Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/12/18

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 20 grudnia 2018 roku

 

w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn.zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn.zm.) w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) Rada Gminy Kozielice uchwala, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXVI/270/14 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 

 

Załącznik do uchwały

Rady Gminy Kozielice

z dnia 20.12.2018r..

 

 

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2019-2023

 

 

Podstawa prawna programu

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Kozielice w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007).

Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Kozielice.

 

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów, znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

 

Podmioty realizujące program

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozielicach jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoła podstawowa, gimnazjum) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Kozielice.

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom:

· do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

· uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,

· osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1508 z poź.zm.) w szczególności: osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Pomoc w zakresie dożywiania przyznaje się nieodpłatnie jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium, o którym mowa w art 8 ust 1 pkt.1i2 cytowanej ustawy.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy uczeń lub dziecko korzystające z zajęć w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku - jednocześnie zawiadamiając o tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozielicach. Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydawania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

 

Finansowanie programu

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna, półroczna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjętego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r., poz. 1007).

 

 

Uzasadnienie

 

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ma na celu ograniczenie m.in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym.

Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 15-01-2019 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 15-01-2019 13:41