Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny.


Informacja o pracy Wójta Gminy

w okresie międzysesyjnym 01.02.2017 r. - 10.03.2017 r.

W okresie międzysesyjnym zostały opracowane projekty uchwał oraz materiały przedkładane na dzisiejszej sesji, w tym o wydanie opinii.

Wójt Gminy wydał 4 zarządzenia, a mianowicie:

 1. Nr 9.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 r.

 2. Nr 10.2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. (3,522,19 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 3. Nr 11.2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. (2,500,00 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach własnych).

 4. Nr 12.2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. (47,98 zł. - zmiana układu wykonawczego w zadaniach zleconych).

Ponadto:

 1. Urząd Skarbowy wyegzekwował od dłużników zaległości podatkowe (w łącznym zobowiązaniu pieniężnym) wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 5.143,78 zł.

 2. Wpływy podatków od dnia 28 stycznia 2017 r. do dnia 03 marca 2017 r. wynoszą:

 • osoby fizyczne:

- podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny: 37.694,60 zł.

- podatek od środków transportowych: 7.024,00 zł.

 • osoby prawne:

- podatek od nieruchomości: 140.419,00 zł.

- podatek rolny: 476,00 zł.

- podatek leśny: 2.986,00 zł.

- podatek od środków transportowych: 7.486,00 zł.

 1. Wpływy z czynszu najmu i dzierżawy wynoszą: 2.887,57 zł.

 2. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą: 63,00 zł.

 3. Wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu w miejscowości Tetyń, przygotowano projekt decyzji i rozesłano do uzgodnień.

 4. Wydano decyzję zmieniającą decyzję o warunkach zabudowy polegającej na budowie stalowej obory na bydło opasowe do 39 DJP.

 5. Wydano 3 wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 6. Prowadzona jest procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na hali magazynowej dla celów rolniczych w miejscowości Kozielice.

 7. Trwają prace dotyczące zagospodarowania terenów pod plaże w Czarnowie i Załężu.

 8. Zgodnie z obowiązującym Studium wyznaczono tereny do stworzenia kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 6 gminnych miejscowości.

 9. Trwa zbieranie wniosków do tegorocznego programu usuwania materiałów azbestowych wnioski przyjmowane są do 17 marca. Aktualnie liczba nie przekroczyła kwoty kwalifikującej się do uzyskania dotacji.

 10. Zaopiniowano pozytywnie 4 wnioski kół łowieckich funkcjonujących na terenie gm. Kozielice. Koła starają się o przedłużenie umów dzierżawy obwodów łowieckich na kolejne 10 lat.

 11. W dniu 20.02.2017 r. podpisano akt notarialny w sprawie sprzedaży części działki nr 370/6 o pow. 0,1131 ha, obręb Kozielice. - Wspólnota Mieszkaniowa Kozielice 109.

 12. Trwają przygotowania do kupna działki w Załężu z przeznaczeniem na boisko.

 13. Sporządzono protokół uzgodnień na zakup działki nr 42 w miejscowości Załęże.

 14. W drodze zapytanie ofertowego został wyłoniony wykonawca na prowadzenie prac w zakresie robót ziemnych wykończeniowych przy zbiorniku ppoż. w Kozielicach. Cena brutto 8.610,00 zł., termin wykonania do 21.04.2017 r.

 15. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wykonano 12 czynności: wpisy 2 szt., zmiany 4 szt., zawieszenia 1 szt., wznowienia 3 szt., porady w sprawach działalności 2.

 1. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

 • udzielono 2 informacje publiczne na temat ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 1. Dokonano 5 zgłoszeń dotyczących awarii oświetlenia ulicznego (spalone lampy),

 2. SĄD.

  • 4 osoby odpracowują wyroki: Tetyń 1, Przydarłów 1, Mielno Pyrzyckie 2.

 • 10.02.2017 r. ponownie wywieszono wezwania do właścicieli psów o zwiększenie dozoru oraz należytego zabezpieczenia psów przed samodzielnym opuszczaniem terenu posesji. 20.02.2017r. odłowiono 1 bezpańskiego psa z miejscowości Kozielice.

 • 14.02.2017r. dostawa oleju opałowego do kotłowni- 6600 litrów.

