Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny.

Kozielice 18.06.2018 r.

 

 

OK.0057.4.2018.MR

 

Informacja o pracy Wójta Gminy Kozielice

w okresie międzysesyjnym 19.05.2018 r. – 15.06.2018 r.

 

W okresie międzysesyjnym zostały opracowane projekty uchwał oraz materiały przedkładane na dzisiejszej sesji, w tym o wydanie opinii.

 

Wójt Gminy wydał 5 zarządzeń, a mianowicie:

1. Zarządzenie Nr 34.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

2. Zarządzenie Nr 35.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

3. Zarządzenie Nr 36.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

4. Zarządzenie Nr 37.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kozielicach im. „Osadników Ziem Zachodnich”.

5. Zarządzenie Nr 38.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Kozielice.

 

Ponadto:

 

1. Urząd Skarbowy wyegzekwował od dłużników zaległości podatkowe (w łącznym

zobowiązaniu pieniężnym) wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 616,84 zł.

2. Wpływy podatków od dnia 17.05.2018 r. do dnia 13.06.2018 r. wynoszą:

 • osoby fizyczne:

- podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny: 72.666,90 zł.

- podatek od środków transportowych: 615,00 zł.

 • osoby prawne:

- podatek od nieruchomości: 375.900,00 zł.

- podatek rolny: 0,00 zł.

- podatek leśny: 0,00 zł.

- podatek od środków transportowych: 0,00 zł.

3. Wpływy z czynszu najmu i dzierżawy wynoszą: 5.898,90 zł.

4. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą: 0,00 zł.

5. Wpływy z opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury (teletechnicznej,

technicznej, elektroenergetycznej) w pasie drogowym drogi gminnej wynoszą: 0,00 zł.

 

6. UMORZENIA PODATKÓW – OSOBY FIZYCZNE

 

Nazwa podatku

Ilość podatników

Kwota w zł.

- rolny

-

-

Ogółem umorzenie podatku rolnego

-

-

 

- od nieruchomości

1

117,00

Ogółem umorzenie podatku od nieruch.

 

1

 

117,00

- leśny

-

-

Ogółem umorzenie podatku leśnego

-

-

 

7. UMORZENIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

 

Odsetki za zwłokę

Ilość podatników

Kwota w zł.

- osoby fizyczne

-

-

 

Ogółem umorzenia odsetek

 

-

 

-

 

8. UMORZENIE PODATKÓW – OSOBY PRAWNE

 

Nazwa podatku

Ilość podatników

Kwota w zł.

- od nieruchomości

-

-

Ogółem umorzenie podatku rolnego.

-

-

 

9. UMORZENIE ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

 

Odsetki za zwłokę

Ilość podatników

Kwota w zł.

- osoby prawne

-

-

Ogółem umorzenie odsetek

-

-

 

10. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU

NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

- osoby fizyczne wypłacono – kwotę: 0,00 zł.

- osoby prawne wypłacono - kwotę: 0,00 zł.

 

11. W dniu 18 maja 2018 r. wpłynął wniosek o wydzierżawienie nieruchomości nr 562,

obręb Załęże na okres do 3 lat – rrrrrr.

12. Zlecono w dniu 23.05.2018 r. umieszczenie ogłoszenia dotyczącego wykazu

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 562 obręb Załęże.

13. W dniu 28.05.2018 r. sporządzono i podano do publicznej wiadomości ( tablica ogłoszeń,

BIP, Głos Pomorza) wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice,

przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej – działka nr 562, obręb Załęże.

14. W dniu 29.05.2018 r. wpłynął wniosek o sprzedaż części drogi działka nr 333 obręb

Trzebórz – rrrrrr.

15. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z mocy prawa Gmina Kozielice nabyła

nieodpłatnie grunty pod rowami w obrębie geodezyjnym Czarnowo ( 6 działek).

16. Przyjęto na stan środki trwałe – grunty pod rowami ( 6 działek)

17. W dniu 29.05.2018 roku złożono wnioski o wpis w księdze wieczystej na 6

nieruchomości przejętych z mocy prawa na podstawie Decyzji wydanej przez Wojewodę

Zachodniopomorskiego.

18. W dniu 11.06.2018 roku podpisano umowę dzierżawy na część działki nr 52 o pow. 0,43

ha w miejscowości Kozielice – rrrrrr.

