Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny.

 

Informacja o pracy Wójta Gminy

 

w okresie międzysesyjnym 16.12.2016 r. - 31.01.2017 r.

 

W okresie międzysesyjnym zostały opracowane projekty uchwał oraz materiały przedkładane na dzisiejszej sesji, w tym o wydanie opinii.

 

Wójt Gminy wydał 21 zarządzeń, a mianowicie:

 1. Nr 90.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (9.948,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 2. Nr 91.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 3. Nr 92.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (6.682,43 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych i zleconych).

 4. Nr 93.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (9.500,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 5. Nr 94.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie Gminy Kozielice.

 6. Nr 95.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XVIII/114/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2016 r.

 7. Nr 96.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (7.770,96 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 8. Nr 97.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (94.316,64 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 9. Nr 98.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (42.640,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 10. Nr 99.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (15.500,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 11. Nr 100.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (1.650,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 12. Nr 101.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2016 r. (2.500,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 13. Nr 102.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie polityki rachunkowości.

 14. Nr 1.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kozielice na rok 2017.

 15. Nr 2.2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 16. Nr 3.2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 17. Nr 4.2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

 18. Nr 5.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w raz z instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, grzewczej oraz elektryczną na działce nr ew. 117 oraz drogi dojazdowej na działce nr ew. 332 w obrębie Trzebórz, Gmina Kozielice - II etapy budowy".

 19. Nr 6.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. (40.000,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 20. Nr 7.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. (166.000,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 21. Nr 8.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. (2.000,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

Ponadto:

 1. Urząd Skarbowy wyegzekwował od dłużników zaległości podatkowe (w łącznym zobowiązaniu pieniężnym) wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 13.833,15 zł.

 2. Wpływy podatków od dnia 16 grudnia 2016 r. do dnia 27 stycznia 2017 r. wynoszą:

- osoby fizyczne: 27.544,74 zł.

 • osoby prawne wynoszą:

- podatek od nieruchomości: 132.089,00 zł.

- podatek rolny: 458,67 zł.

- podatek leśny: 3.884,00 zł.

 1. Wpływy z czynszu najmu i dzierżawy wynoszą: 1.394,56 zł.

 2. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą: 450,07 zł.

 3. Wpływy z opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury (teletechnicznej, technicznej, elektroenergetycznej) w pasie drogowym drogi gminnej wynoszą: 7.028,67 zł.

 4. 13.01.2017 r. wpłynął wniosek o dokonanie administracyjnego rozgraniczenia nieruchomości stanowiących działki nr 61, 62, 63 i 64.

 5. 23.01.2017 r. podpisano Protokół Uzgodnień w sprawie ustalenia warunków sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 370/6 o pow. 0,1131 ha.

 6. Wydano dwie decyzję zatwierdzające podział działek nr 122/1 o pow. 1,20 ha oraz działki nr 23/1 o pow. 0,63 ha.

 7. Został nadany numer porządkowy dla działki nr 25/18 zabudowanej budynkiem świetlicy w miejscowości Łozice, oraz dla działki nr 42/4 zabudowanej budynkiem świetlicy w miejscowości Siemczyn.

 8. 23.01.2017 r. wpłynął wniosek o sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kozielice oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 555.

 9. Wydano 1 decyzję na lokalizacje urządzenia infrastruktury technicznej.

 10. Wydano 4 zgody na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych.

 11. Stała współpraca z Projektantem i Wykonawcą na zadanie „Zaprojektuj i wybuduj sieć wodociągową z miejscowości Czarnowo do miejscowości Zadeklino ” - EkoWodrol z Koszalina

 12. Trwają prace przygotowawcze do przetargu na zadanie „Wymiana odcinka rurociągu tłocznego z miejscowości Siemczyn do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozielice wraz z rozbudową przepompowni w Siemczynie oraz budową nowej pompowni w miejscowości Kozielice i przełączenie istniejących przepompowni”.

 13. Zakończono budowę obiektów reklamowych WITACZY w obrębie Kozielice, Czarnowo i Rokity.

 14. Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje zabiegi pielęgnacyjne przy drogach powiatowych.

