Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o pracy Wójta Gminy Kozielice w okresie międzysesyjnym 01.10.2018 r. ? 12.12.2018 r.


Kozielice 14.12.2018 r.

OK.0057. 7 .2018.MR

Informacja o pracy Wójta Gminy Kozielice

w okresie międzysesyjnym 01.10.2018 r. - 12.12.2018 r.

W okresie międzysesyjnym zostały opracowane projekty uchwał oraz materiały przedkładane na dzisiejszej sesji, w tym o wydanie opinii.

Wójt Gminy wydał 23 zarządzenia, a mianowicie:

 1. Zarządzenie Nr 74.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie

zmian budżetu Gminy Kozielice na 2018 r.

 1. Zarządzenie Nr 75.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2018 r.

 2. Zarządzenie Nr 76.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Zagospodarowanie terenu działki nr 76 w obrębie Czarnowo w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Czarne w miejscowości Czarnowo, Gmina Kozielice”.

4) Zarządzenie Nr 77.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie

zmian budżetu Gminy Kozielice na 2018 r.

5) Zarządzenie Nr 78.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2018 r. w sprawie

zmian budżetu Gminy Kozielice na 2018 r.

6) Zarządzenie Nr 79.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie

przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na:

„Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w

Kozielicach w sezonie grzewczym 2018/2019”

7) Zarządzenie Nr 80.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2018 r.

8) Zarządzenie Nr 81.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2018 r.

9) Zarządzenie Nr 82.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie

Ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Kozielice.

10)Zarządzenie Nr 83.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie

zmian budżetu Gminy Kozielice na 2018 r.

11)Zarządzenie Nr 84.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2018 r. w sprawie

podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Program

współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z

dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019”.

12)Zarządzenie Nr 85.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2018 r.

13)Zarządzenie Nr 86.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2018 r.

14)Zarządzenie Nr 87.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2018 r.

15)Zarządzenie Nr 88.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2018 r. w sprawie

dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych

samorządowych jednostek budżetowych Gminy Kozielice.

16)Zarządzenie Nr 89.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie

zmian budżetu Gminy Kozielice na 2018 r.

17)Zarządzenie Nr 90.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie

zmian budżetu Gminy Kozielice na 2018 r.

18)Zarządzenie Nr 91.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie

zmian budżetu Gminy Kozielice na 2018 r.

19)Zarządzenie Nr 92.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2018 r.

20)Zarządzenie Nr 93.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2018 r.

21)Zarządzenie Nr 94.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2018 r.

22)Zarządzenie Nr 95.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie

ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy

w Kozielicach.

23)Zarządzenie Nr 96.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie

przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie

przetargu nieograniczonego, na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w

miejscowości Mielno Pyrzyckie z włączeniem do przepompowni P6 w miejscowości

Siemczyn, Gmina Kozielice”

Ponadto:

1.Urząd Skarbowy wyegzekwował od dłużników zaległości podatkowe (w łącznym zobowiązaniu pieniężnym) wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 8 513,38 zł.

2.Wpływy podatków od dnia 03.10.2018r. do dnia 11.12.2018 r. wynoszą:

 • osoby fizyczne:

- podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny: 231 203,12 zł.

- podatek od środków transportowych: 1 035,00zł.

 • osoby prawne:

- podatek od nieruchomości: 482 322,00 zł.

- podatek rolny: 152 833,00 zł.

- podatek leśny: 6 368,00 zł.

- podatek od środków transportowych: 2 104,00 zł.

3.Wpływy z czynszu najmu i dzierżawy wynoszą: 7 279,80 zł.

4.Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą: 60,00 zł.

5.Wpływy z opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury (teletechnicznej,

technicznej, elektroenergetycznej) w pasie drogowym drogi gminnej wynoszą: 0,00 zł.

6.UMORZENIA PODATKÓW - OSOBY FIZYCZNE

Nazwa podatku

Ilość podatników

Kwota w zł.

- rolny

2

787,00

Ogółem umorzenie podatku rolnego

2

787,00

- od nieruchomości

-

-

Ogółem umorzenie podatku od nieruch.

-

-

- leśny

-

-

Ogółem umorzenie podatku leśnego

-

-

7. UMORZENIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

Odsetki za zwłokę

Ilość podatników

Kwota w zł.

- osoby fizyczne

-

-

Ogółem umorzenia odsetek

-

-

8. UMORZENIE PODATKÓW - OSOBY PRAWNE

Nazwa podatku

Ilość podatników

Kwota w zł.

- od nieruchomości

-

-

Ogółem umorzenie podatku rolnego.