19. Nadano numer porządkowy dla działki nr 179 w miejscowości Mielno Pyrzyckie.

20. Wysłano ostateczne wezwanie do uregulowania należności za wieczyste użytkowanie –

rrrrrr.

21. W dniu 08.06.2018 r. sporządzono i podano do publicznej wiadomości ( tablica ogłoszeń,

 1. informację o wyniku przetargu działki nr 555 o pow. 0,48 ha obręb Kozielice.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

22. W dniu 12.06.2018 roku podpisano umowę zlecenie na świadczenie usług dotyczących

wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu

Gminy Kozielice, na okres od 12.06.2018 – 31.12.2018 r. z AKR rrrrrr,

reprezentowaną przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego rrrrrr.

23. W dniu 12.06.2018 roku zlecono wykonanie wyceny działek:

- działka nr 618/3 w miejscowości Kozielice, dla potrzeb zamiany działek – rrrrr.

- działka nr 126/4 w miejscowości Trzebórz – nieruchomości pod istniejącą

przepompownią ścieków będącą własnością Gminy Kozielice.

24. Prowadzona jest procedura wydania 5 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji

polegających na:

 • - budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Załęże - wezwano inwestora do uzupełnienia wniosku,
 • - zmianie odległości obowiązującej linii zabudowy względem granic działki w miejscowości Czarnowo- wysłano do uzgodnień,
 • - budowie budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej w miejscowości Trzebórz

– wniosek w trakcie zmiany,

 • budowie Skansenu Myśliwskiego wraz z magazynem paszy i narzędzi w miejscowości Trzebórz – trwa analiza kompletności wniosku,
 • budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kozielicach – trwa analiza kompletności wniosku.

25. Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

zagospodarowaniu terenu rekreacyjno- turystycznego nad jeziorem Czarne w Czarnowie.

26. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji gazowej w postaci posadowienia 4 zbiorników naziemnych na gaz płynny propan V= 4x4850 litrów, do 2 zbiorników już istniejących V=2x4850 litrów w miejscowości Łozice.

27. Wydano 4 wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym zaświadczenia).

28. Trwa opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego obszar obrębu Załęże wraz z analizą gruntów rolnych klas I-VI w gminie.

Przystąpiono do przygotowań materiałów niezbędnych do złożenia wniosku rolnego t.j.

analizy materiałów klasoużytków terenu gminy Kozielice.

Termin realizacji całego zadania zgodnie z umową do 31 grudnia 2018 r.

29. Wydano dwa zezwolenia na uprawę konopi włóknistych w miejscowości Tetyń (pow. 4,6 ha) i Maruszewo (pow. 25 ha).

30. Wystosowano pisma do zarządców dróg na terenie gm. Kozielice, w pasie których zinwentaryzowano Barszcz Sosnowskiego, z prośbą o szybką interwencję.

31. Zakończono budowę i rozpoczęto prace odbiorowe budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebórz,

32. Rozstrzygnięto przetarg na remont drogi Czarnowo – Nowe Chrapowo – wpłynęła 1 oferta – Firma BARKAZ Inżynieria Lądowa z siedzibą w Stargardzie – koszt brutto 48 498,90 zł.

33. Zakończono prace przy remoncie drogi Czarnowo – Nowe Chrapowo oraz podpisano protokół odbiorowy.

34. Rozstrzygnięto przetarg na utwardzenie drogi na cmentarzu w Kozielicach – wpłynęły 2 oferty – najkorzystniejsza oferta wpłynęła od firmy Usługi budowlane i usługi Transportowe rrrrrr – koszt brutto 88 604,81 zł termin do 30.08.2018 r.

35. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na remont drogi w ramach bieżącego utrzymania dróg na trasie Tetyń – Czeczewo (do Tatola) – wpłynęły 2 oferty – koszt wykonania brutto 27 675,00 zł.

36. Zakończono prace na drodze Tetyń – Czeczewo.

37. Trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z adaptacją na mieszkania socjalne budynku byłej stacji PKP w miejscowości Tetyń. Dokonano usunięcia zakrzaczeń.

38. Trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi Tetyń - Maruszewo,

39. Dokonano przeglądu chodników w miejscowości Kozielice i Siemczyn - usterki zostały poprawione.

40. Przygotowano umowy przedwstępne dla mieszkańców miejscowości Mielno w celu określenia zasad finansowania budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych.

41. Dokonano oględzin oraz wykonano dokumentację fotograficzną drogi powiatowej przez miejscowość związku z objazdem. Kozielice w

42. Rozpisano przegląd gwarancyjny oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozielice na dzień 19.06.2018 r.

43. Działalność gospodarcza:

     Wykonano 7 czynności: zmiany 2 szt., zawieszenie 3szt., wykreślenie 2 szt.

     44. Oświetlenie:

Dokonano 1 zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego- spalona lampa.

Do 30 czerwca planowany jest odbiór prac związanych z budową nowych punktów

oświetleniowych. : Tetyń do bud. nr 103 ( za PKP), Przydarłów nr 14, Trzebórz –

skrzyżowanie.

Złożono również wniosek o zamontowanie 5 lamp w miejscowości Tetyń. (na

istniejących słupach) oraz zaprojektowanie nowej linii w miejscowości Kozielice –

dojazd do budynku nr 106A, urzędu i cmentarza.

45 Sąd

 1. osoba Łozice – odpracowuje wyrok, 1 osoba Mielno Pyrzyckie – nie zgłasza się.

Informacje na bieżąco są przekazywane do Sadu.

46. Cmentarze

W ostatnim tygodniu maja wykonano pierwsze koszenie cmentarzy.

47. Drogi

W ostatnim tygodniu maja wykonano pierwsze koszenie poboczy dróg gminnych.

48. Różne

Na bieżąco pracownicy publiczni wykonują koszenia placów gminnych w

poszczególnych miejscowościach.

 

49. Stan ludności na dzień 14.06 2018 roku:

Lp.

Miejscowość

Mieszkańcy stali

Mieszkańcy czasowi

Razem

1.

Czarnowo

111

1

112

2.

Kozielice

580

20

600

3.

Łozice

278

2

280

4.

Maruszewo

53

6

59

5.

Mielno Pyrzyckie

281

4

285

6.

Przydarłów

110

0

110

7.

Rokity

84

8

92

8.

Siemczyn

190

5

195

9.

Tetyń

511

11

522

10.

Trzebórz

178

6

184

11.

Trzebórz-Podborze

8

0

8

12.

Zadeklino

10

0

10

13.

Załęże

164

4

168

 

RAZEM

2558

67

2625

 

- Urodzenia - 2 osoby

- Zgony - 2 osoby

- Zameldowania ogółem - 6 osób ( w tym 2 czasowe)

- Wymeldowania ogółem - 5 osób

50. ilość wydanych dowodów osobistych – 62 szt.

51. W dniu 25.05.2018r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Wydział Wdrażania RPO

poprawki do wniosku o przyznanie pomocy na realizację zadania: „Zaprojektowanie i

budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku

Kozielice – Tetyń” koszt całkowity zadania wg kosztorysów inwestorskich 5 043 302,31

zł (łącznie z nadzorem inwestorskim), wnioskowane dofinansowanie 3 999 999,98 zł.

52. W dniu 30.05.2018r. opublikowano listę rankingową uczestników konkursu Marszałka

Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”, przyznano dotację w

kwocie po 10 000zł na realizację zadań: Sołectwo Czarnowo „Budowa wiaty

przystankowej w Czarnowie”, Sołectwo Trzebórz „Miej czas na zabawę, to sekret

młodości – Budowa placu zabaw w Sołectwie Trzebórz”.

53. W dniu 04.06.2018r. otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego Wydział

Edukacji i Sportu o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na

poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r. na zadanie pn. „Dokończenie

budowy boiska sportowego w Mielnie Pyrzyckim”.

54. W dniu 09.06.2018r. na boisku w Tetyniu odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo-

Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych gmin Kozielice oraz Bielice, w zawodach

uczestniczyło 9 jednostek OSP stanowiących 23 drużyny pożarnicze, 9 męskich, 3

kobiece i 11 młodzieżowych.