 15. Przygotowano i ogłoszono przetarg na zadanie inwestycyjne „ Budowa świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami oraz drogą dojazdową i miejscami postojowymi na działce nr 117 obręb Trzebórz, gmina Kozielice” - wartość szacunkowa inwestycji wg kosztorysów brutto 599.183,48 zł,

 16. Na wpływające zapytania i wyjaśnienia dotyczące przetargu udzielane są szczegółowe wyjaśnienia, które są zamieszczane na stronie internetowej oraz przesyłane zainteresowanej firmie.

 17. W miesiącu grudniu odbył się przegląd gwarancyjny na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do miejscowości Trzebórz” - wykonawca PU STARKAN Marcin Pardus. W spotkaniu udział wzięli: zamawiający, eksploatator WOZ Goleniów, inspektor nadzoru, wykonawca.

 18. W miesiącu grudniu odbył się przegląd gwarancyjny na zadaniu „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, jako uzupełnienia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń” - wykonawca EKOMEL Chojnice. W spotkaniu udział wzięli: zamawiający, eksploatator WOZ Goleniów, inspektor nadzoru.

 19. Został przewieziony z zamocowany zbiornik ppoż. w miejscowości Kozielice. Trwają negocjacje w sprawie wyłonienia wykonawcy do zasypania i zagęszczenia oraz uporządkowania terenu.

 20. Wykonano zadanie pn.: „Zadaszenie budynku gospodarczego w miejscowości Trzebórz” - wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma - Zakład Budownictwa Ogólnego Leszek Gołębiowski zaoferował kwotę brutto 4.515,65 zł.

 21. Wykonano zadanie pn.:Wykonanie podbitki okapu dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Mielno Pyrzyckie” - wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma LIN-ALP Krystian Jasiejko zaoferował kwotę brutto 3.567,00 zł.

 22. Uchylono decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji rozbudowy budynku gospodarczego w Mielnie Pyrzyckim.

 23. Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Kozielice.

 24. Prowadzona jest procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu w miejscowości Tetyń, przygotowano projekt decyzji i rozesłano do uzgodnień.

 25. Wydano 9 wypisów i zaświadczeń dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

 26. Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie analizy aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, określonej art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wyłoniono wykonawcę: mgr inż. arch. Agata Wierzchowska-Kustosz - cena zadania: 6.150,00 zł brutto.

 27. Trwają prace mające na celu ustalenie możliwości zabezpieczenia terenów pod inwestycje w zakresie sytuowania nowej zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy w odniesieniu do zapisów nowej ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Temat został podjęty na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 5 stycznia 2017 roku.

 28. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wykonano 13 czynności: wpisy 3szt., zmiany 3 szt., zawieszenia 1 szt., wznowienia 3 szt., porady w sprawach działalności 3.

 1. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Wydano 3 nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poprzednie wygasły dla sklepu w Tetyniu - Agnieszka Dudek.

31 stycznia 2017 r. przypadał termin na złożenie oświadczeń o wartości sprzedanych napojów alkoholowych w roku 2016 oraz termin wpłaty I raty 2017 za zezwolenia. Wszystkie sklepy dokonały wpłaty w terminie.

 1. OŚWIETLENIE.

Dokonano 8 zgłoszeń dotyczących awarii oświetlenia ulicznego (spalone lampy, wadliwe zapalanie się oświetlenia, wyłączenie oświetlenia ulicznego przy wycince drzewa w Mielnie Pyrzyckim).

 1. 5 osób odpracowuje wyroki: Tetyń 2, Przydarłów 1, Mielno Pyrzyckie 2.

 2. W dniu 15.12.2016 r. podpisano umowę dotacji Nr 2016D1119S z WFOŚiGW
  w Szczecinie na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej na trasie Czarnowo - Zadeklino”. Koszty całkowite realizacji zadania wg kosztorysów to 430.725,34 zł (łącznie z nadzorem inwestorskim), przyznana dotacja z WFOŚiGW w kwocie 215.362,67 zł.

 3. W dniu 03.01.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział PROW złożono korektę do wniosku o przyznanie pomocy - wycofanie w części na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zadnie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielno Pyrzyckie z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Kozielicach” Wycofanie wniosku w części kosztów realizacji operacji oraz zakresu, zmianie uległ również tytuł operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielno Pyrzyckie z przesyłem do Siemczyna”. Koszty całkowite wg kosztorysów inwestorskich 4.203.969,39 zł, wnioskowana kwota pomocy w ramach PROW 2014-2020 to 2.000.000,00 zł.

