Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o pracy Wójta Gminy Kozielice w okresie międzysesyjnym 18.08.2018 r. - 30.09.2018 r.

 

Kozielice 03.10.2018 r.

 

 

 

 

OK.0057.6.2018.MR

 

Informacja o pracy Wójta Gminy Kozielice

w okresie międzysesyjnym 18.08.2018 r. - 30.09.2018 r.

 

W okresie międzysesyjnym zostały opracowane projekty uchwał oraz materiały przedkładane na dzisiejszej sesji, w tym o wydanie opinii.

 

Wójt Gminy wydał 18 zarządzeń, a mianowicie:

 1. Zarządzenie Nr 56.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

 1. Zarządzenie Nr 57.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

 2. Zarządzenie Nr 58.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

 3. Zarządzenie Nr 59.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie

ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy

w Kozielicach.

 1. Zarządzenie Nr 60.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

6. Zarządzenie Nr 61.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie

Ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Kozielice.

7. Zarządzenie Nr 62.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

8. Zarządzenie Nr 63.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 3 września 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

9. Zarządzenie Nr 64.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

10.Zarządzenie Nr 65.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

11.Zarządzenie Nr 66.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

12.Zarządzenie Nr 67.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 września 2018 r. w sprawie

zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

13.Zarządzenie Nr 68.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 września 2018 r. w sprawie

zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

14.Zarządzenie Nr 69.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie

zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

15.Zarządzenie Nr 70.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie

zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

16.Zarządzenie Nr 71.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

17.Zarządzenie Nr 72.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

18.Zarządzenie Nr 73.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

 

 

Ponadto:

 

1.Urząd Skarbowy wyegzekwował od dłużników zaległości podatkowe (w łącznym

zobowiązaniu pieniężnym) wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 16.538,70 zł.

 

2.Wpływy podatków od dnia 17.08.2018 r. do dnia 02.10.2018 r. wynoszą:

 • osoby fizyczne:

- podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny: 158.646,39 zł.

- podatek od środków transportowych: 5.991,00 zł.

 • osoby prawne:

- podatek od nieruchomości: 231.243,00 zł.

- podatek rolny: 163.175,00 zł.

- podatek leśny: 3.025,00 zł.

- podatek od środków transportowych: 0,00 zł.

3.Wpływy z czynszu najmu i dzierżawy wynoszą: 3.155,44 zł.

4.Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą: 0,00 zł.

5.Wpływy z opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury (teletechnicznej,

technicznej, elektroenergetycznej) w pasie drogowym drogi gminnej wynoszą: 0,00 zł.

 

6. Umorzenia podatków - OSOBY FIZYCZNE

 

Nazwa podatku

Ilość podatników

Kwota w zł.

- rolny

-

-

Ogółem umorzenie podatku rolnego

-

-

 

- od nieruchomości

-

-

Ogółem umorzenie podatku od nieruch.

 

-

 

-

- leśny

-

-

Ogółem umorzenie podatku leśnego

-

-

 

7. Umorzenia - ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

 

Odsetki za zwłokę

Ilość podatników

Kwota w zł.

- osoby fizyczne

1

1.245,00

 

Ogółem umorzenia odsetek

 

1

 

1.245,00

 

8. Umorzenie podatków - OSOBY PRAWNE

 

Nazwa podatku

Ilość podatników

Kwota w zł.

- od nieruchomości

-

-

Ogółem umorzenie podatku rolnego.

-

-

 

9. Umorzenie - ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

 

Odsetki za zwłokę

Ilość podatników

Kwota w zł.

- osoby prawne

-

-

Ogółem umorzenie odsetek

-

-

 

10.ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU

NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

- osoby fizyczne wystawiono 66 decyzji na kwotę: 73.059,18 zł.

- osoby prawne wystawiono 9 decyzji na kwotę: 51.565,47 zł.

 

11.Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z mocy prawa Gmina Kozielice nabyła

nieodpłatnie grunty pod rowami w obrębie geodezyjnym Trzebórz - 7 działek

12. Przyjęto na stan środki trwałe:

a) grunty pod rowami - 7 działek

13. W dniu 06.09.2018 r. złożono wnioski o wpis w księdze wieczystej na 3 nieruchomości

przejętych z mocy prawa na podstawie Decyzji wydanej przez Wojewodę Zachodniopom.

