Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr 33 z obrad XXXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 czerwca 2018 roku

PROTOKÓŁ Nr 33

z obrad XXXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 25 czerwca 2018 roku

 

Ad. 1 Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum.

Obrady XXXIII Sesji odbywały się w Gminnym Ośrodku w Kozielicach i trwały od godz.1230 do 1505 .Obradom XXXIII Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Karpiński. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach na stan ustawowego składu Rady Gminy 15 radnych uczestniczy 10,więc rada może obradować i podejmować uchwały.

Nieobecni usprawiedliwieni:

Patrycja Nocoń, Wiesław Czarnecki, Magdalena Gawrysiak, Marcin Kucharski, Tadeusz Stasiak

Radny Sójka na obrady sesji przybył o godz.1330

Ad.2 i 3 Zgłaszanie zmian do porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku następujących projektów uchwał

-w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry jako punkt 8 porządku obrad. Wniosek został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych na stan obecnych na sali obrad 9 , za wnioskiem głosowało 8 radnych, 1 radny się wstrzymał (Łukasz),Wniosek został przegłosowany i przyjęty większością głosów ”za”

- projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy od 01.01.2018do 30.06.2018r.- jako punkt 14

Wniosek został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 8 radnych na stan obecnych na sali obrad 8. za wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały głosowało 6 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny, przeciw głosowało 1 radny. Wniosek został przegłosowany i większością głosów „za” przyjęty.

W dalszej części obrad Przewodniczący przedstawił wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał :

- projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy na okres 3 lat- jako punkt 10 porządku obrad

Wniosek został poddany pod głosowanie .Udział w głosowaniu wzięło 8 radnych. Za wnioskiem głosowało 5 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny, przeciw głosowało 1 radny, wniosek został przegłosowany i większością głosów „za” przyjęty.

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- jako punkt 11 porządku obrad

Wniosek został poddany pod głosowanie .Udział w głosowaniu wzięło 8 radnych. Za wnioskiem głosowało 5 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny, przeciw głosowało 1 radny, wniosek został przegłosowany i większością głosów „za” przyjęty.

- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie- jako punkt 17 porządku obrad.

Wniosek został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych na stan na Sali obrad obecnych na sali obrad 9 . Za wnioskiem głosowało 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie.

- projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Kozielice na lata 2018-2030- jako punkt 18 porządku obrad.

Wniosek został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych na stan obecnych na Sali obrad 9. Za wnioskiem głosowało 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Wniosek został przegłosowany i podjęty jednomyślnie.

Po wprowadzeniu zmian do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy porządek obrad ze zmianami poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 8 radnych na stan obecnych na sali obrad 8. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny (Kuca),głosów przeciw nie było. Porządek obrad został przegłosowany i przyjęty większością głosów „za”

Porządek obrad XXXIII Sesji

1.Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum

 

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.

 

3 .Przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.

 

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy.

 

5. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesyjnym.

 

6 . Interpelacje i zapytania radnych.

 

7. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Kozielice

a) dyskusja

 

8. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry

 

a)stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

9. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat a)stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

10. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat a)stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

a)stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu :Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozielice a) stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. a) stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy-od 1.01.-30.062018r. a) stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. a) stanowiska komisji, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały

16. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018 a) stanowiska komisji b) dyskusja, c) podjęcie uchwy

17. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

     Wodnej w Szczecinie.

a) stanowiska komisji b) dyskusja, c) podjęcie uchwy

18. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2018-2030

a) stanowiska komisji b) dyskusja, c) podjęcie uchwy

19. Odpowiedzi Wójta na zapytania radnych

20. Wnioski stałych komisji

21 . Wolne wnioski.

22 Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy

 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy.

 

Protokół z obrad XXXII Sesji był wyłożony do wglądu jak również umieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy Kozielice. Uwag do protokołu nie wniesiono .Przewodniczący obrad protokół z obrad XXXII Sesji poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych na stan obecnych na Sali obrad 9. Za przyjęciem protokołu z obrad XXXII Sesji głosowało 8 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny (Kuca), głosów wstrzymujących nie było. Protokół został przegłosowany i większością głosów „za” przyjęty.

