Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozielice za 2018 r.

 

 

 

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZIELICE ZA

2018 r.

 

 

 

I. DOCHODY GMINY

 

Budżet gminy Kozielice na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXVII/188/17 w następujących wysokościach:

Dochody - 11.984.578,27

Wydatki - 15.241.578,27

 

W 2018 r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła:

Dochody - 13.643.532,79

Wydatki - 16.567.388,02

 

 

 

Na plan 13.643.532,79 zł uzyskano wpływy w kwocie 13.372.070,81 tj. 98,01 %.

 

Struktura dochodów wg. poszczególnych grup przedstawia się następująco:

 

 1. DOCHODY MAJĄTKOWE plan 20.000,00 zł, wykonanie 22.700,00 zł, tj. 113,5 %

 2. DOCHODY BIEŻĄCE plan 13.623.532,79 zł, wykonanie 13.349.370,81 zł, tj. 97,99 %

w tym:

 

Lp.

 

Struktura dochodów bieżących

 

Plan (w zł)

 

Wykonanie (w zł)

 

% wykonania

1

2

3

4

5

1.

Podatki

5.288.985,00

 

5.234.165,28

98,96

2

Opłaty

290.559,00

 

299.150,01

102,96

3

Wpływy z różnych dochodów

23.000,00

 

40.993,56

178,23

4.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

903.941,00

717.111,84

79,33

5.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

56.750,00

64.612,56

113,85

6.

Wpływy z usług

 

3.000,00

10.909,95

363,67

7.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

5.002,27

11.096,54

221,83

 

Odsetki podatkowe i od opłat

 

9.000,00

35.012,88

389,03

9.

Subwencja ogólna

2.868.682,00

 

2.868.682,00

100,00

10.

Dotacje celowe

 

4.177.788,76

4.066.933,44

97,35

12.

Wpływy z otrzymanych darowizn

13.244,76

13.244,76

 

100,00

13.

Dochody z zadań zleconych

 

0,00

2.121,99

 

14.

Wpływy ze sprzedaży majątku

0,00

 

2.700,000

 

15.

Rekompensata utraconych dochodów

0,00

756,00

 

16.

Kary

 

 

1.000,00

 

17.

Środki dla biblioteki

 

3.580,00

3.580,00

 

 

OGÓŁEM

13.643.532,79

 

13.372.070,81

98,01

 

 

 

 

PODATKI

Plan 5.288.985,00 zł, realizacja za rok 2018 5.234.165,28 zł tj. 98,96 %

 

 

1. Podatek od nieruchomości

Plan 4.057.262,00,00 zł, wykonanie 3.920.361,48 zł tj. 96,63 %

 

w tym: osoby prawne - plan 3.532.646,00 zł, wykonanie 3.514.132,00 zł tj. 96,63 %

osoby fizyczne - plan 524.616,00 zł, wykonanie 406.229,48 zł tj. 77,43 %

 

2. Podatek rolny

Plan 1.151.820,00 zł, wykonanie 1.170.378,40 tj. 101,61 %

 

w tym: osoby prawne - plan 745.850,00 zł, wykonanie 655.751,00 zł tj. 87,92 %

osoby fizyczne - plan 405.970,00 zł, wykonanie 514.627,40 zł tj. 126,76 %

 

Łącznie w sprawach podatkowych wystosowano 454 upomnień do podatników, oraz wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 185 tytułów wykonawczych.

 

3. Podatek leśny

 

Plan 38.617,00 zł, wykonanie 38.106,92 zł tj. 98,68 %

 

w tym: osoby prawne - plan 37.917,00 zł, wykonanie 37.519,00 zł tj. 98,95 %

osoby fizyczne - plan 700,00 zł, wykonanie 587,92 zł tj. 83,99 %

 

4. Środki transportowe

 

Plan 21.286,00 zł, wykonanie 22.576,00 zł tj. 106,06 %

 

w tym: osoby prawne - plan 7.486,00 zł, wykonanie 5.126,00 zł tj. 68,47 %

osoby fizyczne - plan 13.800,00 zł, wykonanie 17.450,00 zł tj. 126,45 %

 

 

 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 79.524,48 zł tj. 397,62 %

 

Podatek ten obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. Podatkowi podlegają:

umowy sprzedaży ,pożyczki, darowizny, dożywocia , podział spadku , umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, umowa depozytu nieprawidłowego.

 

 1. Podatek od spadków i darowizn

 

Plan 0,00 zł, wykonanie 3.218,00

 

 

OPŁATY

Plan 290.559,00 zł, realizacja za rok 2018 r. 299.150,01 zł tj. 102,96 %

 

1. Opłata skarbowa

 

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.597,00tj. 55,97 %

Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji.

