Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr 1 z obrad I Sesji VIII Kadencji Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 listopada 2018 roku

PROTOKÓŁ

z obrad I Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice

z dnia 19 listopada 2018 roku.

 

Obrady I Sesji Rady Gminy zostały zwołane na dzień 19 listopada 2018 roku przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie, odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach i trwały od godz.1300 do godz.1510

Ad.1.Otwarcie inauguracyjnej Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pierwszą sesję nowo wybranej rady prowadzi najstarszy wiekiem radny .Obrady otworzyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Anna Pawlik i poprosiła najstarszego wiekiem radnego Pana Wacława Matułowicz o przejęcie prowadzenia obrad I sesji VIII Kadencji Rady Gminy. Najstarszy wiekiem radny prowadzi obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Ad.2 Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze .

Pan Wacław Matułowicz przejął prowadzenie obrad sesji i poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Annę Pawlik o wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze na radnych. Przewodnicząca Gminnej Komisji wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego.

Ad.3 Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych

Po wręczeniu zaświadczeń o wyborze na radnych, przystąpiono do aktu złożenia ślubowania przez radnych. Zgodnie z art.23a ust1 ustawy o samorządzie gminnym.przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie” .Wyjaśnił jak ma przebiegać ślubowanie.

Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg:

Prowadzący obrady odczytał rotę ślubowania:

„WIERNY KONSTYTUCJI I PRAWU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE OBOWIĄZKI RADNEGO SPRAWOWAĆ GODNIE , RZETELNIE I UCZCIWIE, MAJĄC NA WZGLĘDZIE DOBRO MOJEJ GMINY I JEJ MIESZKAŃCÓW”.

 

Po odczytaniu roty poprosił najmłodszą radną Panią Paulinę Mikołajczyk o odczytywanie kolejno nazwisk radnych. Kolejno wywoływani radni wypowiadali słowo „Ślubuję”.

Ślubowanie złożyło 15 radnych.

 

Ad.4 Stwierdzenie prawomocności.

 

Po złożonym ślubowaniu przez radnych prowadzący obrady stwierdził ,na podstawie listy obecności, że w obradach uczestniczy 15 radnych na stan ustawowego składu rady 15,więc rada może obradować i podejmować uchwały.

Ad.5 Przyjęcie porządku obrad.

 

Głos zabrali:

 

Robert Sójka - dlaczego w dzisiejszym porządku obrad jest punkt o treści: Powołanie komisji Statutowo- Regulaminowej:, jak rozumiem dzisiejszą sesje zwołał Komisarz Wyborczy w celu złożenia ślubowania radnych i Wójta.

 

Piotr Rybkowski –Wójt Gminy – wnioskodawcą jestem ja, komisja ma na celu opracowanie nowego Statutu Gminy, ustawa o samorządzie obliguje nas do powołania komisji wniosków i skarg, obecny Statut Gminy w § 17 mówi Na pierwszej sesji Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Na pierwszej sesji Rada Gminy może dokonać wyboru składu Komisji Rady Gminy.

Roman Janił - Statut Gminy nie zabrania dokonywania powołania Komisji, Komisarz ograniczył się tylko do ślubowania radnych i Wójta , a dalszą dyspozycje odnośnie porządku obrad pozostawia radzie.

Po zakończonej dyskusji prowadzący obrady odczytał porządek obrad I Sesji.

1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Wybór Przewodniczącego Rady.

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

8. Wręczenie Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze

9. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Kozielice

10. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy

11. Powołanie Komisji Statutowo-Regulaminowej

12. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad w przedstawionej wersji został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15.Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym, głosów przeciw nie było, porządek obrad I Sesji został przegłosowany i przyjęty większością głosów” za”

 

Ad.6. Wybór Przewodniczącego Rady.

Prowadzący obrady otworzył listę zgłoszeń kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy.

Radny Waldemar Baran – zgłaszam kandydaturę Pana Leszka Karpińskiego.- zgłoszony kandydat wyraził zgodę.

