Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad IV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2018 roku

Protokół

z obrad IV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice

z dnia 28 grudnia 2018 roku.

 

Obrady IV Sesji Rady Gminy Kozielice zostały zwołane na dzień 28 grudnia 2018 roku, odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach i trwały od godz.1300 do godz.1540

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach według listy obecności uczestniczy 14 radnych na stan ustawowego składu rady 15,więc rada może obradować i podejmować uchwały.

Nieobecni: Magdalena Gawrysiak,

 

Ad.2 Zgłaszanie zmian do porządku obrad III Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:

 

- jako punkt 5 projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019”.

 

- jako punkt 6 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2018,

 

- jako punkt 7 projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2018-2013,

 

Pozostałe punkty porządku obrad otrzymują odpowiednia kolejność

Wniosek Wójta został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za wnioskiem głosowało 14 radnych , głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie.

Po przegłosowaniu wniosku i dokonania poprawek do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad IV Sesji wraz z naniesionym poprawkami.

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na Sali obrad 14. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Porządek obrad wraz z poprawkami został przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad IV Sesji.

 

1. 0twarcie obrad IV Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum.

 

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad IV Sesji Rady Gminy.

 

3 . Przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Gminy.

 

4. Wręczenie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie

 

5. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019”.

a) dyskusja, b) podjęcie uchwały

 

6.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2018

a) dyskusja, b) podjęcie uchwały

 

7.Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2018-2030

a) dyskusja, b) podjęcie uchwały

 

8. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2019.

a) dyskusja, b) podjęcie uchwały

 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2019-2023.

a) dyskusja b) podjęcie uchwały

 

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2019.

a) dyskusja ,b) podjęcie uchwały

 

11. Wnioski

 

12. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy.

 

Ad 4. Wręczenie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie.

 

Na obrady sesji zaproszeni zostali Państwo Zbigniew i Helena Sarba ,którzy zostali odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

W imieniu prezydenta wręczenia odznaczeń dokonał Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy.

 

Ad 5. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019”.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie nad projektem uchwały odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwała został przegłosowana i przyjęta jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego radnych stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.7.Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2018-2030

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie nad projektem uchwały odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwała został przegłosowana i przyjęta jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego radnych stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2019.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Otworzył dyskusje.

Głos zabrał :

Robert Sójka – proponuję o dopisanie w miesiącu październik/listopad przedstawienie planu finansowego GOK na 2020 rok

Wniosek został poddany pod głosowanie . Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na sali obrad 14. Za wnioskiem głosowało 14 radnych ,głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Wniosek został przegłosowany i przyjęty większością głosów ”za”

Po przegłosowaniu wniosku i uzupełnieniu planu pracy Rady Gminy na rok 2019.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie nad projektem uchwały odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwała został przegłosowana i przyjęta jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego radnych stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2019-2023.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie nad projektem uchwały odbywało się imiennie. W wyniku głosowania imiennego za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwała został przegłosowana i przyjęta jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego radnych stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2019.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy.

Głos zabrali :

Waldemar Baran – czy na rok 2019 przewidywany jest wzrost wynagrodzenia dla pracowników.

Wójt Gminy – raczej nie

Waldemar Baran - proponuje w budżecie gminy uwzględnić środki na zwiększenie wynagrodzenia dla pracowników.

 

Ad.11. Wnioski

Wnioski zgłaszane przez poszczególnych radnych oraz cały przebieg przebiegu Sesji do prześledzenia i odsłuchania na stronie internetowej Gminy Kozielice.

 

Ad.12. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy.

Po wyczerpaniu porządku obrad i zakończonej dyskusji .Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w obradach IV sesji, stwierdził ,że podjęte uchwały są prawomocne, gdyż w obradach uczestniczyło 14 radnych.

O obradach najbliższej sesji radni zostaną powiadomieni.

 

 

 

Protokołował:

M.Strankowska

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Karpiński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 11-02-2019 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 28-12-2018
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2019 11:33