-

-

9. UMORZENIE ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

Odsetki za zwłokę

Ilość podatników

Kwota w zł.

- osoby prawne

-

-

Ogółem umorzenie odsetek

-

-

10. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU

NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

- osoby fizyczne wypłacono - kwotę: 73.059,18 zł.

- osoby prawne wypłacono - kwotę: 51.565,47 zł.

11.Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z mocy prawa Gmina Kozielice nabyła

nieodpłatnie grunty pod rowami w obrębie geodezyjnym Trzebórz - 3 działki.

12.Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z mocy prawa Gmina Kozielice nabyła

nieodpłatnie grunty pod rowami w obrębie geodezyjnym Przydarłów - 2 działki.

13.Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z mocy prawa Gmina Kozielice nabyła

nieodpłatnie grunty pod rowami w obrębie geodezyjnym Mielno - 18 działek.

14.Przyjęto na środki trwałe - 20 działek.

15.W dniu 16.10.2018 roku złożono wnioski o wpis w księdze wieczystej na 20

nieruchomości przejętych z mocy prawa na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę

Zachodniopomorskiego.

16.W dniu 23.11.2018 r. zlecono umieszczenie ogłoszenia dotyczącego wykazu

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 91 obręb Załęże.

17.W dniu 26.11.2018 r. sporządzono i podano do publicznej wiadomości ( tablica ogłoszeń,

BIP, Głos Pomorza) wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice,

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - działka nr 91 obręb

Załęże.

18.W dniu 03.12.2018 r. odbyło się spotkanie z Panem Zbigniewem Sarba w sprawie

odkupienia od niego działki nr 126/4 obręb Trzebórz pod istniejącą przepompownię

ścieków P5.

19.W dniu 25.10.2018 r. podpisano umowę zlecenie na podział działki nr 393 obręb

Kozielice.

20.W dniu 21.11.2018 r. wydano decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w

ewidencji gruntów jako działka nr 506/2 obręb Tetyń.

21.W dniu 15.10.2018 r. podpisano 2 aneksy do umów dzierżawy przedłużające okres trwania

umowy oraz wystawiono 2 faktury do ww. aneksów.

22.W dniu 19.10.2018 r. rozpoczęto procedurę zmiany nazwy obiektu fizjograficznego

znajdującego się w miejscowości Czarnowo - przygotowano projekt uchwały i wniosek.

23.W dniach 09.11.2018 r. i 13.11.2018 r. wydano zaświadczenia o nadaniu numerów

porządkowych dla budynków znajdujących się w miejscowości Czarnowo.

24.Prowadzona jest procedura wydania 3 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji

polegających na:

 • rozbudowie w układzie poziomym (budowa ganku), przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcję mieszkalną oraz budowie budynku gospodarczego w miejscowości Kozielice;

 • zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pensjonat wraz rozbudową o windę dla niepełnosprawnych, przebudową i adaptacja strychu oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na „ miejsce dziennego pobytu osób starszych- Klub seniora” wraz z przebudową i adaptacja strych w miejscowości Tetyń- projekt decyzji w przygotowaniu;

 • zmianie sposobu użytkowania części strychu budynku mieszkalnego na cele mieszkalne wraz z montażem okien połaciowych w miejscowości Trzebórz- projekt decyzji w przygotowaniu.

25.Zmieniono decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i

przebudowie wraz ze zmiana sposobu użytkowania części poddasza gospodarczego na cele

mieszkalne w Kozielicach, w zakresie uzupełnienia zapisu dotyczącego geometrii dachu.

26.Wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:

 • budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Załęże;

 • rozbudowie, przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej w Trzeborzu;

 • rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego poprzez dobudowę konina dla istniejącej w tym budynku kotłowni na paliwo stałe w miejscowości Kozielice;

 • rozbudowa z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele powiększenia powierzchni mieszkalnej oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego w miejscowości Tetyń.

27.Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

budowie budynku remizy OSP, realizacja miejsc postojowych, z zagospodarowaniem

terenu oraz niezbędną infrastrukturą.

28.Wydano 18 wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym zaświadczenia).

29.Trwa procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia pn. „budowa elektrowni fotowoltaicznej PV ZAŁĘŻE, linii kablowych

SN i NN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placami i drogami

wewnętrznymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi” w miejscowości

Załęże.

30.Trwa opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego obszar obrębu Załęże wraz z analizą gruntów rolnych klas I-VI w gminie.

Przystąpiono do przygotowań materiałów niezbędnych do złożenia wniosku rolnego t.j.

analizy materiałów klasoużytków terenu Gminy Kozielice.

