Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny.

Kozielice 18.05.2018 r.

 

 

 1. .2018.MR

 

Informacja o pracy Wójta Gminy Kozielice

w okresie międzysesyjnym 13.04.2018 r. – 18.05.2018 r.

 

W okresie międzysesyjnym zostały opracowane projekty uchwał oraz materiały przedkładane na dzisiejszej sesji, w tym o wydanie opinii.

 

Wójt Gminy wydał 11 zarządzeń, a mianowicie:

1. Zarządzenie Nr 23.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej – konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kozielicach im. „Osadników Ziem Zachodnich”.

2. Zarządzenie Nr 24.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kozielice.

3. Zarządzenie Nr 25.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcia regulaminu – działka nr 555 o pow. 0.48 ha w obrębie Kozielice.

4. Zarządzenie Nr 26.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

5. Zarządzenie Nr 27.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

6. Zarządzenie Nr 28.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora – Szkoła Podstawowa w Kozielicach im. „Osadników Ziem Zachodnich”.

7. Zarządzenie Nr 29.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

8. Zarządzenie Nr 30.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

9. Zarządzenie Nr 31.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

10. Zarządzenie Nr 32.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

11. Zarządzenie Nr 33.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

 

Ponadto:

 

1. Urząd Skarbowy wyegzekwował od dłużników zaległości podatkowe (w łącznym

zobowiązaniu pieniężnym) wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 3.004,60 zł.

2. Wpływy podatków od dnia 10.04.2018r. do dnia 16.05.2018r. wynoszą:

 • osoby fizyczne:

- podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny: 129.461,20 zł.

- podatek od środków transportowych: 1.431,00 zł.

 • osoby prawne:

- podatek od nieruchomości: 106.197,00 zł.

- podatek rolny: 170.000,00 zł.

- podatek leśny: 6.039,00 zł.

- podatek od środków transportowych: 0,00 zł.

3. Wpływy z czynszu najmu i dzierżawy wynoszą: 13.861,05 zł.

4. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą: 914,33 zł.

5. Wpływy z opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury (teletechnicznej,

technicznej, elektroenergetycznej) w pasie drogowym drogi gminnej wynoszą: 295,53 zł.

 

6. UMORZENIA PODATKÓW – OSOBY FIZYCZNE

 

Nazwa podatku

Ilość podatników

Kwota w zł.

- rolny

-

-

Ogółem umorzenie podatku rolnego

-

-

 

- od nieruchomości

-

-

Ogółem umorzenie podatku od nieruch.

 

-

 

-

- leśny

-

-

Ogółem umorzenie podatku leśnego

-

-

 

7. UMORZENIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

 

Odsetki za zwłokę

Ilość podatników

Kwota w zł.

- osoby fizyczne

-

-

 

Ogółem umorzenia odsetek

 

-

 

-

 

8. UMORZENIE PODATKÓW – OSOBY PRAWNE

 

Nazwa podatku

Ilość podatników

Kwota w zł.

- od nieruchomości

-

-

Ogółem umorzenie podatku rolnego.

-

-

 

9. UMORZENIE ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

 

Odsetki za zwłokę

Ilość podatników

Kwota w zł.

- osoby prawne

-

-

Ogółem umorzenie odsetek

-

-

 

10. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU

NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

- osoby fizyczne wypłacono – kwotę: 143.800,09 zł.

- osoby prawne wypłacono - kwotę: 231.184.26 zł.

 

11. W dniu 18 kwietnia 2018 r. ogłoszono trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

nieruchomości i przyjęcia regulaminu (tablica ogłoszeń, BIP, wykaz w gazecie „Głos

Pomorza”). Działka nr 555 o pow. 0,48 ha obręb Kozielice.

12. Zlecono w dniu 10.05.2018 r. umieszczenie ogłoszenia dotyczącego wykazu

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy części działki nr 52 obręb Kozielice.

13. W dniu 14.05.2018 r. sporządzono i podano do publicznej wiadomości ( tablica ogłoszeń,

BIP, Głos Pomorza) wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice,

przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej – część działki nr 52, obręb

Kozielice.

14. Wydano decyzje zatwierdzające projekt podziału nieruchomości działki nr 107

w obrębie ewidencyjnym Trzebórz.

15. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z mocy prawa Gmina Kozielice nabyła

nieodpłatnie grunty pod rowami w obrębie geodezyjnym Tetyń ( 15 działek).

16. Przyjęto na stan środki trwałe.

17. W dniu 18.04.2018 roku złożono wnioski o wpis w księdze wieczystej na 15

nieruchomości przejętych z mocy prawa na podstawie Decyzji wydanej przez Wojewodę

Zachodniopomorskiego.

 1. W dniu 16.04.2018 roku podpisano umowę dzierżawy na część działki nr 144 o pow.

300 m² w miejscowości Załęże – Barbara Skrzypczyńska.

19. W dniu 16.04.2018 roku podpisano umowę dzierżawy na część działki nr 441 o pow. 564

m² w miejscowości Kozielice – Ireneusz Pawlik.

20. W dniu 16.04.2018 roku podpisano umowę dzierżawy na działkę nr 261/1 o pow. 0,71

ha w miejscowości Załęże – Waldemar Szczuchniak.

 1. W dniu 07.05.2018 r. wpłynął wniosek o kontynuację dzierżawy działki nr 99 o pow.

0,17 ha obręb Załęże na okres 10 lat – Janusz Biziorek.

22. Nadano numer porządkowy dla działki nr 411/2 w miejscowości Trzebórz.

23. Wystawienie faktur za wieczyste użytkowanie gruntu: GS SCH Pyrzyce, Jasiulewicz

Waldemar, Ziętara Grzegorz.

24. Wysłano wezwanie do uregulowania należności za wieczyste użytkowanie – Jasiulewicz

Waldemar.

25. W dniu 15.05.2018 r. zaproszono rzeczoznawców do złożenia oferty cenowej na

wykonanie prac z zakresu szacowania nieruchomościami.

26. W dniu 17.04.2018 r. wpłynął wniosek o zakup części działki nr 579/1 w miejscowości

Mielno Pyrzyckie – Eugeniusz Panas.

27. W dniu 24.04.2018 r. podpisano umowę użyczenia na część działki nr 260 obręb Mielno

będącej własnością Pani Katarzyny Rusek, na wybudowanie przepompowni ścieków P5

wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej.

28. W dniu 24.04.2018 r. podpisano umowę użyczenia na część działki nr 200 obręb Mielno

będącej własnością Pana Romualda Mieczkowskiego, na wybudowanie kolektora

grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej PVC 200.

29. Prowadzona jest procedura wydania 3 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji

polegających na:

 • budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Załęże - wezwano inwestora do uzupełnienia wniosku,
 • zmianie odległości obowiązującej linii zabudowy względem granic działki w miejscowości Czarnowo,
 • zmianie odległości obowiązującej linii zabudowy w miejscowości Trzebórz.

30. Prowadzona jest procedura ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

polegającej na zagospodarowaniu terenu rekreacyjno- turystycznego nad jeziorem Czarne

w Czarnowie - projekt decyzji rozesłano do uzgodnień.

31. Wydano 1 decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

 • rozbudowie z przebudową budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej zmianie sposobu użytkowania części strychu na cele mieszkalne wraz z niezbędnymi instalacjami w Kozielicach.

32. Wydano 14 wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym zaświadczenia).

33. Zawieszono postępowanie w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału działki

w Tetyniu.

34. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa instalacji gazowej w postaci posowienia 4 zbiorników

naziemnych na gaz płynny propan V = 4x4850 litrów do 2 zbiorników już istniejących

w Łozicach.

35. Udostępniono informację o środowisku zgodnie ze złożonym wnioskiem.

 1. Wpłynęło 12 wniosków w sprawie utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gm.

Kozielice (łączna ilość szacowanych wyrobów to: 1550 m2). Ze względu na

dotychczasowy brak ogłoszenia naboru na uzyskanie dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie

(prawdopodobnie zostanie ogłoszony na początku drugiej połowy roku: lipiec/sierpień),

wnioski od mieszkańców nadal są przyjmowane.

37. Trwa opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego obszar obrębu Załęże wraz z analizą gruntów rolnych klas I-VI w gminie.

Przystąpiono do przygotowań materiałów niezbędnych do złożenia wniosku rolnego t.j. analizy materiałów klasoużytków terenu gminy Kozielice.