 

2. Inne opłaty

 

 1. Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 34.222,18 zł tj. 85,56 %

 1. Wpływy za umieszczenie w pasie drogowym.

Plan 191.512,00 zł, wykonanie 193.118,08 zł tj.100,84 %

 1. Opłaty za przedszkole

Plan 25.000,00, wykonanie 35.311,65 zł tj. 141,25 %

 1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan 3.800,00 zł, wykonanie 7.256,31 zł tj. 190,96 %

 1. Opłata komornicza, koszt upomnienia.

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 3.853,40 tj. 385,34 %

 

Wpływy z różnych opłat (§ 0690):

 

 1. (80101) - plan 0,00 zł, wykonanie 120,34

 2. (90019) - plan 12.000,00, wykonanie 14.897,87 tj. 124,15 %

 3. (90095) - plan 2.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł

 4. (90020) - plan 0,00 zł, wykonanie 26,18

 5. ( 75095) - plan 4.647,00 zł, wykonanie 4.647,00 zł tj.100,00 %

 6. ( 75023) - Plan 0,00 zł, wykonanie 100,00 zł

 

 

WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§ 0970)

 

Plan 23.000,00 zł, realizacja za rok 2018 r. 40.993,56 tj. 178,23 %

 

  1. (75011) - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

  2. (75023) - plan 0,00 zł. wykonanie 6.833,09

  3. (70005) - plan 0,00 zł, wykonanie 1.684,50 zł

 

  1. (75412) - plan 0,00 zł, wykonanie 10,00 zł

  2. (75814) - plan 0,00 zł, wykonanie 9.078,77 zł

  3. (80101) - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.208,78 zł

  4. (85154) - plan 0,00 zł, wykonanie 380,00 zł

  5. (90095) - plan 20.000,00 zł, wykonanie 21.798,42

 

 

UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

 

Plan 903.941,00,00 zł, realizacja za rok 2018 r. 717.111,84 zł tj. 79,33 %

 

1. Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 883.941,00,00 zł, wykonanie 940.116,00 zł tj. 106,36 %

 

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Plan 20.000,00 zł, wykonanie -223.004,16

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

 

 

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH (§ 0750)

 

Plan 56.750,00 zł, realizacja za rok 2018 r. 64.612,56 zł tj. 113,85 %

 

 1. Dochody z dzierżawy działek warzywnych, działek zagrodowych, dzierżawy lokali, dzierżawy budynków gospodarczych.

Plan (70005) 47.000,00 zł, wykonanie 49.091,92tj. 104,45 %

 

 1. Wpływy za miejsca grzebalne.

Plan (71035) 9.750,00 zł, wykonanie 11.207,64 zł tj. 114,95 %

 

3) Wpływy z hali sportowej

Plan (92601) 0,00 zł, wykonanie 4.313,00

 

 

 

WPŁYWY Z USŁUG (§ 0830)

 

Plan 3.000,00 zł, realizacja za rok 2018 r. 10.909,95 zł tj. 363,67 %

 

 1. Wpływy z usług opiekuńczych są to wpływy od 12 osób które korzystają z usług opiekuńczych.

 

 

ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

 

Plan 5.002,27 zł, realizacja za rok 2018 r. 11.096,54 zł tj. 221,83 %.

 

 

ODSETKI OD NIETERMINOWEGO REGULOWANIA NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHÓD GMINY (§ 0910)

 

Plan 9.000,00 zł, realizacja za rok 2018 r. 35.012,88, tj. 389,03 %

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

w tym: osoby prawne (75615) - plan 3.000,00 zł, wykonanie 30.955,00 tj. 1031,83 %

osoby fizyczne (75616 ) - plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.271,69 zł tj. 109,06 %

osoby prawne (75618) - plan 3.000,00 zł, wykonanie 251,72 tj. 8,39 %

rozdział (70005) - plan 0,00 zł, wykonanie 532,60

rozdział (90095) - plan 0,00 zł, wykonanie 1,87

 

 

 

SUBWENCJA

 

Plan 2.868.682,00 zł, realizacja za rok 2018 r. 2.868.682,00 zł tj. 100,00 %

 

Minister Finansów przekazuje informację o planowanych wysokościach subwencji,

na 2018 r. dla gminy Kozielice kwoty subwencji wynoszą:

 