 4. Przygotowano i w dniu 23.01.2017 r. wysłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział PROW poprawki do wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielno Pyrzyckie z przesyłem do Siemczyna”. Koszty całkowite wg kosztorysów inwestorskich 3.866.100,89zł, wnioskowana kwota pomocy w ramach PROW 2014-2020 to 1.999.999 zł.

 5. W dniu 25.01.2017 r. z siedziby LGD „WIR” w Stargardzie otrzymano informację Rady LGD o pozytywnej ocenie wniosku i wyborze do dofinansowania zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebórz, gmina Kozielice" w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” nabór za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Wniosek znajduje się na VII pozycji listy operacji wybranych do dofinansowania. Koszty całkowite wg kosztorysów inwestorskich 617.158,98 zł, wnioskowana kwota pomocy w ramach PROW 2014-2020 to 182.119,00 zł.

 6. W przygotowaniu jest wniosek do WFOŚiGW w Szczecinie o przyznanie pomocy
  w formie dotacji na realizację operacji „Budowa rurociągu tłocznego Dn 160
  z miejscowości Siemczyn do oczyszczalni ścieków w Kozielicach” koszty całkowite realizacji operacji wg kosztorysów inwestorskich to kwota 751.670,24 zł, wnioskowana pomoc z WFOŚiGW w formie dotacji to 250.000,00 zł.

 7. Gmina jest w trakcie badań i diagnozy do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice w ramach partnerskiego projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina oraz Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Centrum Ekonomi Społecznej 4C i Aktywa Plus ze Szczecina.

 8. Zawodnicy Klubu Husaria Fight Team Kozielice - sekcja zapasy w kadrze Polski: dwie kadetki tj Amelia Kuraszewska i Dominika Tyczka oraz dwóch kadetów Mateusz Kwiecień i Michał Górski. Jeszcze nigdy w historii klub nie miał tylu reprezentantów
  w Kadrze Polski, teraz tylko w nich siła, aby pokazali trenerom kadry, że zasługują na reprezentowanie naszej gminy i kraju na arenach międzynarodowych.

 9. Stan ludności na dzień 16 grudnia 2016 roku:

 

Lp.

Miejscowość

Mieszkańcy stali

Mieszkańcy czasowi

Razem

1.

Czarnowo

108

5

113

2.

Kozielice

586

17

603

3.

Łozice

292

3

295

4.

Maruszewo

54

1

55

5.

Mielno Pyrzyckie

276

7

283

6.

Przydarłów

122

1

123

7.

Rokity

86

7

93

8.

Siemczyn

196

7

203

9.

Tetyń

526

7

533

10.

Trzebórz

179

4

183

11.

Trzebórz-Podborze

9

0

9

12.

Zadeklino

11

1

12

13.

Załęże

166

6

172

 

RAZEM

2611

66

2677

 

 • Urodzenia - 1 osoba,

 • Zgony - 1 osoba,

 • Zameldowania ogółem - 12 osób ( w tym 2 obywateli Ukrainy)

 • Wymeldowania ogółem- 9 osób

 • Ilość wydanych dowodów osobistych - 32 szt.

 1. Opieka społeczna.

1) Wpłynęło:

 • 136 wniosków o pomoc społeczną, w tym wnioski o dodatek mieszkaniowy oraz świadczenia rodzinne, opiekuńcze oraz wychowawcze.

2) Wydano:

 • 130 decyzji administracyjnych.

 

W okresie między sesyjnym przeprowadzono 116 wywiadów środowiskowych.

 

3) Wypłacono świadczeń pieniężnych ogółem ok:

 • 309.138,22 zł, w tym ok. 145.486,00 zł - świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

 

4) Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. tzw. „Programu 500 plus". Na dzień sporządzania niniejszej informacji przyjęto 210 wniosków o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego, wydano 210 decyzji.