 • 17.02.2017r. główna dostawa materiałów biurowych- Firma Respol ze Szczecina - wybrana w przetargu na 2017 rok.

 • Ogłoszono przetarg na administrowanie cmentarzy komunalnych na lata 2017-2020. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 14.03.2017r.

 • Stan ludności na dzień 09 marca 2017 roku:

 • Lp.

  Miejscowość

  Mieszkańcy stali

  Mieszkańcy czasowi

  Razem

  1.

  Czarnowo

  107

  3

  110

  2.

  Kozielice

  586

  17

  603

  3.

  Łozice

  287

  3

  290

  4.

  Maruszewo

  54

  1

  55

  5.

  Mielno Pyrzyckie

  277

  6

  283

  6.

  Przydarłów

  122

  1

  123

  7.

  Rokity

  86

  7

  93

  8.

  Siemczyn

  196

  7

  203

  9.

  Tetyń

  525

  7

  532

  10.

  Trzebórz

  179

  4

  183

  11.

  Trzebórz-Podborze

  9

  0

  9

  12.

  Zadeklino

  11

  1

  12

  13.

  Załęże

  168

  5

  173

  RAZEM

  2607

  62

  2669

  • urodzenia - 3 osoby,

  • zgony - 2 osoby,

  • zameldowania ogółem - 5 osób,

  • wymeldowania ogółem - 16 osób ( w tym 4 czasowe),

  • ilość wydanych dowodów osobistych - 29 szt.

    1. Złożono wniosek na roboty publiczne dla 4-ch osób na okres 6 m-cy tj. od dnia 08 maja 2017 r. do 10 października 2017 r. -wniosek rozpatrzony pozytywnie przez PUP Pyrzyce.

  • W dniu 03.02.2017 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kozielice na lata 2017-2026 wraz
   z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko” w trybie zapytania
   o cenę na podstawie Zarządzenia nr 44.2016 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do dnia 10.02.2017r. do godz. 15.00 złożono 2 oferty: 1. Westomor Consulting Urszula Wódkowska na kwotę 24 000,00 netto (29 520,00 zł brutto); 2. Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska na kwotę 5 934,96 zł netto (7 300,00 zł brutto).

  • W dniu 14.02.2017r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma:

   Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska, ul. Nowy Świat 10A/15, 60-583 Poznań, cena oferty:

   - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy: netto 5 691,06 zł, brutto 7 000,00 zł

   - Sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko (warunkowo): netto 243,90 zł, brutto 300,00 zł

   Cena oferty łącznie: netto 5.934,96 zł, brutto 7 300,00 zł.

   W dniu 20.02.2017r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa na: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kozielice na lata 2017-2026 wraz
   z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko”.

   1. W dniu 10.02.2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach odbyło się spotkanie Focusowe z lokalnymi liderami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami sektora publicznego dotyczące diagnozy obszaru Gminy Kozielice w ramach realizacji projektu: „Rewitalizacja na terenie gminy województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

   2. W ramach realizacji projektu: „Rewitalizacja na terenie gminy województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” zorganizowano i przeprowadzono szereg spotkań informacyjnych oraz poświęconych badaniom i diagnozie środowisk po PGR-owskich. Spotkania odbyły się w miejscowościach:

   - w dniu 16.02.2017r. o godz. 17.00 w Łozicach;

   - w dniu 17.02.2017r. o godz. 17.00 w Siemczynie;

   - w dniu 21.02.2017r. o godz. 17.00 w Przydarłowie;

   - w dniu 22.02.2017r. o godz. 17.00 w Maruszewie;

   - w dniu 23.02.2017r. o godz. 17.00 w Rokitach.

   1. W dniu 21.02.2017r. wysłano do WFOŚiGW w Szczecinie wniosek o przyznanie pomocy w formie dotacji na realizację operacji „Budowa rurociągu tłocznego Dn 160
    z miejscowości Siemczyn do oczyszczalni ścieków w Kozielicach” koszty całkowite realizacji operacji wg kosztorysów inwestorskich to kwota 751.670,24 zł, wnioskowana pomoc z WFOŚiGW w formie dotacji to 250.000,00 zł.

