Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 20 grudnia 2018 roku

Protokół

z obrad III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice

z dnia 20 grudnia 2018 roku.

 

Obrady III Sesji Rady Gminy Kozielice zostały zwołane na dzień 20 grudnia 2018 roku, odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach i trwały od godz.1300 do godz.1540

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach według listy obecności uczestniczy 13 radnych na stan ustawowego składu rady 15,więc rada może obradować i podejmować uchwały.

Nieobecni: Magdalena Gawrysiak, Rober Sójka.

 

Ad. 2 głaszanie zmian do porządku obrad III Sesji Rady Gminy. Zmian do porządku obrad nie wniesiono.

Ad.3 Przyjęcie porządku obrad III Sesji Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad III Sesji Rady Gminy. Uwag nie wniesiono. Porządek obrad został poddany pod głosowanie . Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na sali obrad 13.ZA przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Porządek obrad został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad.

 

1.0twarcie obrad III Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum.

 

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad III Sesji Rady Gminy.

 

3 .Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Gminy.

 

4. Wybór przedstawiciela do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

 

5. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego.

 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 

7.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Kozielice gm. Kozielice.

 

8. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.

 

9. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc społeczna w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

 

10.Projekt chwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2018

 

11.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2018

 

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2019-2023.

 

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2019.

 

14.Wnioski

 

15. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy.

 

Ad.4. Wybór przedstawiciela do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

 

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach zwróciło się z prośba o wyznaczenie jednego przedstawiciela do Rady Społecznej przy Szpitalu w Pyrzycach.

Radna Ewelina Michalczyk zgłosiła swoją kandydaturę jako ochotnik. Uwag do osoby radnej Michalczyk nie wniesiono.

Kandydaturę Pani Michalczyk poddano pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13.Za kandydatura głosowało 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Kandydatura radnej Michalczyk została zaakceptowana jednomyślnie.

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie nad projektem uchwały odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwała został przegłosowana i przyjęta jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego radnych stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.

Przewodniczący rady Gminy otworzył dyskusje.

Głos w dyskusji zabrali:

Lech Karpiński - działka była niezabudowana i teraz sprzedajemy bez przetargu, budynek został postawiony nielegalnie, jakieś wcześniejsze dokumenty powinny istnieć.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie nad projektem uchwały odbywało się imiennie.

W wyniku głosowania imiennego za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów wstrzymujących nie było , przeciw głosowało 1(radny) Uchwała został przegłosowana i przyjęta większością głosów „za”. ykaz głosowania imiennego radnych stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.7.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Kozielice gm. Kozielice.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie nad projektem uchwały odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwała został przegłosowana i przyjęta jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego radnych stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie nad projektem uchwały odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwała został przegłosowana i przyjęta jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego radnych stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc społeczna w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie nad projektem uchwały odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwała został przegłosowana i przyjęta jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego radnych stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 10.Projekt chwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2018

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Głosów w dyskusji nie było. Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie nad projektem uchwały odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwała został przegłosowana i przyjęta jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad.11.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2018

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Głosów w dyskusji nie było.

Przewodiczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie nad projektem uchwały odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwała został przegłosowana i przyjęta jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego radnych stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2019-2023.

Wójt Gminy poinformował, że radni projekt uchwały wraz załącznikami otrzymali w dniu 19 listopada 2018r. celem zapoznania. Projekt uchwały będzie temat najbliższej sesji rady Gminy. Dzisiejsza dyskusja jest zbędna.

Wójt Gminy – proponuje (wnioskuję, żeby dyskusję przeprowadzić na obradach następnej sesji)

Wniosek został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad . Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Udziału w głosowaniu nie brał radny Waldemar Baran. Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie.

 

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2019.

Wójt Gminy poinformował, że radni projekt uchwały wraz załącznikami otrzymali w dniu 19 listopada 2018r. celem zapoznania. Projekt uchwały będzie tematem najbliższej Sesji Rady Gminy.. Gminy – proponuje (wnioskuję, żeby dyskusję przeprowadzić na obradach następnej sesji. Wniosek został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad . Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Udziału w głosowaniu nie brał radny Waldemar Baran. Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie.

Ad. 14 Wnioski 

We wnioskach głos zabrali:

Robert Sójka - mam pytanie dotyczące informacji NSA, czy jest podjęta decyzja w sprawie podatku od nieruchomości od wiatraków, czy podjęto działania, jaki środki finansowe wpłynęły do gminy. - czy na odśnieżanie dróg przeznaczone są jakieś środki finansowe

Wójt Gminy – tak NSA uznało ,że do podstawy podatku bierze się fundament i gondolę. Spodziewamy się dodatkowych dochodów.

Waldemar Baran – jakie kary można nałożyć na firmę wiatrakową.

Wójt Gminy - w postaci kary finansowej.

Jolanta Wnuk - prosiłam o naprawę placu zabaw w Kozielicach, nikt na to nie zwrócił uwagi

Lech Karpiński - mam pytanie o uchwały funduszu sołeckiego, żeby mieszkańcy Trzeborza mogli decydować o środkach sołeckich.

Jolanta Wnuk – podatek od nieruchomości jaka kwota

Wójt Gminy –około 2.236 tyś.

Lech Karpiński - czy będziemy wybierać komisje.

Przewodniczący Rady Gminy – jak statut będzie zatwierdzony przez Wojewodę to będziemy wybierać.

Ad.15 Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy.

Po zakończonej dyskusji i wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący rady Gminy stwierdził, że podjęte uchwały na obradach III Sesji Rady Gminy są prawomocne, gdyż uczestniczyło w niej 13 radnych, podziękował wszystkim za udział w obradach. O terminie obrad następnej sesji radni zostaną poinformowani.

Całość przebiegu sesji jest dostępna na stronie gminy Kozielice

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Karpiński

Protokółowała

M.Strankowska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 11-02-2019 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2019 11:01