Termin realizacji całego zadania zgodnie z umową do 31 grudnia 2018 r.

38. Wydano 1 decyzję lokalizacyjną – linia energetyczna.

39. Wydano 1 opinię zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu.

40. Trwają prace przy budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebórz.

41. Ogłoszono przetarg na remont drogi Czarnowo – Nowe Chrapowo – wpłynęła 1 oferta –

trwają negocjacje.

42. Ogłoszono przetarg na utwardzenie drogi na cmentarzu w Kozielicach – termin składania

wniosków do 24.05.2018 r.

43. Rozpoczęto naprawę kanalizacji burzowej w miejscowości Tetyń oraz zostaną wykonane

naprawy po budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń.

44. Trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie

dokumentacji projektowej budynku Strażnicy OSP w miejscowości Kozielice,

45.Trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie

dokumentacji projektowej - przebudowa drogi Tetyń – Tatol,

46. Trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie

dokumentacji projektowej - przebudowa drogi Tetyń - Maruszewo,

47. Trwają prace odbiorowe wraz z porządkowaniem chodników w miejscowości Kozielice

i Siemczyn.

48. Rozpisano przegląd gwarancyjny oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozielice na

dzień 19.06.2018 r.

49. Działalność gospodarcza:

Wykonano 11 czynności: wpisy 3 szt., zmiany 2 szt., zawieszenie 3szt., wykreślenie 2

szt., wznowienie 1 szt.

Dodatkowo udzielono 30 informacji związanych z wpisami w CEIDG dotyczących

numeru PESEL.

50. Oświetlenie:

Dokonano trzy zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego- spalone lampy.

 1. prace związane z budową nowych punktów energetycznych : Tetyń do bud.

30.06.2018r.

51. Sąd

1. osoba Łozice – odpracowuje, 1 osoba Mielno Pyrzyckie – nie zgłasza się.

52. Cmentarze

Zlecono pierwsze koszenie cmentarzy komunalnych w Mielnie Pyrzyckim , Tetyniu

i Kozielicach w terminie od 22-29 maja 2018r.

53. Drogi

Wysłano zapytania ofertowe na koszenie poboczy dróg gminnych – termin składania ofert

do 18.05.2018r. do godz. 13.00.

54. Różne:

- sporządzanie na bieżąco obowiązkowych sprawozdań.

- ustawiono dodatkowe kosze nad jeziorem w Czarnowie, 1- od strony wioski, 2-za

jeziorem.

- trwa montaż wiaty przystankowej w Siemczynie – planowany termin odbioru 22.05.br.

 

55.Stan ludności na dzień 17.05.2018 r.:

Lp.

Miejscowość

Mieszkańcy stali

Mieszkańcy czasowi

Razem

1.

Czarnowo

111

1

112

2.

Kozielice

580

19

599

3.

Łozice

277

2

279

4.

Maruszewo

54

6

60

5.

Mielno Pyrzyckie

277

4

281

6.

Przydarłów

110

0

110

7.

Rokity

83

8

91

8.

Siemczyn

189

7

196

9.

Tetyń

515

11

526

10.

Trzebórz

178

5

183

11.

Trzebórz-Podborze

8

0

8

12.

Zadeklino

10

0

10

13.

Załęże

164

4

168

 

RAZEM

2556

67

2623

 

Urodzenia - 2 osoby

Zgony - 1 osób

zameldowania ogółem - 9 osób ( w tym 4 czasowe)

wymeldowania ogółem - 4 osoby

ilość wydanych dowodów osobistych – 60 szt.

Z dniem 23 maja 2018 roku w ramach robót publicznych na okres 5-ciu miesięcy zatrudnionych zostanie 6 osób z terenu Gminy Kozielice ( 2-Kozielice,1-Przydarłów,1-Tetyń,1-Łozice,1-Załęże)

56. W przygotowaniu jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie w formie dotacji w kwocie

1 500 000 zł oraz w formie pożyczki w kwocie 2 904 555 zł na realizację operacji:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mielno Pyrzyckie
z przesyłem do Siemczyna” planowany koszt inwestycji wg kosztorysów inwestorskich

4.404.555,00 zł.

