Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr 30 z obrad XXX Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku

PROTOKÓŁ Nr 30

z obrad XXX Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 

Ad.1 Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum.

Obrady XXX Sesji odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury i trwały od godz.1230 do 1630.Obradom XXX Sesji przewodniczył przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Karpiński. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach na stan ustawowego składu Rady Gminy 15 radnych uczestniczy 14,więc rada może obradować i podejmować uchwały.

Ad.2 i 3 Zgłaszanie zmian do porządku obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

Zmian do porządku obrad nie wprowadzono

  1. Rady Gminy porządek obrad poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na sali obrad 12. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Porządek obrad został przegłosowany i podjęty jednomyślnie.

 

Porządek obrad XXX Sesji.

 

1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum.

 

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy.

 

3.Przyjęcie porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy.

 

4.Przyjęcie protokółu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

 

5.Przyjęcie protokółu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

 

6.Informacja Wójta o pracy w okresie między sesyjnym.

  1. dyskusja,

 

  1. przyjęcie informacji

 

7.Informacja Starostwa Powiatowego o utrzymaniu –realizacji zadań drogowych na terenie Gminy Kozielice

a)dyskusja,

 

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Sprawozdanie z działalności Placówek Kulturalno –Oświatowych za rok 2017

a)dyskusja, b)przyjęcie sprawozdania

 

10.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kozielice

a) stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

11 .Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły.

 

a) stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

12. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kozielicach prowadzonej przez Gminę Kozielice.

a) stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu mieszkalnego przez Gminę Kozielice

a) stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

14.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Kozielice.

a) stanowiska komisji, b) dyskusja c) podjęcie uchwały

15.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2018.

a) stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

16.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

 

a) stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

17.Odpowiedzi Wójta na zapytania radnych

 

18.Wnioski stałych komisji

 

19.Wolne wnioski.

 

20.Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy

 

 

Ad. 4.Przyjęcie protokółu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował ,że protokół z obrad XXVIII był umieszczony na stronie BIP i wyłożony do wglądu. Uwag do protokółu nie wniesiono. Protokół z obrad XXVIII Sesji został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na sali obrad 12. Za przyjęciem protokółu głosowało 11 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radnych (, Kuca), głosów przeciwnych niebyło. Protokół został przegłosowany i większością głosów „za” przyjęty.

 

 

Ad.5.Przyjęcie protokółu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował ,że protokół z obrad XXIX sesji był umieszczony na stronie BIP i wyłożony do wglądu. Uwag do protokółu nie wniesiono. Protokół z obrad XXIX Sesji został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na sali obrad 12. Za przyjęciem protokółu głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących i przeciw nie było. Protokół został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie.

 

Ad.6.Informacja Wójta o pracy w okresie między sesyjnym.

 

Informacje radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Otworzył dyskusje.

Henryk Kuca – przy zarządzeniach zmian budżetu proszę o umieszczanie kwot.

Dariusz Zybała – czy to prawda, że ma powstać sklep „Dino”

Wójt Gminy - odbyło się jedno spotkanie w sprawie możliwości usytuowania lokalizacji sklepu.

Więcej pytań nie było .Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie informację o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym

Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na sali obrad 13.Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Informacja została przyjęta jednomyślnie.

 

Ad.7.Informacja Starostwa Powiatowego o utrzymaniu –realizacji zadań drogowych na terenie Gminy Kozielice

 

Na obrady został zaproszony Starosta Powiatu Pyrzyckiego ,oraz radni powiatowi reprezentujący Gminę Kozielice na szczeblu powiatowym.

Na sesję przybył Wicestarosta Bartłomiej Królikowski.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję.