14.W dniu 27.08.2018 r. wpłynął wniosek o wydzierżawienie części działki nr 8/3 obręb

Przydarłów na okres do 3 lat.

15.W dniu 05.09.2018 r. wpłynął wniosek o wycofanie wniosku z dnia 29.06.2018 r.

dotyczącego przedłużenia umowy dzierżawy na działkę nr 100 obręb Załęże.

16.W dniu 07.09.2018 r. wpłynął wniosek o wydzierżawieni działki nr 100 obręb Załęże na

okres do 3 lat.

17.W dniu 10.09.2018 r. zlecono umieszczenie ogłoszenia dotyczącego wykazu

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 8/3 obręb Przydarłów i działka

nr 100 obręb Załęże.

18.W dniu 12.09.2018 r. sporządzono i podano do publicznej wiadomości ( tablica ogłoszeń,

BIP, Głos Pomorza) wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice,

przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - działka nr 8/3 obręb

Przydarłów i działka nr 100 obręb Załęże.

19.W dniu 25.09.2018 r. wpłynął wniosek o sprzedaż działki nr 155/32 w miejscowości

Czarnowo złożony przez obecnego dzierżawcę.

20.W dniu 27.09.2018 r. wydano zaświadczenie o fakcie zawartej umowy dzierżawy z Gminą

Kozielice.

21.W dniu 27.09.2018 r. wydano zaświadczenie o nie posiadaniu nieruchomości rolnych i

zabudowanych na terenie gminy Kozielice

22.W dniu 24.09.2018 r. sporządzono i podpisano 27 aneksów do umów dzierżaw - drogi, na

okres dłuższy niż trzy lata.

23.W dniu 26.09.2018 r. wystawiono 27 faktur do zawartych aneksów do umów dzierżaw na

drogi .

24.Prowadzona jest procedura wydania 4 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji

polegających na:

 • budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Załęże - przygotowanie projektu do wymaganych uzgodnień;

 • rozbudowie, przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej w Trzeborzu - projekt decyzji w przygotowaniu;

 • rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego poprzez dobudowę konina dla istniejącej w tym budynku kotłowni na paliwo stałe w miejscowości Kozielice - przygotowano projekt decyzji;

 • rozbudowa z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele powiększenia powierzchni mieszkalnej oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego.

25.Zmieniono decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie

budynku mieszkalnego, magazynu zboża, budynku inwentarskiego- bydło 39 DJP w

zakresie zaopatrzenia w wodę nieruchomości w Mielnie Pyrzyckim.

 

26.Wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:

 • budowie Skansenu Myśliwskiego wraz z magazynem paszy i narzędzi w miejscowości Trzebórz;

 • budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kozielicach;

 • budowie budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej w miejscowości Trzebórz;

 • zmianie sposobu użytkowania z przebudową budynku mieszkalnego na pensjonat oraz budynku gospodarczego na „Klub Seniora” w Tetyniu;

 • rozbudowie instalacji gazowej w postaci posadowienia 4 zbiorników naziemnych na gaz płynny propan V= 4x4850 litrów, do 2 zbiorników już istniejących V=2x4850 litrów w miejscowości Łozice - wezwanie do uzupełnienia wniosku;

27.Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej byłej stacji kolejowej na

mieszkania socjalne w Tetyniu.

28.Wydano 6 wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym zaświadczenia).

29.Trwa opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego obszar obrębu Załęże wraz z analizą gruntów rolnych klas I-VI w gminie.

Przystąpiono do przygotowań materiałów niezbędnych do złożenia wniosku rolnego t.j. analizy materiałów klasoużytków terenu gminy Kozielice.

Pierwotny termin realizacji całego zadania (31 grudnia 2018 r.) zostanie wydłużony ze względu na przedłużająca się procedurę opiniowania projektu planu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie.

30.Udział pracowników w szacowaniu szkód powstałych na skutek wystąpienia suszy na

terenie gminy Kozielice od 28.06.2018 r., oraz szacowaniu szkód łowieckich.