Pierwotny termin realizacji całego zadania został wydłużony poprzez aneks do umowy do

dnia 31.08. 2019 r. ze względu na przedłużająca się procedurę opiniowania projektu planu

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie.

31.Wydano 18 decyzji na usunięcie drzew.

32.Wystąpiono do Starostwa i uzyskano zgodę na usunięcie drzew na cmentarzu w

Kozielicach.

33.Wystąpiono i uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie

zgodę na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi Wojewódzkiej 122 i drogi Powiatowej

1554Z w obrębie Łozice w związku z wykonaniem projektu przebudowy skrzyżowania

drogi Wojewódzkiej z drogą Powiatową i drogą Gminną na skrzyżowanie bezkolizyjne

typu RONDO w kształcie nerki z zajezdnią autobusową.

34.Trwaja prace przy wycince drzew na terenie Gminy Kozielice - cmentarz w miejscowości

Kozielice, Mielno Pyrzyckie, Tetyń.

35.Wykonano nasadzenia w miejscowościach Siemczyn i Kozielice: tuja szmaragdowa - 150

szt., bukszpan - 300 szt.

36.Kontynuowane są prace nad opracowaniem informatycznym ewidencji dróg na terenie

Gminy Kozielice - wykonawca firma GISON z siedzibą w Krakowie- etap nanoszenia

uwag i poprawek.

37.Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne - Budowa kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Mielno Pyrzyckie z włączeniem do przepompowni P6 w

miejscowości Siemczyn wraz z przyłączami i przełączeniami zewnętrznych instalacji -

składanie ofert i komisyjne otwarcie odbędzie się dnia 20.12.2018 r. o godz. 12.10 38.Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę - adaptacji

byłego dworca PKP na mieszkania socjalne w miejscowości Tetyń, - koszt przebudowy na

podstawie kosztorysu inwestorskiego 865 116,44 zł. brutto.

39.Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na - zagospodarowanie działki nr 76 w miejscowości

Czarnowo w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Czarne - koszt wykonania 319 597,12 zł.

brutto - firma P.B. ISOBAU-POLSKA Jarosław Stacherzak z siedzibą w Szczecinie.

40.Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg w trybie zapytania ofertowego na wykonanie

dokumentacji PFU programu funkcjonalno-użytkowego dla zadanie - przebudowa drogi

Tetyń - Czeszewo (Tatol) - złożono 2 oferty - koszt wykonania wyniesie 6 150,00 zł.

brutto - wykonawca LANDPROJEKT z siedzibą w Szczecinie

41.Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg w trybie zapytania na wykonanie dokumentacji

projektowej przebudowy drogi Tetyń -Maruszewo - złożono 6 ofert - najkorzystniejsza

oferta wynosi 24 600,00 zł. brutto - wykonawca PPH AWIS sp. z o.o. z siedzibą w

Zielonej Górze.

42.Wykonano drogę gminną w miejscowości Kozielice przy P. Karwowskich.

43.Uporządkowano plac zabaw w miejscowości Tetyń.

44.Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg w trybie zapytania na wykonanie - wymiany pokrycia

dachowego budynku gminnego w miejscowości Przydarłów - złożono 1 ofertę - koszt

wykonania 24 860,00 zł. brutto - wykonawca Handel Usługi Ogólnobudowlane DUO

z siedziba w Mieszkowicach.

45.Trwają prace zabezpieczające budynek PKP w miejscowości Tetyń zgodnie z zaleceniami

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach m.in. - zabezpieczenie

okien i drzwi od strony torowiska, zabezpieczenie dachu głównego oraz dachów bocznych

nad pomieszczeniem gospodarczym przy budynku i nad poczekalnią, naprawa i

uzupełnienie rynien, zabezpieczenie podłogi i sufitu w poczekalni (nastawnia) - koszt

wykonania 8 880 zł. brutto - wykonawca Handel Usługi Ogólnobudowlane DUO z

siedziba w Mieszkowicach.

46.Zlecono wykonanie opinii technicznej budynku mieszkalnego należącego do gminy na

działce nr 42 przeznaczonego do rozbiórki w miejscowości Załęże celem zaopiniowania

przez konserwatora zabytków. Opinia i uzgodnienie jest niezbędne do zgłoszenia robot

rozbiórkowych - koszt opinii 2 000,00 zł. brutto

47.Działalność gospodarcza.

Wykonano 11 czynności: zmiany 2 szt., zawieszenie 5szt., wykreślenie 1 szt., wpis 3 szt.

Wysłano 4 pisemne informacje na zapytania ZUS dot. wpisów do rejestru działalności

gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kozielice.

48.Oświetlenie.

Dokonano 4 zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego.