 

Głos zabrali:

Wójt Gminy - Panie Starosto drogi zagrażają bezpieczeństwu, powiat mógłby to zrobić , rozumiem, że rok 2017 był trudny, mówi się o braku pieniędzy, ale na ocieplenie budynków pieniądze są. Między Trzeborzem a Mielnem jest dziura około 2 m, rolnicy we własnym zakresie wykonują lekkie naprawy, co roku płacimy około 50 zł, , akcji zima nie było, gdzieś te pieniądze powinny zostać , czy nie powinny być przeniesione na rok 2018.,jeżeli Starostwo nie zmieni toku myślenia , to za rok nie będziemy mieli po czym jeździć, rządowe środki nie są wystarczające, obowiązek utrzymania dróg należy do Powiatu, chcieliśmy zapytać radnych z terenu gminy co robią w stosunku do naszej gminy, ale nie przybyli na sesję .Waldemar Baran - to co powiedział Wójt to jest zdanie wszystkich radnych, czy powiat robi to co zapisane jest w ustawie, drogi trzeba było pozamiatać. W waszych rękach jest urząd Pracy, zajęcie pasa drogowego ., dlaczego radni powiatowi , którzy są naszymi reprezentantami nie przyjechali i nie powiedzą nam , czy odezwali się w naszej sprawie.

Dariusz Zybała- mam pytanie czy macie plan ,które drogi będą naprawiane , czy macie nowe projekty wdrażania i realizowania

Łukasz Posyniak - wycinka drzew (przycięcie) na drodze w Kozielicach, problem był zgłaszany wielokrotnie.

Starosta – starał się ustosunkować do pytań radnych i wypowiedzi Wójta.

 

Ad.8.Interpelacje i zapytania radnych.

W zapytaniach głos zabrali:

Waldemar Baran - kiedy zostaną zrobione dziury na drodze

Wójt Gminy – postaramy się w miesiącu maju.

Robert Sójka - prace chodnikowe , czy teren będzie uprzątnięty

- drogi gminne, przy działkach występują śmieci,

- drzewa przy kościele, czy nie można wesprzeć proboszcza.

- mostek przy Karwowskiej do kiedy zostanie zrobiony,

- chcę uzyskać informację na temat wozu strażackiego

- w budżecie były zaplanowane środki finansowe na odśnieżanie, na co zostały przesunięte.

  1. Stasiak – czy jest plan remontu dróg gminnych, w Załężu droga do jeziora. Henryk Kuca - sprawa PKP, miałem otrzymać informację kwota podstawowa plus odsetki, nie otrzymałem informacji,

- informacja o wiatrakach informacja podatkowa,

-protokół z kontroli z RIO, - -droga w Tetyniu do Ochrońskiej i lasu ,

-droga do Tatola jest nie przejezdna – wydaliśmy 10 tys.

- ile zapłacimy za wykup za przepompownie.

Ad.9.Sprawozdanie z działalności Placówek Kulturalno –Oświatowych za rok 2017

Radni pracowali na posiedzeniach komisji w powyższym zakresie , uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję:

Głos zabrali:

Robert Sójka – mam pytanie do Dyrektora GOK, chodzi o zmianę godzin otwarcia placówek kultury , czy na stałe.

Dyrektor GOK – w chwili obecnej tak

Po zakończonej dyskusji przewodniczący Rady Gminy sprawozdanie z działalności GOK poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny (Kuca),głosów przeciw nie było. Sprawozdanie zostało przegłosowane i większością głosów „za” przyjęte.

Ad.10.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kozielice

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Komisje pracowały nad projektem uchwały na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Wyjaśnień udzieliła Dyrektor Szkoły

Przewodniczący otworzył dyskusję:

Głos zabrali

Henryk Kuca- jaki to będzie koszt

Beata Rejmer - jest wymóg prawny.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13. ZA przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny(Kuca), głosów przeciw nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta większością głosów „za”

Ad.11 .Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Komisje pracowały nad projektem uchwały na posiedzeniach komisji, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Wyjaśnień udzieliła Dyrektor Szkoły

Przewodniczący otworzył dyskusję:

Głos zabrali:

