamówienie prowadzone wg wewnętrznego regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do dnia 08.07.2016r. do godz. 12.00 złożono 6 ofert. W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę, która zawierała najniższą cenę - 4.780,00 zł, złożoną przez Wykonawcę: ZACHODNIOPOMORSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE, ul. Mickiewicza 29/4, 73-110 Stargard, z którym w dniu 27.07.2016r. podpisano umowę.

    8. W dniu 31.08.2016r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż witaczy dla Gminy Kozielice”, zamówienie prowadzone wg wewnętrznego regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Cel zamówienia - wykonanie 3 szt. witaczy/pylonów informacyjnych, promujących i zapraszających podróżnych do Gminy Kozielice.

    9. W dniu 03.09.2016r. w Łozicach odbyły się Dożynki Gminne 2016.

    Atrakcje tegorocznych dożynek:

    - Stoiska tradycyjnych specjałów;

    - Konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”;

    - Widowiskowy „Turniej Sołectw”;

    - Sprzedaż cegiełek „Upiększamy Łozice” z przeznaczeniem środków na sołectwo Łozice,

    - Dmuchane urządzenia zabawowe

    - Pokaz strażacki Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Kozielice „Ratowanie Misia”;

    - Stoisko z owadami tropikalnymi i roślinami owadożernymi;

    - Stoisko z zabawkami;

    - Stoiska gastronomiczne;

    - Wystawa sprzętu rolniczego Spółki Łozice;

    - Wystawa samochodów i sprzętu strażackiego OSP Tetyń;

    - Wystawa samochodów i motocykli kolekcjonera Piotra Doncera;

    - Występy saksofonisty Eugeniusza Markowskiego;

    - Kabaret w wykonaniu wolontariuszy z Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach;

    - Koncert zespołu Disco Polo „FREAKY BOYS”;

    - Zabawa dożynkowa z Kasią Ostrowską.

    Podczas dożynek można było zakupić specjalne Cegiełki z przeznaczeniem środków dla Sołectwa Łozice, rozprowadzono 1400 cegiełek spośród których dokonano losowania nagród głównych: telewizor JVC 40”, laptop Lenovo 15,6”, rower miejski 28”, kosiarka spalinowa Hecht, wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Yato.

    W tegorocznym Turnieju Sołectw, oceniano i punktowano następujące konkurencje: witacz sołecki, konkurs wieńców, konkurs kulinarny (chleb ze smalcem i ciasto drożdżowe) oraz konkurencje rekreacyjno-sportowe: ZULUGULA, OGRODOWY PRZEŁAJ, GMINNY JAJCARZ, MAŁE CO NIE CO, WŁOSKA WYPRAWA.

    Punktacja generalna w Turnieju Sołectw „Dożynki Gminne 2016”

    I miejsce - Sołectwo Trzebórz / nagroda czek na 4 000,00 zł

    II miejsce - Sołectwo Łozice / nagroda czek na 3 000,00 zł

    III miejsce - Sołectwo Kozielice / nagroda czek na 2 000,00 zł

    IV miejsce - Sołectwo Załęże / nagroda czek na 1 000,00 zł

    V miejsce - Sołectwo Mielno Pyrzyckie/ nagroda czek na 700,00 zł

    VI miejsce - Sołectwo Przydarłów / nagroda czek na 500,00 zł

    miejsca VII-IX otrzymały nagrody pocieszenia w postaci czeków na 300,00 zł

    Organizatorzy dożynek: Urząd Gminy Kozielice, Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach, Sołectwo Łozice.

    1. OPIEKA SPOŁECZNA.

    Wpłynęło:

    • 131 wniosków o pomoc społeczną, w tym wnioski o dodatek mieszkaniowy oraz świadczenia rodzinne.

    Wydano:

    • 125 decyzji administracyjnych

    W okresie między sesyjnym przeprowadzono 69 wywiadów środowiskowych.

    Wypłacono świadczeń pieniężnych ogółem ok:

    • 431.585,96 zł, w tym 241.230,00 zł - świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

    Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. tzw. „Programu 500 plus” Na dzień sporządzania niniejszej informacji przyjęto 205 wniosków o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego, wydano decyzji 193.

    Wydatkowano:

    a/ kwiecień 2016: 115.500,00 zł dla 231 dzieci;

    b/ maj/2016: 148.323,00 zł dla 297 dzieci;

    c/ czerwiec 2016: 143.117,00 zł dla 287 dzieci;

    d/ lipiec 2016: 142.248,00 zł dla 285 dzieci;

    e/ sierpień 2016: 143.645,00 zł dla 288 dzieci.

    1. ZESPÓŁ SZKÓŁ.

    • 13.06.2016 - warsztaty dla uczniów gimnazjum „Mikroskopem do szkół”.