31.Otrzymano ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku świetlicy wiejskiej w

miejscowości Trzebórz.

32.Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ewidencji dróg wraz z systemem

informatycznym GIS dla 70 km dróg gminnych na łączną kwotę 19 618,50 zł brutto -

wykonawca firma GISON z siedzibą w Krakowie.

33.Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z

uzyskaniem pozwolenia na budowę adaptacji i zmiany sposobu użytkowania na

mieszkania socjalne byłej stacji PKP w miejscowości Tetyń - koszt wykonania projektu

36 900,00 zł brutto - wykonawca Biuro Projektowe Bogusława Lipik - Wojciech z

siedzibą w Pyrzycach.

34.Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z

uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku OSP Kozielice w miejscowości Kozielice na

kwotę 18 000,00 zł brutto - wykonawca KRISBUILDIN Projektowanie - Wykonawstwo

- Nadzory Krzysztof Wysocki z siedzibą w Choszcznie.

35.Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z

uzyskaniem pozwolenia na budowę rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w

miejscowości Załęże na kwotę 9 800,00 zł brutto - wykonawca KRISBUILDIN

Projektowanie - Wykonawstwo - Nadzory Krzysztof Wysocki z siedzibą w Choszcznie.

36.Trwają prace nad przygotowaniem i ogłoszeniem przetargu na wykonanie

zagospodarowania plaży w miejscowości Czarnowo.

37.Zakończono pracę odwodnienia liniowego drogi w miejscowości Łozice oraz Czarnowo.

38.Trwają prace przy boisku sportowym w miejscowości Mielno Pyrzyckie.

39.Działalność gospodarcza:

Wykonano 10 czynności: zmiany 3 szt., zawieszenie 2szt., wykreślenie 2 szt., wpis 2 szt.,

wznowienie 1 szt.

40.Oświetlenie:

Dokonano 5 zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego.

Podpisano umowę na montaż 5 punktów oświetleniowych w miejscowości Tetyń przy

numerach 23, 76, 88, 90, 94. Planowany termin do 01.11.2018 r.

Trwa uzgadnianie poprawy jakości oświetlenia w Kozielicach - 4 lampy od budynku nr 71

w kierunku cmentarza i bud. nr 106A. Planowany termin wykonania do 01.06.2019 r.

41.Sąd

Jedna osoba Łozice - odpracowuje wyrok, 1 osoba Mielno Pyrzyckie - nie zgłasza się.

Informacje na bieżąco są przekazywane do Sądu.

42.Cmentarze

W dniu 01.10.2018r. Wykonano koszenie cmentarzy. Przed okresem 1 listopada będą

zapewnione dodatkowe wywozy odpadów oraz zostaną ustawione kabiny Toi Toi.,

Kozielice, Tetyń, Mielno Pyrzyckie , Czarnowo. W ramach robót publicznych

uporządkowano opuszczone groby. Przeinstalowano i pomalowano bramę w Kozielicach.

43.Drogi

W dniu 21.08.2018 r. wykonano II koszenie dróg gminnych.

44.Różne

- Trwa przyjmowanie ze stanowisk pracy dokumentacji archiwalnej do archiwum

zakładowego Urzędu Gminy w Kozielicach.

- Od 01.10.2018r. rozpoczęto uruchamiane kotłowni olejowej, przegląd kotłowni wykonała

uprawniona firma w dniu 13.09.2018 r.

 

45.Stan ludności na dzień 30.09.2018 roku:

 

Lp.

Miejscowość

Mieszkańcy stali

Mieszkańcy czasowi

Razem

1.

Czarnowo

110

3

113

2.

Kozielice

575

22

597

3.

Łozice

275

2

277

4.

Maruszewo

53

6

59

5.

Mielno Pyrzyckie

277

3

280

6.

Przydarłów

112

1

113

7.

Rokity

82

9

91

8.

Siemczyn

192

6

198

9.

Tetyń

513

8

521

10.

Trzebórz

178

8

186

11.

Trzebórz-Podborze

8

0

8

12.

Zadeklino

12

0

12

13.