 1. Część oświatowa.

Plan 2.262.606,00 , wykonanie 2.262.606,00 zł tj. 100,00 %

 1. Część wyrównawcza.

Plan 569.222,00 zł, wykonanie 569.222,00 zł tj. 100,00 %

 1. Część równoważąca.

Plan 36.854,00 zł, wykonanie 36.854,00 zł tj. 100 %

 

 

DOTACJE CELOWE

 

1. Plan 4.177.788,76, realizacja za rok 2018 r. 4.066.933,44 zł tj. 97,35 %.

 

 1. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

Plan 509.601,18 zł, wykonanie 509.601,18 zł tj. 100,00 %

 

 1. Dotacja administracja publiczna - urzędy wojewódzkie.

Plan 13.128,78 zł, wykonanie 12.124,78 tj. 92,35 %

 

 1. Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan 1.670.119,00, wykonanie 1.619.797,99 zł tj. 96,99 %

 

 1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 870.925,00 zł, wykonanie 838.231,45 zł tj. 96,25 %

 

 

 1. Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Plan 204,00 zł, wykonanie 136,43 zł tj. 66,88 %

 

6) Dotacja na wsparcie rodziny

Plan 118.310,00 zł, wykonanie 112.810,00 zł tj. 95,35 %

 

7) Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

Plan 28.502,08 zł, wykonanie 28.502,08 zł tj.100,00 %

 

8) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 32.195,00 zł, wykonanie 32.195,00 zł tj. 100,00 %

 

9) Inne formy wychowania przedszkolnego (przedszkola).

Plan 32.195,00 zł, wykonanie 32.195,00 zł tj. 100,00 %

 

10) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 19.678,00 zł, wykonanie 19.155,94 tj. 97,35 %

 

11) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan 219.194,00 zł, wykonanie 211.123,90 zł tj. 96,32 %

 

12) Zasiłki stałe.

Plan 137.555,00 zł, wykonanie 135.265,26 zł tj. 98,34 %

 

13) Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 116.000,00 zł, wykonanie 116,000,00 zł tj. 100,00 %

 

14) Szkoła podstawowa

Plan 26.000,00 zł wykonanie, 25.840,00 zł tj. 99,38 %

 

15) Wspieranie gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”

Plan 195.853,00 zł, wykonanie 195.853,00 tj. 100,00 %

 

16) Pomoc materialna dla uczniów - stypendia.

Plan 73.678,00 zł, wykonanie 73.678,00 zł tj. 100,00 %

 

 

17) Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2018 r.

Plan 528,00 zł, wykonanie 528,00 zł tj. 100,00 %

 

18) Dotacja na wybory do rad gmin i wybory Wójta

Plan 39.148,00 zł, wykonanie 28.920,71 zł tj. 73,88 %

 

19) Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Funduszu Sprawiedliwości

Plan 34.974,72 zł, wykonanie 34.974,72 zł tj.100 %

 

20) Dotacje dla sołectw z Urzędu Marszałkowskiego

Plan 40.000,00 zł wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,00 zł

 

 

OTRZYMANE DAROWIZNY W POSTACI PIENĘŻNEJ

 

Plan 13.244,76 zł, wykonanie 13.244,76 , tj.100,00 %

 

 

DOCHODY Z ZADAŃ ZLECONYCH ( 2360)

 

Dochody uzyskane z zaległości funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej

to kwota 2.121,99 zł.

 

 

DOCHODY MAJĄTKOWE

 

Plan 0,00 zł, wykonanie 2.700,00

spłata za lokal Przydarłów

 

 

REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW

 

Plan 0,00 zł, wykonanie 756,00 zł

 

Kary

Plan 0,00 wykonanie 1.000,00 zł

 

ŚRODKI DLA BIBLIOTEK

Plan 3.580,00 zł, wykonanie 3.480,00 zł, tj. 100,00 %

 

 

UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE W ROKU 2018 NA KWOTĘ 10.464,00 ZŁ

Z tytułu podatku rolnego osób fizycznych 10.347,00 zł, oraz podatku od nieruchomości 117,00 zł.

 

 

 

II. WYDATKI GMINY

 

 

Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian na 2018 r. zamknął się kwotą

16.567.388,02 , realizacja za 2018 r. 13.146.809,24 tj. 79,35 % w tym:

 

Plan wydatków bieżących 12.377.877,20, realizacja 11.795.870,20 zł tj. 95,29 %,

Plan wydatków majątkowych 4.189.510,62 zł, realizacja 1.350.939,04 zł tj. 32,25 %

 

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

 

 

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

 

Plan wydatków w tym dziale 532.637,18, wykonanie 532.637,18 tj. 100,00 %, w tym:

 

01009

Spółki wodne plan 1.008,00 zł, wykonanie 1.008,00 tj. 100,00 %

 

01030

Izby rolnicze plan 22.028,00 zł, wykonanie 22.028,00 tj. 100,00 %

Wydatkowana kwota dotyczy wpłaty 2% odpisu od wpłaconych kwot podatku rolnego

na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego.