    • 13.06.2016r. wycieczka dzieci z punktu przedszkolnego i kl. I A szkoły podstawowej do Międzyzdrojów.

    • 14-16.06.2016r. biwak uczniów kl. III gimnazjum w Międzywodziu.

    • 15.06.2016r. wycieczka uczniów kl. II i III szkoły podstawowej do Pęzina.

    • 15.06.2016r. wycieczka uczniów kl. IV-VI do Nowin Wielkich.

    • 16.06.2016r. wycieczka kl. O do Świerkocina.

    • 17.06.2016r. zebranie rady pedagogicznej.

    • 20-23.06.2016r. biwak uczniów kl. I i II gimnazjum Janowie.

    • 21.06.2016r. wycieczka uczniów kl. I i II szkoły podstawowej do „Miasta Nauki” w Szczecinie.

    • 24.06.2016r. zakończenie roku szkolnego i zebranie rady pedagogicznej.

    • 27.07.2016 - 31.08.2016 przerwa wakacyjna.

    • 04.07.2016 - 15.08.2016 przerwa wakacyjna w punkcie przedszkolnym.

    • 05.07.2016 - komisja kwalifikacyjna na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

    • 07.07.2016r. - komisja kwalifikacyjna na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

    • 26.08.2016r. - udział dyrektora w naradzie organizowanej przez KO Szczecin.

    • 26.08.2016r. - przeprowadzenie egzaminów poprawkowych.

    • 29.08.2016r. - przeprowadzenie egzaminu poprawkowego.

    • 29.08.2016r. - udział dwóch nauczycieli w szkoleniu dot. Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

    • 29.08.2016r. zebranie rady pedagogicznej.

    • 31.08.2016r. członkowie rady rodziców wykonali nasadzenia na patio szkoły .

    • 31.08.2016r. szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej nauczycieli II i III etapu edukacyjnego przeprowadzone przez Salon Edukacyjny EMPIRIA.

    • 01.09.2016r. rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

    1. GMINNY OŚRODEK KULTURY.

    04 czerwca 2016 r. TETYŃ

    • DZIEŃ MATKI I DZIECKA

    05 czerwca 2016 r. MIELNO PYRZYCKIE

    • DZIEŃ DZIECKA

    05 czerwca 2016 r. TRZEBÓRZ

    • DZIEŃ DZIECKA

    11 czerwca 2016 r. WSZYSTKIE MIEJSCOWOŚCI

    • DZIEŃ DZIECKA - WYJAZD DO KINA

    11 czerwca 2016 r. PRZYDARŁÓW

    • DZIEŃ DZIECKA

    Czerwiec 2016 r. MIELNO PYRZYCKIE

    • EURO 2016

    Czerwiec 2016 r. ŁOZICE

    • EURO 2016

    12 czerwca 2016 r. TETYŃ

    • MECZ TOWARZYSKI

    17 czerwca 2016 r. SIEMCZYN

    • MALI KUCHARZE

    18 czerwca 2016 r. ZAŁĘŻE

    • 70- LECIE OSP ZAŁĘŻE- FESTRYN RODZINNY

    Czerwiec 2016 r. TETYŃ

    • ŁĄCZY NAS PIŁKA - EURO 2016

    24-26 czerwca 2016 r. KOZIELICE, MIELNO PYRZYCKIE, TETYŃ

    • SPOTRKANIE Z FOLKLOREM

    26 czerwca 2016 r. KOZIELICE

    • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU CZYTELNICZEGO

    30 czerwca 2016 r. KOZIELICE

    • ŁĄCZY NAS PIŁKA - EURO 2016

    27 czerwca - 31 sierpnia 2016 r. TETYŃ, KOZIELICE

    ZAŁĘŻE, MIELNO PYRZYCKIE

    ŁOZICE, SIEMCZYN,

    PRZYDARŁÓW

    9 lipca 2016 R. KOZIELICE

    • I ZLOT SAMOCHODÓW STRAŻACKICH

    12 lipca 2016 r. WSZYSTKIE MIEJSCOWOŚCI

    • WYCIECZKA DO PARKU LINOWEGO TARZANIA

    16 lipca 2016 r. SIEMCZYN

    • FESTYN RODZINNY

    22 lipca 2016 r. WSZYSTKIE MIEJSCOWOŚCI

    • WYCIECZKA DO ZOO DO EBERSWALDE W NIEMCZECH

    23 lipca 2016 r. PRZYDARŁÓW

    • FESTYN RODZINNY

    30 lipca 2016 r. TETYŃ

    • III MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWE

    12 sierpnia 2016 r. WSZYSTKIE MIEJSCOWOŚCI

    • WYCIECZKA DO MIĘDZYZDROJÓW

    7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 23-09-2016 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 23-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2016 12:09