Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2019 r.

Uchwała Nr VI/37/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 14 lutego 2019 roku

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2019 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1492) – Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomani oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2019 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2019 rok.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2019 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja ww. zadań prowadzona jest w formie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

 

W odniesieniu do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii niniejsza uchwała zawiera również program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kozielice.

 

Program zawiera również działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie z lat poprzednich. Określa on lokalne działania w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu oraz związanych ze zjawiskiem przemocy.

 

Program opiera się na założeniach wynikających z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców Gminy Kozielice, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, do osób z grup ryzyka, do dzieci i młodzieży.

 

Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminny Program na rok 2019 został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy.

 

W świetle powyższego, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na rok 2019 jest zasadne.

 

W ZAŁĄCZNIKU:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na rok 2019.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 18-03-2019 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 14-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2019 13:02