   2. Przygotowano i w dniu 01.03.2017r. wysłano do UM Województwa Zachodniopomorskiego Wydział PROW II poprawki do wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielno Pyrzyckie z przesyłem do Siemczyna”. Koszty całkowite wg kosztorysów inwestorskich 3.866.100,89zł, wnioskowana kwota pomocy w ramach PROW 2014-2020 to 1 999 999 zł.

   3. W dniu 03.03.2017r. o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach odbyło się spotkanie sołtysów oraz rad sołeckich, poświęcone Konkursowi Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2017”, w którym uczestniczyli, Olgierd Kustosz - Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, dyr. Wydz. Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Binka oraz Wójt Gminy Kozielice Piotr Rybkowski.

   4. Gmina jest w trakcie badań i diagnozy do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice w ramach partnerskiego projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” partnerem który realizuje działania w Gminie Kozielice jest Centrum Ekonomi Społecznej 4C Spółka z o.o. non profit ze Szczecina.

   5. W dniu 08.03.2017r. została opublikowana Ankieta, która pozwoli na określenie najważniejszych problemów Gminy Kozielice, szans i możliwości rozwoju. Ankieta
    w formie umożliwiającej interaktywne wypełnienie i wysłanie dostępna jest na stronach internetowych: www.kozielice.pl, www.bip.kozielice.pl lub pod bezpośrednim adresem: https://goo.gl/forms/ffXl9fXTVCjFoZPA3

   6. Zawodnicy Klubu Husaria Fight Team Kozielice uczestniczyli:

   - 11 lutego w Karlinie zawody zapaśnicze z cyklu Wojewódzka Olimpiada Młodzieży Młodzików i Młodziczek 2003-2005 oraz dzieci mini zapasy 2006-2007. Poszczególne wyniki : Dzieci 06-07

   Dziewczynki : 37 kg II miejsce Witkoria Pacyna

   66 kg I miejsce Karolina Łopata

   Chłopcy: 37 kg VII Jakub Kuraszewski

   60 kg III miejsce Piotr Cichoń

   Młodziczki 32 kg II miejsce Natalia Kochanowska

   45 kg III miejsce Wiktoria Pawlik

   Młodzicy 42 kg II miejsce Oskar Nowakowski

   47 kg VII miejsce Eryk Pacyna

   53 kg IX miejsce Wiktor Zawadzki

   59 kg I miejsce Eryk Rzeszewski, V miejsce Kacper Krawczak

   - 25 luty start kontrolny na zawodach w Niemczech ( Frankfurt nad Odrą ) Otwarte Mistrzostwa Landu. Turniej przeznaczony był tylko dla dziewczynek w rocznikach 2000-2011. Poszczególne wyniki: 2005-2011

   31kg XI miejsce Natalia Kochanowska

   63 kg IV miejsce Karolina Łopata

   2000-2004

   56 kg VII miejsce Amelia Kuraszewska

   XI miejsce Dominika Tyczka

   60 kg VII miejsce Eryka Wizjan

   65 kg IX miejsce Agata Pawicka

   - 4 marca w Świdwinie odbyły się Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego
   w grupie wiekowej Kadet i Junior. Poszczególne wyniki :

   Kadetki:60 kg I miejsce Amelia Kuraszewska, II miejsce Dominika Tyczka

   Kadet:76 kg III miejsce Mateusz Kwiecień

   85 kg I miejsce Michał Górski

   1. Ośrodek Pomocy Społecznej.

   Wpłynęło:

   • 55 wniosków o pomoc społeczną, w tym wnioski o dodatek mieszkaniowy oraz świadczenia rodzinne, opiekuńcze oraz wychowawcze.

   Wydano:

   • 50 decyzji administracyjnych

   W okresie między sesyjnym przeprowadzono 35 wywiadów środowiskowych.

   Wypłacono świadczeń pieniężnych ogółem ok:

   • 186.675,88 zł, w tym ok. 79.865,00 zł - świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

   Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wydatkowano:

   a/ styczeń 2017: 144.968,00 zł dla 290 dzieci;

   b/ luty 2017: 148.000,00 zł dla 296 dzieci.