Zamontowano 5 punktów oświetleniowych w miejscowości Tetyń przy numerach 23, 76,

88, 90, 94. Podpisano umowę na poprawę jakości oświetlenia w Kozielicach - 4 lampy od

budynku nr 71 w kierunku cmentarza i bud. nr 106A. Termin wykonania do 01.06.2019 r.

49.Sąd.

Dwie osoby odpracowują wyroki przy pracach porządkowych w Łozicach i w Kozielicach.

Informacje na bieżąco są przekazywane do Sądu.

50.Cmentarze.

W okresie 1 listopada zapewniono dodatkowe wywozy odpadów oraz ustawiono

kabiny TOI TOI przy cmentarzach.

Na koniec każdego miesiąca następuje rozliczenie opłat cmentarnych pobranych od

wyznaczonych inkasentów.

51.Drogi.

W dniu 27.11.2018r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg

gminnych na terenie Gminy Kozielice. Podpisano umowę z firmą „GREKO” Grzegorz

Kosmala na sezon zimowy 2018/2019.

Na stronie urzędu umieszczono informację z wykazem zarządców wszystkich dróg na

terenie Gminy Kozielice, odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg wraz z nr

telefonów. Taką informację otrzymali również wszyscy Sołtysi.

52.Różne.

W dniu 16.11.2018r. podpisano umowę na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy

Szkole Podstawowej w Kozielicach na sezon grzewczy 2018/2019 z firmą OKTAN

ENERGY & V/L SERWICE Sp. z o.o. w Warszawie. Firma złożyła najkorzystniejszą

ofertę w przetargu nieograniczonym w dniu 06.11.2018 r.

W dniu 22.11.2018 r. przyjęto 1 dostawę oleju opałowego w ilości 7100 litrów.

Zlecono ZW w Goleniowie wykonanie przyłącza w rurze preizolowanej nad ciekiem

wodnym w miejscowości Rokity.

Mieszkanka Zadeklina przysposobiła bezpańskiego psa. Po ogłoszeniu na stronie, nie

odnalazł się właściciel.

53.Stan ludności na dzień 13. 12 .2018 roku:

Lp.

Miejscowość

Mieszkańcy stali

Mieszkańcy czasowi

Razem

1.

Czarnowo

111

3

114

2.

Kozielice

571

19

590

3.

Łozice

275

2

277

4.

Maruszewo

52

6

58

5.

Mielno Pyrzyckie

276

2

278

6.

Przydarłów

110

1

111

7.

Rokity

83

8

91

8.

Siemczyn

189

7

196

9.

Tetyń

510

8

518

10.

Trzebórz

177

7

184

11.

Trzebórz-Podborze

8

0

8

12.

Zadeklino

12

0

12

13.

Załęże

164

4

167

RAZEM

2538

66

2604

- urodzenia - 1 osoba

- zgony - 12 osób

- zameldowania ogółem - 41osób ( w tym:24 ukraińców)

- wymeldowania ogółem - 16 osób

- ilość wydanych dowodów osobistych - 116 szt.

54.W dniu 08.10.2018r. otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
o negatywnej ocenie wniosku o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0038/18 pn.

„Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego

torowiska na odcinku Kozielice-Tetyń” złożonego w ramach naboru 9.3 Wspieranie

rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów

miejskich i wiejskich RPO WZ na lata 2014-2020. Wniosek spełnił kryteria wyboru oraz

uzyskał wymaganą liczbę punktów, jednakże kwota przeznaczona na dofinansowanie

projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. Wniosek Gminy

Kozielice otrzymał 45,81 punktów w ocenie i uplasował się na 56 pozycji, operacje

znajdujące się na liście od miejsca 1 do 48 mieszczą się w kwocie przeznaczonej na

dofinansowanie projektów w konkursie.

55.W dniu 22.10.2018 r. złożono protest do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie dot.

oceny wniosku o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0038/18 pn. „Zaprojektowanie
i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku

Kozielice-Tetyń” złożonego w ramach naboru 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej,

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich RPO WZ

na lata 2014-2020.

56.W dniu 25.10.2018 r. otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
o ocenie wniosku i odmowie przyznania pomocy na realizację operacji pn. Przebudowa

dróg gminnych w miejscowości Kozielice na dz. nr 391, 424, 430/2, 459 wraz z budową

zjazdów oraz utwardzeniem terenu na dz. nr 425/5 wnioskowana dotacja 504 466,00 zł.,

koszt całkowity zadania 792 812,48 zł. W ramach działania „Budowa lub modernizacja

dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek zawiera zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające wysokość

dostępnych środków o więcej niż 50% w ramach dostępnego limitu na operacje Budowa

lub modernizacja dróg lokalnych tj. 19 553 421 euro/ 16 320 935,65 zł.

