Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/204/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2018roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kozielice

UCHWAŁA NR XXX/204/18

RADY GMINY W KOZIELICACH

 

z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kozielice.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.), art. 52 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz.2203ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o oddziale przedszkolnym-należy przez to rozumieć oddział przedszkolny funkcjonujący w szkole podstawowej oraz punkt przedszkolny funkcjonujący przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kozielice.

 

 

§ 2. 1. Usługi prowadzone przez punkt przedszkolny i oddział przedszkolny przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kozielice w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

 

 

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły, a w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej czas pobytu dziecka reguluje statut szkoły.

 

§ 3. 1. Za czas przekraczający wymiar, o którym mowa w §2 ust.1 ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

 

2. Opłata podlegać będzie waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

 

3. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust.1 oraz liczby godzin przekraczających wymiar, o którym mowa w §2 ust.1.

 

4. Opłata ta nie obejmuje kosztów wyżywienia.

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/199/18Rady Gminy Kozielice z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kozielice.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz.2203) wprowadza z dniem 1 stycznia 2018r. zmiany w zakresie określania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Cytowana ustawa doprecyzowuje wiek dzieci, dla których gmina zobowiązana jest zapewnić bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 07-05-2018 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 24-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 07-05-2018 10:49