Robert Sójka – ile wynosi dodatek motywacyjny

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13. ZA przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,), głosów przeciw nie było i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kozielicach prowadzonej przez Gminę Kozielice.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Komisje pracowały nad projektem uchwały na posiedzeniach komisji, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Wyjaśnień udzieliła Dyrektor Szkoły

Przewodniczący otworzył dyskusję:

Głos zabrali:

Henryk Kuca – z czego to wynika.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,), głosów przeciw nie było i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

Ad.13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu mieszkalnego przez Gminę Kozielice.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Komisje pracowały nad projektem uchwały na posiedzeniach komisji, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy

Przewodniczący otworzył dyskusję:

Głos zabrali:

Henryk Kuca - dlaczego i od kogo.

Wójt Gminy – wyjaśniałem na posiedzeniach komisji, że to ma służyć jako lokal socjalny, mamy już dwie eksmisje.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13. ZA przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny(Kuca), głosów przeciw nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta większością głosów „za”

Ad.14.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Kozielice.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Komisje pracowały nad projektem uchwały na posiedzeniach komisji, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy

Przewodniczący otworzył dyskusję:

Głos zabrali:

Henryk Kuca – na czym to ma polegać , czy będą dopłaty.

Wójt Gminy - bez dopłat.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13. ZA przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,), głosów przeciw nie było i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

Ad.15.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2018.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Komisje pracowały nad projektem uchwały i pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący otworzył dyskusję

Głos zabrali:

Robert Sójka - wiata przystankowa w Łozicach w którym miejscu.

- plaża Czarnowo – zagospodarowanie,

Łukasz Posyniak - oświetlenie uliczne w jakich miejscowościach

Wójt Gminy - wskazanie w miejscowości Tetyń w tym roku.

Henryk Kuca – remont w Urzędzie.

Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na sali obrad 12. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw głosowało 1 radny (Kuca) ,wstrzymało się od głosu 1 radny (Sójka).

Uchwała została przegłosowana i większością głosów” za” m została przyjęta.

Ad.16.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Poinformował również, że złożona skarga przez Eugeniusza Panas na działalność Wójta została przekazana do prac komisji rewizyjna w celu zbadania sprawy i wydania opinii, ponieważ do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy władna jest Rada Gminy po zbadaniu przez Komisje Rewizyjną .Komisja Rewizyjna w dniu 16 marca 2018 roku odbyła posiedzenie na którym zapoznała się z materiałami przedłożonym przez skarżącego ,jak również dokumentacją przedłożoną przez Urząd Gminy.

Komisja Rewizyjna po zbadaniu sprawy stwierdza, że skarga złożona przez P. Eugeniusza Panasa jest bezzasadna i wnosi do rady Gminy o uznanie skargi jako bezzasadnej.

Po przedstawieniu informacji Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie . Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 12. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw głosowało 1 radny (Kuca), wstrzymało się od głosu 1 radny (Sójka). Uchwała została przegłosowana i większością głosów za przyjęta.

Ad.17.Odpowiedzi Wójta na zapytania radnych

 

Wójt Gminy do zapytań radnych ustosunkowywał się w trakcie zapytań.

 

Ad.18.Wnioski stałych komisji

 

Wniosków stałych komisji nie było.

 

Ad.19.Wolne wnioski.

 

W wolnych wnioskach głos zabrali:

Waldemar Baran – chodzi o zabezpieczenie przystanku w Mielnie.

Wiesław Czarnecki - na drodze Trzebórz _ Mielno jest duża wyrwa na drodze, grozi wypadkiem.

 

Ad.20.Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy

Po wyczerpaniu porządku obrad i zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w obradach XXX Sesji i stwierdził, że podjęte uchwały na obradach Sesji są prawomocne.

O terminie obrad następnej sesji radni zostaną powiadomieni.

 

 

Uwaga!.

(Całość przebiegu sesji jest nagrana , nagranie dostępne w pokoju nr 9 Urzędu Gminy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała

Inspektor

Marianna Strankowska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 24-05-2018 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 26-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2018 10:05