Wniosek Gminy Kozielice otrzymał 8 punktów w ocenie i uplasował się na 61 pozycji,

operacje znajdujące się na liście od miejsca 1 do 16 mieszczą się 100% dostępnego limitu,

natomiast operacje od miejsca 17 do 24 mieszczą się w 150% dostępnego limitu środków.

57.Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakupy w ramach

realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -

Funduszu Sprawiedliwości w ramach umowy dotacji nr DFS-II-7211-10/18 z dnia

25.07.2018 r. zadanie pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy

Kozielice w niezbędny sprzęt ratowniczy”. Otrzymano dotację celową w kwocie 34 974,72

zł., co stanowi 99% kosztów kwalifikowalnych. W ramach zadania zakupiono sprzęt i

wyposażenie dla jednostek OSP z terenu Gminy Kozielice w postaci:

OSP Kozielice - defibrylator automatyczny AED, piła ratownicza do szyb klejonych,

bosak dielektryczny, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków;

OSP Tetyń - piła ratownicza do szyb klejonych, zestaw uniwersalnych podpór i klinów

do stabilizacji pojazdów, detektor napięcia, bosak dielektryczny, parawan do osłony

miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków;

OSP Załęże - zestaw ratownictwa medycznego R1 (torba R1 z wyposażeniem, nosze typu

deska, szyny typu Kramera), defibrylator automatyczny AED, piła ratownicza do szyb

klejonych, bosak dielektryczny;

OSP Mielno Pyrzyckie - zestaw ratownictwa medycznego R1 (torba R1 z wyposażeniem,

nosze typu deska, szyny typu Kramera), defibrylator automatyczny AED, piła ratownicza

do szyb klejonych, bosak dielektryczny, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania

ofiar wypadków.

Dostawcą sprzętu była firma MED-WAR Tomasz Warzybok z Wągrowca.

W dniu 26.10.2018 r. w strażnicy OSP Tetyń odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu dla

poszczególnych jednostek OSP.

Koszt całkowity zadania wyniósł 35 480,00 zł, zadanie zrealizowane i rozliczone.

58.Przygotowano i w dniu 06.11.2018 r. w WFOŚiGW w Szczecinie złożono poprawiony

wniosek o udzielenie dotacji w kwocie 500 000,00 zł. i pożyczki w kwocie 3 500 000,00

zł. na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w

miejscowości Mielno Pyrzyckie z przesyłem do Siemczyna” koszt całkowity zadania wg

kosztorysów inwestorskich 5 360 172,16 zł.

59.W dniu 14.11.2018 r. otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
o przedłużeniu rozstrzygnięcia protestu do oceny wniosku o dofinansowanie nr

RPZP.09.03.00-32-0038/18 pn. „Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej

na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice-Tetyń” złożonego
w ramach naboru 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej

ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich RPO WZ na lata 2014-2020.

60.W dniu 30.11.2018 r. otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
o nie uwzględnieniu złożonego protestu do oceny wniosku o dofinansowanie nr

RPZP.09.03.00-32-0038/18 pn. „Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej

na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice-Tetyń” złożonego
w ramach naboru 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej

ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich RPO WZ na lata 2014-2020.

61.Realizacja umów dotacji z UM na realizację zadań „Granty sołeckie 2018” dla sołectw:

Czarnowo - „Budowa wiaty przystankowej w Czarnowie”, Trzebórz - „Budowa placu

zabaw w sołectwie Trzebórz” koszt całkowity zadania 14 736,09zł, w tym grant z UM w

kwocie 10 000,00zł. Wykonano nową wiatę przystankową wraz z utwardzeniem terenu-

kostka polbruk.

62.Realizacja umowy dotacji z UM na realizację zadania „Dokończenie budowy boiska

sportowego w Mielnie Pyrzyckim” otrzymana dotacja 20 000,00zł.

63.Przeprowadzono zamówienie publiczne na dostawę i montaż piłkochwytów oraz bramek

5x2m oraz 3x2m wraz z siatkami i obciążnikami. Dostawa zrealizowana, Wykonawcą była

firma ROMI Roman Jankowski, 02-252 Dąbrówka. Wartość umowy to 15 546,96 zł.