Radna Jolanta Wnuk - zgłaszam kandydaturę Roberta Sójkę - zgłoszony kandydat nie wyraził zgody.

Innych kandydatur nie zgłoszono, prowadzący zamknął listę zgłoszeń.

Ze względu na to ,że wyborów Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, należy powołać komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów.

Prowadzący otworzył listę zgłoszeń do komisji skrutacyjnej.

Zgłoszono następujące kandydatury do komisji skrutacyjnej>

Dariusz Zybała

Paulina Mikołajczyk

Lech Karpiński.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji. Skład komisji skrutacyjnej został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na sali obrad 15. Za składem komisji głosowało 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.

Skład komisji został jednomyślnie przyjęty.

Pan Wacław Matułowicz prowadzący obrad ogłosił 5 minutowa przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować kartki do głosowania. Po zakończonej przerwie zostały wznowione obrady, komisja przygotowała kartki do głosowania z nazwiskiem kandydata , Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Lech Karpiński wyjaśnił zasady głosowania. Kolejno wyczytywani radni otrzymywali kartki do głosowania i udawali się w miejsce wyznaczone do tajnego oddania głosu. Po dokonanym głosowaniu, prowadzący obrady ogłosił ponownie 5 minut przerwy. PO zakończonej przerwie wznowiono obrady. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15. Za kandydatem opowiedziało się 13 radnych, głosów wstrzymujących nie było, przeciw zagłosowało 2 radnych, protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokółu z obrad Sesji .W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Gminy Kozielice został wybrany Leszek Karpiński.

Po ogłoszeniu wyników prowadzący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

Prowadzący obrady Pana Wacław Matułowicz pogratulował wybranemu Przewodniczącemu i poprosił o przejęcie prowadzenia dalszej części obrad sesji.

Wybrany Przewodniczący podziękował za wybór i przejął prowadzenie dalszej części obrad sesji.

Ad7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył listę zgłoszeń kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Łukasz Posyniak – zgłaszam kandydaturę radnego Wacława Matułowicz- zgłoszony kandydat wyraził zgodę.

Innych kandydatur nie zgłoszono, prowadzący zamknął listę zgłoszeń.

Ze względu na to ,że wyborów Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, należy powołać komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów.

Z sali padł wniosek o pozostawienie składu komisji skrutacyjnej jak do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady. Uwag nie zgłoszono

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutowa przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować kartki do głosowania. Po zakończonej przerwie zostały wznowione obrady, komisja przygotowała kartki do głosowania z nazwiskiem kandydata , Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Lech Karpiński wyjaśnił zasady głosowania. Kolejno wyczytywani radni otrzymywali kartki do głosowania i udawali się w miejsce wyznaczone do tajnego oddania głosu. Po dokonanym głosowaniu, prowadzący obrady ogłosił ponownie 5 minut przerwy. PO zakończonej przerwie wznowiono obrady. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15. Za kandydatem opowiedziało się 12 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych, głosów przeciw nie było., protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokółu z obrad Sesji .W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Kozielice został wybrany Wacław Matułowicz.

Po ogłoszeniu wyników prowadzący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

 

Ad.8. Wręczenie Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Annę Pawlik o dokonanie wręczenia Panu Piotrowi Rybkowskiemu zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy w wyborach , które odbyły się 21 października 2018 roku. Przewodnicząca Gminnej Komisji wręczyła Panu Piotrowi Rybkowskiemu zaświadczenie o wyborze na Wójta.

Ad.9. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Kozielice

Pan Piotr Rybkowski w obecności Rady Gminy Kozielice złożył ślubowanie o treści:

„OBEJMUJĄC URZĄD WÓJTA GMINY UROCZYŚCIE Ś L U B U J Ę, ŻE DOCHOWAM WIERNOŚCI PRAWU, A POWIERZONY MI URZĄD SPRAWOWAĆ BĘDĘ TYLKO DLA DOBRA PUBLICZNEGO I POMYŚLNOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY”.