 

01095

Pozostała działalność plan 509.601,18, wykonanie 509.601,18 tj. 100,00 %

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

 

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

 

Plan wydatków w tym dziale 497.542,57 zł, wykonanie 441.021,57 tj. 88,64 %

 

60016

Drogi publiczne gminne plan 497.542,57 zł, wykonanie 441.021,57 tj. 88,64 %

Na wydatkowaną kwotę składają się:

wydatki bieżące 186.825,79, między innymi: opłata za umieszczenie w pasie

drogowym - należność dla Starostwa Powiatowego wkwocie 82.997,70 zł,

remont drogi Czarnowo 48.498,90 zł, remont drogi Tetyń- Czeczewo 27.675,00 zł,

 

wydatki majątkowe 254.195,78 z tego wydatki z f.sołeckiego 17.265,00 zl

 • budowy chodników 122.982,28 zł, w tym sołeckie Siemczyna 6.265,00 zł

 • projekt ronda Łozice 45.510,00 zł,

 • zakup programu ewidencji dróg 19.618,50 zł,

 • ścieżka rowerowa- dokumentacja 29.923,00 zł,

 • wiaty przystankowe 36.162,00 zł ( Siemczyn, Łozice, Czarnowo) w tym

sołeckie Siemczyn 11.000,00 zł

 

 

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

 

Plan wydatków w tym dziale 393.154,00 zł, wykonanie 174.786,04 zł tj. 44,46 %, z tego:

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 393.154,00 zł, wykonanie 174.786,04

tj. 44,46 %,

Wydatki bieżące w kwocie 62.896,04 :

 • 22.078,15 zł za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, zakup map, wycenę nieruchomości a także na opłaty notarialne,

 • 22.337,39 zł czynsz dzierżawny,

 • 10.035,00 zł miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Załęże,

 • 8.445, 50 zł, koncepcja zagospodarowania plaży w Załężu i Czarnowie.

 

Wydatki majątkowe 111.890,00:

 • 6.000,00 zł wykup działki we wsi Trzebórz,

 • 7.000,00 zł działki we wsi Mielno Pyrzyckie,

 • 8.000,00 zł, działki we wsi Załęże,

 • 38.000,00 zł działki we wsi Tetyń,

 • 30.750,00 zł dokumentacja plaży Czarnowo,

 • 22.140,00 zł projekt modernizacji budynku w Tetyniu.

 

 

 

710 - DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA

 

 

Plan wydatków w tym dziale 153.900,00 zł, wykonanie 134.914,13 tj. 87,66 %, z tego:

 

71035

Cmentarze plan 153.900,00 zł, wykonanie 134.914,13 tj. 87,66 %,

Wydatki bieżące w kwocie 41.445,62

 • administrowanie cmentarzami w Tetyniu, Kozielicach, Mielnie- 36.000,00 zł,

 • wypłatę prowizji za pobieranie opłat cmentarnych 2.390,66 zł,

 • wywozy nieczystości 3.054,96 zł.

 

Wydatki majątkowe 93.468,51 zł w całości wydatek dotyczący cmentarza Kozielice

 

 

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

 

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 2.111.628,21 , wykorzystano w 98,60 %, tj. w kwocie 2.081.986,55 zł. Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

 

75011

Urzędy wojewódzkie plan 81.848,78 zł, wykonanie 78.651,34 tj. 96,09 %

W rozdziale tym wydatki bieżące związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

 

75022

Rady gmin plan 63.800,00 zł, wykonanie 63.710,54tj. 99,86 %

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy w Kozielicach

m.in. wypłatą diet za udział w sesjach i pracach Komisji Rady Gminy 58.955,13 zł

 

75023

Urzędy gmin plan 1.537.164,23 zł, wykonanie 1.530.634,05 tj. 99,58 %

Wydatki bieżące 1.530.838,35 zł, w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy Kozielice, w tym:

wydatki bieżące 1.530.838,35między innymi:

 • wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń

1.202.700,79 zł,

 • zakup materiałów biurowych 22.759,41 zł,

 • zakup laptopa, komputera 6.468,18 zł,

 • programy, licencje 8.303,39 zł,

 • zakup szaf 4.800,00 zł,

 • olej opałowy 19.702,25 zł,

 • usługi pocztowe 20.441,91 zł,

 • telefoniczne 11.054,39 zł,

 • prowizje bankowe 5.261,80 zł,

 • ubezpieczenie majątku 4.000,00 zł,

 • usługi prawne 23.870,97 zł,

 • witryna internetowa, aktualizacja programów 15.073,56 zł,

 • usługa informatyczna 39.400,00 zł,

 • remont pomieszczeń Urzędu Gminy, konserwacja gaśnic 6.888,03 zł,

 • delegacje, szkolenia pracowników, 27.686,48 zł,

 • odpis na ZFŚS 27.731,00 zł,

 • zakup Rutera 5.456,28 zł,

 • wywóz nieczystości 3.250,97 zł,

 • wydatki bhp pracownicze 2.839,40 zł,

 • zakup energii 22.369,87 zł.

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 25.220,00 zł, wykonanie

24.967,23 tj. 99,00 %

Wydatki bieżące związane z promocją gminy Kozielice.

 

75085

Wspólna obsługa jednostek budżetowych plan 50.105,00 zł, wykonanie 49.765,95 zł tj.

99,32 %

Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej obsługę księgową jednostek budżetowych 48.878,95 zł

 

75095

Pozostała działalność plan 353.490,20, wykonanie 334.257,44 zł tj. 94,56 %

Wydatki bieżące 157.031,12w tym

 • sołectw - 23.545,03 zł,

 • pozostałe - 133.486,09 zł, w tym:

 • wydatki związane z wypłatą ryczałtu dla sołtysów 23.291,25 zł,

 • wydatki płacowe pracowników społecznie użytecznych, i publicznych 33.524,54 zł,

 • składki na stowarzyszenie - WIR Stargard 1.600,00 zł,

 • składka na Związek Dolnej Odry 12.954,00 zł,

 • dożynki gminne 33.067,48 zł,

 • wydatki związane z pracami na sołectwach przez pracowników biura pracy 9.856,42 zł,

 • opłaty komornicze 1.991,17 zł.

Wydatki majątkowe 177.226,32 zł w tym:

 • sołectw 161.382,15 zł.

 

 

751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

Plan wydatków w tym dziale 39.676,00 , wykonanie 29.448,71tj.74,22 %

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 528,00 , wykonanie 528,00 tj. 100,00 %

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 39.148,00 zł, wykonanie 28.920,71 zł tj.73,88 %

 

 

 

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

 

Plan wydatków w tym dziale 321.687,72 zł, wykonanie 215.192,58 tj. 66,89 %

 

75405

Komendy powiatowe Policji

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

75412

Ochotnicze straże pożarne plan 312.887,72 zł, wykonanie 211.561,08 tj. 67,62 %

Wydatki bieżące 172.600,08 zł w tym: wydatki sołeckie 7.674,38 zł ( Kozielice, Tetyń).

Wydatki związane są z realizacją zadań określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, m.in. na wynagrodzenia kierowców, ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich, ubezpieczenie

Wydatki majątkowe 38.961,00 zł w tym wydatki sołeckie 9.000,00 zł (Kozielice)

 

75421

Zarządzanie kryzysowe plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.631,50 zł tj. 95,57 %

Wydatek związany z akcjami kryzysowymi.

 

 

757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 

 

Plan wydatków w tym dziale 130.000,00 zł, wykonanie 115.199,11 tj. 88,61 %

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 130.000,00 zł, wykonanie 115.199,11 tj. 88,61 %

Wykonane wydatki bieżące dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek bankowych.

 

 

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

 

 

Plan wydatków w tym dziale 281.200,00 zł, wykonanie 0,00

 

75814

Różne rozliczenia finansowe plan 246.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

 

 

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

W dziale tym na plan 3.854.878,84,00, wykonanie 3.803.427,37 , tj. 98,67 %, z tego:

 

80101

Szkoły podstawowe plan 2.457.815,38 zł, wykonanie 2.447.763,69 tj99,59 %

W całości to wydatki bieżące między innymi:

 • wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń 2.021.436,03 zł,

 • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 80.341,08 zł,

 • odpis na fundusz świadczeń socjalnych 103.846,00 zł,

 • zakup artykułów biurowych 7.988,92 zł,

 • wydatki na zakup energii elektrycznej i wody 26.447,42 zł,

 • zakup oleju opałowego 57.640,64 zł,

 • środki czystości 11.190,36 zł,

 • usługi transportowe 10.146,36 zł,

 • ubezpieczenie sprzętu 6.000,00 zł,

 • wywóz nieczystości 9.436,96 zł,

 • uszczelnianie okien, regulacja, wymiana uszkodzonych szyb 7.809,60 zł,

 • zakup pomocy dydaktycznych 54.566,70 zł,

 • usługi zdrowotne 2.086,40 zł,

 • delegacje, szkolenia 5.464,43 zł.

