Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/137/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice.

 

UCHWAŁA NR XXI/137/2017

 

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 27 marca 2017 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) Rada Gminy w Kozielicach uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Załęże, gminy Kozielice, zwanego dalej planem.

 

§ 2. Granice obszaru objętego planem przedstawione zostały na załączniku graficznym, który stanowi integralna część niniejszej uchwały.

 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/100/2016 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 września 2016 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późniejszymi zmianami] celem ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Załęże w granicach oznaczonych na załączniku graficznym.

 

W przeważającej części obszaru objętego granicami opracowania obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr XXIV/193/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 sierpnia 2005 roku [Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 81 poz. 1687].

 

Przed przystąpieniem do prac planistycznych, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzono analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice dla wyznaczonego obszaru obrębu Załęże, której celem była ocena zapisów obowiązującego planu pod kątem potrzeb społecznych, a tym samym umożliwienia dalszego rozwoju miejscowości.

Proponowane przeznaczenie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice przyjętym uchwałą Nr XXV/261/2001 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2001 r., z późniejszymi zmianami.

Zakres prac planistycznych, przewidzianych przy realizacji planu stanowić będzie problematyka określona w art. 15 ust 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) w zakresie związanym z przedmiotem planu.

 

Mając na uwadze powyższe, Wójt Gminy Kozielice wnosi o podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednocześnie uchylając poprzednią uchwałę nr XIV/100/2016 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 września 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA

 

dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Załęże, gm. Kozielice i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) - przed podjęciem przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wójt wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.

 

1. Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Załęże, gmina Kozielice.

Na przeważającej części obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/193/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 sierpnia 2005 r.

Dotychczasowe zapisy w/w planu nie przystają do obecnych potrzeb społecznych mieszkańców, ograniczają działania właścicieli nieruchomości, a tym samym dalszy rozwój miejscowości Załęże, które poprzez bezpośrednie sąsiedztwo z terenami przywodnymi winno stać się również miejscowością wypoczynkowo-rekreacyjną - między innymi brak możliwości wprowadzenia terenów usługowych obsługujących mieszkańców i turystów.

2. Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice” zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/261/2001 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2001 r., z późniejszymi zmianami.

Przeprowadzona ocena zależności pomiędzy planowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice na etapie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności z ustaleniami studium wykazała, że planowane przeznaczenie nieruchomości nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice.

Zgodnie z ustaleniami w/w Studium, teren objęty niniejszą uchwałą zaliczony jest do strefy mieszkaniowo-usługowej z funkcją agroturystyczną. Dodatkowo tereny przy jeziorze wskazane są pod funkcję turystyki pobytowej- przyjeziornej.

3. Informacja o materiałach geodezyjnych do opracowania miejscowego planu.

Plan miejscowy sporządzony zostanie z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, zgodnie z art.16 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami).

 

4. Ustalenia niezbędnego zakresu prac planistycznych.

Niezbędny zakres prac planistycznych, przewidzianych przy realizacji przedmiotowego planu, stanowić będzie problematyka określona w art. 15, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zapisywaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

Powierzchnia obszaru proponowanego do sporządzenia planu miejscowego wynosi ok. 44,6 ha.

W wyniku przeprowadzonej analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu stwierdza się, iż zasadnym jest opracowanie miejscowego planu dla obszaru analizowanego, którego powierzchnia wynosi ok. 44,6 ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 06-04-2017 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 06-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 16-05-2017 13:33