   --------------------------------------------------

   292.968,00 zł

   1. Zespół Szkół.

   • 01.02.2017 r. - zebranie z rodzicami.

   • 01.02.2017 r. - udział Pani wicedyrektor w szkoleniu

   • 03.02.2017 r. - pogadanka z uczniami oddziałów przedszkolnych i kl. I-III szkoły podstawowej z funkcjonariuszami policji.

   • 03.02.201 7r. - dyskoteka szkolna.

   • 06.02.2017 r. - udział uczniów kl. IV-VI w przedstawieniu teatralnym w PDK Pyrzyce.

   • 07.02.2017 r. - udział uczniów kl. I-III szkoły podstawowej w przedstawieniu teatralnym w PDK Pyrzyce.

   • 07.02.2017 r. - udział uczniów gimnazjum w przedstawieniu teatralnym w PDK Pyrzyce.

   • 08.02.2017 r. - szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej.

   • 08.02.2017 r. - udział uczniów w przedstawieniu teatralnym w PDK Pyrzyce.

   • 13-24.02.2017 r. - ferie zimowe.

   • 23-24.02.2017 r. - udział dyrektora szkoły w szkoleniu w Międzywodziu „ ABC skuteczności dyrektora szkoły”.

   • Od 27.02.2017 r.do 30.02.2017r. - warsztaty profilaktyczne „Generator tolerancji” dla uczniów kl. IV-VI i pt. „Cyberbullying” dla kl. I-III G

   • 28.02.2017 r. - Teatr profilaktyczny „Świat według Reksia” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i kl. I-II szkoły podstawowej.

   • 28.02.2017 r. - Teatr profilaktyczny „Twoje nowe jutro” dla dzieci z kl. IV-VI szkoły podstawowej.

   • 02.03.2017 r. - fotograf w szkole.

   • 03-04.03.2017 r. - udział dwóch nauczycieli w warsztatach liderów praktyki DAN w Warszawie.

   • 07.03.2017 r. - prezentacja Zespołu Szkół Nr 4 ze Szczecina dla uczniów klas III gimnazjum.

   • 08.03.2017 r. - udział dziewcząt z klas VI w programie „Między nami kobietkami”.

   • 08.03.201 7r. - zebranie rady pedagogicznej.

   • 09.03.2017 r. - udział dyrektora i wicedyrektora w szkoleniu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dot. procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

   1. Gminny Ośrodek Kultury.

   • 03 LUTY 2017 - KOZIELICE

   KONKURS RECYTATORSKI

   • 04 LUTY 2017 - WSZYSTKIE MIEJSCOWOŚCI

   DZIEŃ BABCI I DZIADKA - WYJAZD DO KINA

   • 04 LUTY 2017 - KOZIELICE I TETYŃ

   PROFILAKTYCZNE BADANIE PIERSI

   • 13-25 LUTY 2017

   KOZIELICE, ŁOZICE, TETYŃ, ZAŁĘŻE, SIEMCZYN, ROKITY, PRZYDARŁÓW

   FERIE ZIMOWE 2017

   • 11 LUTY 2017 - ZAŁĘŻE

   BAL KARNAWAŁOWY

   • 15 LUTY 2017 - WSZYSTKIE MIEJSCOWOŚCI

   WYCIECZKA DO ESCAPE ROOM W SZCZECINIE

   • 16 LUTY 2017 - TRZEBÓRZ

   ZABAWA KARNAWAŁOWA

   • 24 LUTY 2017 - WSZYSTKIE MIEJSCOWOŚCI

   WYJAZD NA LODOWISKO „SŁOWIANKA” - GORZÓW WLKP.

   • 24 LUTY 2017 - SIEMCZYN

   BAL KARNAWAŁOWY

   • 1 MARZEC 2017 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOZIELICACH

   OGŁOSZENIE KONKURSU PLASTYCZNEGO - MÓJ ULUBIONY BOHATER KSIĄŻKOWY

   • W KAŻDY WTOREK I SOBOTĘ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA MUZYCZNE PROWADZONE PRZEZ INSTRUKTORÓW

   • W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK ODBYWAJĄ SIĘ LEKCJE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

   5

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 06-04-2017 08:54
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 06-04-2017
  Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2017 08:54