 • zakup sprzętu informatycznego 5.288,30 zł,

 • zakup mebli i wyposażenia 12.912,37 zł,

 • nagrody 2.576,76 zł,

 • zakup materiałów do remontu 6.873,32 zł,

 • opłaty bankowe i pocztowe 2.375,72 zł,

 • usługi serwisowe, przeglądy, dzierżawy 11.885,78 zł

 

 

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 175.789,00 zł, wykonanie 171.270,56 tj. 97,43 %

Wydatki bieżące w kwocie 171.270,56 zł w tym:

 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143.466,87 zł,

 • dodatki wiejskie 10.080,34 zł.

 • odpis na ZFŚS 9.417,00 zł

 

80106

Przedszkola plan 244.743,00 zł, wykonanie 241.871,00 tj. 98,83

Wydatki bieżące w kwocie 241.871,00 w tym:

 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 136.754,32 zł,

 • dodatki wiejskie 9.760,27 zł,

 • zakup środków żywności do przedszkola 39.701,10 zł,

 • odpis na ZFŚS 12.023,00 zł,

 • Opłaty za przedszkola 33.448,98 zł.

 

80110

Gimnazja plan 585.562,73,00 zł, wykonanie 568.795,85 tj. 97,14 %

Wydatki bieżące w kwocie 568.795,85 w tym:

 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 491.452,56 zł,

 • dodatki wiejskie 19.970,73 zł,

 • odpis ZFŚS 17.549,00 zł,

 • zakup materiałów biurowych 4.936,79 zł,

 • zakup energii i wody 5.358,43 zł,

 • zakup oleju opałowego 11.218,34 zł,

 • usługi transportowe 2.487,72 zł,

 • ubezpieczenie sprzętu 1.500,00 zł,

 • środki czystości 2.199,71 zł,

 • usługi serwisowe, dzierżawa, przeglądy 2.310,68 zł,

 • wywóz nieczystości 1.702,71 zł,

 • opłaty bankowe i pocztowe 713.98 zł,

 • zakup mebli i wyposażenia 577,81 zł,

 • zakup materiałów do remontu 1.385,98 zł

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół plan 241.200,00 zł, wykonanie 241.091,57 tj. 99,96 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opłacenie przewozów dzieci na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne - wydatek bieżący.

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 24.105,00 zł, wykonanie 24.104,65 tj. 100,00 %

Opłacono szkolenia i konferencje metodyczne w zakresie doskonalenia zawodowego -

wydatek bieżący.

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 81.420,38 zł, wykonanie 65.720,21 zł

tj.80,72 %

Wydatki bieżące w tym:

 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.534,75 zł,

 • dodatki wiejskie 2.125,46 zł,

 • środki dydaktyczne 8.360,00 zł.

 

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 15.741,27 zł, wykonanie 14.307,76 zł tj. 90,89 zł

Wydatki bieżące w tym:

 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.391,98 zł,

 

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 28.502,08 zł, wykonanie 28.502,08 zł tj. 100,00%

Wydatki bieżące w tym:

środki dydaktyczne 28.219,95 zł

 

 

851 - OCHRONA ZDROWIA

 

 

W dziale tym plan 40.000,00, wykonanie 28.447,58 tj. 71,12 %, z tego:

 

 

85153

Zwalczanie narkomanii plan 10.000,00, wykonanie 5.646,00 tj. 56,46 %

Wydatki bieżące 5.646,00.

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 30.000,00, wykonanie 22.801,58 tj. 76,01 %

Wydatki bieżące 22.801,58.

 

 

852 - POMOC SPOŁECZNA

 

 

W dziale tym plan 1.210.854,00, wykonanie 1.188.297,67 tj. 98,14 %, z tego:

 

85202

Domy pomocy społecznej plan 84.400,00, wykonanie 81.114,95 zł, tj. 96,11 %

Wydatki bieżące dotyczą odpłatności za całodobowy pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej umieszczone są 4 osoby.

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej plan 19.678,00, wykonanie 19.155,94 zł tj. 97,35 %

Wydatki bieżące sfinansowane dotacją z budżetu państwa, a związane

z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i świadczenia opiekuńcze.

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 279.194,00, wykonanie 271.123,90 tj. 97,11 %

 • z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe 211.123,90 zł,

 • ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 60.000,00 zł.