Załęże

164

4

167

 

RAZEM

2551

71

2622

 

- Urodzenia - 2 osoby

- Zgony - 3 osoby

- Zameldowania ogółem -20 osób ( w tym:4 ukraińców)

- Wymeldowania ogółem - 11 osób

- Ilość wydanych dowodów osobistych - 58 szt.

46.Przygotowano i w dniu 20.08.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie na operacje typu

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości

Kozielice na dz. nr 391, 424, 430/2, 459 wraz z budową zjazdów oraz utwardzeniem terenu

na dz. nr 425/5 wnioskowana dotacja 504 466,00 zł, koszt całkowity zadania 792 812,48

zł, okres realizacji wg wniosku do 11-2019 r.

47.Otrzymano dofinansowanie na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym

oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I

Priorytet IIIB - nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz

ochotniczych straży pożarnych. Otrzymano dotację celową w kwocie 34 974,72 zł co

stanowi 99% kosztów kwalifikowanych wnioskowanego zadania. W ramach zadania

zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie dla jednostek OSP z terenu Gminy Kozielice w

postaci:

- OSP Kozielice - defibrylator automatyczny AED, piła ratownicza do szyb klejonych,

bosak dielektryczny, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków;

- OSP Tetyń - piła ratownicza do szyb klejonych, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do

stabilizacji pojazdów, detektor napięcia, bosak dielektryczny, parawan do osłony miejsca

wypadku i zasłaniania ofiar wypadków;

- OSP Załęże - zestaw ratownictwa medycznego R1 (torba R1 z wyposażeniem, nosze typu

deska, szyny typu Kramera), defibrylator automatyczny AED, piła ratownicza do szyb

klejonych, bosak dielektryczny;

- OSP Mielno Pyrzyckie - zestaw ratownictwa medycznego R1 (torba R1 z wyposażeniem,

nosze typu deska, szyny typu Kramera), defibrylator automatyczny AED, piła ratownicza

do szyb klejonych, bosak dielektryczny, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania

ofiar wypadków.

48.W dniu 25 września w Szczecinie została podpisana umowa o przyznaniu dofinansowania

Nr 00131-6523.2-SW1610214/18 na realizację operacji pt. „Zagospodarowanie terenu

przy jez. Czarne w Czarnowie, gmina Kozielice” w ramach Programu Operacyjnego

„Rybactwo i Morze” wdrażanego przez Lokalna Grupę Działania - Stowarzyszenie „WIR”

- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność. Przyznana kwota dofinansowania to 99 999,00 zł, koszt

całkowity realizacji zadania wg wniosku 245 998,88 zł, okres realizacji do 30-05-2019 r.

49.Przygotowano i w dniu 02.10.2018r. w WFOŚiGW w Szczecinie złożono wniosek o

udzielenie dotacji w kwocie 1 500 000,00 zł i pożyczki w kwocie 3 500 000,00 zł na

realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości

Mielno Pyrzyckie z przesyłem do Siemczyna” koszt całkowity zadania wg kosztorysów

inwestorskich 5 360 172,16 zł.

50.W dniu 22 września w Trzeborzu odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej.

Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebórz, Gmina Kozielice”

mająca na celu „Poprawa warunków życia i podniesienie jakości świadczonych usług

kulturalnych mieszkańców miejscowości Trzebórz, Gmina Kozielice poprzez budowę

świetlicy wiejskiej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w marcu 2017r. Wykonawcą robót była firma Zakład

Remontowo Budowlany Mirosław Derlatka ze Stargardu, budowa została podzielona na

dwa etapy:

I etap obejmujący stan surowy otwarty (finansowany z budżetu Gminy Kozielice),

II etap obejmujący pozostałe roboty zewnętrzne i wykończeniowe (współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Koszt realizacji robót wg umowy z Wykonawcą miał wynieść  529 533,81 zł brutto.

Niestety z powodów zdrowotnych po zakończeniu I etapu realizacji zadania Wykonawca

złożył rezygnację i umowa została rozwiązana.

Koszt budowy I etapu wyniósł: 185 194,33 zł

Przeprowadzono 2 postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy

dokończenia II etapu budowy budynku świetlicy wiejskiej. W przedmiotowym

postępowaniu została zawarta umowa na realizację robót z firmą: F.H.U. DER-BUD

Bartłomiej Derlatka ze Stargardu, firma dokończyła budowę budynku za kwotę 443 561,69

zł. brutto.