Klasyfikacja drużyn z gminy Kozielice:

I m – OSP Tetyń, II m – OSP Mielno Pyrz., III m – OSP Kozielice

IV m – OSP Załęże, V m – OSP Czarnowo

 

Kobiety:

I m – KDP OSP Mielno Pyrz., II m – KDP OSP Tetyń

 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

Dziewczęta

I m – MDP dz. Kozielice

Chłopcy

I m – MDP chł. Kozielice, II m – MDP chł. Tetyń, III m – MDP chł. Mielno Pyrz.

 

OGÓLNA KLASYFIKACJA ZAWODÓW:

I m – OSP Tetyń z wynikiem łącznym 103,8 pkt.

 1. m – OSP Mielno Pyrz. z wynikiem łącznym 112,9 pkt.

III m – OSP Parsów z wynikiem łącznym 122,0 pkt.

IV m – OSP Babin z wynikiem łącznym 124,7 pkt.

V m – OSP Bielice z wynikiem łącznym 125,7 pkt.

VI m – OSP Kozielice z wynikiem łącznym 131,1 pkt.

VII m – OSP Załęże z wynikiem łącznym 135,7 pkt.

VIII m – OSP Nowe Linie z wynikiem łącznym 145,5 pkt.

IX m – OSP Czarnowo z wynikiem łącznym 183,0 pkt.

 

Kobiece Drużyny Pożarnicze:

I m – KDP OSP Mielno Pyrz. z wynikiem łącznym 145,9 pkt.

II m – KDP OSP Tetyń z wynikiem łącznym 160,5 pkt.

III m – KDP OSP Parsów z wynikiem 162,4 pkt.

 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

Chłopcy

I m – MDP Parsów /starsi/ z wynikiem 33,5 pkt.

II m – MDP Kozielice z wynikiem 36,5 pkt.

III m – MDP Bielice z wynikiem 37,5 pkt.

IV m – MDP Tetyń z wynikiem 43,5 pkt.

 1. m – MDP Mielno Pyrz. z wynikiem 46,0 pkt.

VI m – MDP Parsów z wynikiem 48,5 pkt.

VII m – MDP Babin z wynikiem 92,1 pkt.

Dziewczęta

I m – MDP Bielice z wynikiem 38,8 pkt.

II m – MDP Babin z wynikiem 41,0 pkt.

III m – MDP Kozielice z wynikiem 45,5 pkt.

IV m – MDP Parsów z wynikiem 47,0 pkt.

 

Zawodnicy Klubu Husaria Fight Team Kozielice uczestniczyli:

- w dniach 15-19.05.2018 w Skopje (Macedonia) odbyły się Mistrzostwa Europy kadetek w zapasach kobiet. Wielki zaszczyt dostąpiła zawodniczka Husaria Fight Team Amelia Kuraszewska, która reprezentowała Nasz Kraj na tak prestiżowej imprezie w wadze 65 kg. Udział w takiej imprezie, to już powód do dumy nie tylko rodziców, trenera, klubu ale również gminy Kozielice jak i powiatu pyrzyckiego. Amelia w pierwszej walce spotkała się z reprezentantką Mołdawii, gdzie po pierwszej rundzie prowadziła 3:0 w punktach, niestety w drugiej rundzie przez brak doświadczenia w takich imprezach Amelka musiała uznać wyższość przeciwniczki przegrywając walkę na plecy.

- 18-20.05.2018r. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży czyli Mistrzostwa Polski w zapasach kadetów. Wśród chłopców występował Eryk Rzeszewski w 71 kg i po dwóch porażkach zajął XVII miejsce w Polsce.

- 20-22.05.18 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży czyli Mistrzostwa Polski w zapasach kadetek. Eryka Wizjan oraz Amelia Kuraszewska startują w tej samej kategorii 65 kg i obydwie idą jak burza wygrywając walkę za walką tylko pech chciał, że trafiły na siebie w walce półfinałowej, gdzie lepsza okazała się Amelia i to ona na drugi dzień walczyła w finale, a Eryce przyszło się zmierzyć o medal brązowy. Dziewczyny również nie zawiodły oczekiwań trenera, po bardzo emocjonującej walce o brązowy medal Eryka zwycięża mały finał 12:5 i zdobywa upragnione trzecie miejsce w kraju.