57. W dniu 16.05.2018r. otrzymano pismo z Urzędu Marszałkowskiego wydział PROW
o odmowie przyznania pomocy na realizację operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Mielno Pyrzyckie z przesyłem do Siemczyna” o którą ubiegał się

wnioskodawca: Gmina Kozielice we wniosku złożonym w dniu 28.10.2016r. na kwotę

1.999.999,00 zł. Przyczyny odmowy przyznania pomocy: Gmina Kozielice uzyskała 17pkt

podczas oceny wniosków i znalazła się na 45 miejscu listy operacji zakwalifikowanych do

dofinansowania przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z czego operacje do

miejsca 41 tejże listy mieściły się w kwocie środków przeznaczonych na dofinansowanie
i otrzymały powyżej 18 pkt podczas oceny wniosków, natomiast dalsze pozycje mieściły

się w kwocie do 150% alokacji i uzyskały poniżej 18 pkt, w przypadku gdy operacje

uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje większa

objętość ścieków odprowadzonych do kanalizacji, których oczyszczenie umożliwi

realizacja operacji. Wniosek który się zakwalifikował przed Gminą Kozielice określał

objętość ścieków w ilości 22 265,00 m3/rok, natomiast w przypadku Gminy Kozielice

objętość ta wynosi 10 536,97 m3/rok.

58. Zawodnicy Klubu Husaria Fight Team Kozielice uczestniczyli:

- 07.04.2018r. Mistrzostwa Miasta Koszalin

Poszczególne wyniki :

Dzieci 09 i młodsi

29 kg I miejsce Antoni Antczak (HFT Kozielice)

41 kg I miejsce Piotr Mazur (HFT Kozielice – debiut)

Dzieci 07-08

Chłopcy

27 kg X miejsce Mikołaj Krzemiński (HFT Kozielice – debiut)

33 kg XII miejsce Filip Kulpa (HFY Kozielice – debiut)

60 + kg II miejsce Grzegorz Łukiewicz (HFT Kozielice), III miejsce Paweł Mazur (HFT- Kozielice – debiut)

Dziewczynki 07-08

30 Kg II miejsce Natalia Ziętara (HFT Kozielice)

41 kg I miejsce Wiktoria Pacyna, II miejsce Hanna Sarba (obydwie HFT Kozielice)

 

- 21.04.2018r. Międzyzdroje Wojewódzki Turniej Dzieci w zapasach w stylu wolnym

Poszczególne wyniki:

Dzieci 09 i młodsi:

27 kg I miejsce Antoni Antczak (HFT Kozielice)

30 kg III miejsce Gabrysia Wojtalewicz-Myslińska (HFT Kozielice – debiut)

41 kg I miejsce Piotr Mazur (HFT Kozielice - debiut)

Dzieci 07-08

Dziewczęta

33 kg III miejsce Natalia Ziętara (HFT Kozielice)

41 kg I miejsce Wiktoria Pacyna (HFT Kozielice), II miejsce Hanna Sarba (HFT Kozielice)

66 kg I miejsce Karolina Łopata (HFT Kozielice)

Chłopcy

37 kg V miejsce Filip Kulpa (HFT Kozielice – debiut)

66 kg I miejsce Grzegorz Łukiewicz (HFT Kozielice)

Klasyfikacja drużynowa:

I – AKS Białogard

II – GIMSPORT Międzyzdroje

III - Husaria Fight Team

 

- 28.04.2018r. Pyrzyce Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego

Poszczególne wyniki :

Młodziczki

36 kg II miejsce Natalia Kochanowska (HFT Kozielice)

39 kg V miejsce Natalia Skrobisz (HFT Kozielice)

66 kg II miejsce Aleksandra Furtak (HFT Kozielice)

Młodzicy

48 kg I miejsce Bartosz Ochroński (HFT Kozielice)

52 kg III miejsce Oskar Nowakowski (HFT Kozielice)

57 kg I miejsce Eryk Pacyna (HFT Kozielice)

85 kg II miejsce Kacper Krawczak (HFT Kozielice)

 

- 4-5.05.2018r. Siedlce Ogólnopolski Turniej

Poszczególne wyniki:

Młodziczki

39 kg VII miejsce Natalia Skrobisz (HFT Kozielice)

66 kg II miejsce Aleksandra Furtak (HFT Kozielice)

Młodzicy

48 kg III miejsce Oskar Nowakowski (HFT Kozielice)

