Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr 32 z obrad XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 maja 2018 roku

PROTOKÓŁ Nr32

z obrad XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 28 maja 2018 roku

 

Ad.1 Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum.

Obrady XXXII Sesji odbywały się w Gminnym Ośrodku w Kozielicach i trwały od godz.1300 do 1520 .Obradom XXXII Sesji przewodniczył przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Karpiński. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach na stan ustawowego składu Rady Gminy 15 radnych uczestniczy 15,więc rada może obradować i podejmować uchwały.

Ad 2 i 3 Zgłaszanie zmian do porządku obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt porządku obrad i otworzył dyskusję. Zmian do porządku obrad nie wniesiono. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15.Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Porządek obrad został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad:

1.0twarcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum

 

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad XXXII Sesji Rady Gminy.

 

3 .Przyjęcie porządku obrad XXXII Sesji Rady Gminy.

 

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy.

 

5. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy

 

6. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesyjnym.

 

7 . Interpelacje i zapytania radnych.

 

8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na rok 2018 a)stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na rok 2018 a) stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

10. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kozielice na rok 2018 a ) stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2018-2030. a) stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

12.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kozielice za 2017 rok. a) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 c) dyskusja, d) podjęcie uchwały

13.Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy a) stanowiska komisji b) dyskusja, c) podjęcie uchwy

14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Funduszu Ochrony Środowiska a) stanowiska komisji b) dyskusja, c) podjęcie uchwy

15. Odpowiedzi Wójta na zapytania radnych

16. Wnioski stałych komisji

17 . Wolne wnioski.

18. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy

 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z obrad XXX sesji był umieszczony na BIP, oraz dostępny w biurze obsługi Rady Gminy. Otworzył dyskusję.

Głos zabrali:

Henryk Kuca - w protokole jest zapis ,że Wójt Gminy ustosunkował się do zapytań radnych w czasie zgłaszanych pytań, ale nie w dalszej części nie ma do jakich zapytań się ustosunkował.

Leszek Karpiński - protokół nie musi być scenografem, poza tym obrady sesji są nagrane i można uzyskać nagranie.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy protokół z obrad XXX Sesji poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, przeciw głosowało 1 radny (Kuca) , głosów wstrzymujących nie było. protokół z obrad XXX Sesji .Protokół został przyjęty większością głosów „za”

 

Ad.5. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z obrad XXXI sesji nadzwyczajnej był umieszczony na BIP, oraz dostępny w biurze obsługi Rady Gminy. Otworzył dyskusję. Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy protokół z obrad XXXI sesji poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, wstrzymało się 3 radnych, głosów przeciw nie było. Protokół został przegłosowany i większością głosów ”za” przyjęty

 

Ad.6. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesyjnym.

Henryk Kuca – ja nie otrzymałem informacji.

Przewodniczący Rady Gminy - członkowie komisji informacje otrzymali na posiedzeniach komisji, natomiast dla członków komisji rewizyjnej informacje przesłano pocztą.

Otworzył dyskusję; W dyskusji głos zabrali:

Patrycja Nocoń - pkt 16 informacji ,jakie środki przyjęto na stan

 

Dariusz Zybała - odnośnie pkt 25 –czego dotyczy szacowanie nieruchomości

- odnośnie pkt 38 –jakiej linii energetycznej dotyczy.

 

 

Ad.7 . Interpelacje i zapytania radnych.

W zapytaniach głos zabrali:

Waldemar Baran - -plac zabaw w Mielnie , prośba o naprawę, czy plac jest ubezpieczony.

Tadeusz Stasiak - plac zabawa w Załężu, należy dokonać naprawy podstaw drewnianych, kiedyś były dokonywane przeglądy placów zabaw .

- sprawa drogi do Tatola, co z dalszą naprawą,

- w Załężu osoba ,która prowadzi budowę niszczy plażę, drenaż, jest wielkie

bagno, niech doprowadzi do porządku to co zniszczył.

Henryk Kuca - - chodzi o informację w sprawie Dino,

- czy jest umowa - zlecenie pomiędzy Gminą a Gminnym Związkiem Kółek Rolniczych

- cena wody spraw dopłaty w wysok.126 tyś, skąd się to wzięło.

Patrycja Nocoń - co z remontem drogi koło Państwa Wnuk w Kozielicach.

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na rok 2018

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na rok 2018 .Komisje Rady Gminy zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.

Otworzył dyskusję.

Głos w dyskusji zabrali:

Henryk Kuca – jest to zwiększenie subwencji oświatowej, dlaczego nie przekazujemy na oświatę.

Wójt Gminy – my zabezpieczamy środki dla oświaty.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15.Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie..

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na rok 2018

Przewodniczący rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na rok 2018 .Komisje Rady Gminy zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Otworzył dyskusję. Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15.Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw głosowało 1 radny(Kuca) wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta większością głosów „za”

 

Ad.10. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kozielice na rok 2018

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na rok 2018 .Komisje Rady Gminy zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Otworzył dyskusję. Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15.Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie..

 

Ad. 11 rojekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2018-2030.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Otworzył dyskusję. Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15.Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw 0 i wstrzymało się od głosu 2 radnych (Kuca, Stasiak) . Uchwała została przegłosowana i podjęta większością głosów ”za”

 

 

Ad 12.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kozielice za 2017 rok.

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017

Izba Obrachunkowa w szczecinie wydała pozytywna opinie o przedłożonym sprawozdaniu oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. Głos w dyskusji zabrali:

Henryk Kuca - ja będę głosował przeciw, rzeczywistość jest inna

Przewodniczący Rady Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw głosowało 1 radny(Kuca) ,głosów wstrzymujących nie było. Sprawozdania zostały przegłosowane i przyjęty większością głosów ”za”

Ad.13.Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Otworzył dyskusję. Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw głosowało 1 radny (Kuca), głosów wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta większością głosów ”za”

Po przegłosowaniu uchwały Wójt Gminy podziękował wszystkim za udzielone absolutorium.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy Głos zabrał: Waldemar Baran.