Łączny koszt budowy budynku świetlicy wiejskiej w Trzeborzu wyniósł: 628 756,02 zł brutto.

Przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie to 153 942,00 zł.

51.Przygotowano i w dniu 25.09.2018r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie złożono

wniosek o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

PROW 2014-2020 operacja pt. „Budowa świetlicy wiejskie w miejscowości Trzebórz,

Gmina Kozielice”. Wnioskowana kwota pomocy w ramach Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 153 942,00 zł, koszt całkowity realizacji

danego etapu operacji 443 561,68 zł.

52.Zawodnicy Klubu Husaria Fight Team uczestniczyli:

- W dniach 7-9.09.2018 r w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się Mistrzostwa Krajowego

Zrzeszenia LZS w grupie młodziczek i kadetek.

Zdobyte miejsca: Amelia Kuraszewska (uczestniczka tegorocznych Mistrzostw Europy

oraz Świata - 10 miejsce na Świecie, Mistrzyni Polski 2018) w kat. 65 kg jest

bezkonkurencyjna i zdobywa I miejsce oraz złoty medal, Eryka Wizjan w kat. 61 kg - II

miejsce i srebrny medal.

- W dniu 15-16.09.2018 r. w Stargardzie Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Szkół.

Grupa dzieci

Złote medale zdobyli :

Antczak Antoni 28 kg (HFT Kozielice )

Brązowe medale zdobyli :

Piotr Mazur 37 kg (HFT Kozielice ), Eryk Rzeszewski 75 kg (HFT Kozielice )

- W dniach 6-13.08.2018r w Bornym Sulinowie odbył się obóz zapaśniczy dla dzieci z

roczników 2006 i młodsi zaś w dniach 20-31.08.2018 r. dla zapaśników z roczników 2005

i starsi.

53.Opieka społeczna:

W okresie międzysesyjnym przeprowadzono 44 wywiady środowiskowe.

 1. Wpłynęło:

 • 290 wniosków o pomoc społeczną, w tym wnioski o dodatek mieszkaniowy oraz świadczenia wychowawcze, rodzinne, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny.

 

  1. Wydano:

 • 184 decyzji administracyjnych

 

 1. Wypłacono świadczeń pieniężnych ogółem:

 • 225.800,00 zł, w tym kwota: 150.366,00 zł - świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

 

 1. Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wydatkowano:

a/ styczeń 2018: 132.226,00 zł dla 268 dzieci;

b/ luty 2018: 132.163,00 zł dla 267 dzieci;

c/ marzec 2018: 133.982,00 zł dla 268 dzieci;

d/ kwiecień 2018: 132.500,00 zł dla 265 dzieci;

e/ maj 2018: 139.300,00 zł dla 279 dzieci;

f/ czerwiec 2018: 150.081,00 zł dla 301 dzieci;

g/ lipiec 2018: 138.133,00 zł dla 277 dzieci;

h/ sierpień 2018: 135.936,00 zł dla 273 dzieci;

i/ wrzesień 2018: 135.667,00 zł dla 272 dzieci;

--------------------------------------------------

1.229.988,00 zł.

INNE DZIAŁANIA:

 

Od 01 lipca 2018 r. tut. Ośrodek rozpoczął realizację rządowego programu „Dobry start”:

1/ liczba złożonych wniosków: 207;

2/ liczba rozpatrzonych wniosków: 207, w tym 207 - pozytywnie;

3/ liczba przyznanych świadczeń (liczba dzieci): 297;

4/ kwota wypłaconych świadczeń ogółem: 89.100,00 zł.

 

54.Szkoła Podstawowa.

 

- 20-31.08.2018 r. - dni adaptacyjne w punkcie przedszkolnym.

- 27.08.2018 r. - zebranie rady pedagogicznej.

- 30.08.2018 r. - udział dyrektora w naradzie organizowanej przez KO Szczecin.

- 03.09.2018 r. - uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

- 31.08.2018 r. - szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej pn. Metody coachingowe”.

- 12.09.2018 r. - zebranie z rodzicami punktu przedszkolnego.