64.Przeprowadzono zamówienie publiczne na dostawę i montaż elementów placów zabaw w

miejscowościach Trzebórz, Tetyń, Maruszewo, Czarnowo. W dniu 24.11.2018r.

zakończyły się montaże placów zabaw. Wykonawcą była firma BabyCam Paweł

Chodkowski, 05-816 Reguły. Wartość umowy 68 231,79 zł, zamówienie dodatkowe nr 1

na opracowanie dokumentacji technicznej PZT oraz wykonanie map do celów

projektowych Trzebórz, Tetyń, Czarnowo - kwota 3 813,00 zł oraz zamówienie dodatkowe

nr 2 na plac zabaw Mielno Pyrzyckie - kwota 11 771,10zł. Realizowanych w ramach

Funduszy Sołeckich.

65.Przeprowadzono zamówienie publiczne na dostawę elementów małej architektury typu

ławki, kosze, stoły do gry. Wykonawcą była firma ASKLEPIOS Małgorzata Jania, 71-670

Szczecin. Wartość umowy to kwota 26 144,78 zł. Boisko Mielno 10 ławek z oparciem, 10

ławek bez oparcia, 10 koszy; sołectwo Kozielice 6 ławek z oparciem, 2 kosze; sołectwo

Siemczyn 3 ławki z oparciem, 2 kosze.

66.W dniach 29-30.10.2018r. odbył się montaż elementów siłowni zewnętrznej
w miejscowościach Przydarłów i Tetyń realizowanych w ramach Funduszy Sołeckich.

Wykonawcą była firma Fit Park Sp. z o.o., 87-100 Toruń. W Tetyniu zamontowano 2

podwójne urządzenia za kwotę 6 125,40 zł. W Przydarłowie natomiast 2 urządzenia

podwójne, 4 urządzenia pojedyncze, regulamin i ławeczkę za kwotę 16 113,00 zł.

67.Realizacja wydatków z Funduszy Sołeckich na rok 2018.

68.Przygotowywano wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WZ działanie 3.4 Adaptacja

do zmian klimatu na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 ze

zbiornikiem wodnym dla jednostki OSP Kozielice” koszt całkowity projektu wg wniosku

to 605 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie w kwocie 514 250,00 zł co stanowi 85%

kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania wg wniosku do I kwartał 2020.

69.Prowadzenie strony internetowej gminy www.kozielice.pl.

70.Zawodnicy Klubu Husaria Fight Team uczestniczyli:

- II Puchar Polski kadetów i kadetek - Kraśnik 12-14.10.2018r.

W dalekim Kraśniku, bo aż ponad 700 km od nas. Po raz kolejny odbył się Puchar Polski

kadetów i kadetek, w którym udział mogły brać zgodnie z regulaminem światowej

federacji zapasów dwie-trzy ekipy zagraniczne, i tak w Pucharze Polski wystartowały

Ukrainki, Białorusinki i Łotyszki. HFT wraz z trenerem Wojciechem Antczakiem

reprezentowała trójka zawodników, niestety podczas turnieju kontuzji nabawiła się Eryka

Wizjan, która została wyeliminowana ze startów do końca roku, ale znając Erykę, wróci

podwójne zmotywowana. Eryk Rzeszewski po dwóch porażkach zajmuje dalekie XXIII

miejsce w 71 kg, zaś kolejny medal zdobywa Amelia Kuraszewska, która walcząc w

kategorii 65 kg przegrywa półfinał z reprezentantką Białorusi, ale w walce o medal

brązowy nie daje szans Łotyszce kładąc ją na plecy i jako jedna z nielicznych Polek w

tym turnieju zdobywa brązowy medal. Amelia w dniach 9-11.11.2018 wystartuje wraz z

kadrą Polski kadetek na międzynarodowym Turnieju w Berlinie.

- Milicz 26-27.10.2018 - ogólnopolski Turniej Młodzików

Na turniej do Milicza trener Wojciech Antczak skupia się przede wszystkim na starcie

chłopaków, którzy ten turniej mieli potraktować jako przetarcie przed Mistrzostwami

polski Młodzików, które już 16-18.11.18 w Krotoszynie. Zaś wraz ze sobą zabrał również

dziewczyny, które muszą startować we wszelakich turniejach aby bogacić doświadczenie,

które jest im bardzo potrzebne. Turniej w Miliczu zawsze stał na wysokim poziomie i tak

samo było i teraz. Natalia Skrobisz tym razem zajęła VIII miejsce w 42 kg. Wśród

chłopców wystartowali Bartosz Ochroński w 57 kg i był bezkonkurencyjny z niedowagą 4

kg zajmując I miejsce, w 62 kg Eryk Pacyna po bardzo dobrych walkach zajmuje III

miejsce, jak i Kacper Krawczak w 75 kg. Także przetarcie przed MP idealne, teraz tylko

wyciągnąć wnioski i walczyć o medale Mistrzostw Polski Młodzików.