 

Ad.5. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesyjnym.

 

Radni informacje otrzymali wraz z materiałami na sesję. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. Głos w dyskusji zabrali:

Henryk Kuca – odnośnie pkt 35 informacji –dowiedzieć coś więcej na temat remontu drogi.

Wójt Gminy – to jest remont bieżący.

Henryk Kuca – wydaliśmy 10 tyś-pytam się gdzie jest gospodarność.

- pkt 34 informacji o jaką drogę chodzi i na czym polega.

- pkt 22 informacji za jaki okres jest płacone, czy tylko za wycenę, czy za cały okres.

Wójt Gminy odnośnie pytania dot. punktu 34 informacji, jest to robiona alejka na cmentarzu w Kozielicach.

Odnośnie pytania 22 informacji – mamy sytuację z PKP i wycena majątku jest nam potrzebna.

 

Ad.6 . Interpelacje i zapytania radnych.

 

W zapytaniach głos zabrali:

Waldemar Baran - - w Mielnie koło byłej szkoły są odrosty drzewa kasztana ,należałoby to obciąć są tam druty wysokiego napięcia.

- ustawienie lustra koło Pani Sokołowskiej.

  Krzysztof Prodan - chodzi o naprawę drogi na odcinku Łozice –Rokity nie kursują tam autobusy ,należało by coś zrobić

 

Ad.7. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Kozielice.

 

Radni otrzymali informację z działalności przeciwpożarowej na ternie gminy Kozielice. Uwag do informacji nie wniesiono. Na obrady sesji został zaproszony Komendant Komendy Powiatowej Straż y Pożarnej w Pyrzycach pan Jacek Marchlewicz - pytań nie było.

 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry

 

Z inicjatywą uchwałodawcza wyszła grupa radnych.

Głos zabrali:

Waldemar Baran – jestem z jednych ,którzy wystąpili z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry., a dlatego ,że nie wiemy co się dzieje, nie mamy żadnej informacji odnośnie sytuacji finansowej związku, w uchwale uchylającej wystąpienie ze związku było zapisane, że Związek Gmin miał nas informować na bieżąco o sytuacji finansowej Związku, jednak nie wywiązuje się z tego , nie realizuje uchwały.

Wójt Gminy - sytuacja się nie pogarsza, jedna gmina wystąpiła , chcę się spotkać z burmistrzem Recza ,jak to wygląda.

Dariusz Zybała – tak jak Wójt powiedział , przedstawmy sferę finansowa , uchwałę możemy podjąć na koniec roku.

Wójt Gminy – proponuję, żeby w miesiącu sierpniu na komisję zaprosić przedstawiciela Zarządu Związku Gmin i przedstawił sytuację Związku.

Henryk Kuca – co nam da wyjście ze Związku.

Waldemar Baran – to samo co zrobiono w Reczu, oszczędności na składkach członkowskich., my musimy być jako partnerzy .

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych na stan obecnych na Sali obrad 9. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały .Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały . otworzył dyskusję. Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała został przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały .Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały . otworzył dyskusję. Głosów w dyskusji nie było. Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała został przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości .

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały .Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały . otworzył dyskusję. Głosów w dyskusji nie było. Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała został przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu :Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozielice

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały .Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały . Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. Przewodniczący otworzył dyskusję.

Głos zabrali: Waldemar Baran - czy moglibyśmy otrzymać wykaz telefonów do Wodociągów Zachodniopomorskich.

Wójt Gminy – wykaz przygotujemy dla sołtysów.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała został przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.

W dniu 28 lutego 2018 roku Pan Eugeniusz Panas złożył skargę na działalność ójta Gminy w sekretariacie Urzędu, w dniu 1 marca 2018 roku skarga została przekazana do Biura Rady Gminy .Organem władnym do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta jest Rada Gminy w Kozielicach. .Skarga rozpatrywana była przez Komisję Rewizyjną w dniu 16 marca 2018 roku i radę Gminy na obradach XXX Sesji w dniu 24 kwietnia 2018 roku. Ze względu na naruszenie istotnego obowiązującego porządku prawnego ojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 maja 2018 roku stwierdził nieważność uchwały . Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały . Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały . yjaśnień udzielił ójt Gminy .Przewodniczący otworzył dyskusję.

