Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny.

Kozielice 20.08.2018 r.

 

 

OK.0057.5.2018.MR

 

Informacja o pracy Wójta Gminy Kozielice

w okresie międzysesyjnym 16.06.2018 r. – 17.08.2018 r.

 

W okresie międzysesyjnym zostały opracowane projekty uchwał oraz materiały przedkładane na dzisiejszej sesji, w tym o wydanie opinii.

 

Wójt Gminy wydał 19 zarządzeń, a mianowicie:

1. Zarządzenie Nr 39.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

2. Zarządzenie Nr 40.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

3. Zarządzenie Nr 41.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

4. Zarządzenie Nr 42.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r

     5. Zarządzenie Nr 43.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r

     6. Zarządzenie Nr 44.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r

     7. Zarządzenie Nr 45.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r

     8. Zarządzenie Nr 46.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r

     9. Zarządzenie Nr 46/A.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie  zmian w budżecie gminy Kozielice na

        2018 rok.

   10.Zarządzenie Nr 47.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia  treści zamówienia na usługi społeczne.

    11.Zarządzenie Nr 48.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian  budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

    12.Zarządzenie Nr 49.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie  ogłoszenia naboru na wolne stanowisko                      urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach.

    13.Zarządzenie Nr 50.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla                             nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

     14.Zarządzenie Nr 51.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian  budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

     15.Zarządzenie Nr 52.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian  budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

     16.Zarządzenie Nr 53.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko                    urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach.

     17.Zarządzenie Nr 54.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

     18.Zarządzenie Nr 55.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

     19.Zarządzenie Nr 56.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

 

Ponadto:

 

1.Urząd Skarbowy wyegzekwował od dłużników zaległości podatkowe (w łącznym

   zobowiązaniu pieniężnym) wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 749,22 zł.

 

2.Wpływy podatków od dnia 14.06.2018r. do dnia 16.08.2018r. wynoszą:

 • osoby fizyczne:

- podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny: 18.303,10 zł.

- podatek od środków transportowych: 0,00 zł.

 • osoby prawne:

- podatek od nieruchomości: 516.468,00 zł.

- podatek rolny: 0,00 zł.

- podatek leśny: 9.059,00 zł.

- podatek od środków transportowych: 0,00 zł.

 

3.Wpływy z czynszu najmu i dzierżawy wynoszą: 11.788,54 zł.

 

4.Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą: 303,00 zł.

 

5.Wpływy z opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury (teletechnicznej,

    technicznej, elektroenergetycznej) w pasie drogowym drogi gminnej wynoszą: 37,21 zł.

 

6. Umorzenia podatków – OSOBY FIZYCZNE

 

Nazwa podatku

Ilość podatników

Kwota w zł.

- rolny

1

2.284,00

Ogółem umorzenie podatku rolnego

1

2.284,00

 

- od nieruchomości

-

-

Ogółem umorzenie podatku od nieruch.

 

-

 

-

- leśny

-

-

Ogółem umorzenie podatku leśnego

-

-

 

7. Umorzenie ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

 

Odsetki za zwłokę

Ilość podatników

Kwota w zł.

- osoby fizyczne

1

19,00

 

Ogółem umorzenia odsetek

 

1

 

19,00

 

8. Umorzenie podatków – OSOBY PRAWNE

 

Nazwa podatku

Ilość podatników

Kwota w zł.

- od nieruchomości

-

-

Ogółem umorzenie podatku rolnego.

-

-

 

9. Umorzenie ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

 

Odsetki za zwłokę

Ilość podatników

Kwota w zł.

- osoby prawne

-

-

Ogółem umorzenie odsetek

-

-

 

10.ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU

NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

- osoby fizyczne wypłacono – kwotę: - 0,00 zł.

- osoby prawne wypłacono - kwotę: - 0,00 zł.

11.Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z mocy prawa Gmina Kozielice nabyła

nieodpłatnie grunty pod rowami w obrębie geodezyjnym Trzebórz - 17 działek, obręb

Zadeklino – 1 działka, obręb Mielno – 2 działki.