 

85215

Dodatki mieszkaniowe plan 57.300,00 , wykonanie 53.506,85 tj. 93,38 %

Wydatki bieżące - wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych.

 

85216

Zasiłki stałe plan 137.555,00, wykonanie 135.265,26 tj. 98,34 %

Wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,

spełniającym kryterium dochodowe.

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej plan 262.195,00, wykonanie 260.861,48 tj. 99,49 %

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej składają się wydatki bieżące miedzy innymi:

 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 213.361,59 zł,

 • zakup materiałów biurowych 7.057,18 zł,

 • zakup laptopa, urządzenia UPS, drukarki, fotela 5.044,33 zł

 • opłaty pocztowe, i bankowe 5.077,92 zł,

 • usługa prawna 1.230,00 zł,

 • usługi transportowe 3.292,95 zł,

 • modyfikacja programu 5.350,00 zł,

 • odpis na ZFŚS 3.558,00 zł,

 • przejazdy służbowe, szkolenia 8.401,65 zł,

 • zakup okna do pokoju OPS 1.350,00 zł

 • zakup sprzętu AGD jako pomoc 1.598,00 zł.

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 95.179,00, wykonanie 93.978,25 tj. 98,74 %

Wydatki bieżące dotyczą usług opiekuńczych świadczonych dla12 osób starszych, które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają wsparcia osób drugich. Usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione w UG Kozielice opiekunki.

 

85230

Pomoc w zakresie dożywiania plan 245.353,00, wykonanie 245.073,00

tj. 99,89 %

Wydatki bieżące dotyczą realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

 

 

85295

Pozostała działalność plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.218,04 zł tj.94,06 %

 

 

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Plan 900,00 zł, wykonanie 888,72 tj. 98,75 %

 

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 900,00 zł

wykonanie 888,72 tj. 98,75 %

Dotacje na współfinansowanie zadania powiatu pyrzyckiego - warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kozielice.

 

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

 

Plan 98.678,00 zł, wykonanie 93.454,00 tj. 94,71 %

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów plan 98.678,00, wykonanie 93.454,00 tj.

94,71 %

Wydatki bieżące w zakresie pomocy w formie stypendium szkolnego dla uczniów.

 

 

855 - RODZINA

 

Plan 2.793.690,00, wykonanie 2.703.132,58 tj. 96,76 %

85501

Świadczenia wychowawcze plan 1.677.104,00 , wykonanie 1.626.705,53 tj.

96,99 %

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+.

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 923.346,00, wykonanie 889.429,90 tj. 96,33 %

Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekuna, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

85503

Karta dużej rodziny plan 204,00 zł, wykonanie 136,43 tj.66,88 %

 

85504

Wspieranie rodziny plan 149.486,00, wykonanie 143.340,74 tj. 95,89 %

Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale ujęto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

 

85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 43.550,00, wykonanie

43.519,98 tj. 99,93 %

Realizując ustawę z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonano wydatków za pobyt 6 dzieci, w tym 5 dzieci w rodzinie zastępczej, 1 dziecko

w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

 

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

Plan 2.737.042,51 , wykonanie 426.145,86 tj. 15,97 % w tym:

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.099,06 tj. 67,77 %

Wydatki bieżące związane są z regulowaniem należności za utrzymanie czystości ulic, placów i przystanków.

 

90013

Schroniska dla zwierząt plan 14.000,00 zł, wykonanie 6.252,65 tj. 44,66 %

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIX/203/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozielice wydatki bieżące z tym związane to kwota 6.252,65 zł.

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 250.791,00, wykonanie 249.003,68

tj. 99,29 %

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 67.236,02 związane są

z regulowaniem opłat za oświetlenie ulic i konserwację urządzeń energetycznych.

Wydatki majątkowe 112.791,00 zł

 • modernizacja oświetlenia

 

90095

Pozostała działalność plan 2.463.251,51, wykonanie 164.790,47 tj. 6,69 %

Wydatki bieżące w kwocie 132.707,69 między innymi::

 • dopłata do wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych w miejscowościach Maruszewo, Przydarłów, Mielno-kolonia. Dopłata do kosztów zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych oraz dopłata do kosztów odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych 100.000,00 zł.

 • dopłaty osobom fizycznym 10.448,20 zł,

 • opłata za zarządzanie siecią wodną i kanalizacyjną 17.220,00 zł.