Głos zabrali:

Waldemar Baran – czy Pan Panas był poinformowany o obradach sesji.

Mirosław Rabiega – tak Pan Panas został poinformowany.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 1 radny ( Kuca|, głosów wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta większością głosów .

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy-od 1.01.-30.062018r.

Z inicjatywą uchwałodawczą wyszła grupa radnych , uzasadniając swój wniosek zwiększonym zakresem obowiązków. W związku z powyższym, że na poprzedniej sesji powstało zamieszanie, że komisje nie pracowały nad projektem uchwały , wniosek został skierowany do prac komisji. Komisje na swoich posiedzenia pracowały nad projektem uchwały. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały wniosek o wprowadzenie pod obrady projektu uchwały.

Robert Sójka – ja nie m przypominam sobie ,żebyśmy nad tym pracowali, rozmawialiśmy o ustaleniu wynagrodzenia od 01 lipca br.

Paulina Mikołajczyk- Panie Robercie przegłosowaliśmy o wprowadzenie projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji.

Waldemar Baran – rozmawialiśmy na posiedzeniu Komisji Oświaty.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie . Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych (Sójka, Posyniak), przeciw głosowało 2 radnych (Kuca, Mikołajczyk). Uchwała została przegłosowana i podjęta większością głosów „za”

Ad. 15 projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustalając tabele zaszeregowania, staje się koniecznym do podjęcia stosownej uchwały ustalającej wynagrodzenia Wójta Gminy od dnia 01 lipca 21018 roku.

Komisje Rady Gminy pracowały nad projektem uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójtowi Gminy, pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i otworzył dyskusję. Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, wstrzymało się od głosu 4 radnych ( Baran, Sójka, Grochocka, Prodan), głosów przeciwnych nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta większością głosów „za’

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, otworzył dyskusje. Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na sali obrad 10.Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy. Komisje Rady Gminy pracowały nad projektem uchwały i pozytywnie zaopiniowały . otworzył dyskusje , głosów w dyskusji nie było. Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

Ad.18. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2018-2030

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy. Komisje Rady Gminy pracowały nad projektem uchwały i pozytywnie zaopiniowały .Przewodniczący otworzył dyskusje

Głos zabrali:

Henryk Kuca - jak mamy głosować, skoro brakuje załączników do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na Sali obrad 10. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 1 radny (Kuca).Uchwała została przegłosowana i podjęta większością głosów „za”

Ad.19. Odpowiedzi Wójta na zapytania radnych

Wójt Gminy ustosunkował się do zapytań radnych.

Pytanie radnego Barana w sprawie gałęzi.

Wójt Gminy - poszło pismo do Starostwa , spróbujemy zrobić lustrację.

Pytanie radnego Krzysztofa Prodan

Wójt Gminy – dzwoniłem do Busa – mają wjeżdżać do Rokit .

Pytanie radnego Henryka Kuca - w sprawie wyjazdu zespołu Poranek.

Wójt Gminy – koszt wyjazdu dla całego zespołu dla 10 osób to 1.030,00 zł. Zespół jest zawsze obecny na naszych imprezach.

Ad.20. Wnioski stałych komisji

  1. komisji nie było.

Ad.21 . Wolne wnioski.

We wolnych wnioskach głos zabrali:

  1. Posyniak - w sprawie postawienia lustra koło Nowaków.

Ad.22 Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy

Po zakończonej dyskusji i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w obradach sesji. Stwierdził, że podjęte uchwały na obradach sesji są prawomocne.

O terminie obrad radni zostaną poinformowani.

 

(Całość przebiegu sesji jest nagrana, nagranie dostępne w pokoju nr 9 Urzędu Gminy).

 

 

 

 

Protokółowała

Inspektor

Marianna Strankowska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 19-07-2018 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 25-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 19-07-2018 13:38