12.Przyjęto na stan środki trwałe:

a) grunty pod rowami - 20 działek

b) działka nr 321/1 o pow. 0,0041 ha w miejscowości Kozielice

c) działka nr 402 o pow. 0,3952 ha w miejscowości Tetyń.

13.Likwidacja środka trwałego – działka nr 618/3 w miejscowości Kozielice.

14.W dniu 08.08.2018 roku złożono wnioski o wpis w księdze wieczystej na 17

    nieruchomości przejętych z mocy prawa na podstawie Decyzji wydanej przez Wojewodę

    Zachodniopomorskiego.

15.W dniu 08.08.2018 roku złożono wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu

    dotyczącego ciężaru realnego na działce 393 w miejscowości Kozielice.

16.Nadano numer porządkowy dla działki nr 117 w miejscowości Trzebórz.

17.Wydano zaświadczenie o fakcie posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy

    Kozielice.

18. W dniu 29.06.2018 r. wpłynął wniosek o kontynuację dzierżawy działki nr 100 o pow.

    0,12 ha, obręb Załęże na okres 7 lat – rrrrrr

19.W dniu 25.07.2018 r. wpłynął wniosek o kontynuację dzierżawy części działki nr 336 o

    pow. 105 m² obręb Kozielice na okres 10 lat – rrrrrr

20.W dniu 28.07.2018 r. wpłynął wniosek o kontynuację dzierżawy części działki nr 552/24 o

    pow. 2 ha obręb Mielno na okres 10 lat – rrrrrr

21.W okresie od 11.06.2018 do 17.08.2018 r. wpłynęło 27 wniosków o kontynuację

    dzierżawy nieruchomości – drogi, na okres dłuższy niż trzy lata.

22.W dniu 25.06.2018 r. sporządzono i podpisano protokół uzgodnień w sprawie zamiany

    nieruchomości w miejscowości Kozielice – rrrrrr

23.W dniu 12.07.2018 r. podpisano akt notarialny dotyczący zamiany nieruchomości w

    miejscowości Kozielice.

24.W dniu 23.07.2018 r. sporządzono i podpisano protokół uzgodnień w sprawie odpłatnego

    nabycia nieruchomości rolnej dz. nr 402 o pow. 0,3952 ha w miejscowości Tetyń – rrrrrr

25.W dniu 03.08.2018 r. podpisano akt notarialny dotyczący zakupu działki oznaczonej w

    ewidencji gruntów jako działka nr 402 obręb Tetyń z Państwem rrrrrr

26.W dniu 06.08.2018 r. podpisano aneks do umowy dzierżawy z Panem rrrrrr działka nr 99 o

     pow. 0,17 ha w miejscowości Załęże na okres 10 lat.

27.W dniu 06.08.2018 r. podpisano aneks do umowy dzierżawy z Panem rrrrrr działka nr 64 o

     pow. 0,19 ha w miejscowości Załęże na okres 10 lat.

28.Wydano decyzje zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości działki nr 145 w obrębie

    geodezyjnym Czarnowo.

29.Opracowanie projektów uchwał rady gminy:

    - w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat.

    - w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na okres 7 lat.

    - w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata.

30.Udział pracowników w szacowaniu szkód powstałych na skutek wystąpienia suszy na

    terenie gminy Kozielice od 28.06.2018 r., oraz szacowaniu szkód łowieckich.

31.W dniu 08.08.2018 r. wpłynął wniosek o wydzierżawienie nieruchomości – działka

    drogowa nr 143 , obręb Kozielice na okres 10 lat – CM Agropol Sp. z o.o.

32,Prowadzona jest procedura wydania 8 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji

    polegających na:

 • budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Załęże – przygotowanie projektu do wymaganych uzgodnień;
 • budowie budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej w miejscowości Trzebórz – przygotowano projekt decyzji i rozesłano do uzgodnień;
 • budowie Skansenu Myśliwskiego wraz z magazynem paszy i narzędzi w miejscowości Trzebórz – przygotowano projekt decyzji i rozesłano do uzgodnień;
 • budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kozielicach – przygotowano projekt decyzji i rozesłano do uzgodnień;
 • zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego na pensjonat oraz budynku gospodarczego na „Klub Seniora” w Tetyniu – przygotowano projekt decyzji i rozesłano do uzgodnień;
 • zmiana decyzji o warunkach zabudowy polegająca na zmianie zakresu zaopatrzenia w wodę nieruchomości w Mielnie Pyrzyckim;
 • rozbudowie instalacji gazowej w postaci posadowienia 4 zbiorników naziemnych na gaz płynny propan V= 4x4850 litrów, do 2 zbiorników już istniejących V=2x4850 litrów w miejscowości Łozice – wezwanie do uzupełnienia wniosku;
 • rozbudowie, przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej w Trzeborzu- analiza kompletności wniosku.