Wydatkowano:

a/ kwiecień 2016: 115.500,00 zł dla 231 dzieci;

b/ maj/2016: 148.323,00 zł dla 297 dzieci;

c/ czerwiec 2016: 143.117,00 zł dla 287 dzieci;

d/ lipiec 2016: 142.248,00 zł dla 285 dzieci;

e/ sierpień 2016: 143.645,00 zł dla 288 dzieci;

f/ wrzesień 2016: 136.916,00 zł dla 274 dzieci;

g/ październik 2016: 144.758,00 zł dla 290 dzieci;

h/ listopad 2016: 138.716,00 zł dla 278 dzieci;

i/ grudzień 2016: 147.484,00 zł dla 275 dzieci;

--------------------------------------------------

1.260.708,00 zł

 

j/ styczeń 2017: 144.968,00 zł dla 290 dzieci.

--------------------------------------------------

RAZEM 1.405.676,00 zł

 

5) POPŻ 2014-2020 - Podprogram 2016.

 

Od końca października 2016 roku gmina Kozielice we współpracy z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach (dysponent żywności) realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2016. W ramach Podprogramu 2016 objęto pomocą 180 rodzin, a to stanowi 403 osoby. Rodziny otrzymały nieodpłatnie artykuły spożywcze, tj. wsparcie w formie paczek żywnościowych, w których skład wchodziły następujące artykuły spożywcze:

 

 

 

 

Lp.

Nazwa towaru

Cena jednostkowa PLN

Ilość jm.

Wartość w zł

1

2

3

4

5

 1.  

Cukier biały

2,69892

400,00 kg

1079,57

 1.  

Fasola biała

2,69395

600,00 kg

1606,37

 1.  

Filet z makreli

14,37135

193,12 kg

2775,40

 1.  

Groszek z marchewką

2,6028

600,00 kg

1561,68

 1.  

Gulasz wieprzowy z warzywami

6,4197

734,40 kg

4714,63

 1.  

Herbatniki

5,64447

340,00 kg

1919,12

 1.  

Koncentrat pomidorowy

5,05575

181,76 kg

918,93

 1.  

Makaron jajeczny

2,08635

570,00 kg

1189,22

 1.  

Mleko UHT

1,554

1440,00 kg

2237,76

 1.  

Olej rzepakowy

3696

810,00 kg

2993,76

 1.  

Powidła śliwkowe

4,820396

169,20 kg

815,61

 1.  

Ryż biały

2,50422

800,00 kg

2003,38

 1.  

Szynka drobiowa

10,836

216,00 kg

2340,58

Razem:

7054,48 kg

26 166,01

 

W grudniu 2016 r. rozdysponowano ogółem 6.929,48 kg. 125 kg zostało w magazynie do rozdysponowania w następnych turach w roku 2017.

 1. Zespół szkół.

  • 20.12.2016 r. - udział dyrektora szkoły w spotkaniu organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pyrzycach.

  • 22.12.2016 r. - Jasełka Bożonarodzeniowe i rozdanie paczek.

  • 23-31.12.2016 r. - zimowa przerwa świąteczna.

  • 05.01.2017 r. - szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej.

  • 13.01.2017 r. - odbiór aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego pani Paszkiewicz.

  • 16.01.2017 r. - udział dyrektora i nauczyciela języka niemieckiego w konferencji dot. współpracy z zagranicznymi szkołami.

  • 24.01.2017 r. - kontrola planowa Kuratorium Oświaty w Szczecinie biblioteki szkolnej.

  • 25.01.2017 r. - klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej.

  • 27.01.2017 r. - udział dwóch nauczycieli w Panelu koleżeńskim organizowanym w Ostrowcu we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

  • 30-31.01.2017 r. i 01.02.2017 r. - próba egzaminu gimnazjalnego.

 • Gminny Ośrodek Kultury.

 • 21 grudnia 2016 rok - Kozielice

Konkurs na najładniejszą bombkę i stroik świąteczny.

 • 07 stycznia 2017 rok - Kozielice

Bal samorządowca.

 • 21 stycznia 2017 rok - Przydarłów

Dzień babci i dziadka.

 • 21 stycznia 2017 rok - Tetyń

Dzień babci i dziadka.

 • 21 stycznia 2017 rok - Załęże

Dzień babci i dziadka.

 • 28 stycznia 2017 rok - Siemczyn

Dzień babci i dziadka.

 • 28 stycznia 2017 rok - Łozice

 • Dzień babci i dziadka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 •  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 02-03-2017 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 02-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 02-03-2017 11:24