57 kg II miejsce Eryk Pacyna (HFT Kozielice)

75 kg III miejsce Kacper Krawczak (HFT Kozielice)

 

- 11-12.05.2018r. Kołobrzeg Międzynarodowy Turniej

Poszczególne wyniki:

Dzieci 07-09

27 kg III miejsce Mikołaj Krzemiński (HFT Kozielice)

30 kg VII miejsce Antoni Antczak (HFT Kozielice)

37 kg IX miejsce Piotr Mazur (HFT Kozielice)

41 kg V miejsce Ernest Nowak, VII miejsce Wiktoria Pacyna, X miejsce Hanna Sarba (wszyscy HFT Kozielice)

66 kg III miejsce Grzegorz Łukiewicz (HFT Kozielice)

Młodzicy

48 kg I miejsce Oskar Nowakowski (HFT Kozielice)

52 kg II miejsce Bartosz Ochroński (HFT Kozielice)

57 kg I miejsce Eryk Pacyna (HFT Kozielice)

68 kg V miejsce Piotr Cichoń ( HFT Kozielice)

85 kg I miejsce Kacper Krawczak (HFT Kozielice)

- W środę 16.05.18r. swój debiut w Mistrzostwach Europy rozpoczyna Amelia Kuraszewska, która reprezentując nasz kraj wystąpi w kategorii 65 kg .

Natomiast od piątku 18.05.2018r. zaczyna się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w zapasach mężczyzn i kobiet, tam również zobaczymy zawodników reprezentujących gminę Kozielice, tj. 18-20 maja wystąpi Eryk Rzeszewski w kategorii 65 kg i zaliczy debiut na tak prestiżowej imprezie oraz dziewczyny 20-22 maja Eryka Wizjan i Amelia Kuraszewska w 65 kg, trzymajmy kciuki za jak najlepsze wyniki.

59.Opieka społeczna:

 1. Wpłynęły:
 • 53 wnioski o pomoc społeczną, w tym wnioski o dodatek mieszkaniowy oraz świadczenia wychowawcze, rodzinne, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny.

2. Wydano:

 • 43 decyzje administracyjne

W okresie między sesyjnym przeprowadzono 23 wywiady środowiskowe.

3. Wypłacono świadczeń pieniężnych ogółem ok:

 • 155.349,00 zł, w tym kwota: 74.500,00 zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

4. Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wydatkowano:

 

a/ styczeń 2018: 132.226,00 zł dla 268 dzieci;

b/ luty 2018: 132.163,00 zł dla 267 dzieci;

c/ marzec 2018: 133.982,00 zł dla 268 dzieci;

d/ kwiecień 2018: 132.500,00 zł dla 265 dzieci;

--------------------------------------------------

530.871,00 zł

 

60.Szkoła Podstawowa.

- 18.04.2018r. – egzaminy gimnazjalne, cz. humanistyczna.

- 18.04.2018r. – szkolenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki

pn.„Matematyka nie musi być trudna i nudna”.

- 19.04.2018r. – egzaminy gimnazjalne, cz. matematyczno-przyrodnicza.

- 20.04.2018r. – egzaminy gimnazjalne, cz. języki obce.

- 25.04.2018r. – udział uczniów klas III gimnazjum w Dniach Otwartych Zespołu Szkół

Nr 1 i 2 w Pyrzycach.

- 27.04.2018r. – wizyta przedstawicieli Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych

w Stargardzie dla uczniów klas III gimnazjum.

- 09.05.2018r. – szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej pn. „Metody coachingowe jako

narzędzie wspierające proces uczenia się”.

- 10.05.2018r. – apel podsumowujący konkurs plastyczny „Zabawka ekologiczna – prosta

i użyteczna”.

- 7-11.05.2018r. – z inicjatywy uczniów organizacja „Tygodnia Kolorów”. W ramach

akcji w dniu Koloru Czerwonego i Koloru Niebieskiego zaproszeni zostali odpowiednio

Strażacy z OSP Kozielice oraz Dzielnicowy Gminy Kozielice.

- 11.05.2018r. – pogadanka uczniów kl. IV z Funkcjonariuszem Policji dot. hejtu

i obrażania w Internecie.

- 17.05.2018r. – V spotkanie pedagogów w ramach „Sieci pedagogów szkół i placówek

powiatu pyrzyckiego” .