- 16-18.11.2018r. w Krotoszynie obyły się Mistrzostwa Polski w zapasach młodzików z

roczników 2004-2006.

Krotoszyn patrząc na przebieg lat wstecz zawsze był szczęśliwym miejscem dla Husaria

Fight Team, ponieważ medale przywożone z tego miejsca były zawsze, to w turniejach

ogólnopolskich, międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, czy ogólnopolskiej

olimpiadzie młodzieży. I tym razem Mistrzostwa Polski Młodzików okazały się

szczęśliwe, gdzie HFT zdobyło 3 medale na 4 zawodników. Najlepszy wynik w historii

klubu wśród chłopców zrobił Kacper Krawczak walczący w kategorii 68 kg, który

doszedł aż do finału MP. Sam finał Kacper przegrał i został pierwszym Wicemistrzem

Polski w zapasach wśród chłopców w Klubie. Kolejnym zawodnikiem, który wywalczył

tym razem brązowy medal jest Eryk Pacyna, gdzie dopiero poniósł porażkę z późniejszym

mistrzem polski w półfinale i z automatu walczył w małym finale. Po emocjonującej walce

wygrywa poprzez położenie przeciwnika na plecy. Eryk występował w kategorii 62 kg.

Ostatnim, który zdobył również medal brązowy jest Bartosz Ochroński, który walczył

w kategorii wagowej 57 kg. Bartek był jednym z zawodników, który przed MP był brany

po uwagę przez trenera na Mistrza Polski, niestety plan z mistrzem się nie udał, gdzieś w

drugiej walce Bartek zbyt mocno się rozluźnił i musiał uznać wyższość przeciwnika, zaś

po tej walce walczą kolejne cztery nie dał szans przeciwnikom i na otarcie łez Bartek, jako

jedyny do tej pory zdobywa drugi medal z rzędu na MP młodzików, również brązowym

zdobył rok temu w Brzegu Dolnym. Oskar Nowakowski walczący w 52kg ostatecznie

zajął 12 miejsce w kraju.

71.Opieka społeczna:

W okresie międzysesyjnym przeprowadzono 49 wywiady środowiskowe.

- Wpłynęło: 86 wniosków o pomoc społeczną, w tym wnioski o dodatek mieszkaniowy

oraz świadczenia wychowawcze, rodzinne, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny.

- Wydano: 83 decyzje administracyjne

- Wypłacono świadczeń pieniężnych ogółem:

369.963,00 zł, w tym kwota: 199.559,00 zł - świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

- Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci, tj. wydatkowano:

a/ styczeń 2018: 132.226,00 zł. dla 268 dzieci;

b/ luty 2018: 132.163,00 zł. dla 267 dzieci;

c/ marzec 2018: 133.982,00 zł. dla 268 dzieci;

d/ kwiecień 2018: 132.500,00 zł. dla 265 dzieci;

e/ maj 2018: 139.300,00 zł. dla 279 dzieci;

f/ czerwiec 2018: 150.081,00 zł. dla 301 dzieci;

g/ lipiec 2018: 138.133,00 zł. dla 277 dzieci;

h/ sierpień 2018: 135.936,00 zł. dla 273 dzieci;

i/ wrzesień 2018: 135.667,00 zł. dla 272 dzieci;

j/ październik 2018: 116.968,00 zł. dla 234 dzieci;

k/ listopad 2018: 127.000,00 zł. dla 254 dzieci;

--------------------------------------------------

1.473.956,00 .

INNE DZIAŁANIA:

- Od 1 lipca 2018 r. tut. ośrodek rozpoczął realizację rządowego programu „Dobry start”:

1) liczba złożonych wniosków: 209;

2) liczba rozpatrzonych wniosków: 209, w tym 209 - pozytywnie;

3/ liczba przyznanych świadczeń (liczba dzieci): 300;

4/ kwota wypłaconych świadczeń ogółem: 90.000,00 zł

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozielicach we współpracy z Bankiem Żywności w

Nowych Bielicach (dysponent żywności) od 01-09-2018 r. kontynuuje realizację Programu

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram'2018. W listopadzie 2018 r.

rozdysponowano 7.596,80 kg żywności na kwotę łącznie: 35.349,15. Rodziny otrzymały

nieodpłatnie artykuły spożywcze, tj. wsparcie w formie paczek żywnościowych, w których

skład wchodziły następujące artykuły spożywcze:

Okres: od IX /2018 do XII/2018 - skorzystało 309 rodzin (594 osoby).

Lp.