Amelia z kontrolą ale trochę w nerwach wygrywa walkę finałową 3: 1 i tym sposobem po raz pierwszy historii klubu, szkoły, gminy z Kozielic staje na najwyższym podium w Polsce w grupie kadetek, gdzie w roku ubiegłym zdobyła srebro. Dla siebie samej zdobywa już drugie Mistrzostwo Polski w zapasach Kobiet oraz 4 medal Mistrzostw Polski z rzędu od 2015r.

55.Opieka społeczna:

 1. Wpłynęło:
 • 56 wniosków o pomoc społeczną, w tym wnioski o dodatek mieszkaniowy oraz świadczenia wychowawcze, rodzinne, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny.

2. Wydano:

 • 45 decyzji administracyjnych

W okresie między sesyjnym przeprowadzono 30 wywiadów środowiskowych.

3. Wypłacono świadczeń pieniężnych ogółem ok:

 • 144.300,00 zł, w tym kwota: 74.500,00 zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

 

4. Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wydatkowano:

a/ styczeń 2018: 132.226,00 zł dla 268 dzieci;

b/ luty 2018: 132.163,00 zł dla 267 dzieci;

c/ marzec 2018: 133.982,00 zł dla 268 dzieci;

d/ kwiecień 2018: 132.500,00 zł dla 265 dzieci;

e/ maj 2018: 139.300,00 zł dla 279 dzieci;

--------------------------------------------------

670.171,00 zł

 

Inne działania

 

 1. 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozielicach we współpracy z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach (dysponent żywności) kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram‘2017 i Podprogram’2018. maju/2018 rozdysponowano 14.632,62 kg żywności na kwotę łącznie: 77.248,01 zł. Rodziny otrzymały nieodpłatnie artykuły spożywcze, tj. wsparcie w formie paczek żywnościowych, w których skład wchodziły następujące artykuły spożywcze:

 

Okres: od I /2018 do VI/2018 – skorzystało 222 rodziny, tj. 470 osób

 

Lp.

 

Nazwa towaru

Cena jednostkowa PLN

 

Ilość / kg

 

Wartość w zł

1

2

3

4

5

 1.  

Miód nektarowy wielokwiatowy

13,356

88,8

1186,01

 1.  

Miód nektarowy wielokwiatowy

13,35599

70,4

940,26

 1.  

Kabanosy wieprzowe

21,00571

169,2

3554,17

 1.  

Filet z makreli

14,14245

799,68

11309,43

 1.  

Groszek z marchewką

2,781

1281,6

3564,13

 1.  

Gulasz wieprzowy z warzywami

6,50383

802,4

5218,67

 1.  

Herbatniki maślane

8,04174

240,0

1930,02

 1.  

Koncentrat pomidorowy

4,70474

307,2

1445,30

 1.  

Makaron jajeczny

2,23545

1550,0

3464,95

 1.  

Mleko UHT

1,932

720,0

1391,04

 1.  

Pasztet wieprzowy

5,46

167,04

912,04

 1.  

Powidła śliwkowe

4,658396

458,7

2136,81

 1.  

Ryż biały

2,40877

1080,0

2601,47

 1.  

Ser podpuszczkowy

16,674

332,4

5542,44

 1.  

Szynka drobiowa

10,46325

1231,2

12882,35

 1.  

Szynka wieprzowa mielona

8,8725

486,0

4312,04

 1.  

Olej rzepakowy

3,5595

1347,0

4794,65

 1.  

Buraczki wiórki

2,61669

273,0

714,36

 1.  

Cukier biały

2,81232

1160,0

3262,29

 1.  

Fasola biała

2,58633

1280,0

3310,51

 1.  

Kasza gryczana

3,4545

648,0

2238,52

 1.  

Makaron kukurydziany bezglut.

3,8325

140,0

536,55

Razem:

14.632,62 kg

77.248,01

56.Szkoła Podstawowa.

 

 1. 01.06.2018r. – organizacja Dnia Dziecka oraz Dnia Projektów Edukacyjnych uczniów gimnazjum.
 2. 04.06.2018r. – wyjazd dzieci z kl. 0 na przedstawienie do Pyrzyckiego Domu Kultury.
 3. 05.06.2018r. – organizacja gier edukacyjnych w ramach zajęć modułowych dla uczniów kl. V-II gimnazjum.
 4. 06.06.2018r. – organizacja Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej.
 5. 06.06.2018r. – apel podsumowujący konkurs plastyczny „Mali przyjaciele przyrody”,
 6. 06.06.2018r. – wyjazd uczniów kl. 0 na wycieczkę do Morzyczyna.
 7. 07.06.2018r. – organizacja festiwalu „Żyj zdrowo – witaminkowo”.
 8. 11.06.2018r. – wyjazd uczniów kl. II do Pęzina.
 9. 11.06.2018r. – udział nauczyciela matematyki w spotkaniu w ramach wsparcia szkół, organizowane przez KO Szczecin w ZS w Lipianach.