33.Zmieniono decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie

    budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dwóch budynków gospodarczych w zakresie

    odległości obowiązującej linii zabudowy względem granic działki w miejscowości

    Czarnowo.

34.Prowadzona jest procedura wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla

    inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej

    byłej stacji kolejowej na mieszkania socjalne w Tetyniu.

35.Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

    polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku dawnej stodoły

    na Centrum Aktywnej Integracji Społecznej w Tetyniu;

36.Wydano 19 wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium

    uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym zaświadczenia).

37.Trwa opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    obejmującego obszar obrębu Załęże wraz z analizą gruntów rolnych klas I-VI w gminie.

Przystąpiono do przygotowań materiałów niezbędnych do złożenia wniosku rolnego t.j. analizy materiałów klasoużytków terenu gminy Kozielice.

Termin realizacji całego zadania zgodnie z umową do 31 grudnia 2018 r.

38.Prace odbiorowe budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebórz, w tym również

    związanych z oberwaniem się sufitu podwieszanego.

39.Realizacja i procedura odbioru robót związanych z drogą na cmentarzu w Kozielicach –

    termin do 30.08.2018 r.

40.Realizacja zadania przebudowy byłego dworca PKP w Tetyniu (wykonanie dokumentacji

    projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę).

41.Przeprowadzono wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

    pozwolenia na budowę-przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Załężu.

42.Realizacja zadania wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia

    na budowę budynku remizy OSP Kozielice.

43.Opracowanie koncepcji wykonania oczyszczalni przydomowych w Rokitach.

44.Działalność gospodarcza:

Wykonano 10 czynności: zmiany 3 szt., zawieszenie 2szt., wykreślenie 2 szt., wpis 2 szt.,

wznowienie 1 szt.

45.Oświetlenie:

    Dokonano 3 zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego + 2 spalone lampy.

 

    46.Sąd

    1 osoba Łozice – odpracowuje wyrok, 1 osoba Mielno Pyrzyckie – nie zgłasza się.

 Informacje na bieżąco są przekazywane do Sądu.

47.Cmentarze

    W dniach od 17 do 19 lipca wykonano drugie koszenie cmentarzy komunalnych.

48.Drogi

    Od 17.08.2018r. rozpoczęto koszenie dróg gminnych zgodnie z umową.

49. Różne

    - Ustawiono kabiny TOI TOI na plażach w Czarnowie i Załężu do 31.08.2018r.

    - Odbiór wiaty przystankowej w miejscowości Siemczyn – 06.07.2018r.

    - Wykonano cięcia pielęgnacyjne nad linią energetyczną przy OSP w Mielnie Pyrzyckim.

    - Naprawiono zarwane studzienki telekomunikacyjne w Tetyniu i Kozielicach.

    - Utrzymanie terenów zielonych na terenie poszczególnych miejscowości, usunięcie

      zakrzaczeń na działce w Czarnowie (plaża)

 

50. Stan ludności na dzień 20.08 2018 roku:

 

Lp.

Miejscowość

Mieszkańcy stali

Mieszkańcy czasowi

Razem

1.

Czarnowo

111

2

113

2.

Kozielice

577

19

596

3.

Łozice

276

2

278

4.

Maruszewo

53

6

59

5.

Mielno Pyrzyckie

277

2

279

6.

Przydarłów

110

0

110

7.

Rokity

84

8

92

8.

Siemczyn

193

8

201

9.

Tetyń

513

8

521

10.

Trzebórz

176

7

183

11.

Trzebórz-Podborze

8

0

8

12.

Zadeklino

10

0

10

13.

