Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/25/07 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 luty 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kozielice na rok 2007


Uchwała Nr V/25/07

Rady Gminy Kozielice

z dnia 22 luty 2007

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kozielice na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,z roku 2002 Dz.U.Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz.1271 z roku 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z roku 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z roku 2005, Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z roku 2006 Nr 17 poz.128, , Nr 181 poz.1337), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiana Dz.u. Nr 169 poz.1420, z roku 2006 Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, N r 187 poz.1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz.1218, Nr 249 poz.1832).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 5 704 990 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 5 309 578 , zgodnie z załącznikiem nr 2.

 2. Zadania inwestycyjne w 2007 roku. zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3

 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 395 412 zł przeznaczeniem na:

 1. planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 350 000,

 2. planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 45 412 ,

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

 1. Ustala się dochody w kwocie 30 000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 15 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 2. Ustala się wydatki w kwocie 15 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 1 500 ,

 2. wydatki - 150 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                   - w kwocie 200000 zł;

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z klasyfikacją budżetową, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 9

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2007r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 21-03-2007 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-03-2007 08:59