Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice


Uchwała nr X/57/2019

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) Rada Gminy w Kozielicach uchwala co następuje:

§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice, przyjętego uchwałą XXV/261/2001 z dnia 28.12.2001 roku, zmienionego uchwałami Rady Gminy Kozielice nr XV/125/04 z dnia z dnia 23.09.2004 roku, nr XXIII/186/2005 z dnia 07.07.2005 roku, nr IX/52/2007 z dnia 23.10.2007 roku, nr XXVIII/195/2010 z dnia 18.03.2010 roku, nr XXVIII/196/2010 z dnia 18.03.2003 roku, nr XXIII/242/13 z dnia 21.11.2013 roku, nr XXV/164/17 z dnia 25 września 2017 roku.

  2. Granice obszaru zmiany studium przedstawione zostały w załączniku nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4 do uchwały.

§ 2. Przedmiotem zmiany studium jest:

  1. w części graficznej: przeznaczenie terenów o funkcji rolniczej na cele sportowe, rekreacyjne z zielenią wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  2. w części tekstowej: wprowadzenie niezbędnych zmian wynikających ze zmiany w części graficznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) oraz zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w celu określenia polityki przestrzennej w gminie, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego Rada podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Obszar opracowania zmiany Studium oznaczono na załącznikach graficznych oznaczonych nr 1, nr 2 , nr 3, oraz nr 4 stanowiących integralną część uchwały.

Przedmiotem zmiany jest przeznaczenie terenów w granicach przedstawionych na załącznikach graficznych:

  • załącznik nr 1 - teren położony w obrębie geodezyjnym Kozielice, stanowiący działkę nr 335

na cele sportowe, rekreacyjne z zielenią wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W obowiązującym studium przedmiotowa działka położona jest w strefie mieszkalno - usługowej.

Działka 335 jest obecnie w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Warunkiem nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozielice przedmiotowej nieruchomości jest dokonanie zmian zapisów studium, dlatego też koniecznym jest podjęcie przez Radę uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice.

  • załącznik nr 2 - teren położony w obrębie geodezyjnym Siemczyn, stanowiący działki nr 7/10 oraz 7/12 na cele sportowe, rekreacyjne z zielenią wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W obowiązującym studium przedmiotowe działki położone są w strefie przemysłowej.

  • załącznik nr 3- teren położony w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, stanowiący działkę nr 552/24 na cele sportowe, rekreacyjne z zielenią wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W obowiązującym studium przedmiotowa działka położona jest w strefie użytków ekologicznych

  • załącznik nr 4 - teren położony w obrębie geodezyjnym Tetyń, stanowiący działki nr 402, 401/1, 400/2, 289/2 oraz 290/2 na cele sportowe, rekreacyjne z zielenią wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W obowiązującym studium przedmiotowe działki położone są w strefie produkcyjno - usługowej, mieszkalno - usługowej oraz strefie produkcji rolnej.

Działki nr 401/1 oraz 400/2 są obecnie w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Warunkiem nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozielice przedmiotowych nieruchomości jest dokonanie zmian zapisów studium, dlatego też koniecznym jest podjęcie przez Radę uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice.

Przyjęte w projekcie uchwały rozwiązania spełnią oczekiwania społeczności lokalnej, a jednocześnie będą wpisywały się w kierunek polityki przestrzennej gminy Kozielice. Efektem realizacji tego celu będzie zachowanie, rewaloryzacja i rozwój terenów rekreacyjnych będących istotnym elementem struktury powyższych miejscowości oraz jakości życia mieszkańców.

Zakres zmiany studium będzie zawierać elementy określone w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dostosowaniu do przedmiotu zmiany z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.. U. Nr 118 poz. 1233 ze zm.).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 08-08-2019 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 27-06-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2019 10:36