- 13.09.2018 r. - zebranie rady pedagogicznej.

- 14.09.2018 r. - wyjazd dzieci 5 letnich do Przedszkola w Brzesku.

- 17.09.2018 r. - próba ewakuacji.

- 17.09.2018 r. - zebranie Rady Rodziców.

- 17.09.2018 r. spotkanie z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych.

- 20.09.2018 r. - szkolenie OKE dot. organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty

i egzaminu gimnazjalnego.

- 25.09.2018 r. - spotkanie z rodzicami uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego.

- 01.10.2018 r. - udział pedagoga szkolnego w spotkaniu pedagogów w Starostwie

Powiatowym w Pyrzycach.

- 02.10.2018 r. - wizyta wizytator Kuratorium Oświaty na obserwacji lekcji matematyki.

- 02.10.2018 r. - udział nauczycieli humanistów w szkoleniu „Uczymy egzaminacyjnych

form wypowiedzi”.

- 02.10.2018 r. - udział nauczycieli w Konferencji Upowszechniającej Doskonalącą Analizę

Nauczania w Szkole Podstawowej Nr 47 w Szczecinie.

- 03.10.2018 r. - udział pedagoga szkolnego i nauczyciela wychowania przedszkolnego w

Konferencji pn. „Zaburzenia neurorozwojowe - o co w tym chodzi?”.

- 3-5.10.2018 r. - udział wicedyrektora szkoły w Konferencji Polsko Amerykańskiej

Akademii Dyrektorów.

- 05.10.2018 r. - udział uczniów klasy pierwszej w Festynie „… aby było bezpieczniej”.

- 6-7.10.2018 r. - udział dyrektora szkoły w Konferencji „Edukacja Innowacja”.

 

55.Gminny Ośrodek Kultury.

 

- 25 sierpnia - Trzebórz - Dożynki Gminne.

- 8 września - Kozielice - Piknik Kowbojski i Mistrzostwa Gminy w Strzelectwie i

Łucznictwie.

- 15 września - Kozielice - W zgodzie ze zwierzakami.

- 15 września - Czarnowo - Dożynki Sołeckie.

- 22 września - Trzebórz - Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Trzeborzu i Odlotowe

Warsztaty.

- 29 września - Bielice - Siódme poty.

 

Spotkania, wyjazdy Wójta Gminy Kozielice Piotra Rybkowskiego

 

21.08.2018 r. - Spotkanie ze Starostą Pyrzyckim,

22.08.2018 r. - Spotkanie z przedstawicielami CM Agropol Tywica,

23.08.2018 r. - Spotkanie z Polska Spółką Gazowniczą w sprawie warunków przyłączenia,

24.08.2018 r. - Wyjazd do KOWR w Pyrzycach w sprawie podziału gruntów,

25.08.2018 r. - Dożynki Gminne w Trzeborzu,

28.08.2018 r. - Posiedzenie Komisji Oświatowej, Budżetowej i Rewizyjnej,

29.08.2018 r. - Spotkanie z Prezesem firmy Rolbud w sprawie położenia polbruku z

funduszu sołeckiego,

- Spotkanie z Przedstawicielami Wodociągów Zachodniopomorskich w

Goleniowie w sprawie cen wody,

30.08.2018 r. - Sesja Rady Gminy Kozielice,

03.09.2018 r. - Rozpoczęcie roku szkolnego w Kozielicach,

08.09.2018 r. - Piknik kowbojski w Kozielicach,

15.09.2018 r. - Dożynki Sołeckie w Czarnowie,

21.09.2018 r. - Obchody 60-lecia PPK w Pyrzycach,

22.09.2018 r. - Otwarcie świetlicy wiejskiej w Trzeborzu,

24.09.2018 r. - Spotkanie z przedstawicielami ENEA Oświetlenie,

- wyjazd na posiedzenie ZGDO,

25.09.2018 r. - Urząd Marszałkowski Szczecin - podpisanie umowy na dofinansowanie

zagospodarowania plaży w Czarnowie,

28.09.2018 r. - Sesja Rady Powiatu w Pyrzycach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 25-09-2019 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 30-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 25-09-2019 10:26