Załęże

162

4

166

 

RAZEM

2550

66

2616

 

- Urodzenia - 6 osób

- Zgony - 10 osób

- Zameldowania ogółem - 7 osób

- Wymeldowania ogółem - 11 osób

51.Przygotowano i w dniu 03.07.2018r. w siedzibie LGD WIR w Stargardzie złożono

    wniosek o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii

    rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie

    zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i

    Morze”, na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy jez. Czarne w Czarnowie, gmina

    Kozielice” wnioskowana dotacja 99 999,00 zł, koszt całkowity zadania 245 998,88 zł,

    okres realizacji wg wniosku do 30-05-2019r.

52.Przygotowano i w dniu 31.07.2018r. w WFOŚiGW w Szczecinie złożono wniosek o

    udzielenie dotacji w kwocie 1 500 000,00 zł i pożyczki w kwocie 3 500 000,00 zł na

    realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości

    Mielno Pyrzyckie z przesyłem do Siemczyna” koszt całkowity zadania wg kosztorysów

    inwestorskich 5 360 172,16 zł.

53.W dniu 09.08.2018r. otrzymano informację ze Stowarzyszenia WIR o zakwalifikowaniu

    złożonego wniosku „Zagospodarowanie terenu przy jez. Czarne w Czarnowie, gmina

    Kozielice” do dofinansowania, wniosek zgodnie z decyzją Rady otrzymał 23,00 pkt,

    kolejnym etapem jest sprawdzenie wniosku przez Urząd Marszałkowski.

54.Prowadzenie strony internetowej gminy www.kozielice.pl poprzez zamieszczanie

    opisu aktualnych wydarzeń, informacji przesyłanych z urzędów i instytucji dotyczących

    mieszkańców gminy.

55.Opieka społeczna:

 1. Wpłynęło:
 • 97 wniosków o pomoc społeczną, w tym wnioski o dodatek mieszkaniowy oraz świadczenia wychowawcze, rodzinne, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny.

 

2. Wydano:

 • 85 decyzji administracyjnych

 

W okresie międzysesyjnym przeprowadzono 52 wywiady środowiskowe.

 

3. Wypłacono świadczeń pieniężnych ogółem:

 • 247.000,00 zł, w tym kwota: 149.000,00 zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

 

4. Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wydatkowano:

 

a/ styczeń 2018: 132.226,00 zł dla 268 dzieci;

b/ luty 2018: 132.163,00 zł dla 267 dzieci;

c/ marzec 2018: 133.982,00 zł dla 268 dzieci;

d/ kwiecień 2018: 132.500,00 zł dla 265 dzieci;

e/ maj 2018: 139.300,00 zł dla 279 dzieci;

f/ czerwiec 2018: 150.081,00 zł dla 301 dzieci;

g/ lipiec 2018: 138.133,00 zł dla 277 dzieci;

--------------------------------------------------

958.385,00 zł

 

INNE DZIAŁANIA:

 

Od 01 lipca 2018 r. tut. Ośrodek rozpoczął realizację rządowego programu „Dobry start”:

1/ liczba złożonych wniosków: 125;

2/ liczba rozpatrzonych wniosków: 96, w tym 96 – pozytywnie;

3/ liczba przyznanych świadczeń (liczba dzieci): 142;

4/ kwota wypłaconych świadczeń ogółem: nie wypłacono – pierwsze wypłaty

planowane są na koniec VIII/2018.

 

 

56.Szkoła Podstawowa.

Przerwa wakacyjna – prowadzone niezbędne remonty malarskie, wymiana lub naprawy

wyposażenia itp.

57.Gminny Dom Kultury.

-21-24 czerwca – Łozice, Tetyń, Kozielice, Mielno Pyrzyckie

III spotkanie z folklorem w Gminie Kozielice

-22 czerwca – 31 sierpnia – Siemczyn, Łozice, Kozielice, Czarnowo, Załęże, Tetyń,

Przydarłów, Hala sportowa - Wakacje 2018

-23 czerwca – Załęże - Noc Świętojańska

-30 czerwca – Mistrzostwa Gminy w Turnieju Spławikowym – Czarnowo, jezioro.