10. 11.06.2018r. – 14.06.2018r. – wyjazd uczniów na biwak do Janowa.

11. 12.06.2018r. – zebranie Rady Rodziców.

12. 12.06.2018r. – 13.06.2018r. – wyjazd uczniów na dwudniową wycieczkę do Poznania.

13. 13-15.06.2018r. – wyjazd uczniów gimnazjum na biwak do Międzywodzia.

14. 14.06.2018r. – zebranie z rodzicami uczniów kl. III SP w sprawie innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019.

15. 14.06.2018r. – udział dyrektora szkoły w szkoleniu KO Szczecin dot. nowych przepisów oceny pracy nauczycieli.

16. 15.06.2018r. – prelekcje dot. bezpiecznych wakacji przeprowadzone przez funkcjonariusza policji.

17. 18.06.2018r. – spotkanie z rodzicami dzieci kl. 0.

18. 18-22.06.2018r. – przeglądy dentystyczne uczniów w dentobusie.

19. 19.06.2018r. – klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej.

20. 22.06.2018r. – apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

21. 22.06.2018r. – zebranie rady pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2017/2018.

 

57. Gminny Dom Kultury.

- 2 czerwca - Tetyń - Odlotowy Dzień dziecka

- 9 czerwca - Przydarłów - Dzień Dziecka

- 9 czerwca – Rokity - Dzień Dziecka

- 9 czerwca – Kozielice - Dzień Dziecka

- 15 czerwca - Siemczyn - Powitanie wakacji

 

Spotkania, wyjazdy Wójta Gminy Kozielice Piotra Rybkowskiego

 

18.05.2018 r. - PCPR Pyrzyce spotkanie dot. ekonomii społecznej,

19.05.2918 r. - Dzień Matki w Czarnowie,

21.05.2018 r. - Urząd Wojewódzki Szczecin – Konferencja Państwowej Inspekcji Pracy,

22.05.2018 r. - Gminny Zarząd OSP – Tetyń,

23-24.05,2018 r. - Kołobrzeg – Targi Energetyczne dla Samorządów,

25.05.2018 r. - Powiatowy Dzień Strażaka w Pyrzycach,

- posiedzenie Komisji Oświatowej,

26.05.2018 r. - Festyn szkolny – Kozielice,

28.05.2018 r. - Sesja absolutoryjna,

30.05.2018 r. - spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym,

02.06.2018 r. - Dzień Dziecka w Tetyniu,

04.06.2018 r. - Dzień Samorządu Terytorialnego w Koszalinie,

06.06.2018 r. - Urząd Marszałkowski Szczecin – podpisanie aneksu na dofinansowanie

budowy świetlicy wiejskiej w Trzeborzu,

07.06.2018 r. - podpisanie umowy z firmą Usługi Sprzętem Budowlanym Jan Ksel z

Pyrzyc na budowę chodnika na cmentarzu w Kozielicach.

08.06.2018 r. - 20 lat Samorządu Powiatowego w Pyrzycach,

09.06.2018 r. - Międzygminne Zawody OSP – Tetyń,

14.06.2018 r. - spotkanie z adwokatem p. Arturem Leśniakiem w spr. PKP.

15.06.2018 r. - Urząd Miejski Pyrzyce – prezentacja tanich rozwiązań energetycznych,

16.06.2018 r. - zebranie wiejskie w Mielnie Pyrzyckim,

18.06.2018 r. - spotkanie Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w spr. przepustu w

Rokitach,

19.06.2018 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej,

21.06.2018 r. - posiedzenie komisji Oświatowej,

22.06.2018 r. - posiedzenie Komisji Budżetowej,

- zakończenie roku szkolnego w Kozielicach,

- 30 – lecie zespołu Poranek w Tetyniu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 20-06-2018 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 15-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2018 10:04