- 18-19.05.2018r. – udział dyrektora i liderów DAN w warsztatach pn. „Wykorzystywanie

praktyk współpracy nauczycieli. Dobre zadania edukacyjne” w ramach Klubu Szkół

Uczących Się.

- 05.2018r. – udział uczniów w zawodach w szachach w Przelewicach.

- 19.05.2018r. – szkolenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w

szkoleniu org. przez PODN w Stargardzie pn. „Matematyka nie musi być trudna i

nudna”.

- 23.05.2018r. – organizacja wizyty studyjnej pn. „Doskonaląca Analiza Nauczania

z wykorzystaniem nagrania wideo”. Gośćmi szkoły było 15 dyrektorów szkół ze

Szczecina i Stargardu.

- 24.05.2018r. – wizyta aktorów teatru językowego „Brama” u uczniów klas siódmych.

- 25.05.2018r. – badania uczniów klas III gimnazjum pod kierunkiem wyboru szkół

ponadgimnazjalnych, przeprowadzone przez lekarza Medycyny Pracy.

- 25.05.2018r. – przedstawienie „Wielkie zamieszanie w krainie bajek” wykonane przez

uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.

- 26.05.2018r. – organizacja corocznego Festynu Rodzinnego z wieloma atrakcjami

i niespodziankami.

59. Gminny Dom Kultury.

- 23 kwietnia – Przydarłów Grill Wiosenny

- 28 kwietnia – Łozice Kolorowe gotowanie

- 28 kwietnia – Siemczyn Biel i czerwień

- 2 maj – Hala Sportowa Kozielice III Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy

Kozielice Piotra Rybkowskiego z okazji dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

- 3 maj – Siemczyn Wyjazd do Teatru Lalek w Szczecinie - Calineczka

- 19 maj – Czarnowo Gminny Dzień Mamy

 

Spotkania, wyjazdy Wójta Gminy Kozielice Piotra Rybkowskiego

 

17.04.2018 r. - spotkanie z posłami PiS - Michał Jach, Leszek Dobrzyński,

18.04.2018 r. - spotkanie z przedstawicielem ENEA Oświetlenie w sprawie realizacji

inwestycji oświetleniowych na terenie gminy,

- Pyrzyce - Sesja Rady Powiatu,

19.04.2018 r. - posiedzenie Komisji Oświatowej,

20.04.2018 r. - posiedzenie Komisji Budżetowej,

24.04.2018 r. - Sesja Rady Gminy Kozielice,

26.04.2018 r. - spotkanie z Prezesem i Wiceprezesem WFOŚiGW w Szczecinie w sprawie

dofinansowania budowy kanalizacji w Mielnie Pyrzyckim.

- spotkanie w KOWR w Szczecinie w sprawie przejęcia działek agencyjnych,

27.04.2018 r. - Walne Zgromadzenie Spółek Wodnych w Kozielicach,

03.05.2018 r. - Msza odpustowa w Tetyniu,

- Pyrzyce - msza z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

07.05.2018 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej,

08.05.2018 r. - Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy w Kozielicach,

09.05.2018 r. - spotkanie w WFOŚiGW z dyrektorem ds. środków krajowych p. Sebastianem

Kaczmarkiem w sprawie dofinansowania budowy kanalizacji w Mielnie

Pyrzyckim,

10.05.2018 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej,

- spotkanie z Powiatowym Komendantem Policji w Pyrzycach.

11.05.2018 r. - spotkanie w WFOŚiGW – dalsze rozmowy w sprawie pozyskania

dofinansowania na budowę kanalizacji w Mielnie Pyrzyckim,

- spotkanie z Panem Sławomirem Kolcem w sprawie wyrażenia przez niego

zgody na budowę dojazdu do plaży w Czarnowie,

14.05.2018 r. - spotkanie w Tetyniu w sprawie rewitalizacji,

15.05.2018 r. - spotkanie z Kierownikiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach w

sprawie pozyskania nieodpłatnie destruktu asfaltowego.

18.05.2018 r. - spotkanie z Członkiem Zarządu Powiatu Pyrzyckiego w sprawie dróg

powiatowych.

- spotkanie z pracownikami PCPR – program ekonomii społecznej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 24-05-2018 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 18-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2018 14:08