-7 lipca – Siemczyn - Festyn Rodzinny i Turniej o Puchar Sołtysa

-11 lipca – wszystkie miejscowości - Wycieczka do zoo w Ueckermunde

-18 lipca – wszystkie miejscowości - Wycieczka nad morze

-28 lipca – Kozielice - I Biesiada Kozielicka

-15 sierpnia – Tetyń - Dożynki sołeckie

-15 sierpnia – wszystkie miejscowości - Wycieczka do Lichenia

-18 sierpnia – Hala Sportowa - Dożynkowy Turniej piłki nożnej mężczyzn i piłki

siatkowej kobiet

 

Spotkania, wyjazdy Wójta Gminy Kozielice Piotra Rybkowskiego

 

23.06.2018 r. - Powiatowe młodzieżowe zawody pożarnicze w Pyrzycach,

                    - Spotkania z folklorem – Mielno Pyrzyckie,

24.06.2018 r. - Spotkania z folklorem – Kozielice,

25.06.2018 r - Sesja Rady Gminy,

26.06.2018 r. - Konferencja – Światłowody – Szczecin,

                    - posiedzenie Rady Edukacyjnej przy Kuratorze Oświaty w Szczecinie,

28.06.2018 r - Spotkanie z Komisarzem Wyborczym w Szczecinie,

03.07.2018 r.- Starostwo Powiatowe Pyrzyce - podpisanie umów z Marszałkiem

                      Rzepą na granty dla sołectw Trzebórz, Czarnowo, Mielno Pyrzyckie,

04.07.2018 r.- Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach w sprawie sytuacji

                      Szpitala Powiatowego,

05.07.2018 r - Wody Polskie Stargard – spotkanie w sprawie przepustu w Rokitach,

07.07.2018 r.- Festyn Rodzinny w Siemczynie,

09.07.2018 r.- Spotkanie z sołtysami,

10.07.2018 r.- Święto Policji – PDK Pyrzyce,

11.07.2018 r.- Spotkanie z Prezesem Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie

                      w sprawie cen wody i przydomowych oczyszczalni ścieków dla Rokit,

12.07.2018 r.- wyjazd do Notariusza w Pyrzycach w sprawie podpisania aktu notarialnego

                     z Panem rrrrrr

                    - Krzemień – otwarcie kąpieliska,

13.07.2018 r.- Nadleśnictwo Myślibórz – pozyskanie środków na drogi dojazdowe i sadzonki,

                    - Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach w sprawie Kontraktu Samorządowego,

14.07.2018 r.- Festyn Rodzinny w Tetyniu,

24.07.2018 r.- Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowniczej w sprawie  gazyfikacji Gminy Kozielice,

25.07.2018 r.- spotkanie z przedstawicielami Spółki DINO POLSKA w sprawie

                     lokalizacji sklepu w Kozielicach,

                   - Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie – Fundusz Sprawiedliwości –

                     podpisanie umów,

31.07.2018 r.- WFOŚiGW w Szczecinie – złożenie wniosków na budowę kanalizacji

                     sanitarnej w Mielnie Pyrzyckim,

                     - Urząd Marszałkowski Szczecin – podpisanie aneksu do umowy na

                       dofinansowanie z funduszu PROW,

01.08.2018 r.- Starostwo Powiatowe w Pyrzycach – spotkanie z Powiatowym Lekarzem

                     Weterynarii w sprawie ASF,

02.08.2018 r.- zebrania wiejskie – Rokity, Przydarłów, Maruszewo,

03.08.2018 r.- wyjazd do Notariusza w Pyrzycach w sprawie podpisania aktu notarialnego

                      z Państwem rrrrrr zebrania wiejskie w Czarnowie, Załężu i Trzeborzu.

06.08.2018 r.- spotkanie z przedstawicielami Kancelarii Doradztwa Podatkowego EOL w

                      Szczecinie w sprawie postępowania podatkowego – elektrownie wiatrowe,

                      - Spotkanie z Marszałkiem Rzepą – Szczecin,

                      - zebrania wiejskie - Kozielice, Siemczyn,

07.08.2018 r. - zebrania wiejskie – Tetyń, Łozice.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 29-08-2018 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 17-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 30-08-2018 11:01