Po złożonym ślubowaniu przez Wójta Przewodniczący Rady Gminy wręczył Wójtowi Gminy zaświadczenie o treści :

Zaświadcza, się, że zgodnie z art.29a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 roku,poz.994). PAN PIOTR RYBKOWSKI w dniu 19 listopada 2018 roku złożył ślubowanie wobec Rady Gminy Kozielice, obejmując tym samym Urząd Wójta Gminy „Kozielice.

Zaświadczenie podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy ,oraz datowane 19 listopada 2018 roku.

Ad.10. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy

W dalszej części obrad głos zabrali:

Robert Sójka – Panie Przewodniczący nie znamy widełek wynagrodzenia Wójta ,nie mamy projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy ,celem skserowania rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Wójta), oraz przygotowania projektu uchwały jako wnioskodawca. Po przerwie zostały wznowione obrady.

Radni otrzymali wytyczne odnośnie wynagradzania oraz projekt uchwały dot. Wynagrodzenia Wójta. Przewodniczący rady Gminy przedstawił składniki wynagrodzenia.

Głos zabrali:

Waldemar Baran – wnoszę o pozostawienie wynagrodzenia Wójtowi na poziomie roku.

Lech Karpiński - wnoszę o ustalenie dodatku specjalnego w wysokości 20%.

Więcej uwag nie zgłoszono.

 

W pierwszej kolejności poddano pod głosowanie wniosek radnego Lecha Karpińskiego tj.

--ustalenie dodatku specjalnego w wysokości 20%.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na sali obrad 15. Za wnioskiem głosowało 2 radnych ,przeciw głosowało 12 radnych , wstrzymało się od głosu 1 radny(Sójka)

W dalszej kolejności poddano pod głosowanie wniosek radnego Waldemara Barana -

„o pozostawienie wynagrodzenia Wójtowi na poziomie roku” –

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych na stan obecnych na Sali obrad 15 . Za wnioskiem głosowało 13 radnych , przeciw głosowało 2 radnych ,głosów wstrzymujących nie było. Wniosek został przegłosowany i przyjęty większością głosów „za”

Po przegłosowaniu wniosków Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy – ogólna kwota wynagrodzenia:10.180,00 zł.

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Głosowanie odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw głosowało 1 radny, głosów wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i większością głosów „za” podjęta. Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu ,oraz został umieszczony na stronie BIP Kozielice.

Ad.11. Powołanie Komisji Statutowo-Regulaminowej

Przewodniczący Rady Gminy otworzył listę zgłoszeń kandydatur do składu doraźnej komisji Statutowo-Regulaminowej.

Zostały zgłoszone następujące kandydatury.

Dariusz Zybała - zgłaszam radnego Waldemara Barana - zgłoszony kandydat wyraził zgodę

Waldemar Baran - zgłaszam radną Paulinę Mikołajczyk – zgłoszona kandydatka wyraziła zgodę

Paulina Mikołajczyk – zgłaszam radnego Łukasza Posyniak - zgłoszony kandydat wyraził zgodę

Robert Sójka – zgłaszam kandydaturę radnej Moniki Domagała – Janowska – zgłoszona kandydatka nie wyraziła zgody

Więcej zgłoszeń nie odnotowano. Uwag do zgłoszonych kandydatur nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały w sprawie powołania komisji Statutowo-Regulaminowej w składzie :Dariusz Zybała, Paulina Mikołajczyk, Łukasz Posyniak poddał pod głosowanie. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Głosowanie odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciw głosowało 0 radny, głosów wstrzymujących nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie. Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu ,oraz został umieszczony na stronie BIP Kozielice.

Ad.12. Zamknięcie obrad.

Po zakończonej dyskusji i wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący rady Gminy stwierdził, że podjęte uchwały na obradach I Sesji Rady Gminy są prawomocne, gdyż uczestniczyło w niej 15 radnych, podziękował wszystkim za udział w obradach. O terminie obrad następnej sesji radni zostaną poinformowani.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Karpiński

Protokółowała

M.Strankowska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 10-12-2018 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 19-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 10-12-2018 13:47