Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25.04.2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice


Uchwała Nr VIII/46/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 25.04.2019 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) , art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

( Dz. U. z 2019r. poz.122), Rada Gminy Kozielice uchwala , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice na rok 2019.

§ 2. Rada Gminy Kozielice określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych :

 1. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy;

 2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;

 3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;

 4. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest przez następujące działania Gminy:

 1. Odławianie z terenu Gminy zwierząt bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostawionych bez opieki właściciela i przewożenie ich do Schroniska VET-ZOO SERWIS, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka , z którym Gmina posiada podpisaną umowę na przyjmowanie bezdomnych psów i kotów wolno żyjących;

 2. Umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;

 3. Zapewnienie opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom złapanym na terenie Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela prowadzone będzie przez Schronisko VET-ZOO SERWIS, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, o którym mowa w punkcie 1;

 4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;

 5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt przez Schronisko VET-ZOO SERWIS, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka;

 6. Uruchomienie w Urzędzie Gminy lub innej instytucji lub organizacji, której Gmina powierzy to zadanie, punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp.

 7. Zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom, poprzez ich dokarmianie.

§ 4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez następujące działania Gminy:

 1. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i humanitarnego traktowania zwierząt;

 2. Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, przez podmiot do tego uprawniony, z którym Gmina podpisze stosowną umowę;

 3. Współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących, w tym w zakresie ograniczania ich rozrodczości, z którymi Gmina podpisze porozumienie;

 4. Umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” właścicielom suk, i zachęcenie właściciela aby w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostały poddane sterylizacji, na koszt właściciela;

 5. Umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” wolno żyjących kocic oraz zachęcenie opiekunów do ich sterylizacji, poprzez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym w tym zakresie;

§ 5. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez następujące działania Gminy:

Współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach;

§ 6. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne należące do p. Ryszarda Dubińskiego, Kozielice 12, 74-204 Kozielice.

§ 7. Rada Gminy Kozielice uchwalając budżet Gminy Kozielice zapewniła w nim środki finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w wysokości 14.000 zł., które zostaną wydatkowane w sposób określony w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 122) należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ww. ustawy rada gminy wypełniając obowiązek określony w art. 11 ust. 1 ustawy, określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Koszty realizacji programu ponosi gmina.

Z uwagi na występujący na terenie Gminy Kozielice problem bezdomnych zwierząt przyjęcie Programu i jego realizacja są uzasadnione.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy projekt Programu został przedstawiony do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 14-05-2019 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 25-04-2019
Ostatnia aktualizacja: - 14-05-2019 11:41