Panie Przewodniczący rady , szanowni radni wnoszę o wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta gminy. Podpisanej prze grupę 4-ch radnych.

Głos zabrali:

Henryk Kuca - nie można zmieniać porządku obrad, był już punkt w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.

Robert Sójka – odbywały się posiedzenia komisji nikt nie wspomniał o tym, znowu próbujecie nas podejść , jak pamiętam ja sam głosowałem nad wynagrodzeniem Wójta chyba ze cztery razy, nie można zmienić porządku. Dlaczego nie zgłoszono tego wcześniej ,czyżby ze względu na media., nie będziemy dziś dyskutować, powinny tym zając się komisje.

Waldemar Baran - chciałem to złożyć po absolutorium, wiemy, że jest to rekompensata za utracenie zarobków od 1 lipca 2018 roku, następuje zwiększenie w dodatku służbowym, od dnia 1 lipca będziemy musieli ustalić nowe wynagrodzenie.

Dariusz Zybała - dlaczego nie ,jesteśmy wszyscy i możemy się wypowiedzieć.

Leszek Karpiński – zwrócił się do Radcy Prawnego , czy można dokonać zmian w porządku obrad.

Radca Prawny - w myśl art.19 ustawy o samorządzie gminnym, jeśli wniosek przyjmie Przewodniczący rady Gminy to tak.

Robert Sójka – czy wiecie jakie było poprzednie wynagrodzenie nie, o ile wzrasta też nie wiecie, o czym mamy dyskutować.

Henryk Kuca - skąd weźmiemy na to pieniądze.

Przewodniczący Rady Gminy wniosek grupy radnych a zgłoszony przez radnego Waldemar Baran poddał pod głosowanie o wprowadzenie do porządku obrad ustalenie wynagrodzenia Wójta.

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za wprowadzeniem głosowało 4 radnych(Zybała, Baran, Prodan, Grochocka), przeciw głosowało 7 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych. Wniosek został przegłosowany i większością głosów przeciw oddalony.

 

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Funduszu Ochrony Środowiska

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otworzył dyskusję . Głos w dyskusji zabrali:

Henryk Kuca – ile wyniesie dopłata, budowa kanalizacji należy do zadania własnego gminy. ,ile gmina dopłaci.

Wójt Gminy – sieć kanalizacyjna , przyłącza do domu robi sobie właściciel, gmina dopłaci 90 %.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie . Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było .Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

Ad15. Odpowiedzi Wójta na zapytania radnych

Waldemar Baran - -plac zabaw w Mielnie , prośba o naprawę, czy plac jest ubezpieczony.

Wójt Gminy- jest opracowany harmonogram przeglądu placów zabaw, place są nielegalne , nie są ubezpieczone

Tadeusz Stasiak - plac zabawa w Załężu, należy dokonać naprawy podstaw drewnianych, kiedyś były dokonywane przeglądy placów zabaw .

- sprawa drogi do Tatola, co z dalszą naprawą,

- w Załężu osoba ,która prowadzi budowę niszczy plażę, drenaż, jest wielkie

bagno, niech doprowadzi do porządku to co zniszczył.

Wójt Gminy – odnośnie placów zabaw udzieliłem odpowiedzi przy zapytaniu radnego Barana

Odnośnie drogi do Tatola jest przygotowywany projekt budowlany, tam jeżdżą ludzie po drzewa, brak odwodnienia..

W sprawie niszczenia plaży, zobowiązał się właściciel do naprawy

Henryk Kuca - - chodzi o informację w sprawie Dino,

- czy jest umowa - zlecenie pomiędzy Gminą a Gminnym Związkiem Kółek Rolniczych

- cena wody spraw dopłaty w wysok.126 tyś, skąd się to wzięło.

Wójt Gminy - w najbliższą środę będzie spotkanie w sprawie Dino

Umowa ze związkiem Gmin Kółek – czego to ma dotyczyć, cena wody na tym samym poziomie ,jest w trakcie opiniowania.

Skarbnik Gminy - odnośnie kwoty 126 tyś. to nie tylko dopłata do wody są inne wykazane pozycje.

Patrycja Nocoń - co z remontem drogi koło Państwa Wnuk w Kozielicach

Wójt – droga jest remontowana

Paulina Mikołajczyk -dotyczy ogrodzenia placu zabaw

Wójt Gminy - po dniu dziecka wrócimy do ustawienia murku.

 

Ad.16. Wnioski stałych komisji

  1. nie było.

Ad.17 . Wolne wnioski.

We wolnych wnioskach głos zabrali:

Robert Sójka - plac koło Spółdzielni, czy nie będzie problemu z odwodnieniem

Robert Sójka - czy jest już jakaś informacja odnośnie wozu strażackiego.

Wójt Gminy – jeszcze nie

Robert Sójka – chodzi o mostek koło Karwowskiej.

Wójt Gminy - w najbliższym czasie

Wójt Gminy - chciałbym złożyć życzenia z Okazji Dnia samorządowca

 

Ad.18. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy

Po zakończonej dyskusji i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w obradach sesji. Stwierdził, że podjęte uchwały na obradach sesji są prawomocne.

O terminie obrad radni zostaną poinformowani.

 

(Całość przebiegu sesji jest nagrana, nagranie dostępne w pokoju nr 9 Urzędu Gminy).

 

 

 

 

Protokółowała

Inspektor

Marianna Strankowska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 15-06-2018 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 28-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 19-07-2018 13:25