Nazwa towaru

Cena jednostkowa PLN

Ilość / kg opsk

Wartość w zł

1

2

3

4

5

Cukier biały

1,6848

1000

1684,80

Fasola biała

2,58606

600

1551,64

Groszek z marchewką

2,88306

600

1729,84

Herbatniki maślane

11,9925

144

1726,92

Kasza gryczana

2,86568

504

1444,30

Koncentrat pomidorowy

5,02875

512

2574,72

Mleko

1,869

1440

2691,36

Olej rzepakowy

3,63825

810

2946,98

Powidła śliwkowe

4,273204

450

1922,94

Ser podpuszczkowy dojrzewający

14,448

500

7224,00

Szynka drobiowa

10,70895

518,4

5551,52

Szynka mielona wieprzowa

8,295

518,4

4300,13

Razem:

7.596,80 kg

35.349,15

72.Szkoła Podstawowa.

- Udział uczniów kl. I w spotkaniu z funkcjonariuszem policji pn. „Przyjaciele Gryfusia”.

- 10.10.2018 r. - szkolenie dla uczniów klas III gimnazjum i nauczycieli dot.

cyberbezpieczeństwa,

- 15.10.2018 r. uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- 15-19.10.2018 r. przeprowadzenie etapu szkolnego konkursów przedmiotowych org.

przez KO Szczecin,

- 16.10.2018 r. - spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klasy szóstej,

- 16.10.2018 r. - udział uczniów w przedstawieniu teatralnym w PDK Pyrzyce,

- 17.10.2018 r. - szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej pn. „Kompetencje kluczowe”,

- 17.10.2018 r. - pasowanie uczniów klasy pierwszej,

- 24.10.2018 r. - udział dyrektora szkoły w szkoleniu dot. egzaminu ósmoklasisty,

- 29.10.2018 r. - wyjazd uczniów kl. I do Tesco w Stargardzie w ramach programu „Od

uprawy do przyprawy”,

- 31.10.2018 r. - pasowanie na przedszkolaka dzieci z punktu przedszkolnego,

- 05.11.2018 r. - udział pedagoga szkolnego w spotkaniu zespołu interdyscyplinarnego,

- 06.11.2018 r. - udział nauczycieli języka polskiego w szkoleniu „Nowe lektury w

podstawie programowej języka polskiego w kl. 4-8”,

- 07.11.2018 r. - spotkanie dyrektora szkoły z nauczycielami uczącymi w klasach

Czwartych,

- 06.11.2018 r. - pierwsze zajęcia dla rodziców z cyklu „Szkoła dla rodziców”,

- 13.11.2018 r. - uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości,

- 13.11.2018 r. - udział rodziców w spotkaniu z cyklu „Szkoła dla rodziców”,

- 14.11.2018 r. - udział pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w spotkaniu

doradców org. w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach,

- 14.11.2018 r. - wyjazd uczniów kl. I do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w

Szczecinie w ramach programu org. przez Stowarzyszenie Ratownictwo Powiatu

Pyrzyckiego.

73.Gminny Ośrodek Kultury.

- 13 październik - Kozielice FESTIWAL KLOCKOLOGICZNY”,

- 13 październik - Tetyń POWRÓT DO HISTORII”,

- Październik 2018 - BP Kozielice BAJKOWE SPOTKANIA”,

- 20 październik - Trzebórz „X MISTRZOSTWA GMINY W SZACHACH - IX

MEMORIAŁ im. MICHAŁA JASIEJKO”,

- 3 listopad - Tetyń BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”,

- 10 listopad - Hala Sportowa

„VIII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI O PUCHAR

PRZECHODNI PREZESA GZ LZS KRYSTIANA JASIEJKO”,

- 16 listopad - Kozielice ANDRZEJKI DLA NAJMŁODSZYCH”,

- 17 listopad - Tetyń ANDRZEJKI DLA NAJMŁODSZYCH”,

- 17 listopad - Hala Sportowa

I KOLEJKA CHOJEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ (CHALPS)

W NAWODNEJ”,

- 24 listopad - Hala Sportowa

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI- DĘBNO”,

- 24 listopad - Siemczyn ANDRZEJKI DLA NAJMŁODSZYCH”,

- 24 listopad - Łozice ANDRZEJKI DLA NAJMŁODSZYCH”,

- 30 listopad - Przydarłów ANDRZEJKI DLA NAJMŁODSZYCH”,

- 1-6 grudnia - Wszystkie miejscowości MIKOŁAJKI”,

- 3 grudnia - Tetyń WARSZTATY Z DECOUPAGE”,

- 6 grudnia - Przydarłów ŚWIĄTECZNE STROIKI”,

- 8 grudnia - Kozielice/ wszystkie miejscowości WIECZERZA WIGILIJNA”

10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 25-09-2019 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 12-12-2018
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2019 10:22