 • Wydatki majątkowe 32.082,78 zł, z tego:

 • dokumentacja na punkt zlewny oczyszczalni 10.578,00 zł,

 • modernizacja szafy przepompowni ścieków w m. Tetyń. 9.225,00 zł,

 

 

 

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

 

Plan 1.281.005,35, wykonanie 1.089.045,60 zł tj. 85,01 % w tym:

Wydatki bieżące 617.505,94 zł w tym :

 • wydatki sołeckie 7.278,35 zł ( Rokity, Załęże)

 • dotacja dla Instytucji kultury 610.227,00 zł,

Wydatki majątkowe 471.539,66 zł

 • budowa świetlicy w Trzeborzu 449.096,68 zł

 

 

926 - KULTURA FIZYCZNA

 

 

Plan 88.913,64, wykonanie 88.783,99 tj. 99,85 % w tym:

 

92601

Obiekty sportowe plan 16.113,64, wykonanie 16.113,00tj. 100,00%

Wydatki majątkowe 16.113,00 zł z tego:

wydatki sołeckie 16.113,00 zł (Przydarłów)

 

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł tj.

100,00 %

Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego z konkursu realizującego zadanie z zakresu kultury fizycznej.

92695

Pozostała działalność plan 42.800,00 zł wykonanie 42.670,99 zł tj. 99,70 zł

Wydatki majątkowe 42.670,99 zł ( Mielno)

 

 

 

 

Wydatki majątkowe objęte limitem

 

Lp

Nazwa zadania

 

Planowana kwota

Wykonanie

1

Budowa świetlicy w Trzeborzu

 

449.100,00

449.096,68

2

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mielnie pyrzyckim

2.000.000,00

0,00

3

Modernizacja oświetlenia

 

112.791,00

112.791,00

4

Modernizacja świetlicy w Mielnie pyrzyckim

130.000,00

0,00

4

Położenie chodników

 

100.000,00

85.608,96

5

Budowa dróg gminnych

 

70.000,00

0,00

6

Budowa oczyszczalni przydomowych

 

250.000,00

0,00

7

Rozbudowa strażnicy OSP w Kozielicach

22.000,00

9.000,00

8

Zagospodarowanie plaży w

Czarnowie

125.000,00

30.750,00

 

Razem

 

3.258.891,00

687.246,64

 

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załącznikach:

 

Załącznik Nr 1 Zestawienie wg działów

Załącznik Nr 2 Dochody gminy

Załącznik Nr 3 Wydatki gminy

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki zlecone

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody gminy

Załącznik Nr 6 Dotacje podmiotowe

Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki Ochrony Środowiska

Załącznik Nr 8 Dotacje celowe realizowane przez podmioty nie należące do sektora F. P

Załącznik Nr 9 Wydatki jednostek pomocniczych (sołeckie)

Załącznik Nr 10 wydatki z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załącznik nr 11 dotacje celowe realizowane przez podmioty należące do sektora F. P

 

W roku 2018 wykonano dochody w 98,01 % , a wydatki w 79,35 %.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Gmina na bieżąco realizuje zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych jak i rozchodów. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb -28S w kwocie 675.626,25, to zobowiązania niewymagalne.

Należności wymagalne gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-27S na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 565.912,51 , w tym należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego 473.361,72 zł.

Nadpłaty natomiast to kwota 334.483,02.

Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2018 wynoszą 10.464,00 z tytułu podatków osób fizycznych.

 

Wynik budżetu na 31 grudnia 2018 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 225.261,57,

Ustawowe wskaźniki zadłużenia zostają zachowane. Zadłużenie gminy to kredyty długoterminowe, które na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 3.339.612,51.

Kredyty pozostałe do spłaty:

 1. Bank Spółdzielczy 88.622,00 zł, ostatnia rata spłaty przypada na 2019 r.

 2. Bank Spółdzielczy 52.720,00 zł, ostatnia rata spłaty przypada na 2020 r.

 3. Bank Gospodarstwa Krajowego 123.270,51 zł, ostatnia rata spłaty w 2019 r.

 4. PKO Bank Polski 1.595.000,00 zł, ostatnia rata spłaty przypada na 2022 r.

 5. PKO Bank Polski 1480.000,00 zł, ostatnia rata spłaty przypada na 2024 r.

 

Gmina w roku 2018 nie udzielała poręczeń i gwarancji.

 

ZAŁĄCZNIKI OD 1 DO 12 ORAZ ZAŁĄCZNIKI OD 1 DO 2 GOK ORAZ INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOZIELICACH ZA 2018 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIELICE STAN NA DZIEŃ 31.12 2018 ROK DO POBRANIA.

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Z LINKU PONIŻEJ:

http://bip.kozielice.pl/strony/3394.dhtml

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 07-05-2019 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 31-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 11-09-2019 11:38